TP 3.6 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

TP 3.6

1. vydání 2012

Anotace

Obecný postup při zpracování technické zprávy zařízení staveniště, včetně výpočtů pro zjištění potřeb energií, ploch pro skladování, příjezdových vozovek a podobně. Na základě těchto zjištění bude přípravář schopen pro konkrétní stavbu realizovanou konkrétním dodavatelem zajistit nejvýhodnější vybudování zařízení staveniště a předběžně stanovit náklady na jeho pořízení a odstranění.

OBSAH

1

Identifikační údaje

1.1

Popis staveniště

1.2

Základní koncepce zařízení staveniště

2

Objekty zařízení staveniště

2.1

Kanceláře, sociální zařízení

2.2

Hygienická zařízení staveniště

2.3

Provozní zařízení staveniště

3

Nasazení montážních strojů

4

Zdroje pro stavbu

4.1

Elektrická energie pro staveništní provoz

4.2

Potřeba vody pro staveništní provoz

5

Řešení dopravních tras

6

Likvidace zařízení staveniště

7

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8

Životní prostředí a požární bezpečnost

9

Časový plán stavby (harmonogram)

10

Důležitá telefonní čísla

Příloha 1

- Konkrétní příklad

Příloha 2

- Situace zařízení staveniště (PDF)

Příloha 3

- Legenda k zařízení staveniště (PDF)

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit