TP 1.6 - SPOLUPRÁCE AO PŘI NAVRHOVÁNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB - 1. ČÁST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

SPOLUPRÁCE AO PŘI NAVRHOVÁNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

TP 1.6

aktualizace 2012

Anotace:

Základní přehled o požárně bezpečnostních požadavcích na stavby a o možnostech jejich zajištění prvky pasivní ochrany (stavebními konstrukcemi), nebo aktivní ochrany (instalací požárně bezpečnostních zařízení), popř. jejich kombinací. Pomůcka je rozdělena do tří kapitol, týkajících se právních předpisů, popisu postupů autorizovaných osob v projektové činnosti a provádění staveb a popisu postupů navrhování staveb z hlediska požární bezpečnosti.

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.1

Přehled používaných zkratek

1.2

Právní rámec činnosti autorizované osoby v oboru požární bezpečnost staveb

1.2.1

Směrnice Rady 89/106/EHS a Interpretační dokument č. 2

1.2.2

Principy ochrany veřejného zájmu z hlediska tematiky požární bezpečnosti staveb

1.2.3

Kodex norem požární bezpečnosti staveb v ČR

1.2.4

Vazba mezi evropskými předpisy a kodexem norem požární bezpečnosti staveb

2

Postupy autorizovaných osob v projektové činnosti a provádění staveb

2.1

Doporučené postupy autorizovaných osob v oboru požární bezpečnost staveb

2.2

Postupy autorizovaných osob v oboru požární bezpečnost staveb v projektové činnosti

2.2.1

Územní příprava

2.2.2

Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

2.2.3

Projektová příprava - požárně bezpečnostní řešení stavby

2.2.4

Požárně bezpečnostní řešení dokumentace pro stavební povolení

2.2.5

Požárně bezpečnostní řešení dokumentace pro provádění stavby

2.3

Principy spolupráce autorizovaných osob v projektové činnosti a při provádění staveb

3

Popis postupů navrhování staveb z hlediska požární bezpečnosti

3.1

Základní pojmy

3.2

Všeobecné, územní, dispoziční a konstrukční požadavky požární bezpečnosti na stavby

3.3

Třídění a vlastnosti stavebních hmot, výrobků, konstrukčních částí a konstrukčních systémů staveb

3.3.1

Požárně technické vlastnosti stavebních hmot, výrobků a konstrukcí

3.3.2

Třídění konstrukčních částí a konstrukčních systémů staveb

3.4

Aktivní zajištění staveb

3.5

Postupy navrhování staveb z hlediska požární bezpečnosti v ČR

3.5.1

Postupy navrhování nevýrobních a výrobních staveb

3.5.2

Požární úseky a jejich riziko

3.5.3

Velikost požárních úseků

3.5.4

Požadavky na stavební konstrukce

3.5.5

Prokazování požárně technických vlastností stavebních hmot, výrobků a konstrukcí

3.5.6

Únikové cesty

3.5.7

Odstupy

3.5.8

Technická a technologická zařízení

3.5.9

Zajištění protipožárního zásahu

3.5.10

Dodávka elektrické energie

3.6

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

3.6.1

Budovy pro bydlení a ubytování

3.6.2

Změny staveb

3.6.3

Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

3.6.4

Shromažďovací prostory

Literatura

4

Příloha - Kodex požárních norem platný k 1.9.2012

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit