OBOR AUTORIZACE - MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

A 3.14

Bezbariérové užívání staveb

A 3.16

Posuzování stavebních výrobků

Metodické pomůcky (MP)

MP 10.3

Ochranná a bezpečnostní pásma

MP 1.1.2

Zásady organizace výstavby

MP 1.5

Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost

MP 1.5.1

Plynárenská a plynová zařízení

MP 1.5.2

Elektroenergetická zařízení

MP 1.5.6

Stavby na poddolovaném území

MP 1.8.2

Městské inženýrství. Územní plánování v městském inženýrství

MP 2.3.1

Vedení provádění vodohospodářských staveb

MP 2.5.1

Vedení provádění technologických staveb

Technické pomůcky (TP)

TP 1.4

Bezbariérové užívání staveb - základní principy přístupnosti

TP 1.5

Odstraňování barier v městském inženýrství

TP 1.7

Požární bezpečnost jednoduchých staveb

TP 1.19

Malé vodní a suché nádrže

TP 1.20

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech

TP 1.20.1

Srážkové vody a urbanizace krajiny

TP 1.21.2

Ochrana před pádem - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy

TP 1.27

Pozemkové úpravy

Technické standardy (TS)

TS 02

Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

Slovníky

S 1.01 BVT

Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie

Podnikatelský servis (PS)

PS 10.4

Provozování a udržování budov

PS 10.5

Facility management a technickoekonomická správa majetku

PS 10.6

Stavební a technická údržba staveb

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

R3-1

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

R7-2

Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů

R8-1

Ochrana měkkých cílů

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

MMR-01

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

Metodiky MD

Metodiky MŽP

MŽP-01

Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.