TP 1.30.4 - OTVORY V PANELOVÝCH DOMECH

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

OTVORY V PANELOVÝCH DOMECH

TP 1.30.4

1. vydání 2014

Klíčová slova:

konstrukce nosné, domy panelové, výpočty, poruchy, otvory, stěny nosné, soustavy malorozponové, budovy vícepodlažní

Kolektiv autorů:

Autoři

Dokument ve formátu PDF >>

Anotace:

Pomůcka obsahuje čtyři části: 1. Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany). 2. Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany). 3. Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba). 4. Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík). První kapitola je věnovaná informaci o existujících systémech panelových domů navrhovaných a realizovaných na území České republiky od začátku 60. let do konce minulého století, rozbor jednotlivých konstrukčních nosných prvků a jejich styků. Dále jsou popsány vady a poruchy na panelových domech, jejich příčiny a statická závažnost. Ve druhé části jsou uvedeny teoretické předpoklady, návrhové modely a numerické analýzy nosné panelové stěny oslabené dveřními otvory. Třetí a čtvrtý oddíl obsahují praktické rady a návod na posuzovaní stěnové konstrukce panelových malorozponových soustav, při návrzích dodatečně zřizovaných otvorů. Pomůcka reaguje na skutečnost, že panelové domy jsou po roce 1989 navrhovány již jen výjimečně a zkušenosti, zejména mladších projektantů - statiků s problematikou panelových konstrukcí, jsou malé.

OBSAH

1

Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov

1.1

Základní charakteristiky vybraných panelových stavebních soustav

1.1.1

Základní panelové soustavy

1.2

Charakteristika nosného prefabrikovaného systému vícepodlažních panelových budov

1.2.1

Prefabrikované svislé nosné konstrukce panelových budov

1.2.2

Prefabrikované stropní desky panelových budov

1.2.3

Styky nosných prefabrikovaných dílců

1.3

Průzkum poruch, vad a zhodnocení stavebně technického stavu při dodatečném zřizování otvorů v nosné stěně

1.4

Dodatečné zásahy do nosného systému panelových budov

2

Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

2.1

Volba výpočetního modelu nosné stěny (popř. složitějšího stěnového útvaru) pro posouzení vlivu dodatečného otvoru na napjatost konstrukce

2.2

Numerická analýza nosné stěny s dodatečně zřízeným(i) otvorem(y) MKP

2.3

Výsledky numerické analýzy, diskuse výsledků

2.4

Doporučené zásady pro dodatečné provádění otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

3

Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3.1

Zkušenosti a specifické vlastnosti panelových stěnových konstrukcí při zřizování dodatečně vkládaných otvorů

3.2

Doporučené zásady a postup zřizování otvorů v nosných stěnách malorozponových panelových soustav

3.3

Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů

3.4

Statické posouzení panelových konstrukcí při dodatečném zřizování otvorů v nosných stěnách

3.4.1

Vetknutý překlad - výpočet vyřezání otvoru šíře 900 mm a výšky 2 000 mm pod plnou stěnou panelového domu G 57 OL (varianta Olomouc)

3.4.2

Výpočet výseku panelové stěny soustavy P1.11

3.4.3

Výpočet panelové stěny délky 6 600 mm soustavy T 06 B

4

Doporučený postup zřizování otvorů do 1 000 mm v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách

4.1

Popis vyšetřované konstrukce

4.2

Metoda stěnového nosníku

4.3

Metoda rámu s táhlem v panelu šířky 2 400 mm

4.4

Výsledky analýzy a diskuse výsledku

4.5

Doporučené zásady pro zřizování otvorů v panelových domech

4.6

Základní panel pro možnost zřízení dodatečného otvoru

4.7

Panel se zřízením otvoru do 900 - 1 000 mm

4.8

Panel s otvorem větším než 1 000 mm

4.9

Otvory v panelu nad sebou, v jednom podlaží otvor rozšířen

4.10

Umístění otvorů tak, že otvory nejdou nad sebou

4.11

Otvory zhotoveny posunuté ve dvou podlažích nad sebou, mezi panely zbývá pilíř

4.12

Provedení otvoru přes spáru panelu

4.13

Závěr zhotovení dodatečných otvorů v panelových domech

Literatura

      

Zpracovatel a vydavatel se omlouvají za špatnou čitelnost některých vyobrazení, způsobenou nekvalitním stavem dostupných archivních předloh.

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Předmluva

Výstavba bytů panelovou technologií se uskutečňovala v letech 1957 - 1992, přičemž největší intenzity dosahovala v 70. a 80. letech minulého století. Panelové byty byly realizovány v 9 až 14 základních panelových soustavách a v řadě tzv. krajských materiálových variant (cca 67).

Podle statistických údajů je v ČR zjištěno celkem 62 456 bytových panelových domů, ve kterých je 1,165 milionů bytů, což představuje téměř 32 % celkového trvale obydleného bytového fondu v ČR. Většina těchto domů je soustředěna do specifických obytných zón, tzv. sídlišť, situovaných převážně ve městech s více než 20 000 obyvateli. V těchto větších obcích (městech) tvoří byty v panelových domech 40 až téměř 50 % bytového fondu.

Nové požadavky a trendy v řešení a uspořádaní bytů, jejich vybavení, a vyšší nároky na kvalitu vedou k provádění stavebních úprav bytů. Některé úpravy jsou provázeny hrubými zásahy do nosné konstrukce, které snižují statickou bezpečnost těchto staveb při mimořádných havarijních situacích. Jedná se především o zásahy spojené s přetěžováním prefabrikované stropní konstrukce nad úroveň návrhových zatížení, provádění otvorů a narušování celistvosti a výztuže nosných panelových stěn a stropních konstrukcí a další. Dochází k živelnému zasahování ovlivňujícímu nejenom statickou bezpečnost, ale i životnost a udržitelnost tohoto bytového fondu.

Provedení oprav, sanace a regenerace panelových domů v závislosti na jejich stáří, rozsahu a výskytu vad a poruch umožňuje dosáhnout požadované kvality bydlení, snížení energetické náročnosti, zlepšení architektonického výrazu a vytvoření předpokladů pro dosažení plné životnosti panelových domů.

Podnětem pro zpracování publikace byly především zkušenosti z řady seminářů zaměřených na problematiku dodatečného zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových domů, které se uskutečnily v letech 2012 - 2013. Publikace shrnuje názory tří odborníků dlouhodobě se zabývajících konstrukcemi a statickým řešením panelových budov. Je především určena autorizovaným inženýrům, statikům a projektantům, kteří opravy panelových domů navrhují, pracovníkům státní správy a odborným pracovníkům samosprávy. Autoři děkují pracovníkům Střediska vzdělávání a informací, kteří významně napomohli k vydání této publikace, odborníkům a kolegům za jejich připomínky a pomoc při zpracování publikace.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.