TP 1.21 - Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZADRŽOVACÍ A ZACHYCOVACÍ SYSTÉMY PROTI PÁDU OSOB

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ

TP 1.21

aktualizace 2018

Anotace

Některé udržovací práce nelze bezpečně provádět, bez toho, aby stavba byla vybavena příslušnými zařízeními určenými k ochraně proti pádu. Proto je tato pomůcka zaměřena především na navrhování systémů zadržení pádu a systémů zachycení pádu pro práce na střechách a jiných plochách s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky a na navrhování systémů určených k údržbě fasády pro práci formou lanového přístupu - pracovního polohování za využití kotvicích bodů. Jednotlivé kapitoly obsahují základní pojmy z oblasti bezpečnosti práce, popisují bezpečnost a přístupnost při užívání stavby, zejména bezpečnost udržovacích prací v příslušných právních předpisech. Dále je zde popsána ochrana proti pádům z výšky, prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny, bezpečnostní střešní háky podle ČSN EN 517 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - bezpečnostní střešní háky, principy a způsoby navrhování systémů zadržení a zachycení pádu, příklady řešení plochých, pultových střech a dalších ploch s rizikem pádu za použití kotvicích bodů, pravidla instalace kotvicích zařízení a součinnost projektanta, zhotovitele stavby a koordinátora BOZP na staveništi.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy

2

Bezpečnost a přístupnost při provádění udržovacích prací na střechách

3

Bezpečnost a přístupnost stavby při užívání prací v právních předpisech

3.1

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

3.2

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

3.3

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

3.4

Zákony a nařízení vlády se vztahem k bezpečnosti provádění udržovacích prací

3.4.1

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

4

Prostředky ochrany osob proti pádu - kotvicí zařízení podle ČSN EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně

5

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - bezpečnostní střešní háky podle ČSN EN 517

6

Principy navrhování zadržovacích systémů a systémů zaáchycení pádu

6.1

Plochy se sklonem do 10° (bez kluzkého povrchu)

6.2

Plochy se sklonem nad 25° a nad 45°

6.3

Plochy se zvláštními tvary se sklonem do 10°

7

Příklady řešení plochých a pultových střech a ploch s rizikem pádu za použití kotvicích bodů

7.1

Systém tvořený kotvicím zařízením složeným pouze ze samostatných kotvicích prvků/bodů

7.2

Horizontální kotvicí zařízení s poddajným kotvicím vedením (ocelovým nebo textilním lanem)

7.3

Kombinovaný systém (kombinace systému s poddajným kotvicím vedením a samostatných kotvicích prvků/bodů)

8

Způsoby navrhování zadržovacích systémů a systémů zachycení pádu

8.1

Nejčastější chyby v umístění kotvicích zařízení

8.2

Určení délky spojovacího prostředku OOPP bez pomocného kotvicího zařízení

8.3

Určení délky spojovacího prostředku s pomocným kotvicím zařízením

8.4

Příklady řešení ploch se sklonem do 10° za pomoci samostatných kotvicích prvků/bodů

8.5

Příklady řešení ploch se sklonem do 10° za pomoci kotvicích zařízení propojených poddajným kotvicím vedením

8.6

Příklady řešení ploch se sklonem do 10° za pomoci kombinace kotvicích zařízení propojených poddajným kotvicím vedením a samostatných kotvicích prvků/bodů

8.7

Plochy s nedostatečnou výškou pro bezpečné zachycení pádu

8.8

Příklad řešení plochých střech se zvláštními tvary s použitím jednotlivých kotvicích zařízení a systémů s poddajným kotvicím vedením

8.9

Příklad řešení sedlové střechy pomocí kombinace systému s poddajným kotvicím vedením a samostatných kotvicích prvků

8.10

Příklady řešení šikmých střech za použití kotvicích zařízení s poddajným vedením

8.11

Příklady řešení sedlové střechy pomocí horizontálního systému s poddajným kotvicím vedením

8.12

Příklady řešení pochozích žlabů a okapů

8.13

Příklady řešení střech se sklonem nad 25° za použití kotvicích zařízení

8.14

Příklady řešení střech se sklonem do 25° za použití bezpečnostních střešních háků podle ČSN EN 517

8.15

Příklady řešení sedlových střech se sklonem nad 25° s použitím bezpečnostních střešních háků podle ČSN EN 517

8.16

Příklady řešení valbových střech se sklonem nad 25° s použitím bezpečnostních střešních háků podle ČSN EN 517

9

Pravidla instalace kotvicích zařízení a bezpečnostních střešních háků

10

Zásady pro navrhování zařízení určených pro práci formou lanového přístupu a pro pracovní polohování

10.1

Pracovní polohovací systém

10.2

Systém lanového přístupu

10.3

Pravidla pro navrhování kotvicích zařízení

10.4

Navrhování systémových kotvicích zařízení

10.5

Navrhování kotvicích zařízení formou zámečnických výrobků

11

Závěr

12

Obrazová příloha

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit