OBOR AUTORIZACE - POZEMNÍ STAVBY

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - POZEMNÍ STAVBY

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Hygienické předpisy ve výstavbě
   
Technické požadavky na stavby a normové hodnoty
   
Bezbariérové užívání staveb
   
Požadavky na staveniště a zařízení staveniště
   
Posuzování stavebních výrobků
   
Podlahová plocha budov v právních předpisech
   
Standardy služeb inženýrů a architektů
 
 
 
 
 
 
   
Stavebně technické průzkumy
 
 
   
Ochranná a bezpečnostní pásma
   
Zásady organizace výstavby
   
Stavebně technický průzkum výskytu azbestu
   
Zdvihací zařízení
   
Stavby na poddolovaném území
   
Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob
   
Vedení provádění staveb
   
Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb
   
Bezpečnost při provádění prací na staveništi
   
Koordinátor BOZP na staveništi
 
 
   
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
   
Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí
   
Příručka protivýbuchové ochrany staveb
   
Bezbariérové užívání staveb - základní principy přístupnosti
   
Odstraňování barier v městském inženýrství
   
PČ. Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb
   
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů
   
Požární bezpečnost jednoduchých staveb
   
Energetika budov
   
Stavební tepelná technika
   
Oslunění (proslunění) budov
   
Stavební akustika
   
Pokyny pro navrhování obvodových stavebních konstrukcí bez kondenzace vodní páry
   
Tepelné ztráty dodatečně izolované stěnové konstrukce při uvažování závislosti tepelné vodivosti izolačního materiálu na teplotě
   
Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov
   
Diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov
   
Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997
   
Denní osvětlení budov
   
Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)
   
Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997
   
Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev
   
Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)
   
Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1
   
Dřevěné konstrukce - technická normalizace
   
Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 - Příklady výpočtu, Modifikovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012-2015
   
Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990
   
Navrhování nosných konstrukcí
   
Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991
   
Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2
   
Poruchové oblasti staveb
   
Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8
Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1
   
Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996
   
Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Příručka k ČSN EN 1991-1-4
   
Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech
   
Zádržné systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování
   
Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně před pádem při údržbě
   
Ochrana před pádem - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy
   
Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů
   
Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech (PDF)
   
Pozemkové úpravy
   
Otvory v panelových domech
   
Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK
   
Panelové soustavy Olomouckého kraje
   
Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES a ČR
   
Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1
   
Protikorozní ochrana kovových konstrukcí
 
 
 
 
   
Metodika informačního modelování budov (BIM)
   
Provozování a udržování budov
   
Facility management a technickoekonomická správa majetku
   
Stavební a technická údržba staveb
 
 
   
Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost
   
Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.