PS 10.5 - FACILITY MANAGEMENT A TECHNICKO-EKONOMICKÁ SPRÁVA MAJETKU

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

PODNIKATELSKÝ SERVIS K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

FACILITY MANAGEMENT A TECHNICKO-EKONOMICKÁ SPRÁVA MAJETKU

PS 10.5

aktualizace 2018

Klíčová slova:

Facility management, správa budov, standardizace, cyklus životní, životnost staveb, údržba

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace

Pomůcka je zaměřena na oblast facility managementu, jehož přistup ke správě majetku je aktivní, plánovaný a v konečném důsledku efektivní a úsporný. Cílem je definovat základní principy a nástroje facility managementu a uvést možnosti aplikace tohoto integrovaného způsobu řízení ve správě a zejména údržbě nemovitého majetku, která probíhá v nejdelší fázi životního cyklu staveb – provozní fázi. V pomůcce je zmíněna provázanost facility managementu jakožto nového systémového řízení správy majetku a všechny důležité a podstatné oblasti, které se této problematiky týkají.

Obsah

1

Úvod

2

Facility management a výkon správy majetku

2.1

Historie a vývoj facility managementu

2.2

Struktura facility managementu

2.3

Cíl facility managementu

2.4

Insourcing

2.5

Outsourcing

2.6

Úrovně řízení (strategická, taktická, provozní)

2.6.1

Strategická úroveň

2.6.2

Taktická úroveň

2.6.3

Provozní úroveň

2.7

Facility manažer

2.8

Property, Asset, Facility management

2.9

Standardy v oblasti FM

2.9.1

ČSN EN 15221–1 Facility management – Část 1: Termíny a definice

2.9.2

ČSN EN 15221–2 Facility management – Část 2: Návod na přípravu smluv o facility managementu

2.9.3

ČSN EN 15221-3 Facility management – Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu

2.9.4

ČSN EN 15221-4 Facility management – Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu

2.9.5

ČSN EN 15221-5 Facility management – Část 5: Návod na procesy ve facility managementu

2.9.6

ČSN EN 15221-6 Facility management – Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu

2.9.7

ČSN EN 15221-7 Facility management – Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti

3

Nemovitost v životním cyklu

3.1

Životní cyklus staveb

3.2

Životnost budov

3.3

Opotřebení budov

3.4

Údržba budov

3.5

Druhy údržby staveb

3.5.1

Reaktivní údržba (korektivní údržba)

3.5.2

Preventivní údržba

3.5.3

Prediktivní údržba (předvídatelná)

3.5.4

Údržba zaměřená na spolehlivost

3.6

Metodika pro výběr technickoekonomického řešení údržby a obnovy staveb

3.7

Proces údržby

3.7.1

Plánování zajištění údržby

3.7.2

Příprava údržby

3.7.3

Realizace údržby

3.7.4

Posuzování údržby

3.7.5

Zlepšování údržby

3.8

Plán údržby a obnovy

3.9

Náklady na údržbu a opravy staveb

4

Nástroje facility managementu k prodloužení užitku

4.1

Dokumentace povinně používaná

4.1.1

Revizní zprávy

4.1.2

Provozní řády

4.1.3

Prohlášení o shodě

4.2

Dokumentace doporučeně používaná

4.2.1

Dokladová část provozu stavby

4.2.2

Dokumentace skutečného provedení stavby

4.2.3

Standardní návod na užívání

4.2.4

Dokumentace strategických cílů

4.2.5

Provozní řád

4.2.6

Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby

4.2.7

Pasportizace

4.3

BIM

4.4

Motivace k zavádění BIM

4.5

BIM model

4.6

BIM Execution Plan

4.7

Dlouhodobé přínosy používání BIM

4.7.1

Přínosy BIMu ve správě majetku a provozu budov

5

Závěr

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit