TP 1.9.8 - Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

REVIZNÍ PROTOKOL PRO OVĚŘENÍ DOSTATEČNOSTI GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU (GP)

TP 1.9.8

1. vydání 2017

Klíčová slova:

geotechnika, základy, zakládání, průzkum geotechnický, kategorie geotechnické

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka obsahuje protokolární soupis sloužící k prověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP). Samostatné přílohy slouží jako pomůcka k sestavení Revizního protokolu. Uvádí podrobná doporučení pro rozsah geotechnického průzkumu podle ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí-část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy, přílohy B3, s dalšími doporučeními a komentáři autorů podle osvědčených tuzemských zkušeností. Poskytují také návod k zatřiďování do geotechnických kategorií.

Obsah

Úvod

1

Revizní protokol GP

2

Návod k zatřiďování do geotechnických kategorií

3

Podrobná doporučení pro rozsah GP

3.1

Základy - všeobecná doporučení

3.2

Plošné základy - patky a pasy bez vzájemné interakce

3.3

Plošné základy - patky a pasy se vzájemnou interakcí

3.4

Plošné základy - základové desky

3.5

Pilotové základy

3.6

Inženýrské stavby (mosty, vysoké konstrukce apod.)

3.7

Základy vodohospodářských konstrukcí

3.8

Hluboké výkopy

3.9

Těsnicí stěny

3.10

Liniové konstrukce - násypy a výkopy

3.11

Ostatní liniové konstrukce dopravních staveb

3.12

Rýhy pro produktovody

3.13

Malé tunely a podzemní kaverny

3.14

Horninové kotvy

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit