TP 1.27 - POZEMKOVÉ ÚPRAVY

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

TP 1.27

1. vydání 2011

Anotace:

Pomůcka TP 1.27 popisuje historii počátků pozemkových úprav v českých zemích, jejich předmět a formy. Dále popisuje proces pozemkových úprav a jejich provádění, včetně průzkumu terénu, zaměření polohopisu a výškopisu, soupisu nároků vlastníků, opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí atd.

OBSAH

ÚVOD

1

Historie

2

Předmět a formy pozemkových úprav

2.1

Účastníci řízení

3

Podklady pro řešení pozemkových úprav

4

Proces pozemkových úprav

4.1

Zahájení řízení, úvodní jednání a sbor zástupců

4.2

Podrobný průzkum terénu

4.3

Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu

4.4

Soupis nároků vlastníků

4.5

Plán společných zařízení

4.6

Návrh nového uspořádání pozemků

4.7

Rozhodnutí o pozemkových úpravách

5

Vytyčování pozemků

6

Realizace společných zařízení

7

Financování pozemkových úprav

8

Provádění pozemkových úprav

8.1

Soustava pozemkových úřadů a jejich působnost

9

Projektanti pozemkových úprav

10

Přehled související právních předpisů a literatury

11

Seznam zkratek

12

Povinné kapitoly pro certifikaci metodiky

12.1

Srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice, případně jejich zdůvodnění, pokud se bude jednat o novou neznámou metodiku (§2 odst. 1 písm. a) a písm. d) bod 2 zákona č. 130/2002 Sb.)

12.2

Popis uplatnění certifikované metodiky, informace pro koho je určena a jakým způsobem bude uplatněna

12.3

Ekonomické aspekty

12.4

Seznam použité související literatury

12.5

Publikace, které předcházely metodice a byly publikovány (pokud existují), případně výstupy z určité znalosti, jestliže se jedná o originální práci

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit