A 3.1.1 Obsah a rozsah pojmů používaných ve stavebním zákoně - A

<< Úvodní strana
1
2
3
4
Adresní místo
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) územním prvkem
1. část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří,
2. adresní místo, nebo
3. stavební objekt, (…)
d) adresním místem takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu, (…)
h) adresou kombinace názvu okresu, názvu obce, názvu městské části nebo městského obvodu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo, (…)
 
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, §29 odst. 1
 
 
(1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle §120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a), dokumentaci skutečného provedení stavby, (…)
 
§121 odst. 1
 
 
 
Stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby doloží závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů a údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a). (zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech)
 
§123 odst. 2
 
Archeologické a jiné kulturně cenné nálezy
Archeologické, architektonické, urbanistické a přírodní dědictví
Architektonické a kulturní hodnoty v území
(1) Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle SZ. Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.
(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nepostačují podmínky stanovené stavebním úřadem podle odstavce 1, může orgán státní památkové péče nebo orgán ochrany přírody do 5 pracovních dnů od oznámení nálezu stanovit opatření k ochraně nálezu a rozhodnout o přerušení prací. V takovém případě může stavebník v pracích pokračovat až na základě písemného souhlasu orgánu, který rozhodl o přerušení prací. Kopii rozhodnutí o souhlasu se zasílá příslušnému stavebnímu úřadu.
(3) Na základě oznámení nálezu podle odstavce 2 může stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče nebo orgánem ochrany přírody vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit.
(4) Ministerstvo kultury může na návrh orgánu státní památkové péče nebo Archeologického ústavu Akademie věd ČR rozhodnout, že se jedná o nález mimořádného významu, a z vlastního podnětu jej prohlásí za kulturní památku32). Kopie rozhodnutí se zasílá příslušnému stavební úřadu.
(5) Na základě rozhodnutí podle odstavce 4 může stavební úřad po dohodě s Ministerstvem kultury vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit nebo zrušit.
(6) Stavebník může uplatnit nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v důsledku postupu podle odstavců 2 a 3, u orgánu státní památkové péče nebo u orgánu ochrany přírody, anebo v důsledku postupu podle odstavce 5 u Ministerstva kultury, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu tyto náklady vznikly; jinak nárok na jejich náhradu zaniká.
 
§176 odst. 1 až 6
 
 
 
V tomto zákoně se rozumí (…) veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci
 
§2 odst. 1 písm. m)
 
 
 
Ministerstvo zajišťuje metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování, urbanismu, architektury a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví.
 
§11 odst. 2
 
 
 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
 
§18 odst. 4
 
 
 
Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména (…) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
   
 
 
Pořizovatel posoudí soulad návrhu regulačního plánu zejména (…) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
   
 
 
(3) Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují
a) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 (…)
b) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, (…)
c) změny druhu pozemku o výměře do 300 m2,
d) terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi,
e) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, (…)
(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na území, na kterých se prokazatelně nalézají archeologické nálezy.
 
§80 odst. 3 a 4
 
 
 
Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby (…) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty (…)
 
§132 odst. 3 písm. c)
 
 
 
Stavební úřad může nařídit vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy (…) jimiž se zajišťuje ochrana architektonického a archeologického dědictví.
 
§137 odst. 1 písm. i)
 
 
 
Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o (…) veřejně prospěšné opatření, (…) a ochranu archeologického dědictví,
 
§170 odst. 1 písm. b)
 
 
 
Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, (…); hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
 
Příloha, bod 6
 
 
 
Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména (…) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
 
§53 odst. 4 písm. b)
 
 
 
Pořizovatel posoudí soulad návrhu regulačního plánu zejména (…) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
 
§68 odst. 4 písm. b)
 
 
 
V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu (…) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
 
§90 písm. b)
 
Autorizovaný inspektor
Viz Oznámení stavebního záměru, Užívání staveb, Kolaudační souhlas, Kontrolní prohlídka stavby, Evidence a ukládání písemností ve věcech stavebního řádu a nahlížení do nich, Oprávněná úřední osoba (vstup na stavby a do staveb), Expertní součinnost
   
 
 
Stavební zákon upravuje mj. postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů (…)
   
 
 
Ministerstvo jako ústřední správní úřad ve věcech stavebního řádu vykonává mj. dozor nad činností autorizovaných inspektorů (…) a může v součinnosti s jinými stavebními úřady a autorizovanými inspektory provádět kontrolní prohlídky staveb.
   
 
 
Viz Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
   
 
 
Autorizovaný inspektor uzavírá se stavebníkem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou stavebník hodlá provést; certifikátem osvědčuje, že posoudil projektovou dokumentaci a k ní připojené doklady. Na projektové dokumentaci tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vydání certifikátu a opatří ji svým podpisem a razítkem. K certifikátu připojí návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů a souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení (§109). Certifikát, ověřenou dokumentaci s vyznačenými údaji a přílohy eviduje příslušný stavební úřad a využívá ji pro kontrolní prohlídky stavby.
   
 
 
Autorizovaný inspektor je fyzická osoba, jmenovaná ministrem pro místní rozvoj po vyjádření ČKA nebo ČKAIT, která splnila kvalifikační požadavky podle §143 SZ, je autorizovanou osobou podle autorizačního zákona, prokázala svou bezúhonnost, složila úspěšně příslušnou zkoušku, kterou prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti a uhradila při podání žádosti o jmenování správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
   
 
 
Činnost autorizovaného inspektora není živností a může být vykonávána jako svobodné povolání.
Právnické osoby mohou se souhlasem ministerstva vykonávat činnost autorizovaného inspektora jen pokud zabezpečí její výkon fyzickými osobami splňujícími stanovené požadavky (§143).
   
 
 
AI vykonává svoji činnost za úplatu, která se sjednává písemnou smlouvou. AI odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti. Před započetím činnosti a po celou dobu jejího trvání musí mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu. Na požádání osoby, se kterou uzavírá smlouvu, je povinen sdělit výši částky, na kterou je pojištěn.
AI vede evidenci o svých úkonech a uchovává ji po dobu nejméně 5 let. Při tom postupuje
podle zvláštního právního předpisu48) (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů).
   
 
 
Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad
a) osvědčit způsobem stanoveným v §117, že navrhovaná stavba nebo změna stavby před jejím dokončením může být provedena;
b) zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu;
c) dohlížet na provádění stavby.
AI je povinen na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklad poskytnout v rozsahu své odborné kvalifikace expertní součinnost.
AI je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných a právních znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce organizované Komorou (ČKA a ČKAIT) a vysokými školami.
   
 
 
Provádění přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných inspektorů a další úkoly s tím související zajišťuje Komora (ČKA a ČKAIT).
K zabezpečení jednotného postupu se zřizuje společný koordinační orgán schvalovaný na návrh Komory ministerstvem pro místní rozvoj.
Ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání AI, na činnost Komory a
výkon agendy s tím související. V součinnosti se stavebními úřady vykonává též dohled nad činností AI.
   
 
 
Stavební úřad může ve stavebním řízení na svůj náklad přizvat autorizovaného inspektora; navrhne-li stavebník přizvat autorizovaného inspektora, hradí jeho náklady.
   
 
 
Autorizovaný inspektor je oprávněn provádět zápis do stavebního deníku u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát.
   
 
 
Obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů stanoví prováděcí právní předpis. K jeho vydání zmocnil SZ Ministerstvo pro místní rozvoj.
   
Autorský dozor projektanta
Stavební úřad může ve stavebním řízení přizvat na svůj náklad projektanta, kterého stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracovávané více projektanty nebo koordinací autorského dozoru (dále jen "hlavní projektant"); navrhne-li stavebník přizvání hlavního projektanta, hradí jeho náklady.
 
§113 odst. 2
 
 
 
Pokud projektovou dokumentaci pro stavbu financovanou z veřejného rozpočtu zpracovala osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby a ověřenou projektovou dokumentací.
 
§152 odst. 4
 
 
 
Viz Stavbyvedoucí – součinnost
 
§153 odst. 2
 
 
 
Osoba vykonávající autorský dozor je oprávněna provádět zápis do stavebního deníku.
   
Autorský dohled
Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.
 
zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, §11 odst. 3
Azbest
Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v §103, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest.
U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí (vlastník při odstraňování stavby) provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu14) (autorizační zákon).
   
Pokračování >>
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.