TP 1.17 - NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1996

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1996

TP 1.17

1. vydání 2010

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Úvod

1 Použité značky a symboly

2 Materiály - charakteristiky potřebné pro navrhování

2.1 Úvod

2.2 Zdicí prvky

2.3 Malty

2.4 Výplňový beton

2.5 Výztuž pro zděné konstrukce

2.6 Zdivo

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků

3.1 Metodika navrhování podle mezních stavů metodou dílčích součinitelů

3.2 Navrhování prvků s převládajícím tlakovým namáháním

3.3 Stěny a pilíře namáhané soustředěným zatížením

3.4 Navrhování stěn namáhaných smykem

3.5 Navrhování stěn namáhaných bočním zatížením kolmým na jejich rovinu

3.6 Navrhování s ohledem na objemové změny a mezní rozměry zdiva

4 Zjednodušené metody navrhování nevyztužených zděných prvků a konstrukcí

4.1 Úvod

4.2 Zjednodušené ověřování únosnosti stěn (pilířů) v tlaku

4.3 Zjednodušené ověřování únosnosti zděných stěn ve smyku

4.4 Zjednodušené ověřování spolehlivosti stěny namáhané soustředěným zatížením

4.5 Zjednodušené ověřování spolehlivosti stěny podzemního podlaží na účinky zemního tlaku v klidu

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

5.1 Úvod

5.2 Podélně vyztužené zděné prvky s převládajícím namáháním ohybem

5.3 Podélně vyztužené zděné prvky s převládajícím namáháním tlakem

5.4 Vyztužené zděné prvky namáhané smykem

5.5 Ochrana výztuže

5.6 Nejmenší průřezová plocha výztuže

5.7 Kotvení a stykování výztuže

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

6.1 Úvod

6.2 Normy pro navrhování konstrukcí na účinky požáru a základní podmínky spolehlivosti

6.3 Návrhové postupy k ověření požární odolnosti zděných konstrukcí

7 Příklady výpočtu prvků z nevyztuženého zdiva

7.1 Pilíř ve vnitřní stěně

7.2 Obvodový pilíř budovy s dřevěnými stropy

7.3 Obvodový pilíř haly

7.4 Obvodová stěna z pórobetonových tvárnic

7.5 Obvodová stěna z broušených pálených cihel

7.6 Podzemní stěna zatížená zemním tlakem a svisle přitížená

7.7 Podzemní stěna zatížená zemním tlakem a svisle nepřitížená

7.8 Stěna zatížená bočním tlakem větru

7.9 Smyková stěna vícepodlažní zděné budovy

8 Příklady použití zjednodušených metod výpočtu

8.1 Pilíř ve vnitřní stěně zjednodušeně

8.2 Podzemní stěna zatížená zemním tlakem zjednodušeně

8.3 Smyková stěna zděné budovy ověřovaná ve smyku zjednodušeně

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách

9.2 Suterénní stěna s oknem zatížená zemním tlakem a vyztužená v ložných spárách

9.3 Stěna zatížená bočním tlakem větru a vyztužená v ložných spárách

9.4 Vyztužená půdní nadezdívka pod hambalkovým krovem

Přílohy

Příloha 1: Tabulky zmenšujících součinitelů Φm

Příloha 2: Tabulky součinitelů ohybového momentu ve stěnách namáhaných zatížením kolmým na jejich rovinu

Příloha 3: Výpočtové modely zděných vícepodlažních budov

Literatura

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.