TP 3.8.1 - MINIMÁLNÍ STANDARDY BOZP VE VÝSTAVBĚ

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

MINIMÁLNÍ STANDARDY BOZP VE VÝSTAVBĚ

TP 3.8.1

1. vydání, 2018

Klíčová slova:

předpisy právní, BOZP, zajištění staveniště, značení bezpečnostní, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka pro projektanty, stavbyvedoucí, technické dozory stavebníka, stavební dozory, koordinátory BOZP na staveništi a fyzické osoby zajišťující prevenci rizik.

OBSAH

Úvod

1

Zajištění staveniště

1.1

Zajištění proti vstupu nepovolaných osob na staveniště

1.2

Zajištění proti vstupu nepovolaných osob u liniových staveb

1.3

Oplocení

1.3.1

Vzdálenost od hrany výkopu

1.3.2

Pevnostní požadavky

1.3.3

Konstrukční požadavky

1.3.4

Dobrá a špatná praxe

1.4

Zábradlí

1.4.1

Vzdálenost od hrany výkopu

1.4.2

Pevnostní požadavky

1.4.3

Konstrukční požadavky

1.4.4

Dobrá a špatná praxe

1.5

Zábrany

1.5.1

Vzdálenost od hrany výkopu

1.5.2

Konstrukční požadavky

1.5.3

Dobrá a špatná praxe

1.6

Patky

1.6.1

Dobrá a špatná praxe

1.7

Spojky

1.7.1

Dobrá a špatná praxe

2

Zajištění pracoviště při práci s nebezpečím pádu do hloubky

3

Bezpečnostní značení

3.1

Obecné požadavky

3.2

Požadované bezpečnostní značky

3.3

Umístění bezpečnostních značek

3.4

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob s omezenou schopností pohybu a orientace

3.5

Výstražné značení

4

Přechody přes výkopy

4.1

Přechody využívané veřejností

4.2

Přechody využívané výhradně zaměstnanci staveniště

5

Přemostění překážky

6

Registr právních předpisů pro oblast BOZP ve výstavbě

7

Přílohy

ÚVOD

Situace v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi není uspokojivá. Statisticky je doloženo, že nejvíce smrtelných úrazů ve stavebnictví vzniká pádem z výšky nebo do hloubky. Druhým statisticky významnou oblastí se smrtelnými úrazy jsou zemní práce a práce ve výkopech. Teprve na třetím místě je výskyt smrtelných úrazů zapříčiněných pádem břemena, řeznými nástroji, působením motorových vozidel, jeřábů a zdvihadel. Statistika smrtelných úrazů Státního úřadu inspekce práce a jeho krajských pracovišť na oblastních inspektorátech práce je neúprosná. Například za roky 2006 až 2016 bylo šetřeno ve stavebnictví takřka 300 smrtelných úrazů, na nichž se v průměru takřka 60 procenty podílely smrtelné úrazy zapříčiněné pádem z výšky nebo do hloubky.

Mezi základní právní předpisy řešící oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi patří:

 • zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (vyhrazená technická zařízení - elektro, tlak, plyn, zvedací zařízení, dozor TIČR)
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (hygienické podmínky, hluk)
 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (požadavky BOZP na výrobky)
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (smluvní podmínky práce)
 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (působnost a pravomoci SÚIP a jeho IOP)
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (bezpečnostní rizika, povinnosti zaměstnavatele, povinnosti zaměstnance, osobní a kolektivní ochrana při práci, osobní ochranné prostředky atd. v §101§108, závaznost technických norem pro oblast BOZP)
 • zákon č. 309/2006 Sb., i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP na staveništi, Plán BOZP na staveništi, Oznámení o zahájení stavby na OIP)
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (povinnost smluvního lékaře navštívit pracoviště)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (činnost ve výstavbě)
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní činnost SÚIP a jeho OIP)

Zákony jsou doplňovány vždy prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády. Řada předpisů Sbírky ČR je navázána na předpisy EU (směrnice, nařízení). Technické normy pro oblast BOZP se doporučuje považovat za závazné (viz Ústavní nález č. 241/2009 Sb. VII. /48-54 a §349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

V roce 2016 došlo k úpravám právních předpisů pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi. Mezi nejzásadnější předpisy v oblasti BOZP při práci patří zákon č. 309/2006 Sb. Zákonem č. 88/2016 Sb., který je novelou zákona č. 309/2006 Sb., došlo k upřesnění povinností pro zajištění vyšší kvality BOZP s cílem dosáhnout bezpečnosti a ochrany zdraví neohrožující při výkonu práce pracovníky ani pracoviště.

Cílem pomůcky je přehledným způsobem a na příkladech dobré a špatné praxe ukázat jednoduché postupy využitelné pro bezpečné zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Tyto minimální standardy BOZP definují požadavky vyplývající z celé řady právních předpisů. Ty se na základě analýzy a hodnocení konkrétních podmínek staveniště ze strany účastníků výstavby, zejména zhotovitele, mohou dále navyšovat, aby bylo dosaženo bezpečného staveniště a také bezpečného pohybu všech osob na staveništi a v jeho okolí, které jsou ve smluvním vztahu ke stavbě i takzvaných třetích osob.

Pomůcka navazuje na pomůcky profesního informačního systému Profesis:

 • A 3.15 Požadavky na staveniště a zařízení staveniště
 • MP 10.3 Ochranná a bezpečnostní pásma
 • MP 1 Projektová činnost
 • MP 2 Provádění staveb
 • MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby
 • MP 2.6.1 Bezpečnost při provádění staveb
 • MP 2.6.2 Koordinátor BOZP při práci na staveništi

Pomůcka obsahuje:

 • Zajištění staveniště (vstup, oplocení, zábradlí, zábrany, patky, spojky)
 • Zajištění pracoviště při práci s nebezpečím pádu do hloubky
 • Bezpečnostní značení (obecné požadavky, bezpečnostní značky, zajištění bezbariérového užívání stavby, výstražná značení)
 • Přechody přes výkopy (při použití zaměstnanci, třetími osobami - veřejností)
 • Přemostění překážky
 • Registr právních předpisů (oblast BOZP)
 • Přílohy

Pojmy:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - je souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

Staveniště - místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce (staveništěm je i místo, kde se stavba odstraňuje).

Pracoviště - je místo, kde zaměstnanec plní podle pokynů zaměstnavatele své pracovní úkoly.

Zaměstnavatel - je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu.

Zadavatel (stavebník, investor, objednatel stavby) - je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou se stavba provádí.

Zhotovitel - je právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje nebo provádí na staveništi stavební, montážní práce, stavebně montážní a bourací anebo udržovací práce.

Třetí osoba - je osoba, která není účastníkem právního vztahu (veřejnost).

1 ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných fyzických osob od zahájení výstavby do doby uvedení stavby do provozu. Zajištění staveniště musí být průběžně kontrolováno. Při volbě zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště je možné použít buď předepsaný, nebo bezpečnější způsob zajištění, ale nikdy ne méně bezpečný způsob zajištění. Nejbezpečnější způsob zajištění je oplocení, zábradlí je méně bezpečný a zábrana je nejméně bezpečný způsob zajištění staveniště. Zajištění proti vstupu nepovolaných fyzických osob při provádění prací na staveništi je možné dočasně odstranit s ohledem na potřebu zajištění dostatečného manipulačního prostoru pro výkon prací. V době odstranění zajištění musí být bezpečnost v daném prostoru koordinována pověřenými osobami zhotovitele provádějícího práce. V okolí staveniště musí být zajištěn bezpečný pohyb veřejnosti (tzv. třetích osob) a bezpečný průjezd vozidel (není-li průjezd zcela uzavřen).

Zaměstnavatelem ve vztahu k realizaci stavby se rozumí zhotovitel stavby. Povinnost zajistit bezpečný prostor pro výkon práce vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění zákona č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích zaměstnavateli.

Zaměstnavatel, který provádí stavbu, zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. (zákon č. 309/2006 Sb., hlava I, §3 (1)). To znamená, že staveniště musí být náležitě zajištěno proti vstupu nepovolaných fyzických osob po celou dobu stavby a uspořádání staveniště musí být provedeno podle příslušné dokumentace.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) odpovídaly požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. (zákon č. 309/2006 Sb., §2 (1)). Je důležité, aby si zaměstnavatelé uvědomili, že vhodné a bezpečné pracoviště má vliv na spokojenost pracovníků, dobrou pracovní morálku, a tím i vyšší produktivitu a kvalitu práce.

Požadavky na zajištění staveniště vycházejí z požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Za uspořádání staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel, kterému bylo staveniště (pracoviště) předáno a který je převzal (NV č. 591/2006 Sb., §2 /3/).

Povinností zhotovitele je:

 • určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob;
 • zajistit označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanovit lhůty kontrol tohoto zabezpečení;
 • zajistit vyznačení bezpečnostní značkou Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou;
 • zajistit, aby vjezdy na staveniště pro vozidla byly označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi;
 • zajistit, aby výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, byly opatřeny příslušnou výstražnou dopravní značkou;
 • zajistit, aby výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, byly v noci a za snížené viditelnosti opatřeny světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech;
 • zajistit, aby náhradní komunikace a oplocení (ohrazení) staveniště na veřejných prostranstvích umožňovalo bezpečný pohyb osob s pohybovým či zrakovým postižením;
 • zajistit, aby materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi neohrozila bezpečnost a zdraví osob zdržujících se na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti.

1.1 ZAJIŠTĚNÍ PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB NA STAVENIŠTĚ

1.2 ZAJIŠTĚNÍ PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB U LINIOVÝCH STAVEB

1.3 OPLOCENÍ

Oplocení staveniště se zřizuje z důvodu zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a z důvodu ochrany majetku zhotovitele na staveništi před případným zcizením. Minimální výšku oplocení stanovuje stavební zákon na 1,8 m. Stavby se v mnoha případech zajišťují systémovým oplocením výšky 2,0 nebo 2,2 m.

Oplocení musí být souvislé a stabilní. Pří použití pevného neprůhledného oplocení nebo plachet je nutno zajistit stabilitu oplocení (zavětrovací tyče atd.). Funkčnost systému zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob musí být v pravidelných intervalech kontrolována (doporučeno pořízení fotodokumentace).

V místech, kde je nutno v okolí staveniště zajistit snížení prašnosti nebo částečný útlum hluku ze stavební činnosti, a zejména v centru měst, se buduje neprůhledné oplocení nebo oplocení průhledné s plachtou. Oplocení staveniště průhledné se navrhuje u staveb, kde nejsou žádné specifické požadavky. Ekonomicky výhodné je jako oplocení staveniště využití již stávajícího oplocení nebo v předstihu vybudovaného definitivního oplocení. Toto oplocení však musí splňovat podmínku minimální výšky 1,8 m.

Obr. 1 Neprůhledné oplocení

Obr. 2 Oplocení průhledné, opatřené plachtou

Obr. 3 Průhledné oplocení

Obr. 4 Definitivní oplocení

Obr. 5 Uzamčení oplocení

Obr. 6 Ochrana veřejnosti proti prachu a hluku

Oplocení staveniště musí být dostatečně pevné a stabilní, aby při případném opření či nárazu osoby na něj bylo zabráněno jeho pádu.

1.3.1 Vzdálenost od hrany výkopu

Oplocení musí být umístěno mimo oblast smykového klínu výkopu. Umístění oplocení v oblasti smykového klínu může být pouze za předpokladu, že pažení výkopu je z hlediska zátěže dimenzováno na zatížení oplocením i provozem za ním.

Obr. 7 Oplocení umístěné mimo smykový klín

Obr. 8 Oplocení umístěné v těsné blízkosti výkopu s pažením dimenzovaným na zatížení provozem

1.3.2 Pevnostní požadavky

 • Při použití plných oplocení musí být kladen zvýšený důraz na stabilitu oplocení (vzpěry, zavětrování, stabilizační prvky, jako jsou parky, spojení dílců apod.).
 • Mezní únosnost zatížení větrem je požadovaná 90 kg/m2.
 • Oplocení musejí být zbudováno podle technického návrhu, který zohlední předpokládané síly působící na jeho konstrukci.

Obr. 9 Vzpěry pro zajištění stability oplocení

Obr. 10 Zámky pro zajištění souvislosti a pevnosti

1.3.3 Konstrukční požadavky

 • Výška oplocení minimálně 1,8 m.
 • Při použití plných oplocení musí být kladen zvýšený důraz na stabilitu oplocení (zavětrovací tyče atd.).
 • Vodorovná vzdálenost mezi jednotlivými dílci oplocení nesmí přesáhnout 120 mm.

Obr. 11 Výška oplocení musí být min. 1,8 m, systémová oplocení mívají výšku 2,0 m

1.3.4 Dobrá a špatná praxe

1.4 ZÁBRADLÍ

Obr. 12 Použití zábradlí na komunikaci

Obr. 13 Zábradlí s rámem vyplněné trapézovým plechem ukotveným do patek

Ohrazení zábradlím musí být dostatečně pevné a stabilní, aby při případném opření či nárazu člověka do něj bylo zabráněno jeho pádu. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání.

1.4.1 Vzdálenost od hrany výkopu

Zábradlí musí být umístěno mimo oblast smykového klínu výkopu. Umístění zábradlí v oblasti smykového klínu může být pouze za předpokladu, že pažení výkopu je z hlediska zátěže dimenzováno na zatížení oplocením i provozem za ním.

Obr. 14 Zábradlí v oblasti smykového klínu, pažení je navrženo na přitížení provozem

1.4.2 Pevnostní požadavky

Zábradlí musí odolat zatížení stanovenému v ČSN EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje.

Je-li zábradlí z tažného kovového materiálu, mělo by odolat zatížení:

 • 35 kg ve vodorovném směru působící na zarážku u podlahy,
 • 50 kg ve vodorovném směru působící na ostatní části,
 • 35 kg působící rovnoběžně,
 • 125 kg působící směrem dolů v případě mimořádného zatížení.

1.4.3 Konstrukční požadavky

 • Horní tyč upevněná ve výšce minimálně 1,1 m na stabilních sloupcích.
 • Zarážka pro slepeckou hůl (umístěná ve výšce 100 až 250 mm nad pochůznou plochou).
 • Jedna mezilehlá střední tyč, případně jiná vhodná výplň s ohledem na místní a provozní podmínky.
 • Jednotlivé díly zábradlí (pokud není staveniště pod dozorem) musejí být spojeny a umístěny tak, aby bylo zabráněno náhodnému nebo samovolnému rozpojení zábradlí (kotvení, západkou, spojkou apod.).
 • Zábradlí smí být přerušeno pouze v místech přechodů nebo přejezdů.
 • Vodorovná vzdálenost mezi jednotlivými dílci zábradlí nesmí přesáhnout 120 mm.

Obr. 15 Konstrukční požadavky na zábradlí

1.4.4 Dobrá a špatná praxe

1.5 ZÁBRANA

Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru staveniště.

Obr. 16 Zábrana se umisťuje min. 1,5 m od hrany výkopu

1.5.1 Vzdálenost od hrany výkopu

 • Vzdálenost od hrany výkopu musí být větší než 1,5 m (podle NV č. 591/2006 Sb.).

1.5.2 Pevnostní požadavky

 • Žádné pevnostní požadavky nejsou specifikovány.

1.5.3 Konstrukční požadavky

 • Za vhodnou zábranu se považuje:
  • zábradlí, u něhož nemusejí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí;

Obr. 17 Zábrana umístěná 1,5 m od hrany výkopu

Obr. 18 Přenosné dílcové zábradlí = zábrana

 • přenosné dílcové zábradlí;
 • bezpečnostní značení označující riziko pádu osob, upevněné ve výšce horní tyče zábradlí (např. výstražná páska);
 • překážka nejméně 0,6 m vysoká (např. stabilně uložené potrubí);
 • zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m;
 • přirozená překážka (živý plot…).

Obr. 19 Zábrana z potrubí

Obr. 20 Vytěžená zemina tvoří zábranu u výkopu

Obr. 21 Zajištění liniové stavby zábranami

 • Zábrany smějí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.

Obr. 22 Přerušení zábrany v místě přechodu

1.5.4 Dobrá a špatná praxe

1.6 PATKY

Patky slouží k zajištění stability oplocení. Umístěny by měly být celou svou plochou na pevném podkladu. Patky by měly být svou větší plochou směrovány do staveniště, aby nezpůsobovaly překážku v pohybu kolem staveniště.

Obr. 23 Patka pro osazení oplocení

Obr. 24 Patka je větší plochou uložena do staveniště

1.6.1 Dobrá a špatná praxe

1.7 SPOJKY

Spojky a zámky slouží k zajištění souvislého a bezpečného oplocení staveniště.

Obr. 25 Spojka

Obr. 26 Zámek

1.7.1 Dobrá a špatná praxe

2 ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ PŘI PRÁCI S NEBEZPEČÍM PÁDU DO HLOUBKY

Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musejí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu osob do výkopu, zajištěny zábradlím, eventuelně zábranou podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Výkopy v těchto prostorách musejí být u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu osob do výkopu, zajištěny zábradlím nebo zábranou (obr. 27). Zábradlí nesplňující pevnostní požadavky musí být umístěné dále než 1,5 m od hrany výkopu obr. 28. Zábradlí blíže než 1,5 m od hrany výkopu musí splňovat pevnostní požadavky. Zábranu, např. plastovou červenobílou fólii, nelze na veřejných prostorách použít k ochraně proti pádu osob do výkopu, je-li umístěna blíže než 1,5 m od hrany výkopu.

Obr. 27 Zábradlí na hraně výkopu splňuje pevnostní požadavky

Obr. 28 Zábradlí nesplňující pevnostní požadavky je umístěné dále než 1,5 m od hrany výkopu

Označení zábradlí nebo zábran má být jasně viditelné a upozorňující na nebezpečí (nejčastěji kombinace barev červené a bílé, nejlépe v reflexním provedení).

Zajištění proti pádu:

 • Vztahuje se na všechny pracoviště, pokud je pod nimi volná hloubka více než 1,5 m.
 • Tato pracoviště je třeba zajistit zábradlím (splňujícím pevnostní požadavky podle ČSN EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje) skládajícím se alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li právní předpis jinak (NV č. 362/2005 Sb.).
 • Jedním z řešení je ukotvit zábradlí na hraně výkopu na systém pažení (tím docílíme splnění pevnostních požadavků) a dále instalovat pažení tak, aby přesahovalo o 0,15 m okolní terén (nahrazuje ochrannou lištu). Mezi stěnou výkopu a pažením nesmí být žádná mezera, aby nemohlo dojít k propadnutí mezi stěnou výkopu a pažícím systémem.
 • Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

Obr. 29 Instalace zábradlí na pažení

Obr. 30 Zabezpečení výkopu na frekventované komunikaci

3 BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné (zákon č. 309/2006 Sb., hlava I, §6 /1/).

Vjezdy na staveniště pro vozidla musejí být označeny dopravními značkami.

Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Obr. 31 Bezpečnostní značení na staveništi

Obr. 32 Dopravní značení u staveniště

3.1 OBECNÉ POŽADAVKY

Výkopy přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich musejí být opatřeny příslušnou výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musejí být označeny světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech.

Náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí umožňovat bezpečný pohyb osob, osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. Při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti.

Obr. 33 Mezinárodní symbol přístupnosti (nejmenší přípustné rozměry symbolu jsou 10 x 10 cm)

Obr. 34 Bezpečný průchod kolem stavby

Obr. 35 Bezpečný průchod na komunikaci

3.2 POŽADOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

 • Nepovolaným vstup zakázán
 • Nebezpečí pádu osob
 • Nebezpečí vzniku požáru (v místě plynovodu pod tlakem)
 • Nebezpečí výbuchu (v místě plynovodu pod tlakem)
 • Zákaz používání otevřeného ohně (v místě plynovodu pod tlakem)
 • Údaje a kontakty stavby (kontakt na vedoucího stavby - jméno, telefonní číslo)
 • Dále je potřeba na stavbu vyvěsit kopii oznámení na OIP a rozhodnutí o jejím povolení (v případě stavby na stavební povolení)

Obr. 36 Vývěska s informacemi o stavbě, oznámením na OIP, stavebním povolením a bezpečnostním značením

3.3 UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK

Bezpečnostní značky je nutné umístit vždy na počátku křížení stavby s veřejně přístupnými komunikacemi pro pěší (obr. 37) a při stavbě rozsáhlejší než 20 m je nutné umístit značky vždy na počátku křížení stavby s veřejně přístupnými komunikacemi pro pěší a zároveň rozmístit další značení na stavbě tak, aby byla na nejpřehlednějším místě a zároveň nepřesahovala vzdálenost mezi značkami 20 m (obr. 38).

Obr. 37 Umístění bezpečnostních značek u stavby s rozsahem do 20 m

Obr. 38 Rozmístění bezpečnostních značek u stavby rozsáhlejší než 20 m

V noci a za snížené viditelnosti musí být staveniště označeno světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci (v čelech), popřípadě podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech.

Obr. 39 Světelné značení na začátku stavby, na jejím konci a na nebezpečných místech

3.4 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Řešení a úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se stanoví v projektové dokumentaci (viz vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pozemní stavby), a vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Podle §4 odst. 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, musejí být výkopy a staveniště zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace se rozumějí osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Těchto osob je až 30 procent populace. Typologie pro zdravotně postižené je rozsáhlá, rozpětí parametrů je značné a různorodé.

Osoby se zrakovým postižením - lidé s částečnou ztrátou zraku v různých stupních až po nevidomé. Při vážném postižení nebo úplné ztrátě zraku jsou využívány jiné schopnosti pro pohyb - orientace nášlapem, slepeckou holí či slepeckým psem. Všechna opatření a řešení pro tuto skupinu osob je možno zvládnout jen při znalostech této problematiky.

Těžké postižení pohybového ústrojí - obvykle osoba používá vozík - nejjednodušší s ručním pohonem kol, škála vozíků pro osobu sedící je velmi rozsáhlá co do jejich ovládání, váhy, možností manévrování. Do této skupiny patří i matka s kočárkem nebo osoba s dočasně omezeným pohybem například se sádrou a podobně.

Osoby se sníženou schopností pohybu chůzí - patří sem všichni, kdo využívají k pohybu chůzí pomůcky - hole, berle, chodítka či zvládají pohyb s obtížemi. Pro tyto osoby je nutno uvažovat s možností udržení rovnováhy a pohybu vhodným protiskluzovým povrchem a možnost stabilizace - madla, zábradlí. Patří sem senioři, lidé po úrazech (třeba jen dočasně), rodiče s dětmi a další.

Komunikace - řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí umožňovat bezpečný pohyb osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.

Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm (včetně bezpečnostních odstupů) nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti.

Výkopy

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musejí být přes výkopy zřízeny přechody kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.

Přechody musí být opatřeny zábradlím se střední tyčí nebo jinou vhodnou výplní, včetně zarážky na obou stranách. Zábradlí a zábrany smějí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.

Lávky přes výkopy musejí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly maximálně do 20 mm a po obou stranách musejí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl (zarážka) s výškou nejméně 100 mm. Na úsecích s podélným sklonem větším než 1 : 20 (5 %) a delších než 200 m, musejí být zřízena odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1 : 50 (2 %).

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Výkopy, okraje lávek na nich a pochozí plochy stavenišť na veřejných prostranstvích musejí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, informační nebo reklamní zařízení a jiné konstrukce na místech pochozích ploch musejí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl, jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec, a ve výši 1100 mm pevnou ochranu, jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musejí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami, nesahajícími až k zemi nebo podlaze, a výkopy a staveniště. Vnější pochozí plochy musejí být řešeny tak, aby byla dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením.

Uvedené podmínky je potřeba uplatňovat v průběhu stavebních prací, kdy je nutno zachovat bezbariérové přístupy do objektů v prostoru staveniště (vstupy do obytných domů, staveb pro obchod, služeb a zdravotnictví, úřadů apod.). Zejména je nutno dbát na nahrazení přerušených nebo porušených stávajících vodicích linií jiným bezpečným opatřením v průběhu stavebních prací.

3.5 VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

Dále je potřeba umístit výstražné značení vždy před začátkem zábran (obr. 12) na všech veřejně přístupných komunikacích.

Obr. 40 Schéma rozmístění výstražného značení na staveništi

4 PŘECHODY PŘES VÝKOPY

4.1 PŘECHODY VYUŽÍVANÉ VEŘEJNOSTÍ

 • Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musejí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné, o minimální šířce 0,9 m.

Obr. 41 Přechod přes výkop

 • Po obou stranách musí mít zábradlí skládající se alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou.
 • Je nutno zachovat bezbariérové přístupy do objektů v prostoru staveniště (vstupy do obytných domů, staveb pro obchod, služeb a zdravotnictví, úřadů apod.). Zejména je nutno dbát na nahrazení přerušených nebo porušených stávajících vodicích linií jiným bezpečným opatřením v průběhu stavebních prací.

Obr. 42 Ukázka přechodu přes výkop pro veřejnost

Obr. 43 Přechod pro veřejnost splňující bezpečnostní požadavky

4.2 PŘECHODY VYUŽÍVANÉ VÝHRADNĚ ZAMĚSTNANCI STAVENIŠTĚ

Na staveništi, kam je zamezen vstup nepovolaným osobám, musejí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.

Obr. 44 Přechod pro zaměstnance staveniště

5 PŘEMOSTĚNÍ PŘEKÁŽKY

 • Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes překážky zřízeno přemostění kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné, o minimální šířce 0,9 m.
 • Po obou stranách musí mít zábradlí skládající se alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou.
 • Je nutno zachovat bezbariérové přístupy do objektů v prostoru staveniště (vstupy do obytných domů, staveb pro obchod, služeb a zdravotnictví, úřadů apod.). Zejména je nutno dbát na nahrazení přerušených nebo porušených stávajících vodicích linií jiným bezpečným opatřením v průběhu stavebních prací.

Obr. 46 Obrázek přemostění pro veřejnost splňující podmínky

6 REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO OBLAST BOZP VE VÝSTAVBĚ

ZÁKONY

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (vyhrazená technická zařízení, TIČR)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (vazba na zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (doplněn zákonem č. 263/2016 Sb. (atomový zákon)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (doplněn zákonem č. 90/2016 Sb.)

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému...

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (energetický specialista oprávněný pro energetický audit, energetický posudek, kontrolu klimatizací, kontrolu kotlů, zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy - PENB)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu... (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (specifikace nelegální práce)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (uložení ověřené projektové dokumentace po dobu existence stavby, stavebního deníku po dobu 10 let)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (navazuje na zákon č. 174/1968 Sb., působnost SUIP a OIP na účastníky výstavby)

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (poslední novelizace zákonem č. 225/2017 Sb.)

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (důležitá novelizace zákonem č. 88/2016 Sb.)

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a informačním systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (povinnost ročního hlášení do systému ISPOR)

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě ...

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (možnost společného UR a SR u liniových staveb, vazba na zákony o liniových stavbách)

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (povinnost smluvního lékaře navštívit pracoviště zaměstnanců a posoudit v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. kategorizaci prací)

Zákon č. 394/2011 Sb., o obvodních sídlech báňských úřadů

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (povinnost kontroly kotlů na pevná paliva každé 2 roky)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice)

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (doplňuje zákon č. 22/1997 Sb.)

Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (na úseku veřejné správy)

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (doplňuje zákon č. 18/1997 Sb.)

Zákon č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

VYHLÁŠKY

Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh strojů

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti

(Vyhláška č. 20/1979 Sb., zrušena a nahrazena č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení)

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (požadavky na schodiště)

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin

Vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Vyhláška č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů

Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečení provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřičské dokumentaci při hornické činnosti a některých činností prováděných hornickým způsobem

Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečné práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků (použití ochranné přilby, doplněno NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 495/2001 Sb.)

Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto zařízení

Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, kontrolu a výrobu technických zařízení a jejich konkretizace (řád určených technických zařízení)

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně

Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (vazba na vyhlášku č. 369/2004 Sb.)

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci; viz taky ČSN 730802, 04, 10, 31, 33 až 35 a 48)

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (v příloze č. 29 v novele vyhlášky č. 83/2016 Sb. nové značení nebezpečnosti používaných látek v kosočtvercích)

Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních (používaných při činnostech prováděných hornickým způsobem)

Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (elektrozařízení viz vyhláška č. 74/2002 Sb.)

Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

Vyhláška č. 432/2003 Sb., o stanovení podmínek pro zařazování prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů, podmínek odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení práce s azbestem a biologickými činiteli

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací (vazba na vyhlášku č. 206/2001 Sb.)

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě

Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky ...

Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem...

Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení (zařízení pro jadernou energetiku)

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financováni nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Vyhláška č. 464/2005 Sb., kterou se stanoví technické požadavky na měřidla

Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (důležitá novelizace vyhláškou č. 62/2013 Sb., rozsah a obsah dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a přechod stavby do užívání, skladba stavebního deníku)

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti (zásady územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, regulační plán, územní plán, územní studie apod.)

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (definice bytový dům, rodinný dům, motel, hotel apod., definice ploch, odstupy staveb)

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (důležitá novelizace vyhláškou č. 63/2013 Sb., formuláře žádostí v územním řízení, stavebním řízení a v přechodu stavby do užívání, specifikace územně plánovací informace UPI, veřejnoprávní smlouvy VPS, certifikátu autorizovaného inspektora AI)

Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 324/1990 Sb. a vyhláška č. 363/2005 Sb.

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

Vyhláška č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy (vazba na zákon č. 183/2006 Sb.)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (viz ÚN č. 241/2009 Sb., ČSN 730875, ČSN 342710)

Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb, drážních staveb a staveb pozemních komunikací ve stavebním řízení)

Vyhláška č. 324/2008 Sb., o kontaktních místech veřejné správy

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů)

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (normové hodnoty pro stavby, citované ve vyhlášce, nutno hledat na webu MMR ČR)

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ČSN 734108 - hygienická zařízení a šatny)

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení (nahradila vyhlášku č. 20/1979 Sb.)

Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a obsahových náležitostech havarijního plánu

Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace adres a nemovitostí

Vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů

Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti (použití pro některé veřejné zakázky)

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při uznávání nemocí z povolání

Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení vč. vzorů žádostí a podmínek pro posuzování těchto žádostí

Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu

Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (TNI 730331 - Průkaz energetické náročnosti budovy, ČSN EN ISO 50001 hospodaření energií)

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče

Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů

Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

Vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku ...

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podávání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnosti a technických požadavcích při zacházení s pyrotechnickými výrobky

Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ČSNISO/EC 27001 - systémy řízení bezpečnosti informací)

Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům

Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ostrahy objektu zařazeného do skupiny A, nebo do skupiny B

Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole... (platí pro závažné havárie)

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi

Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (vazba na §43 vyhlášky č. 246/2001 Sb., §8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a §47 nařízení Rady hl. m. Prahy č. 10/2016)

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (nahrazuje vyhlášku č. 230/2012 Sb., účinnost od 1. 10. 2016)

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

Vyhláška č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

Vyhláška č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení (týká se jaderných zařízení)

Vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení

Vyhláška č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení (vazba na atomový zákon)

Vyhláška č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany... (vazba na atomový zákon)

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Vyhláška č. 21/2017 Sb., o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení

Vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňskotechnické evidenci

Vyhláška č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

Vyhláška č. 239/2017 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

Vyhláška č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení (vazba na §236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon)

NAŘÍZENÍ VLÁDY

NV č. 29/1959 Sb., o oprávnění k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

NV č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

NV č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

NV č. 116/1998 Sb., kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

NV č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

NV č. 464/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

NV č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovišti obdobného charakteru

NV č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob

NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

NV č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem

NV č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapaliny nebo plynná paliva

NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

NV č. 432/2003 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů...

NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (NV, BNV, protokol o prostředí)

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

NV č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (práce ve výšce nad 1,5 m)

NV č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (mj. postup bourání nenosné konstrukce, důležitá novela NV č. 136/2016 Sb.)

NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (důležitá novela NV č. 136/2016 Sb.)

NV č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NV č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

NV č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

NV č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

NV č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

NV č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 m

NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

NV č. 208/2011 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení

NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

NV č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtu množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

NV č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití

NV č. 439/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

NV č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2025

NV č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NV č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

NV č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

NV č. 351/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání... (nařízení o úpravě náhrady)

NV č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací a o citlivých oblastech

NV č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

NV č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny

NV č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

NV č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

NV č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

NV č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NV č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

NV č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

NV č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

NV č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

NV č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

NV č. 35/2017 Sb., kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů

NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

NV č. 406/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ….

JINÁ NAŘÍZENÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (PoVu stavebních výrobků, účinnost v ČR od 1. 7. 2013)

Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 10/2016, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze - Pražské stavební předpisy (zrušilo nařízení Rady hl. m. Prahy č. 11/2014, o technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, které nahrazovalo vyhlášku hl. m. Prahy č. 26/1999)

7 PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Oplocení - příklady dobré a špatné praxe

Příloha č. 2: Zábradlí - příklady dobré a špatné praxe

Příloha č. 3: Zábrany - příklady dobré a špatné praxe

Příloha č. 4: Patky - příklady dobré a špatné praxe

Příloha č. 5: Spojky - příklady dobré a špatné praxe

Příloha č. 6: Pohyb v okolí staveniště - příklady dobré a špatné praxe

Příloha č. 7: Přechody přes výkopy - příklady dobré a špatné praxe

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2