OBOR AUTORIZACE - PRO VŠECHNY OBORY

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - PRO VŠECHNY OBORY

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

A 1.1

Autorizační řád (internetový odkaz)

A 1.2

Organizační řád (internetový odkaz)

A 1.3

Profesní a etický řád (internetový odkaz)

A 1.4

Disciplinární a smírčí řád (internetový odkaz)

A 1.5

Volební a jednací řád (internetový odkaz)

A 1.7

Statut oblastní kanceláře (internetový odkaz)

A 1.8

Soutěžní řád (internetový odkaz)

A 2.1

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby.

A 2.3

Smluvní pojištění AO včetně dodatků (internetový odkaz)

A 2.4

Směrnice pro uznávání odbornosti osoby usazené a osoby hostující (internetový odkaz)

A 2.5

Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (internetový odkaz)

A 3.1

Stavební zákon

A 3.1.1

Obsah a rozsah pojmů používaných ve stavebním zákoně

A 3.1.3

Judikatura ke stavebnímu zákonu

A 3.2

Autorizační zákon

A 3.3

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy

A 3.4

Přehled právních předpisů ve stavebnictví

A 3.6

Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon

A 3.9

Lhůty ve výstavbě

A 3.10

Hygienické předpisy ve výstavbě

A 3.11.1

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty

A 3.14

Bezbariérové užívání staveb

A 3.17

Stavba a nový občanský zákoník

A 3.21

Smluvní vztahy ve výstavbě

A 4.1.1

Kalkulačka - pracnosti výkonů

Metodické pomůcky (MP)

MP 0

Základ systému podpory profese

MP 0 P 7.2

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech

MP 1

Projektová činnost

MP 2

Provádění staveb

IP 2

Odpovědnost autorizované osoby

IP 3

Normalizovaná úprava dokumentů

MP 5

Nakupování

MP 6

Spisová agenda

MP 7

Statistika - organizace, pojmy a veličiny

MP 8.1

Stavebně technické průzkumy

MP 9.1

Inženýrská činnost

MP 9.2

Technický dozor stavebníka

MP 9.4

Inženýrská činnost u technologických staveb

MP 10.3

Ochranná a bezpečnostní pásma

MP 1.1.2

Zásady organizace výstavby

MP 2.6.1

Bezpečnost při provádění prací na staveništi

MP 2.6.2

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

MP 3.1

Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce

MP 3.2

Autorizovaná osoba v pozici zaměstnance

Technické pomůcky (TP)

TP 1.1

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

TP 1.2

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí

TP 2.1

Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES A ČR

TP 3.5

Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě

TP 3.6

Zařízení staveniště

TP 3.7

Lešení

Slovníky

S 1.02

Slovník pojmů ve výstavbě. Obecná část. Organizace řízení výstavby

S 1.01 ZEM

Slovník pojmů ve výstavbě. Zemědělské stavby

S 1.01 BVT

Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie

S 1.01 GEO

Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání

S 3.01

Terminologie BIM

Podnikatelský servis (PS)

PS 1.1

Stavební software dostupný na internetu

PS 3.2

Podmínky pro činnost AO v zemích EU

PS 10.4

Provozování a udržování budov

PS 10.5

Facility management a technicko-ekonomická správa majetku

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.