Harmonizovaná evropská norma

Harmonizovaná evropská norma

Obsah harmonizované normy pro stavební výrobky

  • Obecná část EN

Předmět normy vymezující výrobek a jeho zamýšlené použití ve stavbě definuje stavební výrobek, na který se vztahuje.

Požadavky na výrobek, obvykle v členění na všechna (obecná) použití a na specifická použití výrobku ve stavbě, se uvádí buď formou klasifikačních tříd nebo úrovní nebo ve formě mezních úrovní nebo hodnot. Klasifikační třídy nebo úrovně vlastností výrobků se užívají pro kódové vyjadřování a deklaraci vlastností daného typu výrobku výrobcem v jeho dokumentaci o výrobku, v prohlášení o vlastnostech, označení CE apod.

POZNÁMKA: Třídy a úrovně jednotlivých vlastností výrobků umožňují jednotlivým členským státům EU, v rozsahu daném harmonizovanou normou zvolit takové třídy nebo úrovně, které zohledňují místní klimatické podmínky a zavedenou úroveň ochrany veřejného zájmu.

Harmonizované normy mohou také stanovit mezní úrovně nebo přímo hodnoty vlastností výrobku, které nesmí být překročeny. Zajišťují minimální/maximální mez vlastností pro evropský trh tak, aby nebezpečné nebo nevhodné výrobky na něj nemohly být uvedeny. Pokud životnost staveb souvisí s charakteristikami výrobku, obsahují harmonizované normy také požadavky vztahující se k životnosti výrobku při jeho určeném použití.

Zkušební metody s odkazem na příslušné zkušební normy.

Náležitosti označení výrobku (kódové značení apod.).

Hodnocení shody a požadavky na řízení výroby u výrobce.

Další informace v závislosti na typu výrobku.

  • Harmonizovaná část EN

Příloha ZA (popř. v některých normách může být i ZB) má jako jediná část harmonizované normy přímý vztah k Nařízení CPR a stanoví základní regulované charakteristiky a příslušné vlastnosti. Dále stanoví systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (dříve systémy posuzování shody), úkoly výrobce a oznámeného subjektu (dříve notifikované osoby) při uvádění výrobků na trh, vymezení obsahu nezbytných dokumentů vydávaných při uvádění výrobku na trh (prohlášení o vlastnostech) a označení CE.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.