Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech (PoV nebo DoP - Declaration of Performance) je dokument, který je povinen vypracovat výrobce před uvedením svého výrobku na trh, pokud se na výrobek vztahuje harmonizovaná evropská norma (nebo EAD - Evropský dokument pro posuzování, který nahrazuje původní ETAG; tyto výrobky ale nejsou součástí této aplikace). Tato povinnost platí od 1.7.2013, kdy vstoupilo v  účinnost Nařízení (EU) č. 305/2011 pro stavební výrobky (CPR) a byla zrušena Směrnice Rady č. 89/106/EHS z r. 1989 pro stavební výrobky (CPD). Tím bylo zároveň zrušeno vydávání původního průvodního dokumentu - ES prohlášení o shodě.


POZNÁMKA: U výrobků dodaných na trh nebo nakoupených zhotoviteli před datem 1.7.2013 může dodavatel/zhotovitel nadále předložit jako relevantní dokument ES prohlášení o shodě.


Prohlášení o vlastnostech poskytuje výrobce v elektronické podobě na své internetové stránce, případně na vyžádání v tištěné podobě, v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, na jehož trh je výrobek dodáván.


Výrobce v prohlášení o vlastnostech uvádí pro každý typ výrobku a specifické použití výrobku ve stavbě jím vybrané vlastnosti ve vztahu k základním charakteristikám, vyjádřené ve formě úrovní, tříd, mezních hodnot nebo slovně.


Vyjímky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech:

  1. zabudování stavebního výrobku do jedné konkrétní stavby výrobcem,
  2. výroba výrobku přímo na staveništi za účelem jeho zabudování do konkrétní stavby,
  3. výroba tradičním (neprůmyslovým) způsobem či způsobem vhodným z hlediska zachování kulturního dědictví (pro kulturní památky).


Jedná se o zásadní posun v přístupu k zajištění stálosti vlastností výrobků dle deklarace výrobce a v jeho odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že je na rozhodnutí výrobce kolik vlastností ve vztahu k základním charakteristikám bude deklarovat, vzrůstá odpovědnost zhotovitele staveb, jak při nákupu tak i při přejímce výrobku na stavbě. Již nelze spoléhat na „pouhé“ obecné ES prohlášení o shodě výrobku s požadavky harmonizované normy, neobsahující žádné údaje o vlastnostech. Musí být objednán takový typ výrobku pro danou stavební konstrukci, s takovým rozsahem tříd nebo úrovní vlastností, které zaručí splnění obecných technických požadavků na stavby.


Závazný obsah Prohlášení o vlastnostech stanoví čl. 6 CPR. Prohlášení o vlastnostech se vypracovává podle vzoru uvedeného v příloze III CPR.

Dne 28.5.2014 Evropská Komise vydala nařízení č. 574/2014, měnící přílohu č. III – vzor prohlášení o vlastnostech.


POZNÁMKA: U prohlášení o vlastnostech vydaných před vstupem tohoto nařízení v platnost, která jsou v souladu s článkem 6 nařízení CPR a původní přílohou III uvedeného nařízení, se má za to, že jsou v souladu s tímto nařízením.



 

Nová příloha III Vzor prohlášení o vlastnostech platná od 01.06.2014


 

č. .......................... (volba čísla ponechána na výrobci).


 

1.Jedinečný identifikační kód typu výrobku: …………………       (podle čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 305).


 

2.Zamýšlené/zamýšlená použití: …………………      (v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je určeno výrobcem).


 

3.Výrobce: …………………        (jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka, kontaktní adresa výrobce dle čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) 305).


 

4.Zplnomocněný zástupce: …………………     (vyplnit pouze, když byl jmenován zplnomocněný zástupce).


 

5.Systém/systémy AVCP: …………………          (číslo příslušného systému/systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků dle přílohy V nařízení EU 305).


 

Vyplnit pouze jednu z alternativ: 6a nebo 6b:


 

6a. Harmonizovaná norma: …………………      

  

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: …………………    (dříve notifikovaná osoba). 


 

6b. Evropský dokument pro posuzování: …………………    (EAD) 

 Evropské technické posouzení: ………………… 

 Subjekt pro technické posuzování: …………………  

 Oznámený subjekt/oznámené subjekty: …………………  


 

7.Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:  …………………      (seznam základních charakteristik s deklarovanou vlastností výrobku, jak jsou stanoveny v harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v bodě 2. Výrobce může zvolit NPD v případě, že v členské zemi, kde bude výrobek použit, není na uvedenou charakteristiku výrobku stanoven požadavek žádného právního předpisu a výrobce tedy tuto charakteristiku u výrobku není povinen uvést. Vlastnosti je možné uvést formou tabulky nebo popisu. Konstrukční vlastnosti stavebního výrobku mohou být vyjádřeny odkazem na příslušnou výrobní dokumentaci nebo dokumenty se statickými výpočty, pak se tyto připojí k DoP).


 

8.Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: …………………



 

Kdy může výrobce upustit od vypracování prohlášení o vlastnostech?

Pouze v případech uvedených v článku 5 CPR:

1.Instalace stavebního výrobku do jedné konkrétní stavby výrobcem.

2.Výroba výrobku přímo na staveništi za účelem jeho zabudování do konkrétní stavby.

3.Výroba tradičním (neprůmyslovým) způsobem či způsobem vhodným z hlediska zachování kulturního dědictví (pro kulturní památky)


 

POZNÁMKA:  V současné době harmonizované evropské normy používají terminologii i popis příslušných dokumentů dle původní Směrnice CPD. Je tedy třeba celou přílohu ZA harmonizovaných norem vnímat v kontextu příslušných ustanovení Nařízení EU č. 305/2011. Postupně budou harmonizované evropské normy revidovány ve smyslu Nařízení CPR a v jejich přílohách ZA bude uveden obsah a vzor prohlášení o vlastnostech.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.