TP 1.10 - NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1995-1

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1995-1

TP 1.10

1. vydání 2010

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Předmluva

1 Úvod

2 Zásady navrhování

2.1 Požadavky

2.1.1 Základní normativní požadavky

2.1.2 Management spolehlivosti

2.1.3 Návrhová životnost a trvanlivost

2.2 Zásady navrhování podle mezních stavů

2.2.1 Návrhové modely

2.2.2 Mezní stavy únosnosti

2.2.3 Mezní stavy použitelnosti

2.3 Základní proměnné

2.3.1 Zatížení a vlivy prostředí

2.3.2 Vlastnosti materiálů a výrobků

2.4 Posouzení metodou dílčích součinitelů

2.4.1 Návrhová hodnota vlastnosti materiálu

2.4.2 Návrhová hodnota geometrických údajů

2.4.3 Návrhové odolnosti

2.4.4 Ověření rovnováhy (EQU)

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3.1 Všeobecně

3.1.1 Parametry pevnosti a tuhosti

3.1.2 Vztahy mezi napětím a poměrným přetvořením

3.1.3 Modifikační součinitele pevnosti pro třídy provozu a třídy trvání zatížení

3.1.4 Modifikační součinitele deformace pro třídy provozu

3.2 Rostlé dřevo

3.3 Lepené lamelové dřevo

3.4 Vrstvené dřevo (LVL)

3.5 Desky na bázi dřeva

3.6 Lepidla

3.7 Kovové spojovací prostředky

4 Lepidla

5 Trvanlivost

5.1 Odolnost proti biologickým organismům a korozi

5.2 Biologické napadení dřeva

5.3 Klasifikace tříd ohrožení

5.4 Prevence proti napadení houbami

5.5 Prevence proti napadení hmyzem

6 Mezní stavy únosnosti

6.1 Navrhování průřezů namáhaných v jednom hlavním směru

6.1.1 Předpoklady

6.1.2 Tah rovnoběžně s vlákny

6.1.3 Tah kolmo k vláknům

6.1.4 Tlak rovnoběžně s vlákny

6.1.5 Tlak kolmo k vláknům

6.1.6 Ohyb

6.1.7 Smyk

6.1.8 Kroucení

6.2 Návrh průřezů vystavených kombinovaným napětím

6.2.1 Všeobecně

6.2.2 Napětí v tlaku šikmo k vláknům

6.2.3 Kombinace ohybu a osového tahu

6.2.4 Kombinace ohybu a osového tlaku

6.3 Stabilita prvků

6.3.1 Všeobecně

6.3.2 Sloupy vystavené buď tlaku, nebo kombinaci tlaku a ohybu

6.3.3 Nosníky vystavené buď ohybu, nebo kombinaci ohybu a tlaku

6.4 Návrh průřezů u prvků s proměnným průřezem nebo zakřiveným tvarem

6.4.1 Všeobecně

6.4.2 Pultové nosníky

6.4.3 Sedlové, zakřivené a vyklenuté nosníky

6.5 Prvky se zářezy

6.5.1 Všeobecně

6.5.2 Nosníky se zářezem v podpěře

6.6 Pevnost soustavy

7 Mezní stavy použitelnosti

7.1 Prokluz spoje

7.2 Mezní hodnoty průhybů nosníků

7.3 Kmitání

7.3.1 Předpoklady

7.3.2 Kmitání od strojního zařízení

7.3.3 Stropy obytných budov

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky

8.1 Základní předpoklady

8.1.1 Požadavky na spojovací prostředky

8.1.2 Spoje s několika spojovacími prostředky

8.1.3 Vícestřižné spoje

8.1.4 Síly ve spoji šikmo k vláknům

8.1.5 Střídavé síly ve spoji

8.2 Únosnost kovových spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně

8.2.1 Všeobecné požadavky

8.2.2 Spoje dřevo - dřevo a deska - dřevo

8.2.3 Spoje ocel - dřevo

8.3 Hřebíkové spoje

8.3.1 Příčně zatížené hřebíky

8.3.2 Osově zatížené hřebíky

8.3.3 Hřebíky zatížené současně příčně a osově

8.4 Sponkové spoje

8.5 Svorníkové spoje

8.5.1 Příčně zatížené svorníky

8.5.2 Osově zatížené svorníky

8.6 Kolíkové spoje

8.7 Vrutové spoje

8.7.1 Příčně zatížené vruty

8.7.2 Osově zatížené vruty

8.7.3 Vruty zatížené současně příčně a osově

9 Dílce a stěnové deskové konstrukce

9.1 Dílce

9.1.1 Tenkostěnné lepené nosníky

9.1.2 Lepené nosníky s tenkými pásy

9.1.3 Mechanicky spojované nosníky

9.1.4 Mechanicky spojované a lepené tlačené pruty

9.2 Stěnové deskové konstrukce

9.2.1 Všeobecné zásady

9.2.2 Zjednodušená analýza stěnových deskových konstrukcí - Metoda A

10 Mechanicky spojované nosníky

10.1 Zjednodušená analýza

10.1.1 Průřezy

10.1.2 Předpoklady

10.1.3 Rozteče

10.1.4 Průhyby od ohybových momentů

10.2 Účinná ohybová tuhost

10.3 Normálová napětí

10.4 Maximální smykové napětí

10.5 Zatížení spojovacího prostředku

11 Složené a členěné tlačené pruty

11.1 Všeobecně

11.1.1 Předpoklady

11.1.2 Únosnost

11.2 Mechanicky spojované tlačené pruty

11.2.1 Účinný štíhlostní poměr

11.2.2 Zatížení spojovacích prostředků

11.2.3 Kombinovaná zatížení

11.3 Členěné tlačené pruty s vložkami nebo rámovými spojkami

11.3.1 Předpoklady

11.3.2 Únosnost při zatížení osovou silou

11.3.3 Zatížení spojovacích prostředků, rámových spojek a vložek

12 Prvky za požáru

12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu

12.2 Návrhové hodnoty účinku zatížení

12.3 Hloubky zuhelnatění

12.3.1 Povrchy nechráněné

12.3.2 Povrchy zpočátku chráněné

12.4 Metoda redukovaného průřezu

12.5 Metoda redukovaných vlastností

13 Spoje za požáru

13.1 Spoje s bočními prvky ze dřeva

13.1.1 Zjednodušená pravidla

13.1.2 Metoda redukovaného zatížení

13.2 Spoje s vnějšími ocelovými deskami

13.2.1 Nechráněné spoje

13.2.2 Chráněné spoje

13.3 Zjednodušená pravidla pro osově zatížené vruty

Literatura

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.