A 3.1.1 Obsah a rozsah pojmů používaných ve stavebním zákoně

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

OBSAH A ROZSAH POJMŮ POUŽÍVANÝCH VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů

A 3.1.1

aktualizace 2016

Klíčová slova:

výklad pojmů, zákon stavební

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

A -- B -- C -- Č -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- R -- Ř -- S -- T -- U -- V -- Z -- Ž

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nabyl účinnosti dnem 1.1.2007, s výjimkou ustanovení §143, 144, 145, 147 a 151, která nabyla účinnosti dnem 1.7.2006, a s výjimkou ustanovení §102 odst. 2, které nabylo účinnosti dnem 1.1.2012.

Změny a doplnění tohoto právního předpisu byly provedeny následujícími právními předpisy:

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s účinností od 4.4.2007
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. s účinností od 3.6.2008
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb s účinností od 28.12.2009
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech s účinností od 1.7.2010
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu s účinností od 1.1.2011
kterým se mění zákon č. 72/94 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2010
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 2.1.2010
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony s účinností od 30.12.2010
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s účinností od 1.1.2012
o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů s účinností od 1.7.2012
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1.7.2012
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony s účinností od 1.1.2013
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí s účinností od 1.1.2014
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1.4.2015

LEGENDA

1. sloupec
uvádí pojmy ve znění používaném ve stavebním zákoně
2. sloupec
výklad, vymezení obsahu a rozsahu pojmů – uvádí doslovné případně upravené/zkrácené citace stavebního zákona (SZ) nebo definice podle jiných zdrojů, pokud SZ výklad neuvádí. Odkazy na související hesla, v nichž je sledovaný pojem v SZ používán, jsou vyznačeny kurzívou
3. sloupec
odkaz na ustanovení SZ – číslo paragrafu, odstavce, písmeno
4. sloupec
odkaz na ustanovení jiného právního předpisu (zejména správního řádu), a další zdroje (zejména výkladové slovníky)

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.