TP 1.11.1 - NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

TP 1.11.1

1. vydání 2014

Klíčová slova:

navrhování konstrukcí, konstrukce nosné, konstrukce betonové, konstrukce ocelové, konstrukce dřevěné, prvky konstrukční, střechy, stropy, trámy, průvlaky, nosníky, překlady, schodiště, základy, zakládání, budovy výškové, stavby halové, stěny opěrné, jámy stavební, výpočty

Kolektiv autorů:

Autoři

Dokument ve formátu PDF >>

Anotace:

Pomůcka je určena především pro projektanty pozemních staveb. Záměrem bylo poskytnout souhrnnou pomůcku pro navrhování konstrukcí, která usnadní provedení architektonického a konstrukčního návrhu tím, že umožní předběžný návrh dimenzí nosných konstrukcí za použití relativně jednoduchých pravidel, empirických vzorců popř. dalších nestandardních metod. Předpokládá se, že uživatel pomůcky má základní znalosti o nosných konstrukcích, o jejich upořádání a statickém působení.

UPOZORNĚNÍ:

Pro použití tabulek a vzorců se používají v pomůcce dva postupy:

  • u empirických vzorců pro předběžné stanovení rozměrů konstrukce, pokud je zde uplatněna závislost na zatížení, jeho hodnotou se rozumí charakteristická hodnota, to znamená bez vynásobení součiniteli zatížení ΥM,
  • pokud jsou v tabulkách uvedeny návrhové hodnoty únosností prvků konstrukce, musí se porovnávat s odpovídající odezvou konstrukce, vyvolanou kombinací návrhových hodnot zatížení, tzn. vynásobených součiniteli ΥM = 1,35 pro zatížení od vlastní tíhy konstrukce a ΥM = 1,5 pro zatížení nahodilá,
  • orientační dimenzování slouží k předběžnému návrhu konstrukcí, avšak nenahrazuje návrh a odpovědnost statika. Navržené konstrukce musí odsouhlasit odpovědný projektant, případně statik – autorizovaná osoba v oboru,
  • jednotlivé části publikace jsou postupně redakčně zpracovávány a budou postupně zpřístupňovány v dílčích PDF souborech na http://www.profesis.cz/.

OBSAH

Předmluva

1

Konstrukční zásady

1.1

Materiály v nosných konstrukcích

1.2

Optimální rozpony

1.3

Prostorová tuhost a vyztužení

1.4

Dilatace

2

Střechy

2.1

Zatížení

2.2

Konstrukční typy krovů

2.3

Krokevní soustava

2.4

Hambalková soustava

2.5

Vaznicová soustava

2.6

Vazníková (vlašská) soustava

2.7

Ploché střechy

3

Stropy

3.1

Zatížení

3.2

Železobetonové stropy monolitické

3.3

Železobetonové stropy nosníkové (vložkové, polomontované)

3.4

Železobetonové stropy montované

3.5

Keramické stropy

3.6

Nosníkové stropy (polomontované)

3.7

Keramické panely a povaly

3.8

Ocelové stropy

3.9

Spřažené stropy

3.10

Dřevěné stropy

3.11

Klenby a oblouky

4

Trámy a průvlaky

4.1

Zatížení

4.2

Dřevěné trámy a průvlaky

4.3

Ocelové trámy a průvlaky

4.4

Železobetonové trámy a průvlaky

5

Překlady

5.1

Zatížení

5.2

Prefabrikované překlady

5.3

Keramické překlady

5.4

Monolitické překlady

5.5

Ocelové překlady

5.6

Zděné překlady

6

Schodiště

6.1

Všeobecné údaje o schodištích

6.2

Dřevěná schodiště

6.3

Ocelová schodiště

6.4

Schodiště železobetonová

7

Zděné konstrukce

7.1

Konstrukční systémy

7.2

Nosné stěny a pilíře

8

Sloupy

8.1

Dřevěné sloupy

8.2

Ocelové sloupy

8.3

Železobetonové sloupy

9

Výškové budovy

10

Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

10.1

Statické systémy

10.2

Železobetonové haly

10.3

Ocelové haly

10.4

Dřevěné haly

10.5

Zděné haly

10.6

Haly z plastů

10.7

Haly z tkanin a folií

11

Zakládání staveb

11.1

Základy plošné

11.2

Základy hlubinné

11.3

Omezení deformace základových konstrukcí

12

Stavební jámy

12.1

Svahované jámy

12.2

Roubené pažení

12.3

Štětové stěny

13

Opěrné stěny

13.1

Obkladní stěny

13.2

Gravitační stěny

13.3

Úhelníkové stěny

13.4

Desková stěna na žebrech

13.5

Palisáda

13.6

Vyztužená zemina

14

Přílohy

Literatura

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.