OBOR AUTORIZACE - POZEMNÍ STAVBY

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - POZEMNÍ STAVBY

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

A 3.10

Hygienické předpisy ve výstavbě

A 3.14

Bezbariérové užívání staveb

A 3.15

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště

A 3.16

Posuzování stavebních výrobků

A 3.20

Podlahová plocha budov v právních předpisech

A 4.1

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů

Metodické pomůcky (MP)

MP 8.1

Stavebně technické průzkumy

MP 10.3

Ochranná a bezpečnostní pásma

MP 1.1.2

Zásady organizace výstavby

MP 1.1.4

Stavebně technický průzkum výskytu azbestu

MP 1.5.5

Zdvihací zařízení

MP 1.5.6

Stavby na poddolovaném území

MP 1.7.1

Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob

MP 2.1

Vedení provádění staveb

MP 2.1.1

Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb

MP 2.6.1

Bezpečnost při provádění prací na staveništi

MP 2.6.2

Koordinátor BOZP na staveništi

Technické pomůcky (TP)

TP 1.1

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

TP 1.2

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí

TP 1.3

Příručka protivýbuchové ochrany staveb

TP 1.4

Bezbariérové užívání staveb - základní principy přístupnosti

TP 1.5

Odstraňování barier v městském inženýrství

TP 1.6

PČ. Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb

TP 1.6.1

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

TP 1.7

Požární bezpečnost jednoduchých staveb

TP 1.8

Energetika budov

TP 1.8.1

Stavební tepelná technika

TP 1.8.2

Oslunění (proslunění) budov

TP 1.8.3

Stavební akustika

TP 1.8.4

Pokyny pro navrhování obvodových stavebních konstrukcí bez kondenzace vodní páry

TP 1.8.5

Tepelné ztráty dodatečně izolované stěnové konstrukce při uvažování závislosti tepelné vodivosti izolačního materiálu na teplotě

TP 1.8.6

Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov

TP 1.8.7

Diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov

TP 1.8.8

Denní osvětlení budov

TP 1.8.9

Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

TP 1.9.5

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997

TP 1.9.6

Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997

TP 1.9.7

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev

TP 1.9.8

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)

TP 1.10

Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1

TP 1.10.1

Dřevěné konstrukce - technická normalizace

TP 1.10.2

Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 - Příklady výpočtu, Modifikovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012-2015

TP 1.11

Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990

TP 1.11.1

Navrhování nosných konstrukcí

TP 1.12

Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991

TP 1.13

Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2

TP 1.13.1

Poruchové oblasti staveb

TP 1.14

Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8

Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1

TP 1.17

Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996

TP 1.18

Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Příručka k ČSN EN 1991-1-4

TP 1.20

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech

TP 1.21

Zádržné systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování

TP 1.21.1

Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně před pádem při údržbě

TP 1.21.2

Ochrana před pádem - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy

TP 1.22

Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů

TP 1.25

Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech (PDF)

TP 1.27

Pozemkové úpravy

TP 1.30.4

Otvory v panelových domech

TP 1.30.6

Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK

TP 1.30.7

Panelové soustavy Olomouckého kraje

TP 2.1

Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES a ČR

TP 2.2

Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1

TP 3.2

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí

Technické standardy (TS)

TS 01

Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností

TS 02

Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

Slovníky

Podnikatelský servis (PS)

PS 8

Metodika informačního modelování budov (BIM)

PS 10.4

Provozování a udržování budov

PS 10.5

Facility management a technickoekonomická správa majetku

PS 10.6

Stavební a technická údržba staveb

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

R7-1

Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany

R7-2

Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů

R8-1

Ochrana měkkých cílů

R9

Produkce CO2 – výpočetní pomůcka

R11

Manipulace s materiálem - Intralogistika ve schématech

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

MMR-01

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

Metodiky MD

Metodiky MŽP

MŽP-01

Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-01

Koncept větrání

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.