MP 2.6.2 - KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

MP 2.6.2

2. vydání 2018

Anotace:

Pojmy koordinátor BOZP a plán BOZP přinesly některé nové povinnosti všem účastníkům výstavby jak při přípravě stavby (vč. projektové přípravy), tak i při realizaci stavby (vč. provádění, provozování a údržby). Jsou to nové povinnosti pro zadavatele stavby (stavebníka), projektanta stavby, zhotovitele stavby, zejména stavbyvedoucího, i pro státní orgány činné v oblasti BOZP (SÚIP a OIP).

OBSAH

Úvod

1

Použité zkratky

2

Právní předpisy

2.1

Zákony doplňující stavební zákon

2.2

Vyhlášky doplňující stavební zákon

2.3

Nařízení vlády k zákonu o technických požadavcích na výrobky

2.4

Vyhlášky a nařízení vlády k zákonu o zajištění dalších podmínek BOZP

2.5

Odborné pojmy ve výstavbě

3

Zákoník práce

3.1

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZP

3.2

Postavení zaměstnavatele ve výstavbě

4

Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

4.1

Vazba na směrnici EHS

4.2

Odborná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost

4.3

Uznávání odborné způsobilosti cizinců

4.4

Zajištění BOZP mimo pracovně právní vztahy

5

Účastníci výstavby

5.1

Zadavatel stavby (stavebník)

5.2

Koordinátor BOZP

5.3

Zhotovitel stavby

5.4

Projektant stavby

6

Oznámení o zahájení prací

7

Plán BOZP

7.1

Podmínky zpracování plánu BOZP

7.2

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života

7.3

Rozsah a obsah plánu BOZP

8

Státní orgány

9

Závěr

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit