MP 1.6 - OBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI AO

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

OBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI AO

MP 1.6

aktualizace 2020

Klíčová slova:

předpisy právní, činnost projektová, technika prostředí staveb, výklad pojmů

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcky řady MP 1.6 se zaměřují na metodické postupy, se kterými se projektanti v jednotlivých profesích oboru Technika prostředí staveb v praxi setkávají. Projektanti v nich naleznou návody, jak si organizovat práci při řešení zakázek a v situacích, které s řešením souvisejí, nikoliv však technické informace či podrobnosti, týkající se obsahu zpracovávané dokumentace.

Aktualizovaná verze MP 1.6 reflektuje skutečnost, že od 1.1.2018 nabyl účinnosti nový zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.).

Přechodná ustanovení, zavedená vyhláškou č. 405/2017 Sb., čl. II stanoví:

1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle §1a2, 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy, tj. podle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle §3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Z výše uvedeného důvodu je v odstavci 1.a, nazvaném struktura vyhlášky, uvedeno srovnání obsahu příloh k oběma dokumentům.

OBSAH

1

Úvod

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti AO

1.2

Obecný postup činnosti AO

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu v projektové činnosti

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy AO v projektové činnosti

2.1

Rozdělení postupů

2.1.1

Postup projektové přípravy

2.1.2

Výkony podle oborů a specializací

2.1.3

Varianty smluvního zajištění ze strany stavebníka

2.1.4

Varianty smluvního zajištění ze strany zhotovitele

2.2

Základní postupy AO

2.2.1

Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

2.2.2

Postupy v přípravě stavby

2.2.3

Postupy v projektové přípravě

2.3

Doplňkové postupy AO

2.3.1

Činnost AO při provádění staveb

2.3.2

Postupy AO v nesmluvním vztahu

3

Další postupy v projektové činnosti

3.1

Projektové práce pro stavebníka

3.2

Projektové práce pro zhotovitele stavby

3.3

Projektové práce pro vlastníka stavby

3.4

Doprovodné postupy

4

Informační zdroje

4.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

4.2

Obecně závazné právní předpisy související s činností AO

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen pro autorizované osoby - členy ČKAIT. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům není dovoleno.

1 ÚVOD

Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.6 „Technika prostředí staveb“ je metodickým materiálem, který obecně využívá pomůcek a materiálů již dříve vydaných IC ČKAIT. Zejména vychází z textu metodické pomůcky „Projektová činnost“, která byla vydána v rámci integrovaného profesního informačního systému ČKAIT pod označením MP 1 v roce 2009 a následně aktualizována v roce 2016. Obecné informace byly částečně převzaty z metodické pomůcky „Základ systému podpory profese“, označené MP 0, vydané s dalšími, již dříve publikovanými, materiály ČKAIT.

Účelem metodické pomůcky MP 1.6 je poskytnout autorizovaným osobám - členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti v oboru techniky prostředí staveb komprimované informace, jež AO umožní uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebují.

K tomu je třeba podotknout, že zmíněný obor je v této souvislosti pojat šířeji, než je v technické praxi obvyklé. Důvodem je nomenklatura oborů, zavedená zákonem č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jedná se zde o odlišení profesí, týkajících se vysloveně technologických záležitostí, spjatých s produkcí výrobků v budovách a stavbách všeho druhu a dále pak sítí, situovaných mimo stavby, od zařízení, instalovaných uvnitř staveb, která jsou nezbytná pro jejich kvalitní využívání. S ohledem na účel takového zařízení jsou pak do oboru technika prostředí staveb v terminologii, používané ČKAIT, zcela zákonitě zahrnovány i další provozní soubory tak, jak jsou vyjmenovány dále, při čemž nelze vyloučit, že ve speciálních stavbách se lze setkat ještě s dalšími obdobnými případy.

Struktura materiálu MP 1.6 odpovídá členění témat, vycházejícímu z výše zmíněných metodických pomůcek MP 0 a MP 1.

Základní obecné zásady, uvedené v těchto materiálech, vztahující se na všechny autorizované osoby, a zvláště pak týkající se profesních projektantů všech částí staveb, jsou do metodické pomůcky MP 1.6 převzaty s dodržením hlediska směrování ke konkrétním profesím a s přihlédnutím k profesnímu zaměření AO. Příslušné odkazy na použité podklady všeho druhu jsou uvedeny přímo u jednotlivých kapitol.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že metodické pomůcky řady MP 1.6 se zaměřují výhradně na metodické postupy, se kterými se projektanti v jednotlivých profesích oboru technika prostředí staveb v praxi setkávají. Projektanti v nich tedy naleznou návody, jak si organizovat práci při řešení zakázek a v situacích, které s řešením souvisejí, nikoliv však technické informace či podrobnosti, týkající se obsahu zpracovávané dokumentace. V tomto ohledu se mohou zaměřit na běžně dostupnou technickou literaturu.

Jak již bylo připomenuto, obor technika prostředí staveb zahrnuje řadu provozních souborů, jejichž správná funkce v podstatě rozhoduje o kvalitě užitnosti stavby. Na tvorbě projektové dokumentace tohoto komplexu zařízení se podílí řada specializovaných projektantů, mezi kterými působí značný počet autorizovaných osob, tvořících druhou největší profesní skupinu v rámci členstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je evidentní, že zmínění odborníci musí při své práci respektovat určité společné metodické postupy, aby jejich výsledné dílo představovalo optimální řešení daného záměru. Tato skutečnost se promítá i do obsahu metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob MP 1.6.

V zájmu dosažení co možno největší užitnosti pomůcky je tento materiál dále členěn na profesní metodické pomůcky, určené jednotlivým profesím oboru technika prostředí staveb, následujícím způsobem:

MP 1.6.1 Zařízení pro vytápění staveb, ohřev vody, vzduchu apod.

MP 1.6.2 Zařízení pro ochlazování staveb

MP 1.6.3 Zařízení vzduchotechniky

MP 1.6.4 Zařízení pro měření a regulaci

MP 1.6.5 Zařízení zdravotně technických instalace

MP 1.6.6 Plynová zařízení

MP 1.6.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

MP 1.6.8 Zařízení elektronických komunikací

MP 1.6.10 Obecná metodika odborných posudků na zařízeních silnoproudé elektrotechniky

MP 1.6.11 Solární tepelné soustavy

Ve výše uvedeném seznamu  metodických pomůcek MP 1.6.1MP 1.6.11, již není uvedena pomůcka MP 1.6.9, která je nově zařazena pod označením MP 1.5.8, neboť profese "Zařízení horizontální a vertikální dopravy",  byla novelizovanou vyhláškou přeřazena do oboru Technologická zařízení staveb a naopak do seznamu byla přidána pomůcka MP 1.6.11 „Solární tepelné soustavy“.

V této souvislosti je třeba podotknout, že obor technika prostředí v širším slova smyslu zahrnuje v některých případech ještě další provozní soubory bez nároku na úplnost. Je samozřejmé, že při projektování zařízení, která nelze zahrnout do výše vyjmenovaných profesních okruhů je třeba přizpůsobit zejména obsah projektové dokumentace jednotlivých typů zařízení specifikům, jimiž se tato zařízení odlišují. Lze však předpokládat možnost použití analogických postupů, které mohou vycházet z obdobných případů, jak jsou uvedeny v jednotlivých profesních pomůckách. V této souvislosti je rovněž dlužno poukázat na další zdroje informací, které představuje řada metodických pomůcek MP 1.5Technologická zařízení staveb, které ve svých jednotlivých částech s díly metodických pomůcek řady MP 1.6 úzce souvisejí.

Jednotlivé profesní pomůcky jsou členěny stejně, jako tomu je u souborné metodické pomůcky MP 1.6 a jak je uvedeno v obsahu. Při používání této metodické pomůcky lze tedy postupovat takovým způsobem, že projektant dané profese vyhledá příslušnou profesní pomůcku, v níž najde jednotlivá témata, která jsou pro jeho profesní zaměření specifická, případně odkaz na pomůcku obecnější, pokud jde o metodiku, společnou pro více profesí, či pro více oborů.

Po zkušenostech s využíváním metodických pomůcek řady MP 1.6 v minulých ročnících respektují autoři v dalším vydání těchto pomůcek požadavek čtenářů na omezení opakování shodných textů, které jsou společné pro projektanty zařízení techniky prostředí staveb a v řadě obecných případů i pro projektanty ostatních stavebních profesí, jak jsou uvedeny v základní metodické pomůcce MP 1.

Je zde proto důsledně respektováno obecně závazné schéma členění metodických pomůcek, zavedené od ročníku 2008. To umožnilo zásadně omezit textový rozsah metodických pomůcek s využitím nástroje hypertextových odkazů, který je zaveden v celém rozsahu internetového způsobu zpřístupnění elektronického nosiče informací systému Profesis.

Při tomto způsobu využívání informací poslouží čtenářům orientační tabulka v úvodu každé z metodických pomůcek řady MP 1.6. Z této tabulky je patrné, zda je speciální text, vztahující se k příslušné profesi postačující pro řešení hledaného tématu (speciálního problému), či zda je nutné vyhledat další informace v obecnější pomůcce podle naznačeného klíče. Témata, jejichž rámec je buď zcela, nebo částečně společný pro všechny profese oboru technika prostředí staveb nejsou doprovázena v profesní pomůcce speciálním textem buď vůbec, nebo jen částečně a je tedy možné nalézt další informace podle uvedeného klíče. Pro zachování kontinuity značení jednotlivých částí pomůcky jsou přesto v textu uvedeny i nadpisy „prázdných“ kapitol a odstavců s vyznačením hypertextové cesty k nalezení hledané informace.

Vymezení rozsahu oboru Technika prostředí staveb (TPS)

V současné době se ukazuje, že v důsledku otevření trhu zahraničním dodavatelům a subdodávkám se užitnost staveb (budov) stále více stává závislou na úrovni vybavení technickými zařízeními, která umožňují mnohostranné využívání budov a objektů nejrozličnějších zaměření. Úroveň vybavení budov často různorodými a nákladnými soubory technických zařízení je měřítkem jejich obchodní úspěšnosti a samozřejmě určuje i cenu staveb. Současný trend poptávky, směřuje od dříve nízkonákladových a čistě účelových požadavků spíše ke střední třídě technického vybavení, často až k luxusnímu pojetí, které přináší v našich podmínkách dříve nepoznané nároky na komfort staveb. Projektant se setkává na příklad s požadavky na instalaci obývacích doplňků, jako jsou hygienická zařízení vysoké třídy (koupelny, bazény, sauny), relaxační provozní soubory (posilovny, tělocvičny), až po zábavná zařízení s prvky heren do poměrně neočekávaných podmínek, na příklad do bank či vyloženě účelových staveb.

Dále je třeba vzít v úvahu, že složitost a speciálnost souborů techniky prostředí jsou závislé na účelu budovaných staveb. Z toho vyplývá i potřeba projektanta oboru techniky prostředí staveb mít alespoň rámcový přehled o nárocích, které přinášejí nutnost sladit jednotlivé provozní soubory do komplexně řízené a fungující soustavy, což je nutný předpoklad pro moderní způsob využívání nákladného zařízení formou outsourcingu s využitím metodiky Facility Managementu. Tento požadavek nabývá stále vyššího významu a zvláště zahraniční investoři považují jeho naplnění za samozřejmost.

V dalším textu je uveden výčet zařízení techniky prostředí staveb bez ohledu na jejich frekventovanost při výstavbě a bez nároku na úplnost, neboť do oboru techniky prostředí staveb se obvykle nezahrnuje vše, co souvisí s vybavením administrativních provozů informačními technologiemi. V některých případech očekává investor od projektanta oboru techniky prostředí staveb, aby zvládal i tuto problematiku. Jedná se zejména o tzv. „inteligentní budovy“ případně „chytré domácnosti“. V takových případech je nutno, aby součástí studie díla byla i problematika řešení „inteligence stavby“ a nikoliv aby řešení bylo požadováno až ve stadiu tvorby dokumentace pro stavební povolení nebo ještě později.

Obor technika prostředí staveb tedy v základním pojetí obsahuje:

Tab. 1 Obor techniky prostředí

Č.
Název
MP
1
Zařízení techniky prostředí - obecně
ve všech textech řady MP 1.6
1.1
Zdroje tepla s příslušenstvím
1.2
Zdroje chladu s příslušenstvím a spotřebiči chladu
1.3
Zařízení rozvodů tepla a chladu, zahrnující potrubní sítě, předávací stanice, strojovny, a další příslušenství
1.4
Strojní část vzduchotechniky
1.5
Odběrná tepelná zařízení sestávající z vytápěcích soustav s otopnými tělesy a ze soustav ohřevu vzduchu a vody apod.
1.6
Zařízení automatických stínících žaluzií vnějších a vnitřních
2
Elektrická zařízení
2.1
Silnoproudá elektrická zařízení rozvodu a spotřeby elektrické energie soustav MDO, DO a ZIS včetně silových, zásuvkových a světelných obvodů s rozvodnou sítí se spotřebiči, rozváděči, armaturami a příslušenstvím, zařízení hromosvodů
2.2
Zařízení elektronických komunikací
2.2.1
Zařízení elektrické požární signalizace
2.2.2
Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace
2.2.3
Zařízení přístupových systémů
2.2.4
Zařízení a rozvody pro přenos dat včetně internetu
2.2.5
Vnitřní dorozumívací systémy
2.2.6
Zařízení a rozvody hlasové služby telefonní sítě
2.2.7
Zařízení domácího rozhlasu a vnitřního TV okruhu
2.2.8
Zařízení a rozvody TV příjmu (společná TV anténa, televizní kabelový rozvod)
2.2.9
Zařízení dorozumívací typu paging
2.2.10
Strukturovaná kabeláž
2.2.11
Kombinované rozvody typu TRIPLE PLAY, optické vnitřní rozvody apod.
3
Zařízení soustavy měření a regulace pro technologické vybavení výše i níže uvedených souborů a osvětlovacích soustav
4
Zařízení zdravotně technických instalací, zahrnující
4.1
vnitřní vodovod, požární vodovod, suché požární potrubí (suchovod), zařízení pro jímání vody, akumulaci vody, čerpací stanice, potrubní sítě, čerpadla cirkulace vody, ohřívače vody, zařizovací předměty, armatury, příslušenství, redukci přetlaku a měření spotřeby vody
4.2
vnitřní kanalizaci, potrubní sítě, zařizovací předměty, čerpací stanice, předčišťovací zařízení, čistírny OV a žumpy, retence dešťových vod a vsakovací zařízení
4.3
plynová zařízení: odběrná plynová zařízení s regulátory, regulačními stanicemi, měřicími sestavami, potrubními sítěmi, dalšími zařízeními, armaturami a příslušenstvím

Tab. 2 Názvy dalších zařízení techniky prostředí, zmíněných v MP 1.6.0

6
Stabilní hasicí zařízení pracující na principu vodním, pěnovém, plynovém nebo práškovém, zahrnující vodní tlakový zdroj s příslušnými strojovnami, potrubními rozvody, ventilovými stanicemi, poplachovým a monitorovacím zařízením, sprinklerové hlavice s tříštiči vodního proudu
7
Zařízení spaloven odpadů zahrnující spalovací zařízení s váhou a pec s hořákem, zařízení pro výměnu tepla, zařízení pro čištění spalin a manipulaci s odpadem, odpadové hospodářství
8
Zařízení firemní dopravy
8.1
Motorová vozidla
8.2
Umývárna a servis automobilů
8.3
Organizační technologie garáží
9
Další a speciální zařízení
9.1
Zařízení potrubní pošty
9.2
Technické vybavení gastroprovozů
9.3
Technické vybavení velkoprádelen
9.4
Technické vybavení bazénů, fitcenter a solárií
9.5
Technické vybavení heren
9.6
Jevištní technika
9.7
Technické vybavení bowlingů
9.8
Technické vybavení aquaparků
9.9
Zařízení pro rozvod hygienicky čisté páry pro lékařskou technologii, zahrnující potrubní síť s armaturami a příslušenstvím a spotřebiči páry
9.10
Zařízení lékařské technologie s komplexním vybavením JIP a dalších prostorů
9.11
Zařízení zdrojů a rozvodů medicinálních plynů a stlačeného vzduchu, zahrnující zásobníky plynů a kompresorové stanice, rozvodné potrubní sítě, koncové soupravy a spotřebiče

1a. Struktura vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Porovnání obsahu příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb. - tab. č. 1

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. - levý sloupec

ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. - pravý sloupec

Přílohy podle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Přílohy podle vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy

Příloha č. 4 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace

Příloha č. 5 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení

Příloha č. 2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha č. 7 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha č. 4 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Příloha č. 8 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Příloha č. 9 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha č. 10 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy

Příloha č. 11 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové kom.

Příloha č. 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha č. 12 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 7 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace

Příloha č. 14 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Příloha č. 8 Náležitosti dokumentace bouracích prací

Příloha č. 15 Náležitosti dokumentace bouracích prací

Příloha č. 9 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Příloha č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Téma techniky prostředí staveb je v příslušných odstavcích příloh zmiňováno s tím, že dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace,
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
 • měření a regulace,
 • silnoproudá elektrotechnika,
 • elektronické komunikace a další, což zřejmě umožní slučování více profesních dokumentací do jedné společné.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Obsah dokumentace je v profesních pomůckách uveden s přihlédnutím k odborným požadavkům výstavby zařízení techniky prostředí staveb.

Příloha č. 12 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

V této příloze je téma techniky prostředí staveb zmiňováno s tím, že dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace,
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
 • měření a regulace,
 • silnoproudá elektrotechnika,
 • elektronické komunikace a další, což zřejmě umožní slučování více profesních dokumentací do jedné společné.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Obsah dokumentace je v profesních pomůckách uveden s přihlédnutím k odborným požadavkům výstavby zařízení techniky prostředí staveb.

V této souvislosti je znovu dlužno připomenout, že se nejedná o aplikaci platné vyhlášky v plném rozsahu, ale jen o uvedení její textové části, týkající se profesí oboru techniky prostředí staveb.

Příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Stejný komentář a popis jako u přílohy č. 12.

Příloha č. 14 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Zařízení techniky prostředí staveb zde výslovně citováno není, avšak obecné zásady je pro tuto odbornost možné uplatnit rovněž, jak uvádějí profesní pomůcky.

Příloha č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Tato příloha se tvorby projektové dokumentace netýká, a proto v metodických pomůckách řady MP 1.6 zmiňována není.

ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Viz MP 1, odst. 1.0 a MP 0, odst. 2.2 Seznam zkratek

Použité zkratky:

ADz
Autorský dozor
AO (NAO)
Autorizovaná osoba (Neautorizovaná osoba)
ASŘ
Automatizovaný systém řízení
CAD
Computer Aided Design - Počítačová podpora projektování
ČKAIT
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČR
Česká republika
ČSN
Česká technická norma
ČSN EN
Česká technická norma přejímající evropskou normu
ČSN EN ISO
Česká technická norma přejímající mezinárodní normu, která byla převzata také do soustavy evropských norem
DBP
Dokumentace bouracích prací
DD
Dodavatelská dokumentace
DOS
Dokumentace pro ohlášení stavby
DPS
Dokumentace pro provádění stavby
DSP
Dokumentace pro stavební povolení
DSPS
Dokumentace skutečného provedení stavby
DUP
Dokumentace pro uvedení do provozu
DSpP
Dokumentace pro společné povolení
DUS
Dokumentace pro užívání stavby
DZ
Dokumentace záměru
DZS
Dokumentace pro zadání stavby
EL
Elektroinstalace
Inženýrská činnost
PDSP
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení
KV
Komplexní vyzkoušení
MP
Metodická pomůcka
OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná
POV
Plán organizace výstavby
RFA
Rozpočtová a finanční analýza zakázky
STSO, STSK
Studie stavby optimalizační, koncepční
SZ
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
TD
Technický dozor stavebníka
TPS
Technika prostředí staveb
TS
Tepelné soustavy
TV
Teplá voda
TZB
Technické zařízení budov
TZS
Technologická zařízení staveb
ÚPD
Územně plánovací dokumentace
ÚPO
Územní plán obce
ÚR
Územní rozhodnutí
VD
Výrobní dokumentace
VZT
Vzduchotechnika, vzduchotechnické zařízení
ZOV
Zásady organizace výstavby

1.1 PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Viz též MP 1, odst. 1.1

Obecně závazné právní předpisy související s činností autorizované osoby

Pro práci autorizovaných osob je nezbytná znalost základních předpisů stavebního práva a dalších právních předpisů souvisejících s výstavbou.

Znalost práva a schopnost se v něm orientovat je nepochybně obecnou občanskou povinností, což ve zvýšené míře musí platit pro osoby, které vykonávají povolání, s nímž právní řád spojuje veřejnoprávní důsledky; v našem případě myšleno osoby vykonávající vybrané odborné činnosti ve výstavbě podle příslušných právních předpisů jak práva stavebního, tak zákona o výkonu povolání.

Odpovědnosti a pravomoci autorizované osoby

Odpovědnosti a pravomoci autorizované osoby popisuje podrobně v celé šíři informační pomůcka k činnosti autorizovaných osob „Odpovědnost autorizované osoby“ - IP 2, která upřesňuje příslušný rámec výkonu činnosti v celé šíři rozsáhlé palety právních norem a předpisů.

Autorizovaná osoba v pozici projektanta oboru technika prostředí staveb však při své praxi nepřichází do styku se všemi alternativami, které zmíněná pomůcka podrobně a zasvěceně popisuje. Z tohoto důvodu byly pro účely metodické pomůcky MP 1.6 vybrány následující partie, které poskytují dostatečnou orientaci v této problematice. Pro podrobné seznámení s právním prostředím lze čtenáře odkázat na plný text výše zmíněné informační pomůcky.

Povinností autorizované osoby je ctít právní řád, dbát práva a uplatňovat právní předpisy obecně a právní předpisy, na nichž je založen výkon vybraných a odborných činností, jak uvádí §12 odst. 3 autorizačního zákona, a to jak v zájmu vlastníka, investora (klienta), tak s respektem k veřejnému zájmu při současném zachovávání etiky profese. Této skutečnosti si musí být jak zpracovatel územně plánovací, tak stavební a související projektové dokumentace vědom, protože s jejím uplatněním jsou spojeny závažné právní důsledky. Obdobně je tomu s důsledky stavebních činností - právě proto je projednávání projektové dokumentace staveb vázáno na vyjádření řady orgánů veřejné správy, zejména pak ostatních vlastníků, jejichž práva a právem chráněné zájmy jsou nebo mohou být dotčeny.

Odpovědnost autorizovaných osob může být utříděna podle různých hledisek, přičemž základním tříděním je rozlišení na odpovědnost:

 • právní, a to veřejnoprávní a soukromoprávní;
 • etickou (profesně etickou).

Soukromoprávní odpovědnost (závazková) je odpovědnost založená ve smluvním vztahu dvou (popř. i více) smluvních stran, které mají vzájemně rovné postavení (zásada ekvivalence). Soukromoprávní odpovědnost má v nejhrubších rysech povahu

 • občanskoprávní, resp. obchodně právní; její součástí je z hlediska výkonu povolání především odpovědnost za škodu způsobenou porušením některých povinností plynoucích ze smlouvy, nejčastěji řádného a včasného plnění; zvláštním případem odpovědnosti, souvisejícím s výkonem povolání autorizovaných osob (inženýrů a architektů) je porušení autorských práv, resp. jiných práv k duševnímu vlastnictví;
 • pracovně právní a zaměstnaneckou, jejíž součástí je především odpovědnost zaměstnavatele za zaměstnance.

Veřejnoprávní odpovědnost je odpovědnost založená ve vztahu hierarchickém, v němž je jedna ze stran tohoto vztahu (jakkoliv je veřejnou službou), reprezentant veřejné správy, v postavení mocensky nadřazeném autorizované osobě.

Překročí-li porušení právních povinností hranici společenské nebezpečnosti významným způsobem, uplatňuje se odpovědnost trestně právní.

Obecná správně právní odpovědnost je založena ustanoveními zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), a to zejména přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku.

V případě autorizovaných osob se zejména a nejčastěji jedná o odpovědnost podle:

 • zákona stavebního,
 • zákona o státní památkové péči,
 • zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • zákona o ochraně přírody a krajiny,
 • zákona o ovzduší,
 • zákona o vodách,
 • zákonů, týkajících se infrastruktury - dopravy, technické infrastruktury.

V této souvislosti je třeba připomenout, že autorizované osoby nenesou odpovědnost za klienta a jeho protiprávní jednání podle zvláštních předpisů, není-li tato odpovědnost na ně zákonem přenesena (např. odpovědnost za projektování nebo provádění staveb, k němuž klient sám oprávněn není). Porušení právní povinnosti klientem, kterého autorizovaná osoba neupozornila (např. zahájení stavby bez platného stavebního povolení), ačkoliv jí protiprávní jednání klienta bylo známo a neučinila nic, aby takovému jednání zabránila (např. z důvodu ochrany významného veřejného zájmu), může mít pro tuto osobu disciplinární následek. Disciplinární odpovědnost se uplatňuje v případech závažného nebo opětovného porušení konkrétní právní nebo etické povinnosti autorizovanou osobou.

Osobní odpovědnost právní a profesně etickou vymezuje často jen velmi nezřetelná hranice. Odpovědnost profesně etická se člení podle vztahů, do nichž autorizovaná osoba vstupuje; těmito okruhy vztahů se rozumí etický (profesně etický) vztah k:

 • profesi samé,
 • klientovi,
 • společnosti,
 • ostatním autorizovaným osobám,
 • profesnímu společenství.

Základní právní rámec pro činnost inženýrů, architektů, urbanistů a techniků a jejich odpovědnost jako autorizovaných osob zahrnuje s ohledem na charakter a rozsah odborných činností a poskytovaných služeb velmi rozsáhlý soubor a bohatou škálu právních předpisů.

Ve veškerých níže uvedených oblastech právních předpisů existují zpravidla vždy právní normy různé právní síly, počínaje základním právním předpisem (zákonem), doplněným dalšími podzákonnými normami (nařízeními vlády, vyhláškami, sděleními ministerstev apod.).

Tiskem vydávaná Sbírka zákonů České republiky včetně předchozích let je k dispozici pro AO ve studovně knihovny ČKAIT v Praze.

V dalších metodických pomůckách bude uveden přehled speciálních předpisů stavebního práva, věcně souvisejících s příslušnými obory a specializacemi autorizace. Vybrané právní předpisy související s výstavbou v plném aktuálním znění lze najít na webu (www.profesis.cz).

Následující přehled si neklade za cíl poskytnout komplexní přehled platného práva, a to ani v oblastech právních předpisů dotýkajících se výstavby a souvisejících činností, a má sloužit pouze pro základní orientaci. Níže uvedený přehled je aktualizován podle stavu relevantních právních dokumentů, týkajících se profesí oboru technika prostředí staveb v rozsahu rejstříku Sbírky zákonů.

 Přehled právních předpisů, týkajících oboru technická zařízení budov obecně

Zákon č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb.,

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 6/2003 Sb.,

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 410/2005 Sb.,

o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

Vyhláška č. 4/2020 Sb.,

o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 78/2013 Sb.,

o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 67/2013 Sb.,

kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 480/2012 Sb.,

o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady Evropy č. 89/106/EHS,

o sbližování zákonů, předpisů a administrativních opatření členských států týkajících se stavebních výrobků (Council Directive 89/106/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products)

Vyhláška č. 528/2005 Sb.,

o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb.,

o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,

o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2006 Sb.,

o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 398/2009 Sb.,

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zákon č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 174/1968 Sb.,

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/1982 Sb.,

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 392/2003 Sb.,

o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 137/2004 Sb.,

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 252/2004 Sb.,

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 409/2005 Sb.,

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb.,

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

České technické normy (ČSN)

Od 1. 1. 2018 je pověřena zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem (ČSN) Česká agentura pro standardizaci (ČAS www.agentura-cas.cz) zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ www.unmz.cz/urad/unmz).

Na internetových stránkách ČAS jsou dostupné veškeré další podrobnosti, týkající se všech forem přístupu k normám.

Poznámky:

Zkratka ČSN znamená česká technická norma, nebo její změny a opravy.

ČSN jsou pravidelně měsíčně aktualizovány.

Aktualizací se rozumí poskytování nově vycházejících ČSN, změn a oprav ČSN a poskytování bibliografických údajů o těchto normách.

Přístup je umožněn ke všem platným ČSN a také k neplatným normám, pokud byly do elektronické podoby převedeny.

Poskytování ČSN včetně jejich aktualizace je prováděno formou přístupu k serveru poskytovatele ČAS.

Aktualizace ČSN bude poskytovatelem prováděna nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který je měsícem vydání, zrušení nebo změny ČSN.

Zkratkou EN jsou označovány normy, které jsou platné pro celé území EU. Tvorbu a správu těchto norem zajišťuje organizace CEN-CENELEC se sídlem v Bruselu, Belgie. Standardy přijaté organizací CEN musí být přijaty i ČASem (UNMZ) a harmonizovány s našimi ČSN (tzn. naše ČSN musí být upraveny v souladu s těmito přijatými EN normami). V naší distribuci jsou tyto normy uvedeny zkratkami ČSN EN ….. (např. celá řada ČSN EN 15221 „Facility management“).

Zkratkou ISO jsou označovány normy, které jsou vydávány globálně pro celý svět. Tvorbu a správu těchto norem zajišťuje organizace ISO (International Organization for Standardization International Organization for Standardization) se sídlem v Ženevě, Švýcarsko. Standardy přijaté organizací ISO nemusí být přijaty i ČASem (UNMZ) a nemusí být harmonizovány s našimi ČSN normami pokud nejsou oficiálně přijaty v CEN. Pokud se tak stane, platí pro ně stejné postupy jako pro jakékoliv EN. V naší distribuci jsou tyto normy uvedeny zkratkami ČSN ISO . (např. celá řada ČSN ISO 41000 „Facility management“ v době aktualizace MP 1.6 ještě není oficiálně distribuována).

1.2 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AUTORIZOVANÉ OSOBY

Viz MP 1, odst. 1.2

1.3 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Viz MP 1, odst. 1.3

Již samo rozdělení projektové činnosti §158 SZ na činnosti vybrané a ostatní představuje zvýraznění ochrany veřejného zájmu v těch činnostech, kde jde o vyšší riziko z hlediska ochrany veřejnosti před negativními důsledky neodborné činnosti. Sám pojem autorizace, jako garance vyšší úrovně zpracovatele pro zákazníka a stát jako reprezentanta veřejnosti uplatněný v našem právním řádu od roku 1992 (v pokřivené formě tzv. průkazů zvláštní způsobilosti ještě před rokem 1989) klade tedy výrazně vyšší nároky na autorizované osoby. Tyto požadavky zdůrazňuje §159 /viz kap. 1.1/.

Ochrana veřejného zájmu je tak zajištěna celou soustavou předpisů stavebního práva v určité hierarchické stupnici odpovídající složitosti a významu stavby. Za klíčové je nutno považovat v tomto směru:

 • pojetí stavebního zákona, který klade rozdílné požadavky odpovídající druhu a významu stavby, přičemž s významem, složitostí a určením užití staveb způsob ochrany roste;
 • princip autorizace pro vybrané druhy projektové činnosti a provádění staveb;
 • principy ochrany autorizací u dalších druhů činností (instalace elektro, plyn apod.);
 • vstup orgánů státu do stavebního řízení (u složitějších druhů staveb);
 • veřejná forma projednání minimálně do doby územního rozhodnutí;
 • nová forma zvýšené kontroly prostřednictvím autorizovaných inspektorů;
 • princip stanovisek a rozhodnutí orgánů chránících veřejný zájem;
 • princip ochrany práv vlastníků a sousedů;
 • kontrolní prohlídky staveb;
 • princip ochrany zájmů dalších osob - zejména správců sítí;
 • princip ochrany nezastavěného území;
 • princip udržitelného rozvoje území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

1.4 PRINCIPY SPOLUPRÁCE AO

Viz MP 1, odst. 1.4

2 POSTUPY AUTORIZOVANÉ OSOBY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

2.1 ROZDĚLENÍ POSTUPŮ

Viz MP 1, odst. 2.1

2.1.1 Postup projektové přípravy

Viz MP 1, odst. 2.1.1

2.1.2 Výkony podle oborů a specializací

Viz MP 1, odst. 2.1.2

2.1.3 Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany stavebníka

Viz MP 1, odst. 2.1.3

2.1.4 Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany zhotovitele

Viz MP 1, odst. 2.1.4

2.2 ZÁKLADNÍ POSTUPY AUTORIZOVANÝCH OSOB

Tato část se odlišuje od MP 1 zjednodušením a výběrem pro profese TPS

2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

Viz MP 1, odst. 2.2.1

2.2.2 Postupy v přípravě stavby

Viz MP 1, odst. 2.2.2

a) SO - Studie stavby optimalizační (AO i NAO)

Pro projektanta oboru technika prostředí staveb zde připadají v úvahu pouze návrhy řešení energetických, hospodářských, biologických a environmentálních souvislostí a vazeb na okolí včetně koncepce elektronických komunikací;

Vhodné je zpracovat předběžný odhad investičních nákladů oborů TPS.

Tento namátkou vybraný soubor nejrůznějších hledisek vyžaduje nezbytnost zapojení odborníků z nejrůznějších profesí, i neautorizovaných.

b) SK - Studie stavby koncepční (AO i NAO)

Projektant oboru technika prostředí zajišťuje, aby projektová část dokumentace/studie stavby obsahovala jak složky podle tab. 1 a tab. 2, tak i zpracování variant řešení.

Výstupem je návrh řešení pro další postup projektování, zejména dopracování do úrovně DUR. Návrh studie se projedná v průběhu zpracování se stavebníkem a dopracuje podle tohoto projednání. Stavebníkem odsouhlasený návrh řešení se stává zadáním stavby - vstupem do dalšího postupu prací. V případě, že není na zakázce pokračováno, uloží se studie do spisovny obchodní firmy.

c) GPÚPI - Grafická příloha k žádosti o územně plánovací informaci (AO I NAO)

Grafická příloha k žádosti o ÚPI obsahuje zpracování situačního výkresu současného stavu území v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel. Do výkresu se zapracuje požadovaný předmět územního řízení, vyznačením požadovaného záměru, jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.

V případě, že je zpracována studie nahradí tuto dokumentaci.

d) DSpP - Dokumentace pro vydání společného povolení (AO)

Část dokumentace stavby, týkající se zařízení techniky prostředí staveb obsahuje

 • Řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně komfortu zařízení a prostředí s ohledem na způsob využití stavby
 • Koncepční řešení zásobování vodou a energiemi
 • Koncepční řešení zásobování vodou, odvodnění a zásobování vodou pro hašení
 • Koncepční řešení zásobování plynem
 • Koncepční řešení zásobování teplem, vytápění a chlazení
 • Koncepční řešení vzduchotechnických zařízení
 • Koncepční řešení silnoproudých zařízení a rozvodů
 • Koncepční řešení hromosvodů
 • Koncepční řešení elektronických komunikací a informačních technologií
 • Koncepční řešení měření a regulace
 • Koncepční řešení elektrické požární signalizace (EPS) a požárního zabezpečení
 • Koncepční řešení elektrické zabezpečovací signalizace a technické ochrany objektu
 • Koncepční řešení odpadového hospodářství
 • Koncepční řešení zásobování technologickými plyny a jejich využití
 • Koncepční řešení přípojek jednotlivě podle druhu zapojení

Výstupem postupu je dokumentace stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu. Výstup postupu slouží stavebníkovi k podání žádosti a v případě vydání územního rozhodnutí k dopracování dokumentace, v případě problémů pak při projednání k rozhodnutí o přepracování dokumentace s novými podklady, nebo k zastavení projektových prací.

Stavebník může podat žádost o vydání společného povolení. K této žádosti mimo jiné připojí společnou dokumentaci

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení - podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Společná dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část

Společná dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět projektové dokumentace.

A.1.2

Údaje o žadateli/stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.1.3

Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.5

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B

Souhrnná technická zpráva

B.2.7

Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.9

Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.3

Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.6

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

C

Situační výkresy

C.1

Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.

C.2

Celkový situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura.

C.3

Koordinační situační výkres

D

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.4

Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede se základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

- zdravotně technické instalace,

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika,

- elektronické komunikace a další.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude uvedeno přizpůsobení charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

• Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

• Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

• Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

2.2.3 Postupy v projektové přípravě

Viz MP 1, odst. 2.2.3

a) PDSP - Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení(AO)

Viz MP 1, odst. 2.2.3a)

V oboru Technika prostředí staveb se dokumentace pro stavební povolení zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení a člení se podle tab. 1 a tab. 2.

b) PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby (AO)

Viz MP 1.6.1MP 1.6.8

Dalším postupem může dopracovat projektant (AO) dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby je ve smyslu §158 stavebního zákona činností vybranou - pokud se tedy zpracovává, musí být zpracována osobou autorizovanou. To ovšem neznamená její povinné zpracování ze zákona (mimo §92, podle nějž může být její zpracování uloženo územním rozhodnutím), i když je ve většině případů nezbytné. Pokud je dokumentace pro provádění stavby zpracována, stává se rovněž podkladem pro kontrolní prohlídky stavby. Z tohoto hlediska je plně žádoucí, aby projekt pro provádění stavby zpracovala tatáž autorizovaná osoba, která zpracovala projekt pro stavební povolení. Pokud tomu tak není, je nutné zajistit alespoň plnohodnotný výkon autorského dozoru.

PDPS by měla být dokumentací, která bude:

 • Podrobně zpracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
 • Použitelná pro kontrolu provádění návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
 • Použitelná pro koordinaci a zakreslení inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí;
 • Použitelná pro zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS a TPS);
 • Obsahovat podrobný výkaz výměr, nebo rozpočet (podle objednávky stavebníka).

Výstupem postupu je dokumentace potřebná pro provádění stavby v rozsahu přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13. Dokumentace slouží zhotoviteli stavby pro provádění stavby a dále pro provádění kontrolních prohlídek ve smyslu §133 ­– §134 stavebního zákona. Stavebníkovi může sloužit rovněž pro zpracování zadávací dokumentace staveb pro výběr zhotovitele. Slouží samozřejmě i pro výkon technického dozoru investora.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby podle §134 odst. 7 stavebního zákona - stanovený přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2

Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2

Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

c) další podklady.

B

Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

C

Situační výkresy

C.1

Situační výkres širších vztahů

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

D

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

D.1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.4

Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:

- zdravotně technické instalace,

- plynová odběrná zařízení,

- vzduchotechnika,

- vytápění,

- chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,

- elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, např. vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů.

2.3 DOPLŇKOVÉ POSTUPY AO

2.3.1 Činnost autorizovaných osob při provádění staveb

Viz MP 1, odst. 2.3.1

Činnost autorizované osoby by neměla (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle §152 nemůže) skončit odevzdáním dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup autorizované osoby na následující okruhy:

 • smluvní spolupráce se stavebníkem až do etapy užívání stavby - jako autorský dozor;
 • inženýrská činnost při provádění stavby;
 • zpracování dokumentace změn stavby před jejím dokončením;
 • provádění technického dozoru

a) ADz - Autorský dozor projektanta (AO)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 a)

V této části je popsán postup činnosti autorizované osoby v období od odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Základem postupu je uzavření smlouvy podle pomůcky A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – autorizovaná osoba. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sama – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).

Projektant techniky prostředí staveb se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem; dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.

Specifikace postupů, které uplatňuje autorizovaná osoba při výkonu autorského dozoru v profesích oboru technika prostředí staveb, jsou uvedeny v jednotlivých profesních metodických pomůckách (viz MP 1.6.1MP 1.6.8).

Obecně lze ke všem profesím TPS uvést, že v rámci postupu autorizovaná osoba provádí tyto smluvní výkony:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace, pokud není sama zpracovatelem;
 • poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské dokumentace a přípravy stavby vybraným zhotovitelem stavby;
 • účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem;
 • kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
 • posuzování, případně zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce staveb, které vyžadují kolaudační souhlas;
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Výstupem postupu AO při výkonu autorského dozoru jsou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku a poskytnuté v kopiích stavebníkovi stavby a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků v profesích, které nejsou zpracovány v rámci MP 1.6, se autorizovaná osoba zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • Stabilní hasicí zařízení – zahrnující vodní tlakový zdroj s příslušnými strojovnami, potrubními rozvody, ventilovými stanicemi, poplachové a monitorovací zařízení a sprinklerové hlavice s tříštiči vodního proudu
 • Zařízení spaloven odpadů – zahrnující spalovací zařízení s váhou a pec s hořákem, zařízení pro výměnu tepla, zařízení pro čištění spalin a manipulaci s odpadem,
 • Zařízení firemní dopravy,
 • Motorová vozidla,
 • Umývárna a servis automobilů,
 • Organizační technologie garáží,
 • Další a speciální zařízení,
 • Zařízení potrubní pošty,
 • Technické vybavení gastroprovozů,
 • Technické vybavení velkoprádelen,
 • Technické vybavení bazénů, fitcenter a solárií,
 • Technické vybavení heren,
 • Jevištní technika.
 • Technické vybavení bowlingů,
 • Technické vybavení aquaparků,
 • Zařízení pro rozvod hygienicky čisté páry pro lékařskou technologii zahrnující potrubní síť s armaturami a příslušenstvím a spotřebiči páry
 • Zařízení lékařské technologie s komplexním vybavením JIP a dalších prostorů
 • Zařízení zdrojů a rozvodů medicinálních plynů a stlačeného vzduchu zahrnující zásobníky plynů a kompresorové stanice, rozvodné potrubní sítě, koncové soupravy a spotřebiče
 • Odpadové hospodářství – úplnost montáže soustavy odpadového hospodářství a její jednorázové funkční odzkoušení.
 • Hasicí zařízení – úplnost montáže hasicích zařízení a simulace jejich jednorázového funkčního odzkoušení.
 • Automatické dveře – úplnosti montáže zařízení automatických dveří a jejich jednorázové funkční odzkoušení.
 • Stavební připravenost – příprava a úplnost stavebních úprav pro dodávku vzduchotechniky (základy pod stroje a zařízení, spády podlah ve strojovnách ke vpustím, prostupy stavebními konstrukcemi, nosné konstrukce a závěsy, dlažby a obklady ve strojovnách);
 • Utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi po montáži vzduchotechniky.

b) IČ  Inženýrská činnost - není předepsána kvalifikace

Viz MP 1, odst. 2.3.1 b)

c) DZS  Dokumentace změn stavby před dokončením (AO)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 c)

d) TD  Technický dozor stavebníka (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 d)

Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, který musí mít od 1.8.2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění technického dozoru stavebníka je popsáno v metodické pomůcce MP 9.2 Technický dozor stavebníka

2.3.2 Činnost AO v nesmluvním vztahu

Viz MP 1, odst. 2.3.2

3 DALŠÍ POSTUPY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

3.1 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVEBNÍKA

Viz MP 1, odst. 3.1

Popis prací pro stavebníka v jednotlivých profesích TPS je podrobně popsán v MP 1.6.1MP 1.6.8

a) DPS - Dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 a)

b) ZD - Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1.b)

Část dokumentace, týkající se zařízení techniky prostředí staveb se týká profesí podle tab. 1 (obor techniky prostředí) a tab. 2 (názvy dalších zařízení techniky prostředí).

ZD pro veřejné zakázky se zpracovává na stavební práce, tedy i na profese TPS, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, Díl 2, §89§92,

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě:

Technické zprávy, která doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení U energetických staveb obsahuje technická zpráva dále údaje o zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení apod.

Výkresové části, jež se zpracovává na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy.

Technické specifikace technických a uživatelských standardů stavby, jimiž se rozumí souhrny technických charakteristik, včetně technických a uživatelských standardů stavby. Stanoví v nich jednoznačně a přesně dokumenty, podle nichž se bude postupovat při realizaci veřejné zakázky. Podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby stanoví jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů. Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů. Uživatelský standard je potom popis jednotlivých částí stavby, který stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby;

Výkazu výměr - vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny.

Výstupem zpracování je zadávací dokumentace, která slouží vypisovateli veřejné soutěže pro její uskutečnění ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

c) FA (RA) - Finanční a rozpočtová analýza (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1.c)

d) SP - Studie proveditelnosti (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1.d)

e) DZVÚ - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (AO)

Viz MP 1, odst. 3.1.e)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území - podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat podmínkám v území a charakteru navrhované změny.

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o území

a) navrhovaná změna využití území,

b) místo (katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět dokumentace.

A.1.2

Údaje o žadateli

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2

Seznam vstupních podkladů

B.3

Připojení na technickou infrastrukturu

Dokladová část

• Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

• Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese

• Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

• Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

f) JDÚS - Jednoduchá dokumentace k žádosti o územní souhlas (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1.f)

g) DO - Dokumentace pro ostatní stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1.g)

h) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 h)

Z pohledu profesí TPS je pořízení této dokumentace velmi důležité zejména pro provozovatele nové budovy a pro případ tvorby budoucích změn a úprav stavebního či dispozičního řešení, čímž se dají eliminovat možné kolize jednotlivých zařízení TPS a TZB zejména u potrubních vedení.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby - podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Geodetická část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A a D s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2

Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3

Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2

Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,

b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) další podklady.

A.4

Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

b) trvalá nebo dočasná stavba,

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

B

Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení),

b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

C

Situační výkresy

C.1

Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200.

D

Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

3.2 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO ZHOTOVITELE STAVBY

Rozsah zhotovitelem či jeho subdodavatelem požadovaných projektových prací, zejména pro profese TPS, záleží na úrovni propracovanosti PD TPS pro předchozí fáze stavby, na složitosti stavby a její celkové připravenosti a požadavcích na provádění té které konkrétní stavby.

a) DPS - Dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.2.a)

b) DD - Dodavatelská dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 b)

c) POV - Plán organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 c)

d) VD - Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 d)

3.3 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VLASTNÍKA STAVBY

a) DUP - Dokumentace pro uvedení do provozu (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.3 a)

Před uváděním zařízení do provozu je nutno vyjasnit si právní rámec povinností objednatele (stavebníka, investora, vlastníka objektu, generálního dodavatele TPS, atp.) a dodavatele či zhotovitele TPS, které se týkají vyzkoušení funkcí namontovaných zařízení techniky prostředí staveb (TPS).

V této záležitosti někdy dochází k omylu ze strany objednatele (stavebníka, investora, vlastníka objektu, GD TPS), který se mylně domnívá, že zhotovitel zařízení je automaticky povinen funkci zařízení před jeho předáním předvést.

Tato domněnka má ale právní opodstatnění pouze v následujícím rozsahu:

§124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uvádí, že: "Zkušebním provozem se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace."

Pokud nebylo provedení zkušebního provozu uloženo stavebním povolením, může stavební úřad na podkladě požadavku dotčeného orgánu nebo žádosti stavebníka nebo v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, a nařídit, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu

Provedení díla je právně stanoveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. takto:

§2604

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

§2605

(1) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

(2) Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

§2606

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

§2607

(1) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.

(2) Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.

Obvykle se vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb rozdělují na individuální a komplexní.

Pod pojmem individuální vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb se rozumí dílčí, jednoduché a jednorázové přezkoušení funkce smontovaných strojů nebo zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení.

Zkoušky tohoto druhu nemají žádné právní důsledky. Slouží hlavně zhotoviteli a dodavateli zařízení a jsou prováděny na jeho náklady. Je to vlastně výstupní kontrola dílčích prací. V této fázi se instalovaná zařízení nespouští ani neseřizuje.

Individuální zkoušky jsou obvykle součástí dodávky montáže a úhrada je zahrnuta v ceně za montáž jednotlivého stroje, zařízení či dílu. Individuálním vyzkoušením se osvědčuje úplnost a správnost provedení montáže

Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení funkce smontovaných strojů a zařízení tak, že budou uvedeny do chodu naprázdno popř. i zatížené. Obecně má individuální zkoušení účelně osvědčit úplnost a kvalitu smontovaného zařízení. Jsou to tedy zkoušky na cestě k odevzdání vyšší dodávky, i když samy o sobě žádné přímé právní důsledky s hledisky splnění vyšší dodávky nemají.

Zhotoviteli se doporučuje zajistit si účast pracovníků budoucí obsluhy instalovaných zařízení TPS, případně techniků objednatele, již v průběhu provádění individuálního vyzkoušení. Konkrétní náměty individuálního vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb jsou uvedeny v jednotlivých profesních metodických pomůckách MP 1.6 - 1.6.10.

Dokumentace pro uvedení do provozu by měla vycházet z dohody smluvních stran o rozsahu komplexního vyzkoušení stavby (KV), díla, včetně seznamu zařízení a parametrů instalovaných strojů, zařízení a inventáře.

Podmínky komplexního vyzkoušení stanoví, že předmět smlouvy o dílo je splněn až provedením úspěšného komplexního vyzkoušení. Hlavním cílem komplexních zkoušek zařízení techniky prostředí je jeho uvedení do provozu v co možno největším rozsahu, čímž zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a má předepsané parametry a je schopno trvalého provozu v autonomním režimu. Zároveň lze tak konstatovat, že předmět smlouvy o dílo je splněn.

Tím se ověřuje vzájemná interakce zařízení při jejich současném provozu, což je důležité zejména u zařízení techniky prostředí, a dále se ověřuje dostatečnost energetických vstupů pro provoz komplexu zařízení. Prokazuje se tak jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení atd. Komplexní vyzkoušení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií (elektřina, teplo, chlad, voda).

V rámci komplexního vyzkoušení se provedou za přítomnosti všech povinných účastníků předepsané nebo dohodnuté zkoušky (viz dále).

Osvědčuje se tak zároveň způsobilost dodávky k předání a převzetí. Výsledek komplexního vyzkoušení se proto uvádí i v zápise o předání a převzetí dodávky spolu s potvrzením účastníků zkoušek

Dokumentace pro uvedení do provozu obsahuje:

 • potřebný rozsah výkresové a jiné dokumentace, podle níž provede zhotovitel přípravu komplexního vyzkoušení;
 • termín (podmínky) začátku přípravy komplexního vyzkoušení;
 • organizační a technické podmínky a předpisy pro KV;
 • požadavky na media, paliva a energie
 • požadavky na provozní pracovníky při KV;
 • rozsah a dobu působení stavebníka /technického dozoru/ při přípravě komplexního vyzkoušení;
 • způsob úhrady zvýšených nákladů zhotovitele;
 • průkaz úspěšného ukončení přípravy na komplexní vyzkoušení
 • termín (podmínky) vlastního komplexního vyzkoušení
 • dobu provádění KV;
 • soupis prací a zkoušek v rámci KV;
 • parametry, které musí být dosaženy při KV;
 • dokumentace automatizovaných systémů řízení a popis průkazu jejich funkce
 • vedení technických záznamů o průběhu a výsledcích komplexního vyzkoušení;
 • podmínky a odpovědnost za dodržení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
 • způsob řešení při neúspěšném výsledku komplexního vyzkoušení.

V rámci komplexního vyzkoušení v rozsahu smluvních závazků v profesích, které nejsou zpracovány v rámci MP 1.6, se autorizovaná osoba zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • Stabilní hasicí zařízení, zahrnující vodní tlakový zdroj s příslušnými strojovnami, potrubními rozvody, ventilovými stanicemi, poplachové a monitorovací zařízení a sprinklerové hlavice s tříštiči vodního proudu;
 • Zařízení spaloven odpadů, zahrnující spalovací zařízení s váhou a pec s hořákem, zařízení pro výměnu tepla, zařízení pro čištění spalin a manipulaci s odpadem;
 • Zařízení firemní dopravy;
 • Motorová vozidla;
 • Umývárna a servis automobilů;
 • Organizační technologie garáží;
 • Další a speciální zařízení
 • Zařízení potrubní pošty;
 • Technické vybavení gastroprovozů;
 • Technické vybavení velkoprádelen;
 • Technické vybavení bazénů, fitcenter a solárií;
 • Technické vybavení heren;
 • Jevištní technika;
 • Technické vybavení bowlingů;
 • Technické vybavení aquaparků;
 • Zařízení pro rozvod hygienicky čisté páry pro lékařskou technologii zahrnující potrubní síť s armaturami a příslušenstvím a spotřebiči páry;
 • Zařízení lékařské technologie s komplexním vybavením JIP a dalších prostorů;
 • Zařízení zdrojů a rozvodů medicinálních plynů a stlačeného vzduchu zahrnující zásobníky plynů a kompresorové stanice, rozvodné potrubní sítě, koncové soupravy a spotřebiče;
 • Odpadové hospodářství – spolehlivá funkce veškerých zařízení odpadového hospodářství, která jsou předmětem dodávky;
 • Hasicí zařízení – komplexní zkoušky proběhnou ve zvláštním režimu;
 • Automatické dveře – spolehlivá funkce mechanizmu dveří.

Podrobněji jsou tyto podmínky řešeny v metodických příručkách MP 1.5 a MP 1.6 pro jednotlivé druhy zařízení.

b) DUS - Dokumentace pro užívání stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.3 b)

Dokumentace pro užívání stavby (DUS) by měla obsahovat návody a závazná doporučení k užívání stavby jako celku, dodržení potřebných stavebně fyzikálních vlastností, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných strojů a zařízení TPS a rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.

Provozní soubory zařízení techniky prostředí se obvykle vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze prakticky stavbu úspěšně užívat. Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby.

V procesu výstavby bývá vyžadováno, aby projektant připravil v rámci zvláštní zakázky potřebný soubor dokumentace, která je nutná pro udržování provozních parametrů zařízení v požadovaných mezích a pro zachování jeho životnosti. Pro snazší orientaci v této oblasti slouží následující informace:

Pro snazší orientaci v této oblasti lze využít následující informace:

Pevný řád, který vyžaduje racionální dělba práce je v dobře fungujících provozech dán souborem provozní dokumentace. Ta může být rozdělena na soustavu provozních směrnic a soustavu provozních předpisů.

Provozní směrnice pak při tomto uspořádání poskytují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků za přesně specifikované provozní činnosti.

Provozní předpisy tvoří soustavu návodů k obsluze jednotlivých agregátů, pokyny pro provádění ošetřovacích a údržbových úkonů a pomůcky pro orientaci v rozsáhlém zařízení. Na názvu obou souborů dokumentace samozřejmě nezáleží. Je však zřejmé, že oba vznikají přímo v každém jednotlivém provozu a že nelze bez úprav přebírat dokumentaci z provozu jiného. Samozřejmě, že lze vysledovat pasáže téměř shodné, ale to se bude týkat většinou jen obecných zásad. Platí pravidlo, že soubory směrnic a předpisů vyjadřují právě specifiku každého zařízení, které je svým způsobem unikát. Zde je nutno připomenout, že provozní předpisy nelze jednoduše nahradit návody k obsluze zařízení v té formě, jak je přikládá dodavatel k dodávce zařízení. Je nutné je přepracovat a vyjmout z nich pouze partie, které se týkají vlastní činnosti obsluhovatelů. Je samozřejmé, že je to velmi pracné. A to ostatně platí o zpracování provozních směrnic také. Zkušenosti však potvrzují oprávněnost této pracnosti a lze vyslovit pravidlo, že čím obtížněji byl soubor provozní dokumentace sestavován, tím snadnější se jeví potom celá provozní činnost.

Souborně lze tedy sestavit výčet provozní dokumentace, který bude obsahovat následující položky:

 • úplná a aktuální technická dokumentace k zařízení,
 • organizační řád - hlavní zásady dělby kompetencí,
 • soubor směrnic a předpisů,
 • číselník periodických prací,
 • určení metodiky plánování kontrol, inspekcí a údržby zařízení,
 • denní protokoly o provozu zařízení,
 • záznam o odpracovaných hodinách,
 • provozní kniha se zápisy o nerutinních událostech,
 • záznam o technických parametrech zařízení,
 • kniha závad,
 • poruchová kartotéka,
 • záznamy zapisovacích přístrojů (tiskáren),
 • revizní knihy k vyhrazeným zařízením,
 • evidence spotřeby energií a další podle potřeby,
 • elektronické dokumenty,
 • provozní řády jednotlivých zařízení v rozsahu podle požadavků právních předpisů, dotčených orgánů státní správy a na základě požadavku objednatele (investora).

Ke zvládnutí mimořádných situací bývá vypracován havarijní řád, který obsahuje hlavní povinnosti dispečera při výskytu havárií. Podle místních podmínek může obsahovat následující povinnosti:

V případě výskytu havárie se

 • vypíná veškeré zařízení, aby bylo zaručeno, že nedojde k dalším škodám provozem a k dosažení potřebného klidu k řešení situace
 • vyhlašuje stav pohotovosti vymezeného okruhu pracovníků a svolávají se na pracoviště, které není havárií ohroženo)
 • zajistí lokalizace havárie, zjistí se skutečný stav, uzavře vodní rozvody, vypnou se subcentrály atd.
 • pořídí se výstižný popis události v provozní knize
 • vydají příkazy k přechodu na nouzový provoz a zapíše je do provozní knihy
 • informuje nadřízené a osazenstvo budovy o situaci
 • plní příkazy nadřízených, směřující k odstranění havárie

Podrobněji je uvedené téma rozpracováno v pomůcce PS 10.4, Provozování a udržování budov.

c) DBP - Dokumentace bouracích prací (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.3 c)

Náležitosti dokumentace bouracích prací - podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace

Dokladová část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým materiálům a stavebně technickému provedení.

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2

Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3

Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2

Seznam vstupních podkladů

A.4

Údaje o stavbě

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby.

A.5

Členění odstraňované stavby

B.2

Celkový popis stavby

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení.

B.3

Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

c) způsob odpojení.

B.5

Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby,

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.

D

Dokumentace

Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

• Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

• Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

• Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení

• Stanovisko vlastníka nebo provozovatele či podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

• Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

d) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.3 d)

3.4 DOPROVODNÉ POSTUPY

Viz MP 1, odst. 3.4)

3.4.1 Předání a expedice zakázky

Viz MP 1, odst. 3.4.1)

3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.2)

3.4.3 Ukládání dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.3)

3.4.4 Technické úpravy dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.4)

4 INFORMAČNÍ ZDROJE

4.1 ZDROJE SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ A VNITŘNÍ PŘEDPISY ČKAIT

Viz MP 1, část 4.1)

4.2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ AO

Viz MP 1, část 4.2)

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2