A 3.16 Posuzování stavebních výrobků. Komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EP) č. 305/2011

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

POSUZOVÁNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EP) Č. 305/2011

A 3.16

2. vydání 2018

Anotace:

Právní úprava technických požadavků na stavební výrobky ve vztahu k jejich uvádění na trh na území České republiky vychází ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dvou nařízení vlády vydaných k jeho provedení. Tato nařízení jsou implementací stávajícího evropského právního rámce, kterým je směrnice č. 89/106 EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských zemí týkajících se stavebních výrobků. Směrnice je nahrazena novým předpisem - nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Pomůcka byla zpracována s využitím oficiálních dokumentů Evropské komise, Úředního věstníku Evropské unie a relevantních informačních zdrojů. Jejím cílem je rámcově a přehledně představit nařízení č. 305/2011 v jeho aktuální podobě, upozornit na slabá místa, informovat o krocích Komise k jejich nápravě a upozornit na souvislosti mezi nařízením a stávajícími i nově připravovanými českými předpisy z oblasti stavebnictví. Pomůcka neaspiruje na univerzální pokrytí všeho, co s nařízením souvisí, nicméně prostřednictvím aktivních odkazů v textu nabízí možnost se v případě zájmu seznámit s dalšími podobnostmi.

OBSAH

Úvod

1

K aktuálnímu stavu nařízení č. 305/2011

1.1

Přechod ze směrnice 89/106/EHS na nový předpis

1.2

Cíle nařízení č. 305/2011

1.3

Sektor stavebnictví: rozdělení pravomocí mezi Evropskou unii a členské státy

1.4

Harmonizované technické specifikace

1.5

Pravidla pro uvádění stavebních výrobků s označením CE na trh

2

Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE

3

Harmonizované normy

4

Evropská organizace pro technické schvalování (EOTA)

5

Oznámené subjekty a oznamující orgány

6

Malé a střední podniky, mikropodniky: výjimky a zjednodušení

7

Dozor nad trhem

8

Udržitelné využívání přírodních zdrojů podle 7. základního požadavku (CPR)

9

Akty v přenesené pravomoci podle čl. 60 - 63 (CPR)

10

REFIT: hodnocení a zlepšování stávajících právních předpisů

11

Závěry, doporučení a další postup

12

Příloha A

13

Příloha B

14

Literatura

Upozornění

Platné znění nařízení č. 305/2011 se liší od znění z roku 2011 a tedy na ně není v dalším textu odkazováno.

Pro účely této pomůcky byl vytvořen pracovní text aktuálního znění nařízení č. 305/2011, který je uveden v Příloze B této metodické pomůcky.

Závazný text nařízení č. 305/2011 včetně souvisejících pozměňujících a prováděcích dokumentů je zveřejněn v Úředním věstníku EU. K aktuálnímu stavu nařízení č. 305/2011

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit