TP 3.8.1 - MINIMÁLNÍ STANDARDY BOZP VE VÝSTAVBĚ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

MINIMÁLNÍ STANDARDY BOZP VE VÝSTAVBĚ

TP 3.8.1

1. vydání, 2018

Klíčová slova:

předpisy právní, BOZP, zajištění staveniště, značení bezpečnostní, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka pro projektanty, stavbyvedoucí, technické dozory stavebníka, stavební dozory, koordinátory BOZP na staveništi a fyzické osoby zajišťující prevenci rizik.

OBSAH

Úvod

1

Zajištění staveniště

1.1

Zajištění proti vstupu nepovolaných osob na staveniště

1.2

Zajištění proti vstupu nepovolaných osob u liniových staveb

1.3

Oplocení

1.3.1

Vzdálenost od hrany výkopu

1.3.2

Pevnostní požadavky

1.3.3

Konstrukční požadavky

1.3.4

Dobrá a špatná praxe

1.4

Zábradlí

1.4.1

Vzdálenost od hrany výkopu

1.4.2

Pevnostní požadavky

1.4.3

Konstrukční požadavky

1.4.4

Dobrá a špatná praxe

1.5

Zábrany

1.5.1

Vzdálenost od hrany výkopu

1.5.2

Konstrukční požadavky

1.5.3

Dobrá a špatná praxe

1.6

Patky

1.6.1

Dobrá a špatná praxe

1.7

Spojky

1.7.1

Dobrá a špatná praxe

2

Zajištění pracoviště při práci s nebezpečím pádu do hloubky

3

Bezpečnostní značení

3.1

Obecné požadavky

3.2

Požadované bezpečnostní značky

3.3

Umístění bezpečnostních značek

3.4

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob s omezenou schopností pohybu a orientace

3.5

Výstražné značení

4

Přechody přes výkopy

4.1

Přechody využívané veřejností

4.2

Přechody využívané výhradně zaměstnanci staveniště

5

Přemostění překážky

6

Registr právních předpisů pro oblast BOZP ve výstavbě

7

Přílohy

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit