VYŘAZENÁ POMŮCKA - PS 11 - PODNIKÁNÍ VE VÝSTAVBĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VYŘAZENÁ POMŮCKA !

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

PODNIKATELSKÝ SERVIS K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Pomůcka k činnosti autorizovaných osob

PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PS 11

aktualizace 2012

Anotace:

Podnětem k vypracování této pomůcky jsou existující dohody mezi příhraničními oblastními kancelářemi komor o předávání informací o činnosti a o možnostech působení v jejich zemích. Jednotlivé kapitoly popisují postavení zahraniční osoby na úroveň autorizované osoby ve funkci odpovědného zástupce, pozici zaměstnance, živnost vázanou pro zahraniční fyzické osoby z EU, živnost vázanou pro zahraniční právnické osoby z EU. Dále je popsán stručný přehled postupu zahraniční osoby postavené na úroveň autorizované osoby činné ve výstavbě pro zahájení podnikání nebo zaměstnání ve vázané činnosti v ČR. V přílohách jsou příslušné potřebné formuláře.

OBSAH

Úvod

1

Zahraniční osoba postavená na úroveň autorizované osoby ve funkci odpovědného zástupce

1.1

Živnostenské podnikání

1.1.1

Základní pojmy

1.1.2

Právní rámec v oblasti živnostenského podnikání

1.1.3

Živnostenské podnikání v oblasti projektové činnosti

1.1.4

Živnostenské podnikání v oblasti provádění staveb

1.2

Výkon činnosti autorizované osoby jako odpovědného zástupce

1.2.1

Podnikání prostřednictvím odpovědného zástupce

1.2.2

Způsob výkonu funkce odpovědného zástupce

2

Autorizovaný inspektor

2.1

Právní rámec institutu autorizovaný inspektor

2.2

Jmenování, rozsah působnosti autorizovaného inspektora

2.3

Svobodné povolání

3

Zahraniční osoba postavená na úroveň autorizované osoby v pozici zaměstnance

3.1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

3.1.1

Základní pojmy

3.1.2

Právní rámec výkonu činnosti

3.2

Ustanovení zákoníku práce a autorizované osoby

3.2.1

Základní okruhy problémů, které zákoník práce upravuje

3.2.2

Struktura zákoníku práce

3.2.3

Zásadní ustanovení zákoníku práce z hlediska praktických potřeb autorizovaných osob

4

Živnost vázaná pro fyzické osoby zahraniční z EU

4.1

Základní informace

4.2

Kdo může ohlásit vázanou živnost

4.3

Jaké jsou podmínky provozování vázané živnosti

4.4

Jak ohlásit vázanou živnost

4.5

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podává

4.6

Jaké doklady předkládá ohlašovatel Živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti

4.7

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je lze získat

4.8

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak se mají uhradit

4.9

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

4.10

Možnost využití elektronické služby

4.11

Jaké jsou související předpisy

4.12

Postup živnostenského úřadu při ohlášení živnosti

5

Živnost vázaná pro právnické osoby zahraniční z EU

5.1

Základní informace

5.2

Kdo může ohlásit vázanou živnost

5.3

Jaké jsou podmínky provozování vázané živnosti

5.4

Jak ohlásit vázanou živnost

5.5

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podává

5.6

Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenského úřadu při ohlášení živnosti

5.7

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je lze získat

5.8

Jaké jsou správní poplatky a jak se mají uhradit

5.9

Jaké jsou lhůty pro vydání živnostenského oprávnění

5.10

Jaké další činnosti jsou požadovány

5.11

Možnost využití elektronické služby

5.12

Jaké jsou související předpisy

5.13

Postup živnostenského úřadu při ohlášení živnosti

6

Právní předpisy

7

Stručný přehled postupu zahraniční osoby postavené na úroveň autorizované osoby

8

Přílohy

Příloha 8.1

- Uznávání profesních kvalifikací z členských států EU v ČR

Příloha 8.2

- Adaptační období

Příloha 8.3

- Žádost o uznání odborné kvalifikace a registraci jako osoby usazené

Příloha 8.4

- Oznámení osoby, která hodlá na území České republiky vykonávat činnost jako osoba hostující

Příloha 8.5

- Směrnice ČKAIT pro uznání odborné kvalifikace osoby usazené, respektive pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující

Příloha 8.6

- Autorizační řád ČKAIT

Příloha 8.7

- Doklad odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU

Příloha 8.8

- Jednotný registrační formulář - fyzická osoba

Příloha 8.9

- Jednotný registrační formulář - právnická osoba

Příloha 8.10

- Prohlášení odpovědného zástupce

Příloha 8.11

- Příloha - odpovědný zástupce

9

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.