S 01.01.GEO - Abecední rejstřík hesel slovníku uspořádaný systémem KWIC

<< Úvodní strana


A
Adheze zemin
Přísada (aditivum)
Akční rádius
zemní tlak aktivní
Amorfní nerost
Artéská voda
Atterbergovy meze (viz konzistenční meze)
Autorizace ve výstavbě
Autorizovaná osoba ve výstavbě
B
Ztracené pažení (bednění)
Bentonitová suspenze
Beraněná pilota
Následné beranění
Pomocné technologie pro beranění
Loutka beranidla
Beranidlo dvoučinné
Beranidlo volnopádové
Beranidlo výbušné
Stříkaný beton
Betonážní trouba
Konzistence betonu
Tuhnutí betonu
Vibroberanidlo vysokofrekvenční bezrezonanční
Bezvýkopové technologie
Blok horninový
Bludné proudy
Závrtný bod
Ztracená botka
Buližník (viz radiolarit)
C
Casagrandeho přístroj
Kvazihomogenní celek (vrstva) (viz geotechnický výpočtový model)
Cementové mléko
CFA pilota
Č
Zdánlivá hustota pevných částic
Čerpací zkouška
Číslo nestejnozrnnosti
Číslo plasticity
Poissonovo číslo
Číslo pórovitosti
D
Dálkový přenos dat
Dálkový přenos dat
Deformace násypu
Deformační charakteristiky
Volná délka kotvy
Výpočtová volná délka táhla kotvy
Délka vrtu
Deluviální sediment
Zhutňovací deska
Diagram plasticity (viz plasticita zemin)
Dilatometrická zkouška (DMT)
Hustota diskontinuit
Disperzibilita soudržných zemin (rozplavitelnost)
Valivé dláto
Doba životnosti
Kotva dočasná
Doplňující geotechnický průzkum
Povrchový důl
Beranidlo dvoučinné
E
Efektivní parametry pevnosti zemin
Popílek létavý, elektrárenský
Elipsa (elipsoid) napjatosti
Eolický sediment
Vnitřní eroze (viz sufoze)
Etapy geotechnického průzkumu
Eurokód 7 (viz navrhování geotechnických konstrukcí)
Evorze (viz eroze)
F
Filtrační koláč
G
Gabionová stěna (viz gabion)
Inženýrská geofyzika
Geologický kompas
Inženýrská geologie
Geostatické napětí
Geotechnická konstrukce
Geotechnické kategorie (GK)
Speciální geotechnické práce
Etapy geotechnického průzkumu
Řešitel geotechnického průzkumu
Zpráva o geotechnickém průzkumu
Geotechnický průzkum
Doplňující geotechnický průzkum
Geotechnický výpočtový model
Navrhování geotechnických konstrukcí
Geotermální energie
Netkaná geotextilie
GIN (číslo intenzity injektáže)
H
Havárie vrtu
Hladina podzemní vody (h. p. v.)
Oscilace hladiny
Hlava kotvy
Výplachová hlava
Hloubka vrtu
Hornina hlubinná
Hluché vrtání
Objemová hmotnost
Návrhová (výpočtová) hodnota parametru zeminy
Odvozená hodnota
Charakteristická hodnota parametru (vlastnosti) zeminy
Výpočtová hodnota
Laboratorní zkouška hornin
Mechanické vlastnosti hornin
Popisné vlastnosti hornin
Hornina hlubinná
Metamorfovaná hornina
Rostlá hornina
Skalní hornina
Výlevná hornina
Vyvřelá hornina
Horninová klenba
Horninové injektované kotvy
Horninové jádro
Horninové prostředí tunelu
Horninový vzorek a horninový masiv
Zkoušky horninových kotev
Rozpojitelnost horniny
Struktura horniny
Textura horniny
Třída rozpojitelnosti horniny
Tvrdost horniny
Rockfillová hráz
Zemní hráz
Vrtný hrnec (šapa)
Zemina hrubozrnná
Zemní hřebík
Hustota diskontinuit
Zdánlivá hustota pevných částic
Inženýrská hydrogeologie
Hydrovrt (viz hydrogeologický vrt)
CH
Charakteristická hodnota parametru (vlastnosti) zeminy
Deformační charakteristiky
Chemická injekční směs
Chemické zkoušky zemin
Systematická chyba
I
Indexové zkoušky pevnosti zemin
Chemická injekční směs
Účinný injekční tlak
Injektáž kontaktní
Trysková injektáž
Injektáž výplňová
Vzestupná injektáž
Poloměr účinnosti injektáže
Sloup tryskové injektáže
Chemická injektážní směs
Horninové injektované kotvy
Zkouška integrity piloty
Inženýrská geofyzika
Inženýrská geologie
Inženýrská hydrogeologie
Inženýrsko-geologická mapa
Odborná způsobilost k provádění inženýrsko-geologického průzkumu
Inženýrsko-geologický průzkum
J
Trhač jádra
Výnos jádra (CR)
Ztráta jádra
Horninové jádro
Vrtné jádro
Vrtání jádrové
Systém jakosti
Třída jakosti vzorku základové půdy
Zkouška jednoosé stlačitelnosti
Zemina jemnozrnná
Konzistence jemnozrnných zemin
Jílové minerály
Zeolitický jílovec
K
Kalibrace laboratorního zařízení
Kalifornský poměr únosnosti (CBR)
Kamenný zához
Geotechnické kategorie (GK)
Katodová ochrana
Schmidtovo kladívko
Klasifikační zkoušky zemin
Horninová klenba
Klenba spodní
Klenba stropní
Momentový klíč
Klima (klimatické poměry)
Úhybový klín
Filtrační koláč
Vrtná kolona
Geologický kompas
Plán pozemní komunikace
Metoda konečných prvků (MKP)
Normálně konsolidovaná zemina
Geotechnická konstrukce
Zemní konstrukce
Navrhování geotechnických konstrukcí
Injektáž kontaktní
Kontaktní napětí
Rohovec kontaktní
Kontrolní zkouška kotvy
Konzistence betonu
Konzistence jemnozrnných zemin
Stupeň konzistence
Sonda kopaná
Pažnicová korunka
Korunka šrotová
Vrtná korunka
Kořen kotvy
Zkoušky horninových kotev
Poklesová kotlina
Kotva (viz horninové injektované kotvy)
Kotva dočasná
Kotva trvalá
Hlava kotvy
Horninové injektované kotvy
Kontrolní zkouška kotvy
Kořen kotvy
Napínání kotvy
Odpor proti vytažení kotvy
Ověřovací zkouška kotvy
Systémová zkouška kotvy
Táhlo kotvy
Typová zkouška kotvy
Volná délka kotvy
Výpočtová volná délka táhla kotvy
Zkušební síla kotvy
Krabicový smykový přístroj
Kríp (viz plouživost)
Mohrova kružnice napjatosti
Krytí výztuže
Křivka zrnitosti
Hydrogeologický kříž
Kvazihomogenní celek (vrstva) (viz geotechnický výpočtový model)
L
Laboratorní zkouška
Laboratorní zkouška hornin
Kalibrace laboratorního zařízení
Lamela podzemní stěny
Ledovcové sedimenty
Popílek létavý,elektrárenský
Vzdušní líc
Jámový lom
Loutka beranidla
Lžícový vrták
M
Manžetová trubka
Inženýrsko-geologická mapa
Horninový vzorek a horninový masiv
Skalní masiv
Vyplavený materiál
Míchačka stavebních materiálů
Výplachové medium
Mechanické vlastnosti hornin
Vrtná měl
Reprodukovatelnost měření
Měřické práce
Metoda konečných prvků (MKP)
Observační metoda
Metoda vrtání
Mez tekutosti zeminy
Atterbergovy meze (viz konzistenční meze)
Konzistenční meze
Mezní stav
Míchačka stavebních materiálů
Tvrdost minerálů
Jílové minerály
Míra zhutnění
Cementové mléko
Numerický model
Výpočtový model (viz geotechnický výpočtový model)
Geotechnický výpočtový model
Oedometrický modul základové půdy
Modul přetvárnosti základové půdy
Youngův modul
Mohrova kružnice napjatosti
Momentový klíč
Monitoring (kontrolní sledování)
Monolitická podzemní stěna
Mrazové větrání
N
Náběrové vrtání
Geostatické napětí
Kontaktní napětí
Napětí od přitížení stavbou
Přídatné napětí
Zvodeň napjatá
Elipsa (elipsoid) napjatosti
Mohrova kružnice napjatosti
Nárazové vrtání
Následné beranění
Vrtný nástroj
Nasycení (saturace)
Stupeň nasycení
Vyztužený násyp
Deformace násypu
Nativní výplach
Návrhová (výpočtová) hodnota parametru zeminy
Navrhování geotechnických konstrukcí
Neodvodněná zkouška
Neporušený vzorek
Vzorek základové půdy neporušený
Amorfní nerost
Netkaná geotextilie
Údolní niva
Normálně konsolidovaná zemina
Numerický model
Spojník (nypl)
O
Oběh výplachu
Objemová hmotnost
Objemová tíha
Objemové změny
Obsah písku
Observační metoda
Filtrační obsyp
Poměr ploch odběrného přístroje
Odběrný přístroj silnostěnný
Odběrný přístroj tenkostěnný
Odborná způsobilost k provádění inženýrsko-geologického průzkumu
Odkryvné práce
Odlehčení v základové spáře
Nebezpečný odpad
Odpal (viz odstřel)
Odpalovací skřínka
Odpor kotvy proti vytažení
Odporový tenzometr
Odstoj vody
Povrchový odtok
Odtok povrchových vod
Odvozená hodnota
Oedometrický modul základové půdy
Katodová ochrana
Tunelová opěra
Opřená pilota
Optimální vlhkost
Organická zemina
Orientace puklin
Orientace vzorku
Osa vrásy
Osa vrtu
Osamělý základ
Oscilace hladiny
Autorizovaná osoba ve výstavbě
Osový tlak
Odvodňovací otvor
Ovčí válec
Ověřovací zkouška kotvy
Označování vzorků
P
Pakr (viz obturátor, preventr, uzávěr)
Charakteristická hodnota parametru (vlastnosti) zeminy
Návrhová (výpočtová) hodnota parametru zeminy
Efektivní parametry pevnosti zemin
Pas základový
Zemní tlak pasivní
Rozšířená pata piloty
Patka základová
Pažení vrtu
Záporové pažení
Ztracené pažení (bednění)
Pažicí suspenze
Pažina (pro rýhy a šachty)
Pažina (pro záporové pažení)
Úvodní pažnice
Pažnicová korunka
Penetrační zkouška
Reziduální smyková pevnost
Pevnost zemin
Smyková pevnost zemin
Efektivní parametry pevnosti zemin
Zkouška pevnosti zemin
Indexové zkoušky pevnosti zemin
Zdánlivá hustota pevných částic
Piezometr (otevřený systém)
Piezometr (uzavřený systém)
Pilíř šachtový
Beraněná pilota
CFA pilota
Opřená pilota
Vetknutá pilota
Zkušební pilota
Plášť piloty
Rozšířená pata piloty
Zkouška integrity piloty
Zatěžovací zkouška piloty
Tekutý písek (viz kuřavka)
Obsah písku
Pláň pozemní komunikace
Plasticita zemin
Číslo plasticity
Diagram plasticity (viz plasticita zemin)
Plášť piloty
Plnivo (viz filer)
Vrtání plnočelbové
Poměr ploch odběrného přístroje
Ekvipotenciální plocha
Rubová plocha
Plouživý pohyb
Poddolované území
Podzemní stavba
Podzemní stavba ražená
Podzemní stěna
Monolitická podzemní stěna
Podzemní stěna prefabrikovaná
Těsnící podzemní stěna
Lamela podzemní stěny
Podzemní voda
Hladina podzemní vody (h. p. v.)
Proudění podzemní vody
Tlak podzemní vody
Plouživý pohyb
Poissonovo číslo
Poklesová kotlina
Poloměr účinnosti injektáže
Vzorek základové půdy poloporušený
Poměr ploch odběrného přístroje
Kalifornský poměr únosnosti (CBR)
Pomocné technologie pro beranění
Popílek létavý,elektrárenský
Popisné vlastnosti hornin
Pórovitost zeminy
Číslo pórovitosti
Pórový tlak
Tunelový portál
Porucha vrtu
Porušení vzorku
Vzorek základové půdy porušený
Povlaková trubka
Povrchový odtok
Odtok povrchových vod
Pláň pozemní komunikace
Měřické práce
Odkryvné práce
Speciální geotechnické práce
Zemní práce
Pramen, prameniště
Podzemní stěna prefabrikovaná
Presiometrická zkouška
Proctorova zkouška (viz zhutnitelnost zeminy)
Vzorek základové půdy prohnětený
Horninové prostředí tunelu
Životní prostředí
Proudění podzemní vody
Proudová síť
Bludné proudy
Odborná způsobilost k provádění inženýrsko-geologického průzkumu
Geotechnický průzkum
Doplňující geotechnický průzkum
Inženýrsko-geologický průzkum
Etapy geotechnického průzkumu
Řešitel geotechnického průzkumu
Zpráva o geotechnickém průzkumu
Odborná způsobilost k provádění inženýrsko-geologického průzkumu
Distanční prvek
Metoda konečných prvků (MKP)
Ražení prvku
Dálkový přenos dat
Modul přetvárnosti základové půdy
Přídatné napětí
Příklepové vrtání
Přísada (aditivum)
Výplachová přísada
Casagrandeho přístroj
Krabicový smykový přístroj
Odběrný přístroj silnostěnný
Odběrný přístroj tenkostěnný
Triaxiální přístroj (viz smyková pevnost zemin)
Poměr ploch odběrného přístroje
Napětí od přitížení stavbou
Přitížení v základové spáře
Základová půda
Modul přetvárnosti základové půdy
Vzorek základové půdy neporušený
Oedometrický modul základové půdy
Vzorek základové půdy poloporušený
Vzorek základové půdy porušený
Vzorek základové půdy prohnětený
Vzorek základové půdy technologický
Třída jakosti vzorku základové půdy
Vzorek základové půdy
Zhutněný zkušební vzorek základové půdy
Zkušební vzorek základové půdy
Zkušební vzorek základové půdy rekonsolidovaný
Zkušební vzorek základové půdy rekonstituovaný
Zlepšení základové půdy
Orientace puklin
Rozevření puklin
R
Akční rádius
Rám rozpěrný
Podzemní stavba ražená
Ražení prvku
Regenerace výplachu
Zkušební vzorek základové půdy rekonsolidovaný
Zkušební vzorek základové půdy rekonstituovaný
Relativní ulehlost sypkých zemin
Reologické vlastnosti výplachu
Reziduální smyková pevnost
Vrtný režim
Rohovec kontaktní
Rostlá hornina
Základový rošt
Rotační vrtání
Rozevření puklin
Třída rozpojitelnosti horniny
Rozptýlená výztuž
Rozšířená pata piloty
Rubová plocha
Sondová rýha (viz sonda kopaná)
Rychlost přitěžování
Ř
Řešitel geotechnického průzkumu
Skalní řícení
S
Síto, sada sít
Samotvrdnoucí suspenze
Sběrná studna
Sedání stavby
Deluviální sediment
Eolický sediment
Ledovcové sedimenty
Seizmické zatížení
Vrtné schéma
Schmidtovo kladívko
Zkušební síla kotvy
Odběrný přístroj silnostěnný
Proudová síť
Síto, sada sít
Inženýrské sítě
Síto, sada sít
Skalní hornina
Skalní masiv
Skalní řícení
Sklon (viz spád)
Sklon vrtu
Úhel sklonu svahu
Odpalovací skřínka
Sloup tryskové injektáže
Směr vrtu
Injekční směs
Chemická injekční směs
Reziduální smyková pevnost
Smyková pevnost zemin
Smyková zkouška
Krabicový smykový přístroj
Sonda kopaná
TV sonda
Sondová rýha (viz sonda kopaná)
Sondování (viz sonda kopaná, průzkumný vrt)
Vodní součinitel
Disperzibilita soudržných zemin (rozplavitelnost)
Vrtná souprava
Vrtné soutyčí
Základová spára
Zdvih základové spáry
Přitížení v základové spáře
Odlehčení v základové spáře
Speciální geotechnické práce
Speciální zakládání
Klenba spodní
Spojník (nypl)
Srovnatelná zkušenost
Stabilní suspenze
Mezní stav
Podzemní stavba
Podzemní stavba ražená
Napětí od přitížení stavbou
Sedání stavby
Míchačka stavebních materiálů
Gabionová stěna (viz gabion)
Podzemní stěna
Monolitická podzemní stěna
Podzemní stěna prefabrikovaná
Štětová stěna
Těsnící podzemní stěna
Stěna vrtu
Lamela podzemní stěny
Tenká těsnicí stěna
Zkouška jednoosé stlačitelnosti
Stražení štětovnic
Zhutňovací stroj
Klenba stropní
Struktura horniny
Sběrná studna
Stupeň konzistence
Stupeň nasycení
Bentonitová suspenze
Pažicí suspenze
Samotvrdnoucí suspenze
Stabilní suspenze
Úhel sklonu svahu
Sypáková trouba
Sypké zeminy
Relativní ulehlost sypkých zemin
Systém jakosti
Systémová zkouška kotvy
Š
Pilíř šachtový
Vrtný šnek (spirál)
Vrtný šrot
Korunka šrotová
Štětová stěna
Stražení štětovnic
Zámek štětovnice
Štít tunelářský (viz TBM)
T
Výpočtová volná délka táhla kotvy
Táhlo kotvy
Vzorek základové půdy technologický
Bezvýkopové technologie
Pomocné technologie pro beranění
Mez tekutosti zeminy
Tekutý písek (viz kuřavka)
Vrtný teleskop
Tenká těsnicí stěna
Odběrný přístroj tenkostěnný
Odporový tenzometr
Terénní zatěžovací zkouška
Terénní zkoušky
Těsnící podzemní stěna
Tenké těsnící stěny
Textura horniny
Objemová tíha
Hydrostatický tlak
Injekční tlak
Účinný injekční tlak
Osový tlak
Tlak podzemní vody
Pórový tlak
Zemní tlak
Zemní tlak aktivní
Zemní tlak pasivní
Zemní tlak v klidu
Vodní tlaková zkouška (VTZ)
Torkret (viz stříkaný beton)
Trhač jádra
Triaxiální přístroj
Betonážní trouba
Sypáková trouba
Tunelová trouba
Manžetová trubka
Povlaková trubka
Usedací trubka
Trubka vrtná
Kotva trvalá
Trysková injektáž
Sloup tryskové injektáže
Úhel vnitřního tření (viz Coulomb)
Třída jakosti vzorku základové půdy
Třída rozpojitelnosti horniny
Tuhnutí betonu
Štít tunelářský (viz TVM)
Tunelová opěra
Tunelová trouba
Tunelový portál
Horninové prostředí tunelu
Vrtání turbínové
TV sonda
Tvar zrna
Tvrdoměr (viz Schmidtovo kladívko)
Tvrdost horniny
Tvrdost minerálů
Tvrdost vody
Unášecí vrtná tyč
Typová zkouška kotvy
U/Ú
Účinná velikost zrna
Poloměr účinnosti injektáže
Účinný injekční tlak
Údolní niva
Úhel sklonu svahu
Úhel vnitřního tření (viz Coulomb)
Uhličitan vápenatý
Úhybový klín
Relativní ulehlost sypkých zemin
Ultrazvuková zkouška
Unášecí vrtná tyč
Kalifornský poměr únosnosti (CBR)
Usedací trubka
Uskladnění vzorků
Ústí vrtu
Úvodní pažnice
Poddolované území
V
Ovčí válec
Pneumatikový válec
Zhutňovací válec
Valivé dláto
Uhličitan vápenatý
Účinná velikost zrna
Velkolom (viz lom)
Vetknutá pilota
Mrazové větrání
Vibroberanidlo vysokofrekvenční
Vibroberanidlo vysokofrekvenční bezrezonanční
Mechanické vlastnosti hornin
Popisné vlastnosti hornin
Reologické vlastnosti výplachu
Optimální vlhkost
Vlhkost zeminy
Vnitřní eroze (viz sufoze)
Úhel vnitřního tření (viz Coulomb)
Odtok povrchových vod
Artéská voda
Podzemní voda
Puklinová voda
Vodicí zídka
Vodní součinitel
Vodní tlaková zkouška (VTZ)
Odstoj vody
Hladina podzemní vody (h. p. v.)
Proudění podzemní vody
Tlak podzemní vody
Tvrdost vody
Volná délka kotvy
Výpočtová volná délka táhla kotvy
Zvodeň volná
Beranidlo volnopádové
Osa vrásy
Sklon vrstvy
Hydrogeologický vrt
Injekční vrt
Odvodňovací vrt
Průzkumný vrt
Lžícový vrták
Hluché vrtání
Vrtání jádrové
Vrtání maloprůměrové
Vrtání plnočelbové
Vrtání středněprůměrové
Vrtání turbínové
Vrtání velkoprůměrové
Metoda vrtání
Náběrové vrtání
Nárazové vrtání
Příklepové vrtání
Rotační vrtání
Vrtná kolona
Vrtná korunka
Vrtná měl
Vrtná souprava
Trubka vrtná
Vrtná tyč (viz unášecí vrtná tyč)
Unášecí vrtná tyč
Vrtné jádro
Vrtné schéma
Vrtné soutyčí
Vrtný hrnec (šapa)
Vrtný nástroj
Vrtný režim
Vrtný šnek (spirál)
Vrtný šrot
Vrtný teleskop
Délka vrtu
Havárie vrtu
Hloubka vrtu
Instrumentace vrtu
Osa vrtu
Pažení vrtu
Porucha vrtu
Sklon vrtu
Směr vrtu
Stěna vrtu
Těsnění vrtu
Ústí vrtu
Výplach vrtu
Vrtulková zkouška
Vrty průzkumné
Beranidlo výbušné
Výlevná hornina
Výlom (viz sonda kopaná)
Výnos jádra (CR)
Nativní výplach
Výplach vrtu
Výplachová přísada
Výplachové medium
Oběh výplachu
Regenerace výplachu
Reologické vlastnosti výplachu
Ztráta výplachu
Vyplavený materiál
Injektáž výplňová
Výpočtová hodnota
Výpočtová volná délka táhla kotvy
Výpočtový model (viz geotechnický výpočtový model)
Geotechnický výpočtový model
Vibroberanidlo vysokofrekvenční
Vibroberanidlo vysokofrekvenční bezrezonanční
Piezometrická výška
Odpor kotvy proti vytažení
Vyvřelá hornina
Rozptýlená výztuž
Krytí výztuže
Vyztužený násyp
Vzdušní líc
Vzestupná injektáž
Horninový vzorek a horninový masiv
Neporušený vzorek
Vzorek základové půdy
Vzorek základové půdy neporušený
Vzorek základové půdy poloporušený
Vzorek základové půdy porušený
Vzorek základové půdy prohnětený
Vzorek základové půdy technologický
Zkušební vzorek základové půdy
Zkušební vzorek základové půdy rekonsolidovaný
Zkušební vzorek základové půdy rekonstituovaný
Zhutněný zkušební vzorek základové půdy
Třída jakosti vzorku základové půdy
Orientace vzorku
Označování vzorků
Porušení vzorku
Uskladnění vzorků
W
Y
Youngův modul
Z
Kamenný zához
Osamělý základ
Speciální zakládání
Základová spára
Modul přetvárnosti základové půdy
Vzorek základové půdy neporušený
Oedometrický modul základové půdy
Vzorek základové půdy poloporušený
Vzorek základové půdy porušený
Vzorek základové půdy prohnětený
Vzorek základové půdy technologický
Třída jakosti vzorku základové půdy
Vzorek základové půdy
Zhutněný zkušební vzorek základové půdy
Zkušební vzorek základové půdy
Zkušební vzorek základové půdy rekonsolidovaný
Zkušební vzorek základové půdy rekonstituovaný
Zlepšení základové půdy
Zdvih základové spáry
Odlehčení v základové spáře
Přitížení v základové spáře
Zámek štětovnice
Zápora (viz záporové pažení)
Záporové pažení
Zárubní zeď
Kalibrace laboratorního zařízení
Zatěžovací zkouška piloty
Terénní zatěžovací zkouška
Seizmické zatížení
Zdánlivá hustota pevných částic
Zdvih základové spáry
Nábřežní zeď
Prefabrikovaná zeď
Zárubní zeď
Adheze zemin
Efektivní parametry pevnosti zemin
Indexové zkoušky pevnosti zemin
Konzistence jemnozrnných zemin
Klasifikační zkoušky zemin
Konsolidace zemin
Pevnost zemin
Smyková pevnost zemin
Plasticita zemin
Disperzibilita soudržných zemin (rozplavitelnost)
Stabilizace zemin
Relativní ulehlost sypkých zemin
Chemické zkoušky zemin
Zhutňování zemin
Zkouška pevnosti zemin
Zemina hrubozrnná
Zemina jemnozrnná
Normálně konsolidovaná zemina
Organická zemina
Překonsolidovaná zemina
Zemina (viz hornina)
Charakteristická hodnota parametru (vlastnosti) zeminy
Mez tekutosti zeminy
Návrhová (výpočtová) hodnota parametru zeminy
Pórovitost zeminy
Sypké zeminy
Vlhkost zeminy
Zhutnitelnost zeminy
Zrnitost zeminy
Zemní hráz
Zemní hřebík
Zemní konstrukce
Zemní práce
Zemní tlak
Zemní tlak aktivní
Zemní tlak pasivní
Zemní tlak v klidu
Zeolitický jílovec
Zhutněný zkušební vzorek základové půdy
Zhutňovací válec
Zhutňovací zkouška
Vodicí zídka
Čerpací zkouška
Dilatometrická zkouška (DMT)
Laboratorní zkouška hornin
Zkouška integrity piloty
Zkouška jednoosé stlačitelnosti
Kontrolní zkouška kotvy
Ověřovací zkouška kotvy
Systémová zkouška kotvy
Typová zkouška kotvy
Laboratorní zkouška
Neodvodněná zkouška
Zkouška pevnosti zemin
Zatěžovací zkouška piloty
Presiometrická zkouška
Proctorova zkouška (viz zhutnitelnost zeminy)
Smyková zkouška
Terénní zatěžovací zkouška
Vodní tlaková zkouška (VTZ)
Ultrazvuková zkouška
Vrtulková zkouška
Zhutňovací zkouška
Zkoušky horninových kotev
Penetrační zkouška
Indexové zkoušky pevnosti zemin
Terénní zkoušky
Chemické zkoušky zemin
Klasifikační zkoušky zemin
Zkušební pilota
Zkušební síla kotvy
Zkušební vzorek základové půdy
Zkušební vzorek základové půdy rekonsolidovaný
Zkušební vzorek základové půdy rekonstituovaný
Srovnatelná zkušenost
Zlepšení základové půdy
Objemové změny
Zpráva o geotechnickém průzkumu
Odborná způsobilost k provádění inženýrsko-geologického průzkumu
Tvar zrna
Účinná velikost zrna
Zrnitost zeminy
Křivka zrnitosti
Ztracená botka
Ztracené pažení (bednění)
Ztráta jádra
Ztráta výplachu
Ztráta žíháním
Zvodeň napjatá
Zvodeň volná
Ž
Odvodňovací žebro
Ztráta žíháním
Životní prostředí
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.