TP 1.3 - PŘÍRUČKA PROTIVÝBUCHOVÉ OCHRANY STAVEB - 1. ČÁST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Projekt CZ.04.3.07/3.2.01.3/3323

Protivýbuchová ochrana staveb

Projekt je podporovaný Evropským sociálním fondem,

rozpočtem Hlavního města Prahy a státním rozpočtem České republiky

PŘÍRUČKA PROTIVÝBUCHOVÉ OCHRANY STAVEB

TP 1.3

1. vydání 2008

OBSAH

1

ÚVOD

2

VÝBUCHY A ODHAD PARAMETRŮ VYGENEROVANÝCH TLAKOVÝCH VLN

2.1

ÚVOD

2.2

RÁZOVÉ VLNY V OTEVŘENÉM PROSTORU

2.2.1

Výbuch kondenzované výbušiny

2.2.2

Výbuch neohraničeného oblaku par/plynu

2.2.2.1

Metoda TNT-ekvivalentu

2.2.2.2

Metoda Multi-Energy

2.3

FYZIKÁLNÍ VÝBUCH

2.4

VÝBUCHY V ČÁSTEČNĚ UZAVŘENÉM PROSTORU

2.4.1

Výbuch kondenzované výbušiny ve vnitřním prostoru objektů

2.4.1.1

Popis děje

2.4.1.2

První fáze zatížení objektů - odraz vzdušné rázové vlny

2.4.1.3

Druhá fáze zatížení objektů - kvazistatický přetlak

2.4.1.4

Ventilování komorových výbuchů

2.4.2

Ventilovaný výbuch plynu

2.4.2.1

Etapa ohraničeného výbuchu

2.4.2.2

Etapa odstranění ventilu

2.4.2.3

Etapa ventilování

2.4.2.4

Faktory ovlivňující ventilovaný výbuch plynu

2.4.2.5

Mechanismus urychlování plamene

2.4.2.6

Odhad přetlaků při ventilovaných vnitřních výbuších

2.4.3

Výbuch prachové disperze

2.5

ŠÍŘENÍ TLAKOVÉ VLNY A JEJÍ INTERAKCE S PŘEKÁŽKOU

2.5.1

Odraz vlny

2.5.2

Dynamický tlak

2.5.3

Zatížení odrazného povrchu

2.5.4

Zatížení objektu

2.5.5

Zatížení zadní stěny objektů

2.5.6

Zatížení malých nebo otevřených objektů

2.5.7

Válcové nebo kulové objekty

3

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ VÝBUŠNOSTI LÁTEK A VÝBUCHOVÉHO POLE

3.1

KONDENZOVANÉ LÁTKY

3.1.1

Požadavky ČSN EN 13631-1 (2005)

3.1.2

Hodnocení výkonových schopností výbušin

3.2

STANOVENÍ POŽÁRNĚ TECHNICKÝCH CHARAKTERISTIK A TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ PRACHŮ, PLYNŮ A PAR KAPALIN V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 406/2004 Sb.

3.2.1

Základní pojmy z oblasti výbušnosti plynů, par a prachů

3.2.2

Zdroje fyzikálně-chemických dat

3.3

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY PLYNŮ A KAPALIN

3.4

POŽÁRNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA TUHÝCH LÁTEK

3.4.1

Výbuchové parametry

3.4.2

Podstata výbušnosti hořlavých prachů

3.4.3

Výbušnost hořlavého prachu ovlivňují zejména tyto faktory

3.4.4

Nebezpečné zóny výbušné koncentrace v návaznosti na ČSN EN 61241-10

3.4.5

Základní povinnosti provozovatele prašných technologií

3.5

ZJIŠŤOVÁNÍ VÝBUCHOVÉ ODOLNOSTI KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ VÝBUCHEM

3.5.1

Zkoušky zařízení

3.5.1.1

Odolnost oken a dveří proti výbuchu zkoušená na rázové trubici

3.5.1.2

Odolnost oken a dveří proti výbuchu zkoušených na volném prostranství

4

ANALÝZA ODEZVY STAVEBNÍ KONSTRUKCE

4.1

POHYBOVÉ ROVNICE

4.1.1

Hmotnost konstrukce

4.1.2

Tlumení

4.1.3

Tuhost konstrukce

4.1.4

Výpočet pohybových rovnic

4.2

PRUŽNÉ A NEPRUŽNÉ REZERVY NAMÁHÁNÍ KONSTRUKCE

4.3

ZJEDNODUŠOVÁNÍ KONSTRUKCE A JEJÍHO ZATÍŽENÍ

4.3.1

Posuzování porušení při kombinaci zatížení

4.4

NEJISTOTY PŘI STANOVENÍ ODEZVY KONSTRUKCE

4.5

NORMOVÉ POŽADAVKY PRO VÝPOČET

4.5.1

ČSN EN 1991-1-7

4.5.1.1

Příklady navrhování prvků konstrukce

4.6

POSUZOVÁNÍ ÚČINKŮ VÝBUCHU PODLE KRITÉRIÍ

5

VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PŘI DYNAMICKÉM ZATÍŽENÍ

5.1

ÚVOD

5.2

POSOUZENÍ STAVU MATERIÁLŮ PO PŘESTÁLÉM VÝBUCHU

5.3

ODBĚR A ZKOUŠKY JÁDROVÝCH VÝVRTŮ

5.3.1

Laboratorní zpracování jádrových vývrtů

5.3.2

Stanovení pevnosti v tlaku

5.3.3

Stanovení pevnosti v tahu

5.3.4

Stanovení modulu pružnosti

5.4

ODTRHOVÉ ZKOUŠKY

5.5

VODOTĚSNOST A NASÁKAVOST

5.6

ULTRAZVUKOVÁ IMPULSOVÁ METODA

5.7

PŘÍMÉ POZOROVÁNÍ MIKROSTRUKTURY MATERIÁLŮ

5.8

POSUZOVÁNÍ STAVU KONSTRUKCE PO VÝBUCHU JAKO CELKU

5.8.1

Mapování trhlin

5.8.2

Geodetické metody

5.9

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

5.10

CELKOVÉ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

6

MĚŘENÍ ODEZVY KONSTRUKCE PŘI VÝBUCHU

6.1

ÚVOD

6.2

DRUHY VÝBUCHŮ

6.2.1

Výbuchy podle způsobu provedení

6.3

MĚŘICÍ LINKY A JEJICH VLASTNOSTI

6.3.1

Rozdělení snímačů

6.3.2

Specifické vlastnosti signálů a měřicích linek

6.3.3

Rozmístění snímačů na měřené konstrukci

6.3.4

Nejistota měření

6.4

PŘÍKLAD - ODOLNOST ZDĚNÉ PŘEPÁŽKY

6.5

ZÁVĚR

7

ZJIŠŤOVÁNÍ STOP PO VÝBUCHU

7.1

KLASIFIKACE POŠKOZENÍ

7.2

PŘEDHAVARIJNÍ PORUCHY

7.3

PORUCHY ZPŮSOBENÉ VÝBUCHEM

7.4

HODNOCENÍ ÚČINKŮ VÝBUCHU

8

ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU KONSTRUKCÍ

8.1

VSTUPNÍ PODMÍNKY

8.2

PROTIVÝBUCHOVÉ OCHRANNÉ SYSTÉMY

8.2.1

Odlehčení výbuchu

8.2.2

Potlačení výbuchového tlaku

8.2.3

Systémy pro oddělení výbuchu

8.2.3.1

Protiexplozní pojistky pro plyny a páry se vzduchem

8.2.3.2

Zařízení pro technické oddělení výbuchu pro prachy

8.2.4

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku

8.3

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOREM SOUVISEJÍCÍCH S DANOU PROBLEMATIKOU

8.4

AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

9

METODY REKONSTRUKCE A ZTUŽOVÁNÍ KONSTRUKCÍ

9.1

ÚVOD

9.2

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTUKČNÍCH ZÁSAHŮ

9.2.1

Zesilování desek

9.2.1.1

Zesilování nadbetonováním

9.2.1.2

Zesilování přidáním výztuže

9.2.1.3

Zesilování zmenšením rozpětí

9.2.2

Zesilování nosníků

9.2.2.1

Zesilování zvětšením průřezu

9.2.2.2

Zesilování zmenšením rozpětí

9.2.2.3

Zesilování přidáním tuhé výztuže

9.2.2.4

Zesilování přidáním lepené výztuže

9.2.2.5

Zesilování vnějším předpětím

9.2.3

Zesilování sloupů

9.2.3.1

Zesilování přidáním betonářské výztuže a betonu

9.2.3.2

Zesilování přidáním tuhé výztuže

9.2.3.3

Zesilování ovinutím a výztuží v drážce

9.2.4

Souvislé zesilování konstrukce

9.3

TECHNOLOGIE SANACE VÝBUCHEM POŠKOZENÝCH STAVEB POMOCÍ KOMPOZITNÍCH TKANIN A UHLÍKOVÝCH PÁSKŮ

9.3.1

Úvod

9.3.2

Kompozitní materiály

9.3.3

Využití kompozitních materiálů

9.3.4

Postup aplikace

9.3.5

Výzkum a normalizace

9.3.6

Hodnocení použití kompozitních materiálů

9.3.7

Závěry

10

LITERATURA

10.1

NORMOVÉ PODKLADY

10.1.1

Eurokódy

10.1.2

České národní normy, ISO normy a předpisy

10.1.3

Ostatní normy a předpisy

10.2

PUBLIKACE

10.2.1

Sborníky ze seminářů projektu

10.2.2

Ostatní publikace

Verze pro tisk ve formátu PDF >>

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit