S 1.02 - Slovník pojmů ve výstavbě - Vysvětlivky a přehled použitých zkratek

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ

Obecná část

Organizace a řízení ve výstavbě

S 1.02

Kolektiv autorů

Pracovní verze 2010

Klíčová slova:

výklad pojmů, slovník

Abecední rejstřík hesel slovníku:

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - Ř - S - T - U - V - Z

Metodologická a praktická východiska Slovníku

Obecné terminologické principy a metodologické přístupy přípravy a uspořádání slovníků, tezaurů (řízených slovníků databází), terminologických norem, klasifikačních systémů, definic apod. řeší mezinárodní, evropské a české technické normy (ISO, EN a ČSN):

ČSN 01 0500 (ISO 10241)

Terminologické normy - Příprava a uspořádání, 1996

ČSN ISO 1087-1 (01 0501)

Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace, 2002

ČSN ISO 1087-2 (01 0501)

Terminologická práce - Slovník Část 2: Počítačové aplikace, 2002

ČSN ISO 860 (01 0502)

Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů, 1998

ČSN ISO 704 (01 0505)

Terminologická práce - Principy a metody, 2004

Většina termínů v oblasti stavebnictví, resp. výstavby, má preskriptivní charakter. To znamená, že jejich význam je možno vymezit přesnou a jednoznačnou definicí. Tam, kde není možno použít definici termínu, je použit výklad (= vysvětlení významu termínu, který není jednoznačně definovatelný, je určen dohodou akceptovanou odbornou veřejností).

Definice v zákonech a dalších předpisech mají charakter spíše interpretační než definující (pro potřeby tohoto zákona se rozumí, že …). Definice v terminologických normách, v terminologických databázích či ve výkladových slovnících by měly být více definující než interpretační.

Slovník pojmů ve výstavbě - Obecná část je určen stavební (případně související) odborné veřejnosti a vychází proto z praktických potřeb činností a procesů ve výstavbě. Proto jsou také ve Slovníku zařazeny také definice (výklady) pojmů používané v právních předpisech. Stejný pojem může být v různých právních předpisech definován odlišně; na některé tyto odlišnosti Slovník upozorňuje.

Hlavní zdrojové dokumenty Slovníku

  • oficiální úřední dokumenty (právní předpisy, technické normy, směrnice, metodické pokyny)
  • všeobecné a speciální klasifikace (např. CZ-CC, CZ-NACE, CZ-CPA)
  • dokumenty všeobecně uznávané v odborných kruzích (vědecké práce, monografie, učebnice)
  • terminologické databáze, uznávané slovníky a encyklopedie (stavebních i souvisejících oborů)
  • platné názvosloví jiných oborů (např. Project Management - projektové řízení).

Vysvětlivky a přehled použitých zkratek

a) Název hesla, použitý v následujícím výkladu pojmu, je označen začátečním písmenem názvu hesla s tečkou. Např. název hesla Autorizovaná osoba, použitý ve výkladu, je označen A., což platí také pro tvary od názvu odvozené (např. autorizovaným osobám)

b) Pojmy označené ve výkladu hesla kurzívou jsou současně odvoláním na jiné heslo Slovníku. Takové odvolání je použito zejména v případech, kdy autorovi výkladu hesla záleží na přesném významu užitého pojmu.

c) Zkratky a názvy právních předpisů v textu publikace často používaných:

AZ

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny ČR č. 276/1994 Sb., zákona č. 168/1995 Sb., č. 224/2003 Sb., č. 189/2008 Sb., úplné znění publikováno pod č. 150/2004 Sb., a pod č. 357/2008 Sb.

ObčZ

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ObchZ

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SZ

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1.1.2011), č. 345/2009 Sb., a č. 379/2009

TPV

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚO

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

VHŘ

Výkonový a honorářový řád, 2. vydání (ČKAIT a ČKA), ČSSI 1996

ZVZ

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ŽZ

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

d) Další v textu používané zkratky

ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

IC ČKAIT

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

DOD

Dodavatel, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Dodavatel

DOS

Doporučený standard (vydávaný ČKAIT)

INV

Investor, resp. stavebník, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Investor

PROJ

Projektant, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Projektant

VDOD

Vyšší dodavatel, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod hesly Dodavatel a Vyšší dodavatel

HW

Hardware

SW

Software

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization - Organizace spojených národů (OSN) pro průmyslový rozvoj

e) Odvolání na další slovníky v textu publikace:

S 1.01 ZEM

Slovník pojmů ve výstavbě. Speciální část. Zemědělské stavby, IC ČKAIT 2001

S 1.01 BVT

Slovník pojmů ve výstavbě. Speciální část. Bezvýkopové technologie, IC ČKAIT 2003

S 1.01 GEO

Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, IC ČKAIT 2006

Pokračování >>>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.