A 3.14 Bezbariérové užívání staveb

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

A 3.14

aktualizace 2012 - kontrola 2020

Anotace:

Publikace je přibližuje problematiku bezbariérového užívání staveb odborné veřejnosti, zvláště autorizovaným osobám, projektantům a realizátorům staveb. Úkolem není pouhé komentováním základního právního předpisu - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ale požadavky právního prostředí vysvětlit na principu základních podmínek samostatného pohybu a orientace cílové skupiny, tedy osob se zdravotním postižením. Je bohatě doplněna grafickými přílohami, které blíže specifikují a objasňují podmínky bezbariérového užívání, ať již v podobě vhodných a doporučených řešení nebo uvedením příkladů nevhodného provedení bezbariérových úprav.

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj)

Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.)

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Úvodní ustanovení

§1 Předmět úpravy

§2 (Výčet staveb, na které se vyhláška vztahuje)

§3 (Výklad pojmu normové hodnot)

Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství

§4 (Výčet pozemních komunikací, na které se vyhláška vztahuje, parkovací plochy a hromadné garáže, telefonní automaty a obdobná zařízení, městské mobiliáře, reklamní zařízení, výkopy)

§5 Přístupy do staveb

Požadavky na stavby občanského vybavení

§6 (Výčet staveb občanského vybavení, řešení přístupů a vnitřního vybavení)

§7 (Hygienická zařízení staveb občanského vybavení)

§8 (Shromažďovací prostory, ubytovací zařízení, bazény, sportoviště, škol)

§9 (Informační zařízení)

Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení

§10 (Užívání společných prostor)

§11 (Požadavky na byty zvláštního určení a na upravitelné byty)

Požadavky na stavby pro výkon práce

§12 (Požadavky na přístup a prostory těchto staveb)

§13 (Požadavky na hygienické vybavení a shromažďovací prostory)

Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

§14 Výjimky

§15 (Způsob posuzování, odchylky a doba zajištění bezbariérového užívání)

§16 Přechodná ustanovení

§17 Zrušovací ustanovení

§18 Účinnost

Příloha č. 1 - Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb …..

1 Základní prvky bezbariérového užívání staveb

1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

1.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

2 Schodiště a vyrovnávací stupně

2.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

2.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

3 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

3.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

3.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

3.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

3.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

Příloha č. 2 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

1 Komunikace pro chodce a vyhrazená stání

1.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu

2.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

2.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

3 Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici

3.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

3.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu (Výška nástupiště)

3.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

4 Výkopy a staveniště

4.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace (Bezbariérová trasa)

4.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu (Požadavky a označení výkopů)

4.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Příloha č. 3 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejnosti, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce

1 Vstupy do budov

1.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu (Typy vstupních dveří)

1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

1.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

2 Bezbariérové rampy

2.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace (Vodicí prvek rampy)

2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností

2.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

3 Dveře

3.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

3.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

4 Okna

4.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

4.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

5 Hygienické zařízení a šatny

5.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Záchod

Přebalovací kabina

Vany

Sprchové kouty a sprchové boxy

5.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

(Dveře hygienického prostoru)

6 Prostory a zařízení

6.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

6.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

6.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

7 Bytový dům, obsahující byt zvláštního určení

7.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

7.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

8 Upravitelný byt, byt zvláštního určení a obytné části staveb

8.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Zajištění přístupu)

8.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

8.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace-osoby se zrakovým postižením

Příloha č. 4 - Symboly

Závěr

Přílohová část publikace

Příloha A - Seznam českých technických norem obsahujících normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášky

Příloha B - Tratě celostátní dráhy na území České republiky, zařazené do evropského železničního systému (Sbírka zákonů č. 111/2004 Sb.)

Literatura

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.