TP 1.13.2 - Tabulky pro navrhování pozemních staveb - Železobetonové konstrukce

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Tabulky pro navrhování pozemních staveb

Železobetonové konstrukce

TP 1.13.2

2017

Klíčová slova:

stavby pozemní, navrhování konstrukcí, konstrukce železobetonové, konstrukce betonové, beton, výztuž, odolnost požární, kroucení, protlačení, síla normálová, prvky štíhlé, oblasti poruchové, stavy mezní, výpočty, Eurokódy

Kolektiv autorů:

Autoři

Dokument ve formátu PDF >>

Anotace

Tabulkový přehled základní problematiky navrhování betonových a železobetonových konstrukcí včetně základních tabulek a návrhových pomůcek. V tabulkách je průběžně aktualizovaná verze návrhového standardu pro navrhování betonových a železobetonových konstrukcí. Tabulky obsahují vše potřebné pro návrh běžných konstrukcí pozemních staveb.

OBSAH

Úvod

1

Beton

2

Betonářská výztuž

3

Vlivy prostředí

4

Návrh průřezu namáhaného ohybem

4.1

Jednostranně vyztužený průřez

4.2

Oboustranně vyztužený průřez

4.3

T-průřez

4.4

Redistribuce vnitřních sil

4.5

Spolupůsobící šířka desky

4.6

Rozhodující vnitřní síly

4.7

Minimální a maximální vyztužení

5

Návrh průřezu namáhaného posouvající silou

5.1

Prvky bez smykové výztuže

5.2

Rozhodující posouvající síla

5.3

Prvky se smykovou výztuží

5.4

Smyk v pracovní spáře

5.5

Smyk mezi horní přírubou a stojinou

5.6

Třmínky

6

Kroucení

6.1

Prvky namáhané kroucením

6.2

Konstrukční zásady

7

Protlačení

7.1

Maximální únosnost tlačené diagonály

7.2

Únosnost desky bez smykové výztuže na protlačení

7.3

Únosnost desky se smykovou výztuží na protlačení

7.4

Poddajné základové patky

7.5

Principy smykového vyztužení oblasti namáhané protlačením

8

Interakce normálové síly a ohybového momentu

8.1

Interakční diagram

9

Štíhlé prvky

9.1

Vzpěrná délka

9.2

Kritérium štíhlosti

9.3

Analýza štíhlých prvků - Metoda jmenovité křivosti

9.4

Analýza štíhlých prvků - Metoda jmenovité tuhosti

9.5

Sloupy - konstrukční zásady

9.6

Nomogramy pro návrh průřezů souměrně vyztužených sloupů

9.7

Nomogramy pro návrh průřezů - normálová síla působí mimo osy souměrnosti (ohyb ve dvou směrech)

10

Lokální modely - poruchové oblasti

10.1

Jednoduché oblasti

10.2

Konzoly

10.3

Nepřímo uložené konzoly

10.4

Ozuby trámů a průvlaků

10.5

Malý kruhový prostup

10.6

Další poruchové oblasti

11

Mezní stavy použitelnosti

11.1

Omezení napětí

11.2

Průřezové charakteristiky

11.3

Šířka trhlin

11.4

Výpočet pomocí tabulek

11.5

Minimální plocha výztuže - přímý výpočet

11.6

Omezení průhybů

11.7

Vymezující ohybová štíhlost

11.8

Výpočet přetvoření

12

Konstrukční zásady a tabulky

12.1

Průřezové charakteristiky betonářské výztuže

12.2

Kotvení betonářské výztuže

12.3

Stykování prutů betonářské výztuže

12.4

Ohýbání výztuže za studena

12.5

Kotvení výztuže nad podporami

12.6

Doporučené uspořádání výztuže nosníků

13

Požární odolnost

13.1

Železobetonové nosné stěny

13.2

Železobetonové trámy

13.3

Železobetonové desky

13.4

Železobetonové sloupy

14

Výztužné sítě

14.1

Stykování výztužných sítí

15

Distanční prvky

16

Změny v ČSN EN 1992-1-1 včetně NA

16.1

Změny 2015 - ČSN EN 1992-1-1 (Omezení únosnosti v protlačení (viz kap. 8))

16.2

Změny 2016 - ČSN EN 1992-1-1

16.3

Změny v národní příloze 2016

17

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2