OBOR AUTORIZACE - PRO VŠECHNY OBORY

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - PRO VŠECHNY OBORY

 
 
 
 
   
Autorizační řád
   
Organizační řád
   
Profesní a etický řád
   
Disciplinární a smírčí řád
   
Volební a jednací řád
   
Statut oblastní kanceláře
   
Soutěžní řád
 
 
   
Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby.
   
Smluvní pojištění AO včetně dodatků (internetový odkaz)
   
Směrnice pro uznávání odbornosti osoby usazené a osoby hostující (internetový odkaz)
   
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (internetový odkaz)
 
 
   
Stavební zákon
   
Obsah a rozsah pojmů používaných ve stavebním zákoně
   
Autorizační zákon
   
Živnostenský zákon avybrané prováděcí předpisy
   
České technické normy ve výstavbě
   
Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon
   
Dotčené orgány ve výstavbě
   
Lhůty ve výstavbě
   
Hygienické předpisy ve výstavbě
   
Technické požadavky na stavby a normové hodnoty
   
Bezbariérové užívání staveb
   
Stavba a nový občanský zákoník
   
Smluvní vztahy ve výstavbě
 
 
 
 
   
Základ systému podpory profese
   
Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech
   
Projektová činnost
   
Provádění staveb
   
Odpovědnost autorizované osoby
   
Normalizovaná úprava dokumentů
 
 
   
Nakupování
   
Spisová agenda
   
Statistika - organizace, pojmy a veličiny
   
Stavebně technické průzkumy
   
Inženýrská činnost
   
Technický dozor stavebníka
   
Inženýrská činnost u technologických staveb
   
Ochranná a bezpečnostní pásma
 
 
   
Zásady organizace výstavby
   
Bezpečnost při provádění prací na staveništi
   
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
   
Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce
   
Autorizovaná osoba v pozici zaměstnance
 
 
   
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
   
Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí
   
Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES A ČR
   
Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě
   
Zařízení staveniště
   
Lešení
 
 
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Obecná část. Organizace řízení výstavby
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Zemědělské stavby
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání
   
Terminologie BIM
 
 
   
Stavební sofrware dostupný na internetu
   
Podmínky pro činnost AO v zemích EU
   
Provozování a udržování budov
   
Facility management a technicko-ekonomická správa majetku
 
 
   
BIM příručka pro investory
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.