MP 1 - PROJEKTOVÁ ČINNOST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PROJEKTOVÁ ČINNOST

MP 1

aktualizace 2018

Klíčová slova:

dokumentace, činnost projektová

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka MP 1 Projektová činnost popisuje obvyklé postupy při zpracování územně plánovací dokumentace, při přípravě stavby, v projektové přípravě, doplňkové postupy, jako je autorský dozor projektanta, inženýrská činnost. Dále doprovodné postupy, jako je předání a expedice zakázky, dokladování průběhu zpracování dokumentace, ukládání dokumentace, a technické úpravy dokumentace. Popisuje návaznost na právní předpisy, základní ČSN, a další technické předpisy.

OBSAH

1

Projektová činnost autorizovaných osob

1.0

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti autorizované osoby

1.2

Obecný postup činnosti AO

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy autorizované osoby v projektové činnosti

2.1

Rozdělení postupů AO

2.1.1

Postup projektové přípravy

2.1.2

Výkony podle oborů a specializací

2.2

Základní postupy AO

2.2.1

Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

a)

ÚS - Územní studie (AO)

b)

ZÚR - Zásady územního rozvoje (AO)

c)

ÚP - Územní plán (AO)

d)

RP - Regulační (AO)

2.2.2

Postupy v přípravě stavby

a)

SO - Studie stavby optimalizační (AO i NAO)

b)

SK - Studie stavby koncepční (AO i NAO)

c)

GPÚPI - Grafická příloha k žádosti o územně plánovací informaci (AO i NAO)

d)

DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí (AO)

e)

DÚR a PDSP - Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (AO)

2.2.3

Postupy v projektové přípravě

a)

PDSP - Projektová dokumentace pro stavební povolení (AO)

b)

PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby (AO)

c)

JD - Jednostupňová sloučená (jednostupňová) dokumentace (AO)

d)

PDOS - Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (AO)

2.3

Doplňkové postupy AO

2.3.1

Činnost AO při provádění staveb

a)

AD - Autorský dozor projektanta (AO)

b)

IČ - Inženýrská činnost (není předepsána kvalifikace)

c)

DZS - Dokumentace změny stavby před dokončením (AO)

d)

TD - Technický dozor stavebníka

2.3.2

Činnost AO v nesmluvním vztahu

a)

Ukončení zakázky - po předání dokumentace k územnímu řízení

b)

Ukončení zakázky - po předání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení

c)

Realizace stavebního díla bez smluvního zabezpečení autorského dozoru

d)

Reklamační řízení v záruční lhůtě

e)

Reklamační řízení po záruční lhůtě

3

Další postupy v projektové činnosti

3.1

Projektové práce pro stavebníka

a)

DPS - Dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

b)

ZDZS - Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (není předepsána kvalifikace)

c)

FA (RA) - Finanční analýza a rozpočtová analýza (není předepsána kvalifikace)

d)

SP - Studie proveditelnosti (není předepsána kvalifikace)

e)

DZVÚ - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (AO)

f)

JDÚS - Jednoduchá dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (AO i NAO)

g)

DO - Dokumentace pro ostatní stavby (AO nebo předepsána kvalifikace)

h)

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

3.2

Projektové práce pro zhotovitele stavby

a)

DPS - Dokumentace pro realizaci staveb (AO i NAO)

b)

DD - Dodavatelská dokumentace (není předepsána kvalifikace)

c)

POV - Plán organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)

d)

VD - Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)

3.3

Projektové práce pro vlastníka stavby

a)

DUP - Dokumentace pro uvedení do provozu (není předepsána kvalifikace)

b)

DUS - Dokumentace pro užívání stavby (není předepsána kvalifikace)

c)

DBP - Dokumentace bouracích prací (AO i NAO)

d)

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

3.4

Doprovodné postupy

3.4.1

Předání a expedice zakázky

3.4.2

Dokladování průběhu zpracování dokumentace

3.4.3

Ukládání dokumentace

3.4.4

Technické úpravy dokumentace

4

Informační zdroje

4.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

4.2

Obecně závazné právní předpisy související s činností autorizované osoby

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit