MP 1.2.3 - DOKUMENTACE PRO STAVBY DRAH A STAVBY NA DRÁZE

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

DOKUMENTACE PRO STAVBY DRAH A STAVBY NA DRÁZE

MP 1.2.3

aktualizace 2017

Anotace:

Metodická pomůcka MP 1.2.3, postihuje stavby drah a stavby na dráze a je určena zpracovatelům (pozn. projektantům, autorizovaným inženýrům pro dopravní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) jednotlivých typů dokumentace podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním úkolem je stanovení rozhodujících zásad a postupů při zpracování, projednávání a realizaci staveb, zadávaných zadavatelem.

OBSAH

1

Přehled jednotlivých typů dokumentací zpracovávaných na dráze

1.1

Zadávací dokumentace

1.2

Dokumentace staveb drah a staveb na dráze

1.3

Ostatní druhy dokumentací

1.4

Další dokumentace

2

Zásady a postupy při projednávání staveb drah a staveb na dráze

2.1

Projednání dokumentace staveb

2.2

Připomínkové řízení k dokumentaci staveb

3

Přílohy

3.1

Příloha č. 1 - Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu

3.2

Příloha č. 2 - Směrnice GŘ č. 11/2006, ve znění pozdějších předpisů

3.3

Příloha č. 3 - Studie proveditelnosti

3.4

Příloha č. 4 - Územně technická studie

3.5

Příloha č. 5 - Dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

3.6

Příloha č. 6 - Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

1 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÝCH NA DRÁZE

1.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZPRACOVÁVÁ A PROJEDNÁVÁ VÝHRADNĚ ZADAVATEL STAVBY.

1.2 DOKUMENTACE STAVEB DRAH A STAVEB NA DRÁZE (DÁLE DOKUMENTACE STAVEB)

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, se na dráze zpracovávají a projednávají dále uvedené dokumentace:

1.2.1 Územně plánovací dokumentace

K jejímu pořízení slouží územně plánovací podklady (§25 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které jsou tvořeny územně analytickými podklady (§26 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tyto podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

1.2.2 Územní studie (§30 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území (např. veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

1.2.3 Záměr projektu (ZP)

Ve smyslu "Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu", která byla schválena rozhodnutím ministra dopravy pod č.j.: 644/2012-910-IPK/29 dne 15. září 2015 (Směrnice č. V- 2/2012, změna č. 4, datum účinnosti 15. 9. 2015).

Záměrem projektu investiční či neinvestiční akce se podle této směrnice rozumí dokumentace k projektu, která věcně a funkčně vymezuje požadavky na přípravu a realizaci akce v podrobnostech nezbytných pro posouzení a vydání stanoviska MD ČR. ZP slouží k určení koncepce, rozsahu díla (vymezení nákladů stavby), umístění a časového vymezení realizace projektu. Obsahuje stručný popis technického řešení včetně specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů. Dále obsahuje zejména zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného projektu, návaznost projektu na dopravně koncepční nebo strategické dokumenty, odhad nákladů, územně technické podmínky, majetkoprávní vztahy, shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. Zároveň určuje náklady stavby. Zpracování a schválení ZP je podmínkou zahájení financování navazující přípravy a realizace investiční nebo neinvestiční akce.

Směrnice č. V- 2/2012, změna č. 4 je součástí tohoto materiálu jako příloha č. 1.

1.2.4 Dokumentace pro územní řízení (podle platného znění stavebního zákona dokumentace záměru)

Tento stupeň dokumentace slouží k projednání v územním řízení za účelem vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnist. K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí ve smyslu §86, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle §4 odst. 7 nebo o závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

Stanovuje a určuje rozsah trvalého a dočasného záboru pozemků a staveb nebo jejich částí, potřebných k realizaci díla. Navrhuje umístění, rozsah a koncepci, časové vymezení realizace stavby, včetně posouzení vlivu na životní prostředí. Výstupem jsou celkové investiční náklady stavby a ekonomického hodnocení stavby. Určení nákladů stavby je nezbytné pro další zajištění finančních prostředků na přípravu a realizaci stavby. Dokumentace musí být zpracována v souladu se stanoviskem orgánu státní správy (Ministerstva dopravy ČR) k záměru projektu a v souladu se stanovisky účastníků územního řízení.

Na základě požadavku Ministerstva dopravy ze dne 29. března 2017 o sblížení procesu přípravy staveb podřízených organizací dochází ke změně názvů jednotlivých stupňů dokumentací staveb definovaných ve Směrnici generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 ("Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních") a to výnosem SŽDC č. 1 ke Směrnici ze dne 1. listopadu 2017.

U staveb drah a staveb na dráze je touto dokumentací podle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 ("Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních"), ve znění pozdějších předpisů přípravná dokumentace (PD), která se podle Směrnice nahrazuje pojmem, podle výnosu č. 1 „Dokumentace pro územní řízení“ (DUR). Tato dokumentace. Tato dokumentace slouží jako podklad pro zpracování návazného stupně dokumentace, kterou je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze (zpravidla projekt popř. PSŘ a dPSŘ viz popis níže). V odůvodněných případech, při splnění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze, včetně realizace staveb. Obsah přípravné dokumentace musí být v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení a podmínkám v území (A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkresy, D. Výkresová dokumentace, E. Dokladová část). Obsah "Dokumentace pro územní řízení" (DUR) je součástí tohoto materiálu jako příloha č. 2.

1.2.5 Projektová dokumentace dopravních staveb

podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby drah a staveb na dráze je členěn následovně:

1.2.5.1 Projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby

(je uvedena v příloze č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

1.2.5.2 Projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo oznámení ve zkráceném stavebním řízení

(je uvedena v příloze č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

U staveb SŽDC je touto dokumentací projekt (P) nebo projektové souhrnné řešení (PSŘ), zpracované podle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších předpisů, který se v rámci Směrnice nahrazuje pojmem podle výnosu č. 1 "Dokumentace pro stavební povolení" (DSP). Dokumentace pro stavební povolení (DSP) rozpracovává a upřesňuje základní požadavky na stavbu stanovené projednanou a schválenou "Dokumentací pro územní řízení" (DUR). Dokumentace stanovuje podrobné a celkové ocenění stavby. Dokumentace (DSP) tvoří součást zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky na zhotovení (realizaci) stavby.

1.2.5.3 Projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby

(je uvedena v příloze č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

U staveb drah a staveb na dráze je touto dokumentací dopracování projektového souhrnného řešení (dPSŘ) podle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších předpisů, který se v rámci Směrnice nahrazuje pojmem podle výnosu č. 1 „Projektová dokumentace pro provádění stavby“ (PDPS).

Dokumentace (PDSP) se bude používat zejména pro technologické části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. jedná se o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovitele stavby.

Obsah (DPS) a (PDSP) pro stavby drah a staveb na dráze je součástí tohoto materiálu jako příloha č. 2. Pojem "Projektové souhrnné řešení" (PSŘ) se v rámci celé Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 ruší bez náhrady (pozn. v příloze č. 2 Směrnice tohoto materiálu se ruší její příloha č. 3).

1.3 OSTATNÍMI DRUHY DOKUMENTACÍ MOHOU BÝT DOKUMENTACE, KTERÉ NEJSOU DEFINOVÁNY STAVEBNÍM ZÁKONEM, ALE JSOU PODKLADEM PRO PŘÍPRAVU STAVEB A CELKOVÉ ZABEZPEČENÍ VÝSTAVBY.

Jsou následující:

1.3.1 Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je technicko-ekonomická studie.

Pravidla pro zpracování, předkládání a posuzování studií proveditelnosti stanovuje "Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu" (Směrnice č. V- 2/2012, změna č. 4, datum účinnosti 15. 9. 2015). U velkých staveb musí vždy předcházet zpracování studie proveditelnosti před vypracováním záměru projektu. Směrnice č. V- 2/2012, změna č. 4 je součástí tohoto materiálu jako příloha č. 1.

Členění studie proveditelnosti je přiloženo v příloze č. 3.

Ministerstvem dopravy byly vydány "Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", které byly schváleny na zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy ze dne 31. října 2017 k problematice infrastruktury pozemních komunikací s účinností od 15. listopadu 2017 a přechodným obdobím jednoho kalendářního roku od data účinnosti.

"Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury" nahrazují stávající pokyny:

  • „Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů železniční infrastruktury“, účinné od 22. května 2013,
  • „Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb“, 2012 včetně aktualizace z 04/2015, účinné od 12. prosince 2012,
  • „Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách“ účinné od 22. ledna 2014,
  • „Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, účinné od 1. března 2016.

