TP 1.19 - MALÉ VODNÍ A SUCHÉ NÁDRŽE - 1. ČÁST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

MALÉ VODNÍ A SUCHÉ NÁDRŽE

TP 1.19

aktualizace 2013

OBSAH

Úvod

A

Některé související termíny

B

Návrhové parametry vodních děl

C

Bezpečnost vodních staveb se vzdouvací funkcí

D

Technicko-bezpečnostní dohled

1

Související předpisy

1.1

Právní předpisy a metodické pokyny

1.1.1

Všeobecně

1.1.2

Zákon 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

1.1.3

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly

1.1.4

Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl

1.1.5

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů

1.1.6

Metodický pokyn MZe ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorie

1.2

Technické normy v oboru malých vodních a suchých nádrží

1.2.1

Všeobecně

1.2.2

ČSN 75 2340 Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení

1.2.3

ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží

1.2.4

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

1.2.5

TNV 75 2415 Suché nádrže

1.2.6

TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

1.2.7

ČSN EN 1997 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

2

Koncepční příprava malých vodních a suchých nádrží

3

Podklady pro návrh

3.1

Mapové a geodetické podklady

3.2

Hydrologické a klimatické podklady

3.3

Inženýrsko-geologické, hydrogeologické a pedologické podklady

3.4

Další podklady

4

Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží

4.1

Účel vodohospodářského řešení nádrže

4.2

Rozdělení prostorů v nádrži

4.3

Stanovení objemu zásobního prostoru

4.3.1

Ztráty vody v nádržích

4.3.1.1

Ztráta výparem

4.3.1.2

Ztráta vody infiltrací do dna

4.3.1.3

Ztráty průsakem hrází a jejím podložím

4.3.1.4

Provozní ztráty

4.3.2

Metody stanovení objemu zásobního prostoru nádrže

4.4

Stanovení objemu ochranného prostoru Vr

4.5

Návrh spodních výpustí

4.6

Návrh bezpečnostního přelivu

4.7

První naplnění nádrže

4.8

Prázdnění nádrže

5

Konstrukční řešení hrází a funkčních objektů

5.1

Hráze malých vodních nádrží

5.1.1

Zeminy pro sypání hrází

5.1.2

K vysychání zemin

5.1.3

Příčný řez tělesem hráze

5.1.4

Sypání hráze

5.1.5

Filtry

5.1.6

Odvodnění tělesa hráze a podloží

5.1.7

Založení sypané hráze

5.2

Posouzení stability hrází malých vodních nádrž a suchých nádrží

5.2.1

Všeobecně

5.2.2

Návrhové situace

5.2.3

Parametry materiálů a základových půd

5.2.4

Parametry zatížení

5.2.5

Zatěžovací stavy, klasifikace a kombinace zatížení

5.2.6

Vyjádření významu objektu

5.2.7

Mezní stav stability polohy

5.2.8

Mezní stav vzniku havarijních trhlin

5.2.9

Mezní stav přetvoření

5.2.10

Mezní stav filtrační stability

5.3

Funkční objekty malých nádrží - konstrukční zásady

5.3.1

Spodní výpusti

5.3.2

Pojistné zařízení - bezpečnostní a nouzové přelivy

6

Poruchy hrází malých vodních nádrží a suchých nádrží

6.1

Příčiny poruch

6.1.1

Vady projektové dokumentace

6.1.2

Nekvalitní výstavba

6.1.3

Nedostatečná údržba, provoz, výkon technicko-bezpečnostního dozoru

6.2

Ukázky poruch

6.2.1

Příklady poruch zaviněných chybami projektové dokumentace, při výstavbě i provozu

7

Opatření v zátopě, erozní proces a odbahnění

7.1

Úprava dna malých vodních nádrží

7.2

Opatření v zátopě malých vodních nádrží

7.3

Zvláštní opatření v zátopě suchých nádrží

7.4

Úprava okolí nádrže

7.5

Odbahnění nádrží

8

Zkušenosti z přípravy, výstavby a provozu

8.1

Nedostatečný inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický průzkum

8.2

Technologické postupy prací

8.3

Zkoušky

8.3.1

Průkazní zkoušky

8.3.2

Kontrolní zkoušky

8.3.3

Přejímací zkoušky

8.3.4

Rozhodčí zkoušky

9

Hodnocení ekonomické efektivnosti díla

10

Literatura

10.1

Zákony

10.2

Vyhlášky a nařízení

10.3

Normy

10.4

Metodické pokyny, technické podmínky

10.5

Literatura

11

Seznam použitých zkratek

12

Symbolika

PROFESIS 2010 je šestým ročníkem, metodických pomůcek, určených autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit