MP 1.6.1 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

MP 1.6.1

aktualizace 2020

Anotace:

Pomůcka MP 1.6.1 se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení pro vytápění staveb v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro vytápění staveb, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Obsah MP 1.6.1 a klíč k nalezení témat a textů v metodické pomůcce MP 1 a MP 1.6 >>>

Aktualizovaná verze MP 1.6.8 reflektuje skutečnost, že od 1.1.2018 nabyl účinnosti nový zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), a další související zákony, zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky 62/2013 Sb.).

Přechodná ustanovení, zavedená vyhláškou č. 405/2017 Sb., čl. II stanoví:

1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle §1a2, 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy, tj. podle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle §3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky

OBSAH

1

Úvod

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti AO

1.2

Obecný postup činnosti AO

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu v projektové činnosti

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy AO v projektové činnosti

2.1

Rozdělení postupů AO

2.1.1

Postup projektové přípravy

2.1.2

Výkony podle oborů a specializací

2.1.3

Varianty smluvního zajištění ze strany stavebníka

2.1.4

Varianty smluvního zajištění ze strany zhotovitele

2.2

Základní postupy AO

2.2.1

Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

2.2.2

Postupy v přípravě stavby

2.2.3

Postupy v projektové přípravě

2.3

Doplňkové postupy AO

2.3.1

Činnost AO při provádění staveb

2.3.2

Postupy AO v nesmluvním vztahu

3

Další postupy v projektové činnosti

3.1

Projektové práce pro stavebníka

3.2

Projektové práce pro zhotovitele

3.3

Projektové práce pro vlastníka stavby

3.4

Doprovodné postupy

4

Informační zdroje

4.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

4.2

Obecně závazné právní předpisy související s činností AO

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen pro autorizované osoby - členy ČKAIT. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům není dovoleno.

1 ÚVOD

Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob

MP 1.6.1 Technika prostředí staveb – Zařízení pro vytápění staveb

Jedná se o metodický materiál, který obecně využívá pomůcek a materiálů již dříve vydaných IC ČKAIT a zejména pak vychází z textu metodické pomůcky „Projektová činnost“, která byla vydána v rámci integrovaného profesního informačního systému ČKAIT pod označením MP 1 v roce 2009 a aktualizovaný v roce 2016. Obecné informace byly částečně převzaty z metodické pomůcky „Základ systému podpory profese“, označené MP 0, vydané s dalšími, již dříve publikovanými, materiály ČKAIT.

Účelem metodické pomůcky MP 1.6.1 je poskytnout autorizovaným osobám – členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti v profesi zařízení pro vytápění staveb - komprimované informace, jež umožní AO uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebuje.

Struktura materiálu MP 1.6.1 odpovídá členění témat, vycházejícímu z výše zmíněných metodických pomůcek MP 0 a MP 1. Základní obecné zásady, uvedené v těchto materiálech, vztahující se na všechny AO, a zvláště pak týkající se profesních projektantů všech částí staveb, jsou do metodické pomůcky MP 1.6.1 převzaty s dodržením hlediska směrování k profesi zařízení pro vytápění staveb. Příslušné odkazy na použité podklady všeho druhu jsou uvedeny přímo u jednotlivých kapitol.

Autorizovaná osoba, která se z důvodu nedostatku času nehodlá zabývat problematikou v celé šíři, zde nalezne informace, které bezprostředně potřebuje při výkonu svého povolání, což vystihuje vlastní účel tohoto materiálu.

Metodická pomůcka obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro vytápění staveb. Při tom je respektována koherence ve vztahu k četným materiálům, které v minulosti ČKAIT vydala.

Jak již bylo připomenuto, obor technika prostředí staveb zahrnuje řadu provozních souborů, jejichž současná funkce v podstatě rozhoduje o kvalitě užitnosti stavby. Na tvorbě projektové dokumentace tohoto komplexu zařízení se podílí řada specializovaných projektantů, mezi kterými působí značný počet AO, tvořících druhou největší profesní skupinu v rámci členstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je evidentní, že zmínění odborníci musí při své práci respektovat určité společné metodické postupy, aby jejich výsledné dílo představovalo optimální řešení daného záměru. Tato skutečnost se promítá i do obsahu metodických pomůcek k činnosti autorizovaných osob řady MP 1.6.

Metodická profesní pomůcka MP 1.6.1 je členěna stejně, jako tomu je u souborné metodické pomůcky MP 1.6 a jak je uvedeno v obsahu.

Oproti předchozím vydáním metodických pomůcek řady MP 1.6, se tato aktualizovaná verze MP 1.6.1 vyhýbá převádění textů obecnějších metodických pomůcek, t.j. MP 1 a MP 1.6 do této metodické pomůcky. V maximální míře je rovněž omezeno citování právních předpisů a norem. Naopak jsou důsledně uváděny hypertextové odkazy na kompletní a vysvětlující části a odstavce souvisejících materiálů. Zásadní výhodou je přístupnost informací systému Profesis prostřednictvím internetu.

Při tomto způsobu využívání informací poslouží čtenářům orientační obsahová tabulka v úvodu každé z metodických pomůcek řady MP 1.6. Z této tabulky je patrné, zda je speciální text, vztahující se k příslušné profesi postačující pro řešení hledaného tématu (speciálního problému), či zda je nutné vyhledat další informace v obecnější pomůcce podle naznačeného klíče. Témata, jejichž rámec je buď zcela, nebo částečně společný pro všechny profese oboru technika prostředí staveb, nejsou doprovázena v profesní pomůcce speciálním textem buď vůbec, nebo jen částečně a je tedy možné nalézt další informace podle uvedeného klíče. Pro zachování kontinuity značení jednotlivých částí pomůcky jsou přesto v textu uvedeny i nadpisy „prázdných“ kapitol a odstavců s vyznačením hypertextové cesty k nalezení hledané informace.

Tato změna struktury pomůcek je vedena snahou nezatěžovat čtenáře, který vyhledává konkrétní informace prohlížením objemných materiálů a umožnit mu, aby cestou hypertextových odkazů dospěl co možno nejsnadněji a nejrychleji ke všem informacím, které mu pomohou vyřešit konkrétní problém při zpracování technické a další dokumentace staveb.

Struktura vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů je uvedena v MP 1.6, odst. 1a

ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Viz též MP 1, odst. 1.0 a MP 1.6, odst. 1.0

Základní terminologie, týkající se projektové činnosti autorizovaných i neautorizovaných osob a používané zkratky jsou uvedeny v metodické pomůcce MP 0 Základ systému podpory profese ČKAIT.

Viz též metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.6 technika prostředí staveb, Obecné zásady činnosti AO v oboru TPS pro projektovou činnost, kap. 1.

Použité zkratky:

ADz
Autorský dozor
AO (NAO)
Autorizovaná osoba (Neautorizovaná osoba)
ASŘ
Automatizovaný systém řízení
CAD
Computer Aided Design – Počítačová podpora projektování
ČKAIT
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČR
Česká republika
ČSN
Česká technická norma
ČSN EN
Česká technická norma přejímající evropskou normu
ČSN EN ISO
Česká technická norma přejímající mezinárodní normu, která byla převzata také do soustavy evropských norem
DBP
Dokumentace bouracích prací
DD
Dodavatelská dokumentace
DNU
Dokumentace pro nezbytné úpravy
DOS
Dokumentace pro ohlášení stavby
DPS
Dokumentace pro provádění stavby
DSP
Dokumentace pro stavební povolení
DSPS
Dokumentace skutečného provedení stavby
DUP
Dokumentace pro uvedení do provozu
DSpP
Dokumentace pro společné povolení
DUS
Dokumentace pro užívání stavby
DZ
Dokumentace záměru
DZS
Dokumentace pro zadání stavby
EU
Evropská unie
Inženýrská činnost
IS
Inženýrské stavby
PDSP
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení
KV
Komplexní vyzkoušení
MP
Metodická pomůcka
POV
Plán organizace výstavby
PS
Pozemní stavby
RFA
Rozpočtová a finanční analýza zakázky
RP
Regulační plán
SP
Studie proveditelnosti
STSO, STSK
Studie stavby optimalizační, koncepční
SZ
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
TD
Technický dozor stavebníka
TPS
Technika prostředí staveb
TV
Teplá voda
TZB
Technické zařízení budov
TZS
Technologická zařízení staveb
ÚPD
Územně plánovací dokumentace
ÚT
Ústřední vytápění
VD
Výrobní dokumentace
VZT
Zařízení vzduchotechniky
ZDS
Dokumentace změn stavby před jejím dokončením
ZOV
Zásady organizace výstavby

1.1 PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Viz též MP 1, odst. 1.1 a MP 1.6, odst 1

1.1.1 Seznam vybraných právních předpisů vztahujících se k profesi zařízení pro vytápění staveb

Následující přehled si neklade za cíl poskytnout komplexní přehled platného práva, a to ani v oblastech právních předpisů dotýkajících se výstavby a souvisejících činností, ale má sloužit pouze pro základní orientaci.

Níže uvedený přehled je aktualizován podle stavu relevantních právních dokumentů, týkajících se profesí oboru technika prostředí staveb v rozsahu rejstříku Sbírky zákonů. Právní dokumenty, jejichž platnost byla zrušena, již ve výčtu uvedeny nejsou.

Obecně platné právní předpisy pro obory Technická zařízení budov jsou uvedeny v MP 1.6

Přehled vybraných právních předpisů, týkajících se profese zařízení pro vytápění budov

Zákon č. 406/2000 Sb.,

o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb.,

kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 393/2003 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb.

Vyhláška č. 91/1993 Sb.,

k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 6/2003 Sb.,

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 602/2006 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2005 Sb.,

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb.,

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 252/2004 Sb.,

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 193/2007 Sb.,

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška č. 194/2013 Sb.,

o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Vyhláška č. 18/1979 Sb.,

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 194/2007 Sb.,

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2 Soustava českých technických norem (ČSN)

Viz MP 1.6, odst. 1.1

1.2 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AUTORIZOVANÉ OSOBY

Viz MP 1, odst 1.2

1.3 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Viz MP 1, odst. 1.3 a MP 1.6, odst. 1.3

1.4 PRINCIPY SPOLUPRÁCE AO

Viz také MP 1, odst. 1.4

Specifická je ta část kooperací, která se týká zejména stanovení způsobu vytápění budovy a volby koncepce aplikované otopné soustavy. Praxe ukazuje, že nejen architekt, který navrhuje typ stavby, čímž vlastně vytváří základní zadávací podmínky pro projektanta v profesi vytápění staveb, ale mnohdy i investor prosazuje své, často laické, představy o volbě vytápěcího zařízení. Proto je důležité, aby projektant této profese navázal co nejdříve spolupráci s oběma uvedenými zadavateli projektové dokumentace a podal jim kvalifikované informace o možnostech, které se pro každý konkrétní případ naskýtají. Je obecně známo, jaké negativní důsledky přináší nedostatečná koordinace mezi jednotlivými účastníky výstavby. Mnohdy je projektant soustavy ústředního či jiného vytápění nucen vyhovět zejména požadavkům na mimořádně vysokou kvalitu vzhledu interiéru, což ovšem přináší vyšší pořizovací náklady na vybavení budovy vnitřním a technologickým zařízením a není výjimkou, že i provoz zařízení, jehož koncepce je diktována jinými než technickými hledisky, neuspokojuje investory ani uživatele budov.

Současné, a to zvláště velké a složité otopné soustavy, se neobejdou bez dalších pomocných agregátů a zařízení, jakož i bez komplikovaného systému měření a regulace. Zvláště centrální řídící a kontrolní zařízení inteligentních budov mají výrazně multifunkční charakter a regulace a sledování provozu otopných soustav budov je integrováno do jejich software. Znamená to, že profesní projektant – topenář musí při přípravě projektové dokumentace ve všech výkonových fázích těsně kooperovat s projektanty zařízení vzduchotechniky a chlazení, elektrických silnoproudých i slaboproudých, zařízení měření a regulace, zařízení pro rozvody vody a plynu a rovněž s projektanty speciálních dodávek a profesí stavebních, kteří vymezují jeho možnosti, pokud se týká alokace navržených soustav.

Další důležité kooperace očekávají projektanta při přípravě provozování zařízení, kdy bývá povoláván k instruktáži obsluhy a výkladu funkce instalovaného zařízení.

2 POSTUPY AUTORIZOVANÉ OSOBY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

2.1 ROZDĚLENÍ POSTUPŮ

Viz MP 1, odst. 2.1

2.1.1 Postup projektové přípravy

Viz MP 1, odst. 2.1.1

Zpracovávaná dokumentace je pouze předpisem pro realizaci stavby. Přesto projektová příprava časově mnohdy i výrazně přesahuje lhůtu vlastní výstavby. Účast autorizované osoby v profesi zařízení pro vytápění staveb je však nutná v určitých fázích předepsaných zákonem. Žádoucí ovšem je, aby autorizovaná osoba – i dílčí autor díla – byla nositelem celé přípravy projektové dokumentace a dohlížela i na realizaci stavby. Tento požadavek je nutno za všech okolností propagovat a požadovat, což nijak nesnižuje úlohu dalších kvalifikovaných osob v tomto procesu.

V procesu přípravy projektové dokumentace jde jen výjimečně smluvně o dvoustranný vztah stavebník – projektant v profesi zařízení pro vytápění staveb. Zvláště u staveb větších rozsahů je projektantovým objednatelem projektová organizace, kompletující projektovou dokumentaci všech dílčích profesí.

2.1.2 Výkony podle oborů a specializací

Viz MP 1, odst. 2.1.2

2.1.3 Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany stavebníka

Viz MP 1, odst. 2.1.3

2.1.4 Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany zhotovitele

Viz MP 1, odst. 2.1.4

2.2 ZÁKLADNÍ POSTUPY AUTORIZOVANÝCH OSOB

2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

Viz MP 1, odst. 2.2.1

2.2.2 Postupy v přípravě stavby

Viz též MP 1, odst. 2.2.2

Body 2.2.2 a) až c) není třeba pro profesi zařízení pro vytápění staveb více rozpracovávat.

Projektant oboru zařízení pro vytápění staveb zajišťuje, aby výstupem v této fázi projektování byla projektová část dokumentace stavby, obsahující návrh řešení vytápění budovy pro další postup a etapy projektování.

d) DSpP - Dokumentace pro vydání společného povolení (AO)

viz též MP 1.6, odst. 2.2.2 e)

Část dokumentace stavby, týkající se profese zařízení pro vytápění staveb obsahuje:

 • Návrh řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení vytápění budovy, požadované úrovně komfortu vnitřního prostředí s ohledem na způsob využití stavby
 • Návrh koncepčního řešení zásobování teplem

2.2.3 Postupy v projektové přípravě

Viz též MP 1, odst. 2.2.3 a MP 1.6, odst. 2.2.3

a) PDSP - Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (AO)

Činnost autorizované osoby podle zákona č. 183/2006 Sb. je při zpracovávání dokumentace pro stavební povolení základním postupem v oblasti projektové přípravy.

Na základě zpracování dokumentace pro stavební povolení přejímá autorizovaná osoba konkrétní odpovědnost za stavbu, neboť z hlediska platných předpisů je odpovědným a jediným projektantem evidovaným na stavebním úřadu. Proto je nutno znovu zdůraznit, že této odpovědnosti se nelze v dalších fázích projektové přípravy a realizace zbavit, ani se jí nechat zbavit (viz IP 2 – Odpovědnost autorizované osoby).

V rámci postupu autorizovaná osoba provádí následující činnosti:

 • provedení analýzy podkladů a vyhodnocení dosavadních výsledků, určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení;
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení), tj.
 • vedení projektových prací k vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení, včetně kontroly, její koordinace a autorizace, v textové a výkresové části:
  • provedení návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví,
  • koordinace a zakreslení inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí,
  • koordinace a zpracování všech požadavků jednotlivých profesí;
  • odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení;
  • vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek.

Výstupem postupu zpracovávání PDSP je vyhotovení dokumentace v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12, která je přikládaná k žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení.

V průběhu zpracování se projednává postup řešení se stavebníkem a upravuje podle tohoto projednání. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.

V profesi zařízení pro vytápění staveb se dokumentace zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení a obsahuje:

Technickou zprávu s bilancemi potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení. Zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody.

Pro kotelny a předávací stanice obsahuje technická zpráva bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu.

Výkresovou část s pouze základními orientačními schématy jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.

Výpočty se zpracovávají tepelně technické, hydraulické, akustické, osvětlení nebo oslunění.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení – podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v profesi vytápění staveb by měl být následující:

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.3 a)

Projektová dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět projektové dokumentace.

A.1.3

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2

Seznam vstupních podkladů

A.4

Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

k) orientační náklady stavby.

A.5

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B

Souhrnná technická zpráva

B.2.7

Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.9

Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) energetická náročnost stavby,

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (způsob vytápění), a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.3

Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury pro vytápění stavby

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky zařízení (potrubních rozvodů) pro vytápění stavby.

B.8

Zásady organizace výstavby

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

C

Situační výkresy

C.1

Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1:1 000 až 1:50 000,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.

D.1.4

Technika prostředí staveb – profese vytápění

Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů.

Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní/letní, údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů zařízení pro vytápění staveb).

c) Seznam strojů a zařízení a jejich technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

• Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

• Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

• Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

• Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

• Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu stavby

b) PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby (AO)

Dalším postupem může dopracovat projektant (AO) v profesi zařízení pro vytápění staveb dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby je ve smyslu §158 stavebního zákona činností vybranou – pokud se tedy zpracovává, musí být zpracována osobou autorizovanou. To ovšem neznamená její povinné zpracování ze zákona (mimo §92, podle nějž může být její zpracování uloženo územním rozhodnutím), i když je ve většině případů nezbytné. Pokud je dokumentace pro provádění stavby zpracována, stává se rovněž podkladem pro kontrolní prohlídky stavby. Z tohoto hlediska je plně žádoucí, aby projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala tatáž autorizovaná osoba, která zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Pokud tomu tak není, je nutné zajistit alespoň plnohodnotný výkon autorského dozoru.

Projektant v rámci zpracování PDPS zajišťuje tyto výkony:

 • propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
 • kontrolu provádění návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
 • koordinaci a zakreslení inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí;
 • zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS a TPS);
 • podrobný výkaz výměr, nebo rozpočet (podle objednávky stavebníka).

Výstupem práce projektanta v této fázi je dokumentace potřebná pro provádění stavby v rozsahu přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13. Dokumentace slouží zhotoviteli stavby pro provádění stavby a dále pro provádění kontrolních prohlídek ve smyslu §133 - §134 stavebního zákona. Stavebníkovi může sloužit rovněž pro zpracování zadávací dokumentace staveb pro výběr zhotovitele. Slouží samozřejmě i pro výkon technického dozoru investora.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad a případné zpětné požadavky na stavební část a ostatní profese jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro provádění stavby v profesi vytápění staveb má následující skladbu:

Technická zpráva

a) soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem);

b) typ zdroje tepla – kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), výměníková, předávací stanice, zařízení zpětného získávání tepla, tepelné čerpadlo, solární zařízení apod., akumulační zdroj tepla;

c) klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota v otopném období, počet otopných dnů v roce, provoz – počet hodin za den, počet pracovních dní v týdnu a v roce, krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum, typ provozu – plně automatický, ruční, provozní režim – trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod.;

d) popis základní koncepce vytápění stavby;

e) přehled celkových tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, větráním, celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných tepelných zisků budovy;

f) přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla s uvedením jmenovitých potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp. dohřívače a ohřívače vody);

g) výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě bilance předané specialistou zdravotní techniky;

h) stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla;

i) stanovení a přehled roční potřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody, celková roční potřeba tepla v MWh/rok, příp. GJ/rok;

j) výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot potřebného tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody;

k) popis přípojky primární teplonosné látky, nominální parametry, sjednané množství odběru (tepelný příkon a roční odběr);

l) popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární a sekundární strany, pojistný, zabezpečovací a regulační systém;

m) umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení;

n) výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení;

o) výpočet průřezu kouřovodů a komínů;

p) řešení požární bezpečnosti kotelny;

q) popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí kapalina, apod.), jmenovité teplotní parametry, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla (jednotrubkové, dvoutrubkové);

r) rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok;

s) tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní/kvalitativní), parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů, a hydraulického nastaven;

t) popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění, zavěšení a uložení potrubí;

u) způsob vyregulování a hydraulického vyvážení soustavy rozvodu tepla;

v) zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody;

w) tlakové poměry soustavy (plnící přetlak, provozní přetlak, maximální přetlak, otevírací přetlak pojistného ventilu);

x) návrh pojistného ventilu;

y) popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů;

z) popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace,teploty v prostoru;

aa) popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob,regulace teploty, nominální tepelné výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků;

bb) parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

cc) měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení;

dd) popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon;

ee) způsob regulace přípravy teplé vody;

ff) typy navržených zařízení;

gg) potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace;

hh) výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů, tepelných izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a kompenzace.

Výkresová část

a) zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším (u rozsáhlých objektů v měřítku 1:100),

b) v případě složitějších a rozsáhlejších kotelen, výměníkových stanic a strojoven rozvodu tepla pro ústřední vytápění detailní výkresy půdorysu v měřítku 1:20, řezy prostorem v měřítku 1:50 nebo 1:20,

c) detaily rozdělovačů, sběračů a skladebných částí zdroje tepla,

d) funkční schéma zapojení zdroje tepla a otopné soustavy,

e) rozvinuté schéma otopné soustavy,

f) vyznačení izolací a jejich skladba, typ a provedení.

Pro zařízení pro vytápění staveb netradičními zdroji tepla (tepelnými čerpadly a solárními systémy) je možno doporučit následující náležitosti dokumentace: (mimo rozsah vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

Technická zpráva obsahuje

a) soupis výchozích podkladů (použitých právních předpisů, technických norem);

b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná nejvyšší venkovní výpočtová teplota, letní entalpie vzduchu, počet provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce);

c) popis základní koncepce zdroje tepla, využívajícího tepelných čerpadel či solárních soustav;

d) umístění a popis zařízení pro odběr tepla z přírodního prostředí;

e) zadání tepelných zisků vytápěných prostorů;

f) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí;

g) údaje o chladivech, využívaných tepelnými čerpadly a o jejich eventuální škodlivosti;

h) umístění zařízení tepelných čerpadel a dalších zdrojů tepla;

i) popis rozvodů nízkopotenciálního tepla s příslušnými strojovnami;

j) popis příslušenství rozvodu nízkopotenciálního tepla;

k) požadavky na elektrické příkony veškerých zařízení soustavy s netradičními zdroji tepla;

l) stručný popis způsobu provozu a regulace soustavy tepelných čerpadel či solárních soustav a dalšího příslušenství;

m) protihluková a protipožární opatření na souvisejících zařízeních;

n) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení.

Součástí technické zprávy může být rovněž tabulka místností se základními teplotními a hlukovými parametry,

Výkresová část obsahuje

a) zakreslení rozvodů nízkopotenciálního tepla a příslušného zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším;

b) v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven zdrojů nízkopotenciálního tepla detailní výkresy půdorysu a řezy prostorem 1:50 nebo 1:20;

c) řezy v prostoru mimo strojovnu;

d) vyznačení tepelných izolací, jejich skladba, typ a provedení.

Specifikace zařízení

Seznam strojů a zařízení, neboli výkaz výměr se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby podle §134 odst. 7 stavebního zákona – stanovený přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi vytápění staveb by měl být následující:

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.3 b)

Projektová dokumentace zařízení pro vytápění staveb obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby v oboru vytápění se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění montážních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.3

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2

Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

b) další podklady.

B

Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

C

Situační výkresy

C.1

Situační výkres širších vztahů

napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.

D

Dokumentace zařízení pro vytápění staveb

Dokumentace zařízení pro vytápění staveb se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části. Obecně ve vztahu k profesi vytápění staveb dokumentace obsahuje:

a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

2.3 DOPLŇKOVÉ POSTUPY AO

2.3.1 Činnost autorizovaných osob při provádění staveb

Viz MP 1, odst. 2.3.1

Činnost autorizované osoby by neměla skončit (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle §152 SZ nemůže) odevzdáním dokumentace pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup autorizované osoby na následující okruhy:

 • smluvní spolupráce se stavebníkem až do etapy užívání stavby;
 • inženýrská činnost při provádění stavby;
 • zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • provádění technického dozoru.

a) ADz - Autorský dozor projektanta (AO)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 a)

V této části je popsán postup činnosti autorizované osoby v období od odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby.

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Základem postupu je uzavření smlouvy podle A 3.21 - Smluvní vztahy ve výstavbě, o zpracování další projektové dokumentace, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – autorizovaná osoba. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sama – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).

V rámci postupu autorizovaná osoba všech profesí oboru Technika prostředí staveb provádí tyto smluvní výkony:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace, pokud není sama zpracovatelem;
 • poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské dokumentace a přípravy stavby vybraným zhotovitelem stavby;
 • účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem;
 • kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
 • posuzování, případně zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce staveb, které vyžadují kolaudační souhlas;
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Výstupem postupu AO při výkonu autorského dozoru jsou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku a poskytnuté v kopiích stavebníkovi stavby a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

Projektant v profesi vytápění se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem a dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.

Specifikace postupů, které uplatňuje autorizovaná osoba při výkonu autorského dozoru v profesích oboru technika prostředí staveb, jsou uvedeny v jednotlivých profesních metodických pomůckách.

V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků v profesi vytápění staveb se autorizovaná osoba v rozsahu smluvních závazků zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • úplnost dodávky podle projektové dokumentace a kvalita montáže;
 • připojení výměníků tepla na potrubí teplonosné látky, možnost jejich odvzdušnění, vypouštění a demontáže;
 • vedení potrubních tras;
 • elektrické otopné rohože nebo jiná elektrická otopná tělesa;
 • vybavení otopných těles regulačními nebo uzavíracími armaturami a připojení všech otopných okruhů k páteřním rozvodům tepla;
 • připojení na zdroj tepla, osazení čerpadel, armatur, regulačních orgánů, pojistného a zabezpečovacího zařízení;
 • propláchnutí potrubních vedení tlakovou vodou;
 • vykonání tlakové zkoušky těsnosti a dilatační zkoušky (ČSN 06 0310);
 • vykonání topné zkoušky;
 • vykonání hydraulického vyvážení soustavy (vyhláška č. 193/2007 Sb.);
 • osazení (nalepení) směrových šipek na potrubí s vyznačením směru proudění topného média u přívodního a odvodního potrubí;
 • vykonání předepsaných revizí a zkoušek elektrických částí otopné soustavy.

Pro soustavy vytápění staveb netradičními zdroji tepla lze doporučit v rámci autorského dozoru zaměřit se na problematiku:

 • úplnosti dodávky podle projektové dokumentace a kvalita montáže,
 • připojení výměníků tepla na potrubí rozvodu nízkopotenciálního tepla, možnost jejich odvzdušnění, vypouštění a demontáže,
 • potrubních tras rozvodu nízkopotenciálního tepla,
 • chladivových rozvodů primárních okruhů tepelných čerpadel,
 • primárních okruhů solárních soustav s nemrznoucí teplonosnou látkou,
 • připojení na zdroje nízkopotenciálního tepla, osazení čerpadel, armatur, regulačních orgánů, expanze a pojišťovací zařízení.

b) IČ - Inženýrská činnost (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 b)

Výkon inženýrské činnosti není definován speciální právní úpravou a je pokládán ve smyslu živnostenského zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za živnost volnou. Přesto je mnohdy spojován s projektovou činností a úzce na ni navazuje. Z hlediska druhu činností autorizovaných osob v profesi zařízení pro vytápění staveb může jít o následující:

Inženýrskou činnost v projektové přípravě, jejímž cílem je získání územního rozhodnutí, územního souhlasu až po získání stavebního povolení (řeší samostatná pomůcka MP 9.1)

Inženýrskou činnost ve fázi provádění stavby, jejímž cílem je realizace stavby. Výkon technického dozoru stavebníka je potom součástí tohoto inženýringu a zahrnuje (podrobně rovněž  MP 9.1):

 • seznámení s dokumentací pro provádění stavby;
 • dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace výstavby;
 • zajištění kontrolních prohlídek stavby podle plánu kontrolních prohlídek;
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty, a zapsání výsledků do stavebního deníku;
 • spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • péči o systematické doplňování dokumentace stavby a její evidenci;
 • projednávání dodatků a změn dokumentace, které nemění schválené parametry stavby;
 • průběžné informování stavebníka o všech závažných okolnostech;
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, faktur a jejich soulad se smluvními podmínkami;
 • odevzdání připravených prací dalším dodavatelům na navazující činnosti;
 • spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění opatření k odstranění případných vad dokumentace;
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků (protokoly, certifikáty);
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků;
 • spolupráci na odvrácení živelních událostí;
 • kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a příslušných norem;
 • kontrolu řádného uskladnění a manipulace s materiály, výrobky a konstrukcemi;
 • přípravu podkladů pro převzetí stavby, nebo její části;
 • stanovení, postupu, kontrola a vyhodnocení zkušebního provozu stavby;
 • přípravu ohlášení o užívání stavby, nebo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků;
 • kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem stavby.

c) DZS - Dokumentace změn stavby před dokončením (AO)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 c)

V případě změn stavby před dokončením podle §118 SZ musí být zpracována dokumentace změny na stejné úrovni – stejného provedení, jako dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nebo přiložená k ohlášení stavby podle §104 odst. 2 písm. a-e. V případě, je-li to technicky proveditelné, dokumentace se zpracuje jako kopie ověřené dokumentace s vyznačeným navrhovaných změn. Technický popis obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popř. autorizovaným inspektorem.

d) TD - Technický dozor stavebníka (není předepsána kvalifikace)

Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, kterým musí být AO podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění technického dozoru stavebníka je popsáno v metodické pomůcce MP 9.2 Dozory ve výstavbě.

2.3.2 Postupy autorizovaných osob v nesmluvním vztahu

Viz MP 1, odst. 2.3.2

3. DALŠÍ POSTUPY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

3.1 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVEBNÍKA

Viz MP 1, odst. 3.1

a) DPS - Dokumentace pro provádění stavby (AO)

Viz MP 1, odst. 3.1 a)

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) ZD - Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1 b)

Projektant (nemusí jím být AO) zajišťuje úpravu dokumentace do rozsahu potřebného pro výběr zhotovitele stavby.

ZD pro veřejné zakázky se zpracovává na stavební práce, tedy i na profese TPS, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Díl 2, §89§92.

V profesi zařízení pro vytápění staveb se projektant zaměřuje zejména na:

 • zdroje tepla s příslušenstvím a spotřebiči tepla;
 • zařízení rozvodů tepla, zahrnující potrubní sítě, předávací stanice a strojovny, oběhová čerpadla, armatury a další příslušenství;
 • zařízení rozvodů elektrické energie a distribuce tepla elektrických otopných soustav;
 • odběrná tepelná zařízení sestávající z vytápěcích soustav s otopnými tělesy a ze soustav ohřevu vzduchu a vody apod.;
 • zařízení soustavy měření a regulace pro technologické vybavení výše uvedených souborů.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě:

Technické zprávy, která doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení.

Výkresové části, jež zpracovává se na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy.

Výkazu výměr, který doplňuje textovou a výkresovou část ZD, doplňuje výkaz výměr jednotlivých konstrukcí, položek a výrobků, který se zpracovává podle normativních zásad jejich výpočtu. Specifikace uživatelského a technického standardu udávají jednoznačné technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, typů jednotlivých výrobků a použitých materiálů.

Výstupem zpracování je zadávací dokumentace, která slouží vypisovateli veřejné soutěže pro její uskutečnění ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

c) FA (RA) - Finanční a rozpočtová analýza (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1 c)

d) SP - Studie proveditelnosti (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1 d)

e) DZVÚ – Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (AO)

Viz MP 1, odst. 3.1 e)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území - podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006, ve znění pozdějších předpisů - tato část dokumentace není pro profesi zařízení pro vytápění budov relevantní, a proto zde není uvedena.

f) JDUS – Jednoduchá dokumentace k žádosti o územní souhlas (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 f)

g) DO – Dokumentace pro ostatní stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 g)

h) DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 h)

Z pohledu profesí TPS je pořízení této dokumentace velmi důležité zejména pro provozovatele nové budovy a pro případ tvorby budoucích změn a úprav stavebního či dispozičního řešení, čímž se dají eliminovat možné kolize jednotlivých zařízení TPS a TZB, zejména u potrubních vedení.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby – podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v profesi vytápění staveb

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A.2

Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,

b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) další podklady.

A.4

Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

b) trvalá nebo dočasná stavba,

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

B

Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení),

b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

C

Situační výkresy

C.1

Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200.

D

Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

3.2 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO ZHOTOVITELE STAVBY

Rozsah těchto projektových prací souvisí s přípravou realizace stavby a záleží na úrovni propracovanosti PD TPS pro předchozí fáze stavby, na složitosti stavby a její celkové připravenosti a požadavcích na provádění té které konkrétní stavby.

Objednatelem těchto prací je především zhotovitel (případně jeho poddodavatelé), pokud si je nezpracovává sám. U těchto prací není zákonem předepsána povinná účast autorizovaných osob.

a) DPS - Zpracování dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.2 a)

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) DD - Dodavatelská dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 b)

c) POV - Plán organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)

Zpracovává se v rozsahu podrobně specifikovaném v metodické pomůcce MP 1.1.2 – POV

Viz MP 1, odst. 3.2 c)

d) VD - Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 d)

3.3 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VLASTNÍKA STAVBY

a) DUP - Dokumentace pro uvedení do provozu (není předepsána kvalifikace)

Viz též MP 1.6, odst. 3.3 a)

Obecně lze konstatovat, že zhotovitel zařízení pro vytápění objektu není automaticky povinen funkci zařízení před jeho předáním předvést.

Z těchto důvodů, v rámci projektových prací pro vlastníka objektu, je žádoucí, aby projektant v souvislosti s projektovou přípravou vyzkoušení vytápěcího zařízení na výše zmíněné skutečnosti vlastníka objektu upozornil, a to nejlépe písemnou formou. Obvykle se vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb rozdělují na individuální a komplexní.

Pro tepelná zařízení v budovách platí ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171

Pod pojmem individuální vyzkoušení zařízení profese zařízení pro vytápění staveb se rozumí dílčí, jednoduché a jednorázové přezkoušení funkce instalovaných strojů nebo zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení.

Zkoušky tohoto druhu nemají žádné právní důsledky. Slouží hlavně zhotoviteli a dodavateli zařízení a jsou prováděny na jeho náklady. Je to vlastně výstupní kontrola dílčích prací. V této fázi se zařízení nespouští ani neseřizuje.

Individuální zkoušky jsou obvykle součástí dodávky montáže a úhrada je zahrnuta v ceně za montáž jednotlivého stroje, zařízení či dílu. Individuálním vyzkoušením se osvědčuje úplnost a správnost provedení montáže.

Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení funkce instalovaných strojů a zařízení tak, že budou uvedeny do chodu naprázdno popř. i zatížené. Obecně má individuální zkoušení účelně osvědčit úplnost a kvalitu smontovaného zařízení. Jsou to tedy zkoušky na cestě k odevzdání vyšší dodávky, i když samy o sobě žádné přímé právní důsledky s hledisky splnění vyšší dodávky nemají.

Zhotovitel doporučuje zajistit účast pracovníků budoucí obsluhy instalovaných zařízení TPS případně techniků objednatele již v průběhu provádění individuálního vyzkoušení.

Dokumentace pro uvedení do provozu vytápěcích zařízení, by měla vycházet z dohody smluvních stran o rozsahu komplexního vyzkoušení stavby (KV), díla, včetně seznamu zařízení a parametrů instalovaných strojů, zařízení a inventáře.

Podmínky komplexního vyzkoušení stanoví, že předmět smlouvy o dílo je splněn až provedením úspěšného komplexního vyzkoušení.

Hlavním cílem komplexních zkoušek vytápěcího zařízení je jeho uvedení do provozu v co možno největším rozsahu, čímž zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je provozuschopné a splňuje požadované funkce a parametry a je schopno trvalého provozu v autonomním režimu. Zároveň lze tímto tak konstatovat, že předmět smlouvy o dílo je splněn.

Tím se ověřuje vzájemná interakce zařízení při jejich současném provozu, což je důležité zejména u zařízení techniky prostředí, a dále se ověřuje dostatečnost energetických vstupů pro provoz komplexu zařízení. Prokazuje se tak jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení atd.

Komplexní vyzkoušení vytápěcího zařízení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií (elektřina, teplo, chlad, voda).

V rámci komplexního vyzkoušení se provedou za přítomnosti všech povinných účastníků předepsané nebo dohodnuté zkoušky (viz dále). Osvědčuje se tak zároveň způsobilost dodávky k předání a převzetí. Výsledek komplexního vyzkoušení se proto uvádí i v zápise o předání a převzetí dodávky spolu s potvrzením účastníků zkoušek.

Dokumentace pro uvedení do provozu obsahuje:

 • potřebný rozsah výkresové a jiné dokumentace, podle níž provede zhotovitel přípravu komplexního vyzkoušení;
 • termín a podmínky začátku přípravy komplexního vyzkoušení;
 • organizační a technické podmínky a předpisy pro KV;
 • požadavky na media, paliva a energie;
 • požadavky na provozní pracovníky při KV;
 • rozsah a dobu působení stavebníka technického dozoru při přípravě komplexního vyzkoušení;
 • způsob úhrady zvýšených nákladů zhotovitele
 • průkaz úspěšného ukončení přípravy na komplexní vyzkoušení;
 • termín a podmínky vlastního komplexního vyzkoušení;
 • dobu provádění KV;
 • soupis prací a zkoušek v rámci KV;
 • parametry, které musí být dosaženy při KV;
 • dokumentace automatizovaných systémů řízení a popis průkazu jejich funkce
 • vedení technických záznamů o průběhu a výsledcích komplexního vyzkoušení;
 • podmínky a odpovědnost za dodržení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
 • návrh postupu a opatření při neúspěšném výsledku komplexního vyzkoušení.

V rámci komplexního vyzkoušení se v rozsahu smluvních závazků autorizovaná osoba v profesi zařízení pro vytápění staveb zaměřuje zvláště na tuto problematiku:

 • zařízení automatického řízení hořáků, výstroje kotlů a příslušenství hydraulických okruhů. tj. ověření funkce:
 • automatiky směšovacích čerpadel,
 • automatické přípravy hořáků ke startu,
 • automatického udržování hladiny vody v expanzních nádržích,
 • automatického záskoku čerpadel pro doplňování vody,
 • ovládání hlavního uzávěru plynu,
 • automatického záskoku čerpadel pro dopravu kapalných paliv,
 • kaskádového řízení kotlů,
 • řídících a signalizačních okruhů, ovládaných z ovládacích skříní hořáků,
 • pojistného zařízení zdroje tepla podle ČSN 06 0830,
 • zařízení pro hlídání hladiny vody v otopných okruzích (v kotlích),
 • čerpadel hydraulických okruhů,
 • bezpečnostních okruhů kotelny, tj. vypnutí zařízení kotelny při
  • přerušení dodávky elektrické energie,
  • přerušení funkce nuceného odvodu spalin, případně při přerušení funkce přirozeného odvodu spalin vlivem poruchy instalovaného zařízení,
  • stisknutí vnějšího bezpečnostního tlačítka,
  • stisknutí vnitřního bezpečnostní tlačítka,
  • přerušení funkce nuceného větrání,
 • reakci snímače teploty vzduchu v kotelně,
 • reakci snímače zaplavení kotelny,
 • reakci snímače výskytu hořlavých a výbušných plynů,
 • reakci havarijního motorického uzávěru plynu;
 • vypnutí zařízení, tj. ověření funkce:
  • hořáků či zařízení kotelny při nezapálení či zhasnutí plamene hořáku v průběhu provozu,
  • hořáků či zařízení kotelny při přerušení či poklesu tlaku plynu pod nastavené hodnoty,
  • hořáků při poklesu přetlaku spalovacího vzduchu pod přípustnou mez,
  • elektrických spotřebičů při výpadku ochranných nadproudových relé,
  • hořáků při výskytu poruchy elektrického vybavení hořáku,
  • hořáků při dosažení nastavené maximální teploty vody v kotli;
 • provozních stavů zdroje tepla, tj. na ověření, zda je prováděno:
 • automatické zapisování provozních veličin,
 • dálkové hlášení výskytu havarijních stavů a poruch,
 • sledování a zapisování provozních hodnot po dobu 72 hodin provozu veškerých provozuschopných zařízení zdroje tepla při proměnném odběru tepla, tj.
  • sledování teplot výstupní a vstupní vody u jednotlivých kotlů,
  • sledování přetlaku oběhové vody a dopravních tlaků oběhových čerpadel,
  • sledování tlaku vzduchu v expanzních nádržích,
  • sledování hladiny vody v expanzních nádržích,
 • sledování a zapisování provozních událostí jako jsou výpadky zařízení, výskyty poruch a obslužné a údržbové úkony, které budou v době zkoušek probíhat.

V soustavách vytápění staveb netradičními zdroji tepla se v rozsahu smluvních závazků autorizovaná osoba v profesi zařízení pro vytápění staveb zaměřuje v rámci komplexního vyzkoušení zvláště na problematiku:

 • zařízení automatického řízení provozu tepelných čerpadel a solárních soustav, jejich výstroje a příslušenství hydraulických okruhů teplonosných látek;
 • automatiky oběhových čerpadel či ventilátorů teplonosných látek;
 • přípravy tepelných čerpadel a dalších zdrojů tepla k automatickému startu;
 • automatického udržování hladiny kapalných teplonosných látek a tlaku vzduchového či plynového polštáře v expanzních nádržích včetně zdroje pracovního vzduchu či plynu;
 • kaskádového řízení zdrojů tepla v otopné soustavě;
 • řídících a signalizačních okruhů, ovládaných z ovládacích skříní zdrojů tepla;
 • zařízení pro hlídání hladiny kapalných teplonosných látek v hydraulických okruzích;
 • čerpadel hydraulických okruhů kapalných teplonosných látek včetně zálohových čerpadel;
 • ventilátorů vzduchu, používaného jako teplonosná látka;
 • okruhů regulace tlakových diferencí mezi rozdělovači a sběrači kapalných teplonosných látek;
 • bezpečnostních okruhů zdrojů tepla, tj. – vypnutí;
 • zařízení zdrojů tepla při přerušení dodávky elektrické energie (doběhový režim);
 • elektrických spotřebičů při výpadku ochranných nadproudových relé;
 • tepelných čerpadel při výskytu poruchy elektrického vybavení (vnitřní diagnostika řídícího systému tepelných čerpadel);
 • motorů kompresorů tepelných čerpadel při dosažení nastavené maximální žádané teploty teplonosné látky, vycházející z kondenzátoru či při dosažení nastavené teploty vzduchu v pilotní vytápěné místnosti;
 • zařízení zdroje tepla při stisknutí vnějšího bezpečnostního tlačítka;
 • zařízení zdroje tepla při stisknutí vnitřního bezpečnostní tlačítka;
 • nuceného větrání prostoru zdroje tepla při výskytu poruchy (u velkých zařízení);
 • zařízení zdroje tepla při reakci snímače teploty vzduchu v prostoru zdroje tepla na zvýšení teploty;
 • zařízení zdroje tepla při reakci snímače zaplavení prostoru zdroje tepla;
 • zařízení zdroje tepla při reakci ochrany proti zvýšenému tlaku par chladiva na výtlaku kompresorů tepelných čerpadel;
 • zařízení zdroje tepla při reakci ochrany proti sníženému tlaku par chladiva na sání kompresorů tepelných čerpadel;
 • zařízení zdroje tepla při reakci ochrany proti snížené intenzitě mazání pohyblivých částí kompresorů tepelných čerpadel;
 • zařízení zdroje tepla při reakci ochrany proti nedostatečnému průtoku teplonosné látky výparníkem a kondenzátorem tepelného čerpadla;
 • provozních stavů zdroje tepla;
 • automatického zápisu provozních veličin (je-li zavedeno);
 • dálkového hlášení výskytu havarijních stavů a poruch (je-li zavedeno);
 • sledování a zapisování (je-li zavedeno);
 • provozních hodnot veškerých provozuschopných zařízení zdroje tepla v nepřetržitém provozu po dobu 72 hodin;
 • teplot teplonosné látky na výstupu a vstupu u výparníků jednotlivých tepelných čerpadel;
 • teplot teplonosné látky na výstupu a vstupu u kondenzátorů jednotlivých tepelných čerpadel;
 • tlaků par chladiva na sání a výtlaku kompresorů jednotlivých tepelných čerpadel a tlaků mazacího oleje u jednotlivých tepelných čerpadel;
 • proudové zátěže elektromotorů jednotlivých tepelných čerpadel;
 • tlaku a průtoku teplonosné látky u jednotlivých dopravních čerpadel či ventilátorů;
 • tlaku vzduchu či pracovního plynu v expanzních nádržích;
 • hladiny teplonosné kapaliny v expanzních nádržích;
 • teploty olejové náplně;
 • sledování a zapisování provozních událostí jako jsou výpadky zařízení, výskytů poruch a obslužných a údržbových úkonů, které budou v době zkoušek probíhat.

b) DUS - Dokumentace pro užívání stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz též MP 1.6, odst. 3.3 b)

Dokumentace pro užívání stavby by měla v profesi vytápění obsahovat návody a závazná doporučení k užívání instalovaných vytápěcích zařízení, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných zařízení pro vytápění a rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.

Provozní soubory profese zařízení pro vytápění staveb se obvykle vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze prakticky stavbu úspěšně užívat. Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby.

V procesu výstavby bývá vyžadováno, aby projektant připravil v rámci zvláštní zakázky potřebný soubor dokumentace, která je nutná pro udržování provozních parametrů zařízení v požadovaných mezích a pro zachování jeho životnosti.

Pro snazší orientaci v této oblasti lze využít následující informace:

Pevný řád, který vyžaduje racionální dělba práce je v dobře fungujících provozech dán souborem provozní dokumentace. Ta může být rozdělena na soustavu provozních směrnic a soustavu provozních předpisů. Provozní směrnice pak při tomto uspořádání poskytují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků za přesně specifikované provozní činnosti.

Provozní předpisy tvoří soustavu návodů k obsluze jednotlivých agregátů, pokyny pro provádění ošetřovacích a údržbových úkonů a pomůcky pro orientaci v rozsáhlém zařízení. Na názvu obou souborů dokumentace samozřejmě nezáleží. Je však zřejmé, že oba vznikají přímo v každém jednotlivém provozu a že nelze bez úprav přebírat dokumentaci z provozu jiného. Samozřejmě, že lze vysledovat pasáže téměř shodné, ale to se bude týkat většinou jen obecných zásad. Platí pravidlo, že soubory směrnic a předpisů vyjadřují právě specifiku každého zařízení, které je svým způsobem unikát. Zde je nutno připomenout, že provozní předpisy nelze jednoduše nahradit návody k obsluze zařízení v té formě, jak je přikládá dodavatel k dodávce zařízení. Je nutné je přepracovat a vyjmout z nich pouze partie, které se týkají vlastní činnosti obsluhovatelů. Je samozřejmé, že je to velmi pracné. To ostatně platí o zpracování provozních směrnic také. Zkušenosti však potvrzují oprávněnost této pracnosti a lze vyslovit pravidlo, že čím obtížněji byl soubor provozní dokumentace sestavován, tím snadnější se jeví potom celá provozní činnost.

Souborně lze tedy sestavit výčet provozní dokumentace, který bude obsahovat následující položky:

 • úplná a aktuální technická dokumentace k zařízení,
 • organizační řád, hlavní zásady dělby kompetencí,
 • soubor směrnic a předpisů,
 • číselník periodických prací,
 • určení metodiky plánování kontrol, inspekcí a údržby zařízení,
 • denní protokoly o provozu zařízení,
 • záznam o odpracovaných hodinách,
 • provozní kniha se zápisy o nerutinních událostech,
 • záznam o technických parametrech zařízení,
 • kniha závad,
 • poruchová kartotéka,
 • záznamy zapisovacích přístrojů (tiskáren),
 • revizní knihy k vyhrazeným zařízením,
 • evidence spotřeby energií a další podle potřeby,
 • elektronické dokumenty,
 • provozní řády jednotlivých zařízení v rozsahu podle požadavků právních předpisů, dotčených orgánů státní správy a na základě požadavku objednatele (investora).

Ke zvládnutí mimořádných situací bývá vypracován havarijní řád, který obsahuje hlavní povinnosti dispečera při výskytu havárie a může být upraven podle místních podmínek.

V případě výskytu havárie se:

 • vypíná veškeré zařízení, aby bylo zaručeno, že nedojde k dalším škodám provozem a k dosažení potřebného klidu k řešení situace;
 • vyhlašuje stav pohotovosti vymezeného okruhu pracovníků a svolávají se na pracoviště, které není havárií ohroženo);
 • zajistí lokalizace havárie, zjistí se skutečný stav, uzavřou se vodní rozvody, vypnou se subcentrály atd.;
 • pořídí se výstižný popis události v provozní knize;
 • vydají příkazy k přechodu na nouzový provoz a zapíše je do provozní knihy;
 • informuje nadřízené a osazenstvo budovy o situaci;
 • plní příkazy nadřízených, směřující k odstranění havárie.

Podrobný obsah dokumentace pro užívání stavby byl zpracován v pomůcce PS 10.4 Provozování a udržování budov.

c) DBP - Dokumentace bouracích prací (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.3 c) a MP 1.6, odst. 3.3 c)

d) DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.3 d)

3.4 DOPROVODNÉ POSTUPY

3.4.1 Předání a expedice zakázky

Viz MP 1, odst. 3.4.1

3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.2

3.4.3 Ukládání dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.3

3.4.4 Technické úpravy dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.4

4 INFORMAČNÍ ZDROJE

4.1 ZDROJE SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ A VNITŘNÍ PŘEDPISY ČKAIT

Viz MP 1, část 4.1

4.2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ AO

Viz MP 1, část 4.2

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2