TP 1.8.1 - TEPELNÁ OCHRANA A ENERGETIKA BUDOV

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TEPELNÁ OCHRANA A ENERGETIKA BUDOV

TP 1.8.1

1. vydání 2014

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – Program EFEKT

Klíčová slova:

fyzika stavební, úspory tepla, vytápění, výpočty, prostup tepla, energetická náročnost budov, difuze, stabilita tepelná, teplota dotyková, teplota povrchová

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Kniha je určena pro stavební inženýry se zájmem o problematiku tepelné ochrany budov. Text pomůcky vychází z ČSN 73 0540-2:2011, změny Z1 ČSN 73 0540-2:2012, ČSN EN ISO 13788:2013 a podle vyhlášky MPO ČR o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., z března 2013 a je rozdělen do kapitol podle hodnocených požadavků, a to od hodnocení součinitele prostupu tepla až po energetické hodnocení budov. Kromě vysvětlení fyzikálních zákonitostí spojených s návrhem a hodnocením stavebních konstrukcí a budov uvádí i návody k podrobnému výpočtovému hodnocení, včetně příkladů výpočtů s využitím výpočetní techniky. Příklady hodnocení jednotlivých požadavků jsou uváděny s využitím softwaru tepelně technických programů (Svoboda Software). Součástí každé kapitoly je také souhrn normových požadavků a návody pro navrhování z hlediska stavební tepelné techniky. Publikace obsahuje i rozsáhlou pasáž, pojednávající o navrhování a hodnocení staveb podle nového energetického zákona a jeho prováděcí vyhlášky.

OBSAH

Úvod

1

Součinitel prostupu tepla

1.1

Šíření tepla

1.2

Součinitel prostupu tepla

1.3

Normové požadavky

1.4

Příklady výpočtu

2

Difuze a kondenzace vodní páry

2.1

Difuze vodní páry

2.2

Vyšetření výskytu kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce

2.3

Spárová difuze vodní páry

2.4

Roční bilance kondenzace a vypařování

2.5

Normové požadavky

2.6

Zásady pro navrhování stavebních konstrukcí z hlediska difuze a kondenzace vodní páry

2.7

Příklady výpočtů

Příklad 2.1

Příklad 2.2

3

Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

3.1

Výpočtové hodnocení

3.2

Normové požadavky

3.3

Příklad výpočtu

Příklad 3.1

4

Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce

4.1

Výpočet poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce

4.2

Normové požadavky

4.3

Zásady pro navrhování podlahových konstrukcí z hlediska poklesu dotykové teploty

4.4

Příklady výpočtu

Příklad 4.1

Příklad 4.2

5

Tepelná stabilita místnosti v letním období

5.1

Výpočet

5.2

Normové požadavky

5.3

Zásady navrhování stavebních konstrukcí a budov z hlediska letní tepelné stability

5.4

Příklad výpočtu

Příklad 5.1

6

Tepelná stabilita místnosti v zimním období

6.1

Výpočet

6.2

Normové požadavky

6.3

Zásady pro navrhování stavebních konstrukcí a budov z hlediska zimní tepelné stability

6.4

Příklad výpočtu

Příklad 6.1

7

Energetické hodnocení budov

7.1

Hodnocení podle ČSN 73 0540-2:2011

7.2

Hodnocení podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

7.3

Zásady pro navrhování budov z energetického hlediska

7.4

Příklad výpočtu

Příklad 7.1

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit