TP 3.6 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

TP 3.6

aktualizace 2019

Anotace

Obecný postup při zpracování technické zprávy zařízení staveniště, včetně výpočtů pro zjištění potřeb energií, ploch pro skladování, příjezdových vozovek a podobně. Na základě těchto zjištění bude přípravář schopen pro konkrétní stavbu realizovanou konkrétním dodavatelem zajistit nejvýhodnější vybudování zařízení staveniště a předběžně stanovit náklady na jeho pořízení a odstranění.

OBSAH

1

Identifikační údaje

1.1

Popis staveniště

1.2

Základní koncepce zařízení staveniště

2

Objekty zařízení staveniště

2.1

Kanceláře, sociální zařízení

2.2

Hygienická zařízení staveniště

2.3

Provozní zařízení staveniště

3

Nasazení montážních strojů

4

Zdroje pro stavbu

4.1

Elektrická energie pro staveništní provoz

4.2

Potřeba vody pro staveništní provoz

5

Řešení dopravních tras

6

Likvidace zařízení staveniště

7

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8

Životní prostředí a požární bezpečnost

9

Časový plán stavby (harmonogram)

10

Důležitá telefonní čísla

11

Příloha 1 - Konkrétní příklad

12

Příloha 2 - Situace zařízení staveniště (PDF)

13

Příloha 3 - Legenda k zařízení staveniště (PDF)

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kapitola obsahuje základní údaje o stavbě. Měla by obsahovat bodově: název stavby, místo stavby, kraj, případně okres, charakter stavby (novostavba, přestavba apod.), oficiální název investora, stavebníka, projektanta a zhotovitele. Dále je vhodné uvést termíny výstavby, případně důležité milníky výstavby.

1.1 POPIS STAVENIŠTĚ

Zde je textovou formou uvedena základní informace o lokalitě, pozemcích pro budoucí staveniště a jejich poměrech. Na jakých parcelách se nachází (včetně parcelních čísel), popisu terénu (celkové či místní převýšení pozemku), stav vegetace a porostu a jejich výška (travní porosty, křoviny, vzrostlé stromy), přístupnost pozemku (typ stávajících komunikací, jejich materiál, šířka), stávající oplocení (pokud existuje). Dále je zde uvedena rozloha tohoto území, která je použitelná jak pro staveniště, tak pro zařízení staveniště.

1.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Popisuje návrh zařízení staveniště a navazuje tak na fakta z předchozí kapitoly. Uvažuje se stávajícími podmínkami a popisuje, jakým způsobem bude provedena úprava pozemku na staveniště jako takové. Protože se potřeba jednotlivých objektů zařízení staveniště v průběhu výstavby mění, je vhodné provést rozdělení výstavby na etapy a poté se zabývat zařízením staveniště vždy v jednotlivých etapách. U etapy by měl být uveden začátek a konec etapy a stručný popis činností a prací, které budou realizovány v konkrétní etapě. Jelikož každé staveniště může být řešeno nespočetným množstvím variantních řešení, uvedeme alespoň základní objekty, které by se neměly opomenout.

Kapitola stručně popisuje řešení sociálních, hygienických a provozních zařízení staveniště (jedná se zpravidla o umístění mobilních buněk - kontejnerů různých typů), dále popisuje, jak budou tato zařízení napojena na inženýrské sítě (tzn. dočasné přípojky vody, elektrické energie, vyřešení kanalizace). Budou popsána místa pro deponie (účel - materiál, který bude deponován, rozloha, max. výška deponování, přístupnost k deponii, zajištění bezpečnosti při deponování) skládky a sklady, vybudování či využití stávajícího oplocení, určení vstupu a vjezdu na staveniště, včetně zřízení zamykatelných bran. Dále budou zmíněny staveništní komunikace (nové nebo stávající a jejich materiál a šířka).

Je vhodné uvést, že kdo zařízení zhotoví, ponese odpovědnost za správné umístění, napojení na inženýrské sítě, bude udržovat zařízení v bezvadném stavu po celou dobu výstavby a následně je zlikviduje.

2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

V této kapitole přecházíme k podrobnému popisu jednotlivých stavebních objektů. Je doporučeno rozčlenit je podle funkce na:

 • sociální zařízení (kanceláře, shromažďovací prostory, denní místnosti, jednací místnosti apod.)
 • hygienické zařízení staveniště (toalety, umývárny)
 • provozní zařízení staveniště (oplocení, sklady, skládky, deponie, komunikace, parkoviště)
 • časový plán nasazení objektů zařízení staveniště

Je vhodné vykreslit schémata skladby celého buňkoviště (půdorys, pohledy), vyřešit přístup (schodiště a přístup do kontejnerů umístěných na sebe, včetně vhodného zábradlí).

2.1 KANCELÁŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Zde bude již uvedeno přesné technické řešení, zda budou kanceláře situovány ve stávající budově, či se nově vybudují. U nově budovaných je vhodné použít katalogové listy jednotlivých výrobců stavebních kontejnerů. Aby nebylo možné zaměnit objekt s jiným typem - zpravidla levnějším, ale přesto nevhodným, mělo by zde být jednoznačně určeno, z čeho se skládá nosná konstrukce, výplň stěn a stropů (skladby konstrukcí stěn a stropů včetně součinitele prostupu tepla), povrchové úpravy, vybavení kontejnerů, elektroinstalace, zařizovacích předmětů, přesné rozměry kontejnerů, způsob osazení na terén. Zpravidla se uvádí i půdorysné schéma kontejnerů,

2.2 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Hygienická zařízení staveniště jsou veškeré objekty, sloužící jako umývárny, toalety či jiné objekty sloužící k osobní hygieně pracovníků.

2.3 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Provozním zařízením, staveniště jsou myšleny inženýrské sítě, které bude staveniště využívat. Jedná se zpravidla o přípojku vodovodu, přípojku elektřiny. Dále staveništní oplocení, sklady a skládky. Je vhodné v maximální míře využít stávající, či nově vybudované vodoměrné šachty, či rozvodné skříně elektřiny.

2.3.1 Skládky

V této části návrhu by mělo být uvedeno, jaké skládky se budou na staveništi vyskytovat, kde budou umístěny, jak budou zpevněny a odvodněny a k jakému účelu budou sloužit (jaký materiál bude skladován). Je vhodné uvést základní zásady skladování materiálu (max. výška skladování, odstupy pro manipulaci a pohyb osob). Dále by zde měl být uveden výpočet potřebné plochy jednotlivých skládek materiálů. Čistá plocha skladovací plochy F0 podle autora Jarského [1] je tak dána vztahem:

F0 = Z / q (m2),

Kde je:

Z

Zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách (množství materiálu, které bude uloženo na skládce)

q

Množství materiálu v příslušných měrných jednotkách, které lze uskladnit na 1 m2 plochy

Hodnota Z je poté dána vztahem:

Z = (Q / tc) × n,

Kde je:

Q

Množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus

tc

Čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech

n

Čas předzásobení materiálem ve dnech

2.3.2 Sklady

Uvedeme, obdobně jako u kanceláří, způsob návrhu skladu (využití stávajících místností nebo nově budované). Zmíníme opět přesné typy kontejnerů, zabezpečení skladů (uzamykatelné, kamerová technika apod.). U skladu by měl být také uveden účel skladování.

2.3.3 Oplocení

Zde by mělo být uvedeno přesné označení oplocení, popis stávajícího oplocení, které bude využito pro staveništní účely, délka a výška oplocení, rozměry brány a branek, umístění výstražných cedulí apod.

2.3.4 Staveništní komunikace

Provoz na staveništi zajištěný pomocí staveništní komunikace by měl být přesně popsán. Jedná se o uvedení materiálu a jeho tloušťky, ze kterého komunikace bude vytvořena, průjezdné šířky, celkové délky, zhutnění, poloměrů oblouků (ověření průjezdnosti všech vozidel, která se na komunikaci budou pohybovat). Návrh případného obratiště s veškerými poloměry podle obecných požadavků. Součástí by měl být dopravní řád staveniště.

2.3.5 Parkoviště

Parkovací plochy by měly být definovány jak pro zaměstnance stavby, tak pro návštěvy (kontrolní dny apod.). Obdobně jako komunikace by mělo být popsáno zpevnění ploch, jejich velikost. Je vhodné použít plochy, které v budoucnu budou také sloužit jako parkoviště, či komunikace a využít tak zhutněného násypu těchto budoucích ploch. Je potřeba definovat vjezd na parkoviště z veřejné komunikace.

3 NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ

Pro provádění stavby by měl být proveden návrh mechanizace a uvedení hlavních strojů a nástrojů. Je vhodné uvést technické listy těchto strojů a podrobný technický popis s definováním činností, na které bude stroj nasazen. Součástí tohoto by měl být časový harmonogram nasazení pracovních strojů (graficky nebo tabulkou).

4 ZDROJE PRO STAVBU

4.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ

Pro staveniště musí být známá potřeba elektrické energie pro dimenzování přípojky. Pro lepší orientaci ve výpočtu je uveden následující příklad:

Nutný příkon elektrické energie

P = 1,1 x {[(0,5 x P1 + 0,8 x P2)2] + [(0,7 x P1)2]}0,5

1,1 - koeficient ztráty vedení

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elektromotorů

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení

1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení

Zajištění staveniště elektrickou energií

Vycházíme z vypočtené hodnoty příkonu pro staveniště a v této závislosti dimenzujeme přípojku a rozvodnou skříň.

4.2 POTŘEBA VODY PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ

Stejně jako příkon elektrické energie je nutno provést výpočet potřeby vody pro staveniště. Pro lepší orientaci ve výpočtu je uveden následující příklad:

Výpočet sekundové spotřeby vody

Qn = (A x 1,6 + B x 2,7 + C x 2,0) / (t x 3600)

Qn - spotřeba vody v l/s

Pn - potřeba vody v l/den (směna 8 hodin)

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25)

Zajištění vody pro staveniště

V závislosti na výpočtu provedeme vhodné napojení z jednoho, či více zdrojů.

Voda pro požární účely

Pro stavbu je vhodné předem vytipovat také zdroje vody pro požární účely.

Pokud se v blízkosti staveniště nenachází žádný požární hydrant, který by mohl v případě vzniku požáru sloužit jako zdroj vody, je nutné řešit dodávku a rozvod protipožární vody po staveništi. Výpočet celkového množství požární vody Qc dle autora Jarského [1] je dán následujícím vztahem:

Qc = Spv × krh (l.s-1),

Kde je:

Spv

Spotřeba požární vody

krh

Koeficient vyjadřující rychlost hoření podle stupně požární bezpečnosti

Hodnota spotřeby požární vody Spv je dána tabulkou:

Obestavěný prostor požárního úseku (m3)

Výpočtové požární zatížení (kg.m-2)

do 15

od 15 do 30

od 30 do 45

od 45 do 60

do 1 000

Spotřeba požární vody (l.s-1)

6,7

6,7

6,7

10,0

od 1 000 do 2 000

6,7

6,7

10,0

13,3

od 2 000 do 20 000

6,7

10,0

13,3

16,7

Hodnota koeficientu krh je dána tabulkou:

Požární dělící konstrukce a konstrukce zabezpečující stabilitu objektu

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku

I

II

III

IV

Nehořlavé

1,5

1,3

1,1

1,1

Smíšené

2,0

1,8

1,6

1,4

Hořlavé

2,2

2,0

1,8

1,6

5 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS

Kapitola řeší problematiku napojení staveniště na dopravní trasy a s tím spojené zásobování materiálem. Je nutno posoudit především nadměrné náklady. Při návrhu vhodné dopravní trasy posuzujeme veškeré průjezdné body (poloměry zatáček a křižovatek, nosnost mostů, světlost podjezdů, jednosměrné ulice, nebo jiné dopravní omezení). Doporučuje se uvést primární, ale i alternativní dopravní trasu.

6 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů, odstraní po skončení všech stavebních a montážních prací firma realizující stavbu v plném rozsahu v dohodnutém čase, před kolaudací. Je vhodné zmínit, jak bude probíhat úprava terénu, včetně zahradních úprav a zpevněných ploch. Oplocení staveniště, veškeré dočasné rozvody elektrické energie a vody budou odstraněny.

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Je doporučeno provést kompletní plán BOZP pro stavbu s plánem rizik.

8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy. Veškeré platné právní předpisy by měly být v tomto bodě uvedeny.

9 ČASOVÝ PLÁN STAVBY (HARMONOGRAM)

V časovém plánu stavby bychom měli nalézt základní údaje o stavbě, začátek a konec výstavby, celkovou dobu výstavby, kritickou cestu, dílčí důležité milníky stavby (převzetí staveniště, betonáž hlavních nosných konstrukcí, přejímky stavby investorem, kolaudační řízení apod., předání stavby). Časový plán jako takový je zpravidla vypracován jako optimální časový model stavby. V praxi bude tento plán zpravidla změněn operativně stavbyvedoucím. Proto je vhodné zpracovávat v průběhu stavby dílčí operativní časový plán (zpravidla na jeden měsíc), z kterého jednoznačně poznáme časový průběh a fázi stavby v daném okamžiku. Používáme plány zpravidla řádkové s vazbami začátek - začátek (Z - Z), konec - konec (K - K), nebo částečný konec či začátek. Složitější vazby nejsou využívány. Výpočet trvání délky jednotlivých činností je možný pomocí normohodin [Nh]. Obecně dané normohodiny stavebních činností by byly zavádějící. V praxi se dnes normohodiny určují podle dostupných statistických informací jednotlivých podniků (vnitřní databáze podniků) a praktické znalosti činnosti jednotlivých strojů a pracovníků daného podniku. Jsou závislé na výkonu jednotlivých pracovníků či typu a druhu stroje. Vzhledem k těmto faktům je vhodné, aby časový plán prováděla přímo firma, která dílo bude realizovat, nikoli projektant.

10 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Je vhodné uvést důležitá telefonní čísla, uvedena také v kanceláři mistra a stavbyvedoucího.

11. Příloha 1 - KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 
Název stavby:
 
Bytový dům Slunečná
 
Místo stavby:
 
parcely č. 1547/8, 1547/9, 1547/10, 1547/11, 1547/12, 1547/13, 2124/2, 2125/3, k. ú. Beranov
 
Okres:
 
Brno
 
Charakter stavby:
 
Novostavba bytového domu
 
Odvětví:
 
stavba pro bydlení
 
Stavebník - investor:
 
Josef Novák
 
 
Jedlová 125, 63700, Brno
 
 
IČ: 23285454
 
Projektant:
 
ateliér PROJEKT, s.r.o.
 
 
Nová 238, 60200 Brno
 
 
IČ: 31963159
 
Zhotovitel:
 
podle výběrového řízení
 
Termín zahájení výstavby:
 
01/2011
 
Termín dokončení výstavby:
 
10/2012

1.1 POPIS STAVENIŠTĚ

Předmětem investorského záměru je výstavba bytového domu o zastavěné ploše 1 280 m2. Pozemky, určené pro výstavbu, leží v městské části Beranov, přibližně 15 m od nejbližší obytné zástavby řadových domů. Jedná se o parcely: č. 1547/8, 1547/9, 1547/10, 1547/11, 1547/12, 1547/13, 2124/2, 2125/3, k. ú. Beranov.

Pozemky určené pro výstavbu areálu jsou přístupné stávajícím sjezdem z komunikace ul. U Pasek, tento zpevněný vyasfaltovaný sjezd je součástí příjezdové plochy ke garážím na ul. Jesenská.

Jedná se o plochu vymezenou stávajícími objekty řadových rodinných domů na jihozápadě, a stavby řadových garáží na severovýchodě. Geologický průzkum prokázal, že se jedná o vrstvy navážek stavebních sutí o mocnosti místy i více něž 6 m. Povrch staveniště je částečně zatravněný, ve větší části se nachází vzrostlý plevel se skupinkami keřů a náletové zeleně.

Celé staveniště má maximální vzájemné převýšení cca 1,5 m.

1.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

V rámci zařízení staveniště budou stavební práce probíhat v pěti etapách:

1. etapa: 01/2011 - 02/2011

Začátek výstavby: přeložky NN, VO, prodloužení vodovodního řadu a přípojky, zařízení staveniště.

2. etapa: 03/2011 - 06/2011

HTU, vrty pro tepelná čerpadla, založení spodní stavby - piloty, trafostanice.

3. etapa: 07/2011 - 06/2012

Výstavba hrubé vrchní stavby.

4. etapa: 07/2011 - 08/2012

Dokončení stavby.

5. etapa: 09 - 10/2012

Terénní úpravy, zpevněné plochy, výsadba zeleně.

Na staveništi bude přistaveno 9 kontejnerů pro potřeby šaten, kanceláří a hygienické potřeby. Všechny kontejnery budou postaveny na manipulační plochu zpevněnou drceným recyklátem.

WC pro dodavatele stavby budou součástí stavebních buněk, pro doplnění bude k dispozici mobilní chemické, předpoklad je 1 ks této mobilní toalety.

Zařízení staveniště bude dodávkou generálního zhotovitele. Zařízení staveniště se bude během výstavby operativně měnit vzhledem k provádění výstavby.

Sklady budou zřízeny ve stávajících řadových garážích, skládky a deponie se na staveništi nevyskytují z důvodu nepříznivých prostorových podmínek. Veškerý výkopový materiál bude odvážen na skládku.

Bude vybudováno nové mobilní oplocení s uzamykatelnou bránou. Doprava na staveništi je zajištěna pomocí staveništní komunikace, která bude tvořena násypem z hrubé frakce drceného recyklátu.

Staveniště bude napojeno na zdroj vody a elektrické energie a na splaškovou kanalizaci.

2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

2.1 KANCELÁŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Jako šatny pro dělníky a sociální zařízení subdodavatelů bude použit kontejner CONTIMADE TYP 3, pro kancelářské účely stavbyvedoucího generálního dodavatele bude použit kontejner CONTIMADE TYP 3. Kontejnery budou uloženy na stávající zpevněnou manipulační plochu. Na staveniště je navrženo 8 těchto kontejnerů.

Technický popis mobilních kontejnerů CONTIMADE:

a) Nosná konstrukce

Prostorový ocelový rám:

 • otryskaný, svařovaný z ohýbaných ocelových profilů, tl. 3 a 4 mm;
 • opatřený antikorozním nátěrem;
 • stohovatelnost - 2 podlaží;
 • stohovací otvory v podlaze za příplatek.

b) Stěny

u = 0,56 W/m2K

 • vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor;
 • parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm;
 • tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm;
 • vnější opláštění: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm;
 • povrchová úprava: nástřik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny RAL 5010, 7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za příplatek.

c) Střecha

Užitné zatížení 1,05 kN/m² - (1,5 kN/m² - sklad)u = 0,43 W/m²K

 • krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm;
 • tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm;
 • parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm;
 • podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor.

d) Podlaha

Užitné zatížení 2,5 kN/m²u = 0,56 W/m²K

 • podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm;
 • nosná vrstva: dřevotřískové desky, tl. 22 mm;
 • parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm;
 • tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm;
 • spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm.

e) Manipulace

 • Jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka podle ISO normy).

f) Požadavky na základy

 • kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (připraví si zákazník v toleranci max. 10 mm);
 • možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky.

2.1.1 Kanceláře

Jako kanceláře mistra a stavbyvedoucích subdodavatelů a vrátnice bude použit typový obytný kontejner firmy CONTIMADE STANDARD TYP 3. Další kontejnery budou sloužit jako kanceláře hlavního stavbyvedoucího. Tento kontejner bude osazený samostatně, podobně jako ostatní kontejnery na zpevněné stávající ploše. Budou použity 3 ks kontejneru.

Obytný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 3:

Vnější rozměry:

A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm)

Základní vybavení:

1. Elektroinstalace

 • vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN, DIN);
 • rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks;
 • venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A;
 • uzemnění vyvedeno při dolním rámu;
 • zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks.

2. Dveře

 • venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1 968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks;
 • zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks.

3. Okna

 • plastové okno 1 810 / 1 200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou;
 • za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž.

4. Ostatní

 • minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks);
 • přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou ∅ 50 mm;
 • větrací mřížky v obvodových stěnách.

2.1.2 Shromažďovací prostory

Pro účely denní místnosti bude sloužit kombi kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 20. Je vybaven jednou místností s lavicí a stolem, včetně regálu. Druhá místnost bude sloužit jako sklad. Bude použit 1 ks tohoto kontejneru.

Kombinovaný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 20:

Vnější rozměry:

A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm)

Základní vybavení:

1. Elektroinstalace

 • vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN);
 • rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks;
 • venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A;
 • uzemnění vyvedeno při dolním rámu;
 • zářivka 1 x 58 W - 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks.

2. Dveře

 • venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1 968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks;
 • venkovní dvoukřídlé ocelové, 2 000 / 1 968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks.

3. Okna

 • plastové okno 920 / 1 200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 ks;
 • za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž.

4. Ostatní

 • stůl - 1 ks, lavice s úložným prostorem - 2 ks, regál se třemi policemi - 1 ks;
 • malé zádveří se závěsem - 1 ks;
 • větrací mřížky v obvodových stěnách.

Pro účely zasedací místnosti (kontrolní dny apod.) bude sloužit obytný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 14. Je kombinací dvou kontejnerů. Bude použit 1 ks.

Kombinovaný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 14:

Vnější rozměry:

A = 6 058 x 4 884 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm)

Základní vybavení:

1. Elektroinstalace

 • vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN, DIN);
 • rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks;
 • venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A;
 • uzemnění vyvedeno při dolním rámu;
 • zářivka 1 x 58 W - 4 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 4 ks, zásuvka pro topení - 2 ks.

2. Dveře

 • venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1 968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks;

3. Okna

 • plastové okno 1 810 / 1 200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 2 ks,
 • za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž.

4. Ostatní

 • větrací mřížky v obvodových stěnách

2.2 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Jako primární WC a umývárny budou sloužit hygienické kontejnery CONTIMADE STANDARD TYP 19. Budou použity 2 ks těchto kontejnerů.

Kombinovaný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 19:

Vnější rozměry:

A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm)

Základní vybavení:

1. Elektroinstalace

 • vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN, DIN);
 • rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks;
 • venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A;
 • uzemnění vyvedeno při dolním rámu;
 • zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 2 ks.

2. Dveře

 • venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1 968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks;
 • zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, fóliované, 811 / 1968 mm - 1 ks.

3. Okna

 • plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 ks;
 • za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž.

4. Ostatní

 • minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks);
 • přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou ∅ 50 mm;
 • větrací mřížky v obvodových stěnách.

Jako záložní WC (umístěné poblíž stavby) bude sloužit mobilní toaleta TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. K toaletní kabině patří pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem firmy TOI TOI. Kabina TOI TOI Fresh bude vybavena zásobníkem na čistou vodu. Uživatel WC si po použití aplikuje tekuté mýdlo na ruce a tekoucí vodou si umyje ruce. Na staveništi se předpokládá použití jedné této jednotky WC.

Vybavení TOI TOI Fresh:

 • fekální nádrž (250 litrů)
 • dvojité odvětrávání
 • pisoár
 • držák toaletního papíru
 • oboustranný uzamykací mechanismus
 • jeřábová oka (zkušební protokol)
 • ukazatel na dveřích ženy/muži
 • zrcadlo
 • háček na oděvy

Technická data:

 • šířka: 118 cm
 • hloubka: 118 cm
 • výška: 230 cm
 • hmotnost: 100 kg

2.3 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Provozní zařízení staveniště tvoří přípojka vodovodu, přípojka elektřiny, staveništní oplocení, sklady, popsané níže. Telefonní zabezpečení bude zajištěno pomocí mobilních telefonů.

2.3.1 Skládky

Na staveništi budou zřízeny skládky pro uložení palet zdících prvků Porotherm 50 EKO + Profi Dryfix. Ostatní drobný staveništní materiál bude skladován v krytých skladech. Výpočet velikosti čisté ploch skládky byl proveden dle autora Jarského [1] následovně:

Čistá plocha skládky Fo = Z / q (m2)

Z

Zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách

q

Množství materiálu v příslušných měrných jednotkách, které lze uskladnit na 1 m2 plochy

Z = (Q / tc) × n

Q

Množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus

tc

Čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech

n

Čas předzásobení materiálem ve dnech

Plocha pro uložení palet zdících prvků Porotherm 50 EKO + Profi Dryfix:

- Materiál dodáván v průběhu výstavby (n = 1)

- Celková zásoba na 1 cyklus: 1680 ks při spotřebě 16 ks/m2 => asi 105 m2

- Plocha jedné palety: 1,18 × 1,00 = 1,18 m2, 1 paleta 40 ks

Z = 105 m2

q = (40 / 16) / 1,18 = 2,12 m2 / 1 m2

Fo = Z / q = 105 / 2,12 = 49,56 m2 => navržena plocha 50 m2

2.3.2 Sklady

Pro účely skladování nářadí a ostatního drobného materiálu budou použity stávající objekty garáže a rovněž skladové kontejnery firmy CONTIMADE TYP 24. Na staveništi je předpoklad 2 kusů těchto skladů. Podle potřeby je možné počet rozšířit. Veškeré kontejnery budou usazeny na zpevněnou plochu.

Skladový kontejner CONTIMADE TYP 24:

Vnější rozměry

Typ A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm)

Základní vybavení:

1. Dveře

 • venkovní dvoukřídlé ocelové, 2 000 / 2 200 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks.

Vybavení za příplatek:

1. Elektroinstalace

 • vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN, DIN; včetně revizní zprávy);
 • rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks;
 • venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A;
 • uzemnění vyvedeno při dolním rámu;
 • zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 400V / 16A - 1 ks.

2. Záchytná vana

 • s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy).

3. Vnější povrchová úprava

 • nástřik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 7035, 9002, 9010.

Návrh skladby buňkoviště z kontejnerů CONTIMADE:

1. patro

2. patro

2.3.3 Oplocení

Pro oplocení bude použito mobilní oplocení od firmy TOI TOI pod obchodním označením M200, které je složeno z plotového dílce, betonové patky a bezpečnostní svorky. Základní plotový díl pro oplocení má rozměry 3 472 x 2 000 mm. Je to drátěné, průhledné oplocení vhodné na stavby v mimoměstském, otevřeném prostředí. Svary trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento svar zajišťuje vyšší pevnost rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena do obvodového rámu. Odpadá tak zinkování celého pole, kdy se na drátěné výplni tvořily ostré a nebezpečné přebytky zinku. Součástí je uzamykatelná brána šíře 6 m pro vjezd vozidel a vstup personálu na staveniště. Oplocení lze v případě potřeby vykrýt neprůhlednými plachtami. Na plotě budou výstražné cedule „Pozor stavba, nepovolaným osobám vstup zakázán“. Na oplocení staveniště je potřeba přibližně 250m tohoto oplocení.

Základní plotový díl TOI TOI - M200:

 • průměr drátu: 3,5 mm horizontálně / 3 mm vertikálně,
 • velikost oka: 100 x 200 mm,
 • Průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně,
 • rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm,
 • hmotnost: 18,5 kg.

Betonová patka:

 • délka: 60 cm
 • šířka: 20 cm
 • výška: 14 cm
 • hmotnost: 27 kg

2.3.4 Staveništní komunikace

Provoz na staveništi je zajištěn pomocí staveništní komunikace, která bude tvořena násypem z hrubé frakce 16 - 32 mm recyklátu a bude udržovaná po celou dobu stavby, až po konečnou realizaci parkovacích ploch. Průjezdná šířka komunikace je min. 5,0 m. Délka komunikace je přibližně 75,0 m přímým směrem. Staveniště je řešeno jako neprůjezdné, s jedním vjezdem. Dále bude využito stávající komunikace asfaltové s obratištěm. Poloha vjezdu a vnitrostaveništní komunikace jsou viditelné z výkresu Situace zařízení staveniště.

2.3.5 Parkoviště

Parkoviště osobních automobilů a návštěv se po celou dobu stavby nachází na jihozápadní straně staveniště vedle buňkoviště. Vjezd na parkoviště je z ulice Jesenská hlavním vjezdem na staveniště.

3 NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ

Pro provádění stavby bude použito strojů a zařízení stavební mechanizace. Pro dopravu bude použito nákladních automobilů. Stroje určené pro zemní práce budou pásový dozer, grejdr, kolové rýpadlo, kolový smykový nakladač a rypadlo - nakladač. Pro betonáž bude sloužit autodomíchávač a čerpadlo betonu. Stroje určené pro manipulaci s břemeny jsou věžový jeřáb, autojeřáb a pracovní plošina. Pro geodetické práce budou použity digitální teodolit a nivelační přístroj. Veškeré stroje jsou popsány v příloze: Typická strojní sestava.

4 ZDROJE PRO STAVBU

4.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ

V první fázi výstavby bude stavba napojena na podružné mobilní staveništní měření dodavatele stavby. Napojení bude tvořit hlavní staveništní rozvaděč, na který budou napojeny dílčí staveništní rozvaděče. V druhé fázi bude distribuce NN zajištěna z vybudované trafostanice v objektu.

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz. Je předpokládán současný provoz pro tato zařízení:

 
P1 - příkon spotřebičů
 
Druh
 
Štítkový příkon[kw]
 
[ks]
 
[kw]
 
Stavební stroje
 
svářecí agrgát CO2 - Telwin Bimax
 
3,7
 
1
 
3,7
 
okružní pila perles KS170
 
1,5
 
2
 
3,0
 
kontinuání míchačka na silu - M-tec D100
 
5,5
 
1
 
5,5
 
vrtací kladivo HILTI TE 2-M
 
0,6
 
1
 
0,6
 
P1-instalovaný příkon spotřebičů
 
 
 
12,8
 
P2 - osvětlení
 
Prostor
 
Příkon [kW/m2]
 
[m2]
 
[kW]
 
kanceláře
 
0,0120
 
73,75
 
0,880
 
sklady
 
0,0049
 
29,50
 
0,144
 
umývárny
 
0,0049
 
29,50
 
0,144
 
jednací místnost
 
0,0079
 
29,50
 
0,232
 
denní místnost
 
0,0064
 
14,75
 
0,094
 
P2 - instalovaný příkon spotřebičů
 
 
 
1,494

Nutný příkon elektrické energie:

P = 1,1 x {[(0,5 x P1 + 0,8 x P2)2] + [(0,7 x P1)2]}0,5

1,1 - koeficient ztráty vedení

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elelktromotorů

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení

1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení

P = 1,1 x {[(0,5 x 2,8 + 0,8 x 1,494)2] + [(0,7 x 12,8)2]}0,5

P = 12,92 kVA

Zajištění staveniště elektrickou energií:

Na staveništi budou nainstalované staveništní rozvaděče, které budou napojeny na hlavní staveništní rozvaděč. Elektrická energie bude přivedena ze stávajícího elektrického vedení. Nápojný bod najdeme v jižní části staveniště. Bod je zakreslen ve výkresu zařízení staveniště. Staveništní rozvody budou vedeny pomocí kabelů nad zemí, a to pomocí dočasných dřevěných sloupů. Hlavní vypínač je umístěn na začátku elektrického rozvodu a to na hlavním staveništním rozvaděči.

4.2 POTŘEBA VODY PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ

Zdrojem vody je obecní vodovod. Před zahájením stavebních prací byla vybudována vodoměrná šachta. Do této šachty je přivedena přípojka PE 63. Odvodnění staveniště bude provedeno podle HTU. Dále pak bude zajištěno za pomocí drenáží kolem základových konstrukcí jednotlivých staveb.

Potřeba vody pro staveništní účely:

 
B - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY
 
potřeba vody
 
měrná jednotka
 
počet měrných jednotek
 
střední norma [l/m.j.]
 
potřebné množství vody[l]
 
ošetřování betonu
 
m3
 
304,8
 
20
 
6 096
 
MEZISOUČET A
 
 
 
 
6 096
 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY
 
potřeba vody
 
měrná jednotka
 
počet měrných jednotek
 
střední norma [l/m.j.]
 
potřebné množství vody[l]
 
hygienické účely
 
1 osoba
 
10
 
40
 
400
 
MEZISOUČET B
 
 
 
 
400
 
C - VODA PRO ÚDRŽBU
 
potřeba vody
 
potřebné množství vody [l]
 
umývání pracovních pomůcek
 
200
 
MEZISOUČET C
 
200

Výpočet sekundové spotřeby vody:

Qn = (A x 1,6 + B x 2,7 + C x 2,0) / (t x 3 600)

Qn - spotřeba vody v l/s

Pn - potřeba vody v l/den (směna 8 hodin)

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25)

Qn = (6 096 x 1,6 + 400 x 2,7 + 200 x 2,0) / (8 x 3 600)

Qn= 0,378 l/s

Q = Qn + 0,2 x Qn = 0,378 + 0,2 x 0,378 = 0,453 l/s => PE 63 (DN50) - potrubí pro vodu

Zajištění vody pro staveniště:

Na staveniště bude přivedena voda ze stávajícího veřejného vodovodu z vodovodní šachty. Šachta má přívod PE63. podle ČSN 75 5455 je průtok PE 63 až 2l/s. Zdroj vody je dostačující.

Voda pro požární účely:

V těsné blízkosti staveniště v severní části se nachází požární hydrant (cca 15 m). Druhý hydrant pak jižněji od staveniště ve vzdál cca 30 m. Tyto kapacity postačují.

5 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS

Stavba se nachází v jihovýchodní části města Brna, v městské části Beranov. Pozemky určené pro výstavbu jsou přístupné stávajícím sjezdem z komunikace Jesenská, tento zpevněný vyasfaltovaný sjezd je součástí příjezdu ke stávajícím řadovým garážím. Doprava ke stavbě bude vedena z hlavní komunikační trasy - ulice U pasek, která je spojnicí městských částí Beranov - Kozlov. Doprava stavebních materiálů, částí stavebních konstrukcí a veškeré obsluhy stavby je umožněna z hlavní dálniční komunikace D1 sjezdem na EXIT č. 382, využitím silnic na ulice Svratecká, Jihlavská a U pasek až na samotné staveniště. Preferované příjezdy, ale budou ze směru od městské části Kozlov (ze směru východ) nebo Beranov (ze směru sever). Poloměry řešených zatáček a tvary průjezdů křižovatek vyhovují všem vozidlům, navrženým na stavbu.

6 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů odstraní po skončení všech stavebních a montážních prací firma realizující stavbu v plném rozsahu v čase do14 dní před kolaudací. Úprava terénu, včetně zahradních úprav a zpevněných ploch bude probíhat podle projektové dokumentace. Oplocení staveniště, veškeré dočasné rozvody elektrické energie a vody budou odstraněny.

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší samostatný dokument Plán BOZP na staveništi, který je generální zhotovitel povinen vypracovat. Jsou zde popsány také zásady a nejčastější možné příčiny ohrožení bezpečnosti a opatření k jejímu předcházení a plán rizik.

8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy. Především zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; č. 185/2001 Sb., zákonem o odpadech; vyhláškou č. 341/2008 Sb., o nakládání s odpady; č. 86/2002 Sb., zákonem o ochraně ovzduší, č. 16/1997 Sb., a č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, používaných ve znění pozdějších předpisů.

Odhad odpadů vzniklých na staveništi:

 
Kód odpadu podle katalogu
 
Název druhu odpadu podle katalogu během výstavby
 
Kategorie
 
Množství odpadu (t)
 
Způsob nakl. s odpady
 
celkem
 
z toho podle sl. 7
 
kód způsob nakládání
 
ičo, název, sídlo nebo místo firmy
 
170101
 
stavební odpad - beton
 
0
 
10,0
 
10,0
 
150
 
uložení na skládky určené pro jednotlivé druhy odpadů povolené a zkolaudované
 
170102
 
stavební odpad - cihla
 
0
 
1,0
 
1,0
 
150
 
170202
 
stavební odpad - sklo
 
0
 
0,1
 
0,1
 
150
 
170203
 
stavební odpad - plasty
 
0
 
0,5
 
0,5
 
150
 
170201
 
stavební odpad - dřevo
 
0
 
1,0
 
1,0
 
150
 
170301
 
asfalt s obsahem dehtu
 
N
 
90,0
 
90,0
 
150
 
170405
 
stavební odpad - železo
 
0
 
2,0
 
2,0
 
150
 
170504
 
zemina vytěžená
 
0
 
250
 
250
 
150
 
170604
 
ostatní izolační materiál
 
0
 
1,0
 
1,0
 
150
 
170107
 
směsný stavební odpad
 
N
 
3,0
 
3,0
 
150

9 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

Výstavba bude prováděna na 5 etap. Počínaje 1. etapou od 01/2011. Konec výstavby je předpokládán 5. etapou na 10/2012. Časový plán výstavby je v samostatné příloze.

10 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Důležitá telefonní čísla budou uvedena v kanceláři mistra a stavbyvedoucího.

 
Policie ČR:
 
158
 
Obecní (městská) policie:
 
156
 
Zdravotnická záchranná služba:
 
155
 
Hasičský záchranný sbor ČR:
 
150
 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:
 
112
 
 
 
Investor:
 
 
Projektant:
 
 
Statik:
 
 
Stavební dozor:
 
 
Stavbyvedoucí:
 
 
Mistr:
 
 
Betonárna:
 
 
Pohotovost - elektro:
 
 
Pohotovost - plynaři:
 
 
Pohotovost - vodovody a kanalizace:
 

Zdroje informací:

[1] JARSKÝ, Čeněk. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2003. Technologie staveb. ISBN 80-720-4282-3.

12. Příloha 2 - SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (PDF) >>>

13. Příloha 3 - LEGENDA K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (PDF) >>>

Zdroje informací:

[1] JARSKÝ, Čeněk. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2003. Technologie staveb. ISBN 80-720-4282-3.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2