Předmětem hodnocení, na který se Metodika zaměřuje, jsou stavby dopravní infrastruktury, jejíž části slouží silniční, vodní a železniční dopravě. Metodika se skládá z textové části a příloh – XLS. Přílohou tohoto Prováděcího pokynu je „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ a je součástí tohoto materiálu jako příloha č. 6.

1.3.2 Územně technická studie (ÚTS)

Obsah dokumentace zabývající se zpracováním územně technické studie je součástí tohoto materiálu jako příloha č. 4.

1.3.3 Dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

Obsah dokumentace zabývající se vlivem stavby na životní prostředí je součástí tohoto materiálu jako příloha č. 5.

1.3.4 Ostatní studie

1.3.4.1 vyhledávací studie,

1.3.4.2 technicko-ekonomické, jsou ostatní studie, které se neřídí přílohami č. 3 a 4,

1.3.4.3 architektonické studie,

1.3.4.4 hlukové studie,

1.3.4.5 rozptylové studie.

1.4 DALŠÍ DOKUMENTACE

Z dalších dokumentací, které jsou citovány ve stavebním zákoně, jsou dále uvedeny:

a) dokumentace bouracích prací (§128 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

b) dokumentace skutečného provedení stavby (§125 odst. 6, zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

c) náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu (§157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

2 ZÁSADY A POSTUPY PŘI PROJEDNÁVÁNÍ STAVEB DRAH A STAVEB NA DRÁZE

2.1 PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE STAVEB

Zadavatel stavby (investor), který je současně objednatelem dokumentace, nebo zhotovitel dokumentace (projektant) svolává formou pracovních nebo výrobních porad, kontrolních dnů nebo ústních, písemných nebo elektronických konzultací projednání dokumentace staveb. Porady a kontrolní dny se svolávají v dostatečném časovém předstihu písemnou a elektronickou formou. Vždy se svolává úvodní (vstupní) a závěrečné projednání dokumentace staveb.

2.2 PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ K DOKUMENTACI STAVEB

Objednatel dokumentace zahájí rozesláním zpracované dokumentace staveb připomínkové řízení. Dokumentace staveb se zasílá zástupcům, kteří se účastnili pracovních projednávání a od kterých se vyžaduje stanovisko. V rámci připomínkového řízení k dokumentaci staveb vypracují zástupci svá stanoviska, která v písemné a elektronické formě odešlou přímému objednateli.

Objednatel dokumentace po obdržení stanovisek od zástupců, kteří se účastnili pracovních projednávání, a seznámení se s jejich obsahem, předá tato stanoviska zhotoviteli dokumentace. Zhotovitel dokumentace zajistí a zpracuje písemné vyjádření k jednotlivým stanoviskům, které následně zašle zpracovatelům stanovisek a objednateli dokumentace.

Objednatel dokumentace nebo zhotovitel dokumentace zajistí projednání stanovisek a dohodne způsob jejich vypořádání.

Kontrolu zapracování připomínek provádí objednatel dokumentace.

3 PŘÍLOHY

3.1 Příloha č. 1 - Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu

Příloha č. 1 >>>

3.2 Příloha č. 2 - Směrnice GŘ č. 11/2006, ve znění pozdějších předpisů, ze které nadále budou platit její přílohy č. 1, 2 a 4 uvedené pod jinými pojmy.

Příloha č. 2 >>>

3.3 Příloha č. 3 - Studie proveditelnosti

Příloha č. 3 >>>

3.4 Příloha č. 4 - Územně technická studie

Příloha č. 4 >>>

3.5 Příloha č. 5 - Dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

Příloha č. 5 >>>

3.6 Příloha č. 6 - Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (pdf)

02 - Obecná metodika zjednodušené MKA pro EH železničních přejezdů (xlsx)

03 - Obecná metodika zjednodušené MKA pro EH staveb a zařízení pro pohyb a čekání cestujících (xlsx)

04 - Obecná metodika zjednodušené MKA pro EH staveb k plnění legislativních požadavků (xlsx)

06 - Metodika PN vlaků (xls)

12 - Metodika interoperabilita KV (xlsx)

FA_EA_CBA_2017_Z (xlsm)

DETR (xlsx)

Na úvod

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2