MP 10.3 - OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

MP 10.3

aktualizace 2018

Klíčová slova:

pásma ochranná, pásma bezpečnostní

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka MP 10.3 pojednává o ochranných pásmech, bezpečnostních pásmech, hygienických pásmech resp. pásmech obdobného významu. Obsahuje souhrn příslušných ustanovení právních předpisů, upravujících uvedená pásma, jejich vyhlašování, rozsah a způsob ochrany dotčeného území a další relevantní ustanovení k této problematice, potřebná pro přípravu a provádění resp. i užívání staveb.

OBSAH

1

Ochranná pásma, bezpečnostní pásma a pásma obdobného významu

1.1

Zaměření a cílová skupina uživatelů této metodické pomůcky

1.2

Základní pojmy a zkratky

1.3

Právní rámec výkonu činnosti

1.4

Obecný postup projektanta při práci s ochrannými pásmy

1.5

Principy ochrany veřejného zájmu

2

K ochranným pásmům podle stavebního zákona a souvisejících předpisů

2.1

Ochranná pásma obecně podle stavebního zákona

2.2

Zahrnování údajů o ochranných pásmech do dokumentace stavby

3

Pojednání o ochranných pásmech jednotlivých druhů staveb (respektive pásmech obdobného významu)

3.1

Silniční ochranné pásmo

3.2

Ochranné pásmo dráhy

3.3

Ochranná pásma leteckých staveb

3.4

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy

3.5

Ochranná pásma plynárenských zařízení

3.6

Ochranná pásma zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie

3.7

Ochranná pásma elektronických komunikací

3.8

Ochranná pásma podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

3.9

Ochranná pásma ochrany přírody a krajiny

3.10

Ochranná pásma vyplývající ze zákona o státní památkové péči

3.11

Ochranná pásma vyplývající ze zákona o vodách

3.12

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

3.13

Ochranná pásma vyplývající ze zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon)

3.14

Ochranná pásma vyplývající z lesního zákona

3.15

Ochranná pásma vyplývající ze zákona o veterinární péči

3.16

Ochranná pásma vyplývající ze zákona o pohřebnictví

3.17

Ochranná pásma vyplývající ze zákona o zajišťování obrany ČR

3.18

Ochranná pásma vyplývající z vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami

4

Některá další vybraná ustanovení k ochranným pásmům podle zvláštních právních předpisů

5

Bezpečnostní pásma

5.1

Bezpečnostní pásma podle stavebního zákona a prováděcích předpisů

5.2

Bezpečnostní pásma podle jednotlivých druhů staveb

6

Ustanovení vybraných právních předpisů z oblasti hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a geologických prací ve vztahu k ochranným pásmům, bezpečnostním pásmům nebo pásmům obdobného významu

7

Informační zdroje

7.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

7.2

Seznam vodárenských nádrží

8

Seznam právních předpisů s vazbou na ochranná pásma, bezpečnostní pásma a pásma obdobnéo významu

8.1

Přehled zákonů

8.2

Přehled nařízení vlády

8.3

Přehled vyhlášek

8.4

Přehled právních předpisů stanovujících ochranná pásma národních přírodních rezervací a přírodních rezervací

8.5

Přehled právních předpisů stanovujících ochranná pásma národních přírodních památek a přírodních rezervací

8.6

Přehled právních předpisů stanovujících ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

8.7

Přehled právních předpisů stanovujících ochranná pásma ptačích oblastí

8.8

Přehled právních předpisů stanovujících národní parky (a podmínky jejich ochrany)

8.9

Přehled právních předpisů stanovujících chráněné krajinné oblasti

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit