A 3.17 Stavba a nový občanský zákoník

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

STAVBA A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

A 3.17

2. vydání 2017

Anotace:

Osahuje přehledné zpracování změn v oblasti věcných práv, které mohou mít dopad na stavební činnost, příklady pro praktické využití, srovnání staré a nové právní úpravy, včetně nejnovější judikatury Nejvyššího soudu. Podrobně je rozebrána problematika práva stavby, služebností a sousedských práv, včetně superficiální zásady (stavba součást pozemku).

OBSAH

Úvod

 - slovo autorky

1

Věci a jejich nové pojetí

1.1

Co jsou věcná práva

1.2

Obecně ke změnám u věcných práv

1.3

Nové vymezení věci

1.4

Nové rozdělení věcí

1.5

Součást a příslušenství věcí

2

Stavba jako součást pozemku

2.1

Úvod do problematiky

2.2

Přechodná ustanovení a zásada superficies solo cedit

2.3

Stavba součástí pozemku a jiná věcná práva

2.4

Superficiální zásada a přechodná ustanovení ve světle judikatury

2.5

Přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám v přehledu

2.6

Stavba součástí pozemku a památková péče

2.7

Stavba zřízená na cizím pozemku

2.8

Problematika neoprávněných staveb ve vazbě na soudní judikaturu

3

Věcná práva k věci cizí

3.1

Co jsou práva k věci cizí

3.2

Změny u věcných práv

4

Právo stavby

4.1

Co je dobré vědět o právu stavby

4.2

Právo stavebníka na náhradu za stavbu při zániku práva stavby

4.3

Využitelnost práva stavby v praxi

4.4

Právo stavby a majetek státu

4.5

Právní úprava práva stavby v přehledu

5

Věcná břemena - služebnosti a reálná břemena

5.1

Co jsou služebnosti

5.2

Co je dobré vědět o služebnostech

5.3

Druhy služebností

5.4

Nabytí, vznik, zánik služebností

5.5

Vydržení služebností, promlčení

5.6

Srovnávací tabulka

5.7

Služebnosti s vlivem na stavební činnost v přehledu s komentářem

5.8

Služebnosti ve světle judikatury Nejvyššího soudu

5.9

Reálná břemena

5.10

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

6

Sousedská práva v novém

6.1

Změny v právní úpravě sousedských práv

6.2

Zákonné omezení vlastnického práva

6.3

Imise

6.4

Imise způsobené úředně povoleným postupem

6.5

Úpravy pozemků, stavby, stavební práce a sousedská práva

6.6

Zvláštní režim pro stromy v blízkosti společných hranic pozemků

6.7

Práva k věcem na pozemku jiného vlastníka

6.8

Právní úprava sousedských práv v přehledu

6.9

Sousedská práva ve světle judikatury Nejvyššího soudu

7

Rozhrady, přestavek, právo cesty

7.1

Rozhrady

7.2

Přestavek

7.3

Nezbytná cesta

7.4

Nezbytná cesta ve světle judikatury Nejvyššího soudu

8

Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí

8.1

Návrat superficiální zásady a katastr nemovitostí

8.2

Právo stavby v katastru nemovitostí

8.3

Budova je stavba, ale stavba nemusí být budova

8.4

Obsah katastru

8.5

Katastr nemovitostí a jeho zásady

8.6

Poznámka

8.7

Zápis nové budovy

9

Změny v soukromém právu

9.1

Právní předpisy v pohybu

9.2

Změny s dopadem na stavební činnost v přehledu

9.3

Přechod na nové podmínky

9.4

Přechodná ustanovení a podnikání

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit