IP 3 - NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ

IP 3

1. vydání 2006

Klíčová slova:

úprava dokumentů, písemnosti, úprava jazyková, počítač

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Definice vybraných pojmů

2

Normalizované formáty papíru

3

Psaní velkých písmen

3.1

Obecné zásady psaní vlastních jmen a názvů

3.2

Jména osob a názvy živých bytostí

3.3

Jména zeměpisná a jména míst

3.4

Názvy institucí a regionů

3.5

Přídavná jména

3.6

Další názvy a jména psaná s velkým počátečním písmenem

3.7

Psaní velkých písmen v závorkách

3.8

Oslovení v dopisech

3.9

Časté chyby v psaní velkých písmen

4

Členicí (interpunkční) znaménka

4.1

Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník

4.2

Tři tečky (výpustek)

4.3

Spojovací čárka (spojovník), pomlčka

4.3.1

Spojovník

4.3.2

Pomlčka

4.4

Závorky a uvozovky

4.4.1

Závorky

4.4.2

Uvozovky

4.4.3

Odsuvník

5

Zkratky

5.1

Zkratky často se opakujících slov

5.2

Názvy měst a obcí

5.3

Rodná (křestní) jména

5.4

Akademické tituly, vědecké a vojenské hodnosti

5.5

Zkratky právního označení firem

5.6

Iniciálové zkratky

5.7

Zkratková slova

5.8

Doporučené odkazy

6

Značky

6.1

Značky fyzikálních veličin

6.2

Značky jednotek

6.3

Úhlový stupeň, minuta a vteřina

6.4

Exponenty, indexy

6.5

Značky měn

6.6

Matematické značky

6.7

Zlomky

6.7.1

Obyčejné zlomky

6.7.2

Desetinné zlomky

6.8

Procento, promile

6.9

Rozměry a tolerance

6.10

Měřítko

6.11

Průměr

6.12

Paragraf

6.13

Značka & (et)

6.14

Značka # (číslo)

6.15

Stejnítka

7

Čísla a číslice

7.1

Arabské číslice

7.2

Římské číslice

7.3

Desetinná čísla, členění čísel

7.4

Peněžní částky

7.5

Sestavy čísel

7.6

Kalendářní data

7.7

Časové údaje

7.8

Telefonní a faxová čísla

7.9

Ostatní čísla

7.10

Spojení čísel se slovy nebo s písmeny

8

Zvýrazňování textu

8.1

Umístění na samostatný řádek

8.2

Změna řezu písma

8.3

Podtržení

8.4

Změna velikosti nebo druhu písma

8.5

Psaní velkými písmeny (verzálkami)

8.6

Proložení písma

8.7

Vložení do uvozovek

8.8

Vložení do rámečku

9

Členění textů a označování jejich částí

9.1

Odstavce

9.2

Výčty

9.3

Označování částí textu

9.3.1

Číselné označování částí textů

9.3.2

Abecedně-číselné označování částí textu

9.4

Úprava nadpisů

10

Textový sloupec

10.1

Papír a formáty papíru

10.2

Okraje textového sloupce a řádkové rozteče

10.3

Velikosti a druhy písma

10.4

Nahrazování znaků, které nejsou obsaženy přímo na klávesnici

10.5

Mezery mezi znaky (shrnutí pravidel o mezerách)

10.6

Poznámky pod čarou

10.7

Číslování tabulek a obrázků

10.8

Číslování stránek

11

Psaní slov přejatých

11.1

Počeštěná podoba psaní některých hlásek nebo skupin hlásek

11.2

Psaní s a z v přejatých slovech

11.3

Označování délky samohlásek

11.4

Další podoby převzatých slov

11.5

Psaní osobních jmen

11.6

Psaní zeměpisných jmen

11.7

Slova pociťovaná v českém jazyce jako cizí

12

Vybrané pravopisné a terminologické problémy

12.1

Přídavná jména utvořená příponou -cí (icí, ící)

12.2

Přídavná jména s příponou -ální

12.3

Podmiňovací způsob

12.4

Číslovky dva, oba, tři, čtyři

12.5

Dvacáté a jednadvacáté století

12.6

Expertiza

12.7

Evropská měnová jednotka

12.8

Image

12.9

Internet

12.10

Je pravda

12.11

Ustavit a ustanovit

12.12

Zůstat a zúčastnit se

12.13

Platnost a účinnost právního předpisu

12.14

Vlastní jména ve třetím pádě

12.15

Výjimka

12.16

Přídavná jména s příponou -ní

12.17

Nesprávné používání některých termínů

13

Bibliografické citace

13.1

Citační analýza a stanovení impakt faktoru

13.2

Zdroje údajů bibliografické citace

13.3

Odkazy

13.3.1

Vztah mezi citacemi a odkazy v textu

13.3.2

Odkazy metodou číselných citací

13.3.3

Odkazy metodou průběžných poznámek

13.3.4

Odkazy metodou uvádění prvního prvku a data

13.4

Struktura bibliografických citací

13.5

Obecná pravidla

13.5.1

Zkratky

13.5.2

Psaní velkých písmen

13.5.3

Interpunkce

13.5.4

Dodatky a opravy

13.6

Specifikace jednotlivých prvků bibliografické citace

13.6.1

Primární odpovědnost

13.6.2

Název

13.6.3

Podřízená odpovědnost

13.6.4

Vydání

13.6.5

Údaje o vydávání (seriálová publikace)

13.6.6

Nakladatelské údaje

13.6.7

Rozsah

13.6.8

Edice

13.6.9

Ostatní informace

13.6.10

Standardní číslo

13.6.11

Dílčí část

13.6.12

Prvky citace patentových dokumentů

13.7

Citace právních předpisů a technických norem

13.7.1

Úplná a zkrácená citace právního předpisu

13.7.2

Citace novelizovaného právního předpisu

13.7.3

Citace ustanovení právního předpisu

13.7.4

Citace technických norem

13.8

Soupis bibliografických citací

14

Korektury textů a dokumentů

15

Adresy

15.1

Rozměry adres adresátů

15.2

Umístění adres na obálkách

15.3

Adresy na dopisnicích a pohlednicích

15.4

Adresy na dopisech

15.5

Obsah adres odesílatele

15.6

Adresa adresáta

15.6.1

Označení adresáta

15.6.2

Místní údaje

15.7

Úprava adres

15.8

Přepravní údaje

16

Obchodní a úřední dopisy

16.1

Záhlaví (hlavička) dopisu

16.2

Adresa adresáta

16.3

Odvolací údaje

16.3.1

Sloupcové odvolací údaje

16.3.2

Řádkové odvolací údaje

16.3.3

Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů

16.4

Datum

16.5

Věc

16.6

Oslovení

16.7

Text dopisu

16.8

Pozdrav

16.9

Razítko

16.10

Podpis

16.11

Parafování

16.12

Přílohy

16.13

Rozdělovník

16.14

Doplňující údaje

16.15

Vícestránkové dopisy

16.16

Utajované dokumenty

16.17

Osobní dopisy vedoucích pracovníků

16.18

Dopisy do zahraničí

16.18.1

Adresy zásilek do zahraničí

16.18.2

Úprava dopisů do zahraničí

17

Dopisy fyzických osob právnickým osobám

18

Faxové zprávy

19

E-mailová obchodní sdělení

19.1

Elektronická pošta

19.2

Úprava e-mailového obchodního sdělení

19.3

Harmonizace a regulace elektronického obchodu a elektronického obchodního styku v rámci společného vnitřního trhu Evropské unie

19.3.1

Úprava v evropském a národním právu

19.3.2

Obchodní sdělení

19.3.3

Šíření obchodních sdělení

19.3.4

Šíření obchodních sdělení v oblastech regulovaných činností

19.3.5

Novela občanského zákoníku

19.3.6

Sankce

20

Závěr

20.1

Revize ČSN 01 6910

20.2

Normalizovaná úprava dokumentů v zahraničí

20.3

Seznam platných technických norem věcně souvisejících s touto příručkou

20.4

Několik rad autorům dokumentů

21

Přílohy

21.1

Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vlevo

21.2

Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vpravo

21.3

Vzor obchodního dopisu s předtištěnými řádkovými odvolacími údaji

21.4

Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v zápatí

21.5

Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v záhlaví

21.6

Vzor osobního dopisu vedoucího pracovníka

21.7

Vzor dopisu fyzické osoby právnické osobě

21.8

Korekturní značky

Verze pro tisk ve formátu PDF >>

ÚVOD

S výkonem celé řady technických a dalších odborných profesí je neodmyslitelně spojena tvorba a psaní dokumentů nejrůznějšího charakteru a obsahu. Vedle věcně odborné správnosti a odpovídající stylizace (ve vazbě na typ dokumentu, např. technická dokumentace, závěrečná zpráva, recenze, odborná esej, původní teoretická stať) je základním požadavkem při tvorbě a psaní dokumentů jejich terminologická, jazyková a grafická správnost. Každý dokument vypovídá o úrovni instituce, podniku nebo osoby, která jej vyhotovila. Je také dokladem vztahu autora k jazyku, v němž je dokument vytvořen. Terminologická, pravopisná, gramatická a grafická správnost textu zvyšuje jeho čitelnost a umožňuje čtenáři soustředit se především na obsah.

Tato příručka se zabývá pravidly pro grafickou úpravu dokumentů zpracovaných na počítači a zásadami jejich formálního uspořádání. Vychází přitom z ustanovení souvisejících právních předpisů a platných českých technických norem, kterými jsou zejména:

ČSN 01 6910:2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem (nahradila ČSN 01 6910:1997);

ČSN ISO 1000:1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek (01°1301);

ČSN ISO 690:1996 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura, které podrobněji komentuje a vysvětluje.

Další relevantní technické normy jsou uvedeny v kap. 20.3.

Pravopisná úprava dokumentů se řídí současnými Pravidly českého pravopisu. Pravopis, neboli ortografie, představuje souhrn pravidel o používání písmen a diakritických znamének při písemném zaznamenávání spisovných jazykových projevů; vystihuje vzájemný poměr psaného a mluveného jazyka. Český pravopis je kodifikován Pravidly českého pravopisu.

Poznámka:

Žádný právní předpis závaznost Pravidel českého pravopisu přímo nestanoví. Pravopisná zvyklost češtiny je ustalována a sjednocována především Ústavem pro jazyk český a školskou soustavou. Ústav pro jazyk český vydává doporučující publikace (například Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Akademický slovník cizích slov) a provozuje jazykovou poradnu pro veřejnost. Příslušné státní ministerstvo (nyní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) je obvykle schvaluje pro užívání ke školní výuce češtiny, případně závazně vyžaduje respektování těchto zásad při výuce češtiny ve školách. Pravidla doporučovaná Ústavem pro jazyk český jsou obecně považována za oficiální.

Poslední kodifikace českého pravopisu byla provedena v roce 1993. V roce 1994 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dodatek k Pravidlům českého pravopisu, který zpracoval Ústav pro jazyk český AV ČR. Dodatek se vrátil u psaní přejatých slov k předchozím Pravidlům z roku 1958 a jejich reedicím (psaní s a z, psaní dlouhých a krátkých samohlásek).

Terminologická slovní zásoba oboru nebo oblasti (odborné názvosloví), definovaná v terminologické databázi nebo ve výkladovém slovníku, musí odpovídat pojmovému systému daného oboru nebo oblasti. Musí být přesná, jednoznačná ve výkladu pojmů a musí vést ke zvyšování jasnosti komunikace. Ze současných výkladových technických slovníků lze především doporučit:

a) základní stavební výkladový slovník:

DOS M 01.01 Slovník pojmů ve výstavbě. Obecná část, vydalo IC ČKAIT 2000 (připravuje se druhé aktualizované vydání)

b) stavební slovníky speciální:

DOS M 01.01.ZEM Slovník pojmů ve výstavbě. Zemědělské stavby, vydalo IC ČKAIT 2001

DOS M 01.01.BVT Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie, vydalo IC ČKAIT 2004

DOS M 01.01.GEO Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, vydalo IC ČKAIT 2006

c) obecný technický slovník:

Technický slovník naučný, část 1 - 8, vydal Encyklopedický dům Praha 2001 až 2005

Poznámka:

Definice v zákonech a předpisech mají tendenci být spíše interpretační než definující ("Pro účely tohoto zákona, se rozumí, že …"). Pak je možné, že stejný pojem je v různých právních předpisech definován odlišně. Definice v terminologických normách, v terminologických databázích či ve výkladových slovnících by měly být spíše definující než interpretační. Obecné terminologické principy a metodologický přístup k přípravě a uspořádání výkladových slovníků, tezaurů (řízených slovníků databází), klasifikačních systémů apod. řeší řada technických norem, zejména:

ČSN 01 0500 (ISO 10241) Terminologické normy - Příprava a uspořádání, 1996

ČSN ISO 704 (01 0505) Terminologická práce - Principy a metody, 2004

K preferovaným formám definic patří klasická definice (termín je zařazen do obecnější třídy a odlišen od ostatních členů dané třídy; např. "stavba je umělá hmotná struktura, pevně spojená se zemí"; nebo "liniová stavba je stavba, jejíž délka je významně větší než ostatní rozměry") a deskriptivní definice (je založena na popisu objektu nebo jevu). Za vadné (nepřípustné definice) se podle terminologických norem považuje definice kruhem (např. "stavba je stavební dílo …"), negativní definice ("inženýrské stavby jsou všechny stavby, které nejsou budovami") a neúplná definice. V omezené míře by se měla používat definice výčtem ("pozemní stavby jsou budovy, stožáry, komíny …").

Tato příručka se zaměřuje na normalizovanou úpravu a náležitosti dokumentů zpracovaných na počítači. Lze ji přiměřeně použít také pro úpravu dokumentů psaných na psacím stroji. Věnuje pozornost rovněž vybraným problémům pravopisných pravidel a vybraným terminologickým problémům, s nimiž se autoři technických dokumentů často setkávají.

1 DEFINICE VYBRANÝCH POJMŮ

Abstrakt -- krátké shrnutí obsahu dokumentu bez výkladu nebo kritiky.

Adresové pásmo -- obdélníkové pásmo v adresovém poli, určující maximální plochu, do které lze napsat poštovní adresu.

Adresové pole -- pole vyhrazené na formulářích pro umístění poštovní adresy.

Adresový blok -- adresa se standardními údaji psaná od levé svislice, obsahující maximálně šest řádků v jednoduchém řádkování (řádkování 1).

Autor -- osoba nebo korporativní orgán se zodpovědností za intelektuální nebo umělecký obsah dokumentu.

Autorský arch -- 20 normalizovaných stran.

Bibliografie -- 1. zaznamenávání a popis knižních a časopiseckých prací; 2. soupis tištěných literárních pramenů (knih, časopisů, novin, článků, příspěvků, zpráv), zpracovaný podle určitých zásad a hledisek.

Bibliografická citace -- normalizovaná úprava soupisu tištěných literárních pramenů obsahující požadované údaje v určitém pořadí, uspořádaná v souladu s ČSN ISO 690; způsob uvádění odkazů na jednotlivé prameny.

Bloková úprava dopisů -- psaní všech nebo většiny údajů od levé svislice.

Copyright © -- doložka zajištující ochranu autorských a vydavatelských práv k literárnímu, hudebnímu aj. dílu opatřenému značkou © se jménem autora a nakladatelství a s vyznačením prvního roku uveřejnění.

Dvojité řádkování -- řádková rozteč 2.

Edice -- 1. vydání (slovesných nebo hudebních děl) 2. řada (série) knih, vydávaných v typické grafické úpravě a s určitým obsahovým zaměřením (knižnice) 3. přetisk pramenů literárních děl pro vědecké účely.

Ediční -- vydavatelský.

Editor -- vydavatel; redaktor; vedoucí autorského kolektivu; ve výpočetní technice program pro vytváření a úpravu textu, jeho editaci (textový editor).

E-mail -- elektronická pošta, zkráceně e-mail (nebo email); způsob odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím elektronických komunikačních systémů.

Font -- typ počítačového písma. K nejčastěji používaným fontům patří Times Roman (patkové písmo) a Arial (bezpatkové písmo).

Formátování textu -- stránková úprava textového sloupce s automatickým nastavením jednotlivých parametrů v textovém editoru.

Hlavička dokumentu -- začátek dokumentu, horní část první stránky dokumentu; v hlavičce se uvádí název instituce a další zpřesňující údaje o instituci, která dokument vyhotovila.

Impakt faktor -- (faktor vlivu) index označující míru významnosti informačního zdroje; u odborných časopisů mezinárodně uznávaný citační index, udávající míru citovanosti článků odborného časopisu v jiných časopisech, sledovaných v citačních databázích.

Iniciála -- první písmeno kapitoly, odstavce, o několik bodů větší než základní text.

ISBN -- mezinárodní standardní číslo knihy.

ISSN -- mezinárodní standardní číslo periodické publikace (časopisu).

Jazykové styly (podle funkce) -- 1. styl prostě sdělovací (vyhláška, oznámení, zpráva, oběžník, zápis, protokol, smlouva); 2. odborný styl (přednáška, úvaha, esej, kritika, recenze, glosa - kritická poznámka); 3. administrativní styl (úřední dopis, žádost, objednávka, plná moc, životopis); 4. publicistický styl (zpravodajství, úvodník, publicistický článek, kritická úvaha, komentář, slupek, referát, reportáž, fejeton, rozhovor, odborná diskuze) 5. umělecký styl

Jednoduché řádkování -- řádková rozteč 1.

Kapitálky -- písmena velké abecedy ve velikosti střední výšky písma; používají se k vyznačování.

Kapitola -- číslovaná anebo názvem označená část psaného dokumentu, která obvykle tvoří samostatný celek, ale ve vztahu k částem, které ji předcházejí anebo po ní následují.

Klíčový název -- název zaváděný pro seriálovou publikaci v rámci Mezinárodního systému údajů o seriálech (ISDS).

Korektura -- kontrola správnosti textu spojená s vyznačením chyb, nepřesností nebo nesrovnalostí a technických nedostatků. Opravy se provádějí korekturními značkami.

Korekturní znaménko -- grafická značka označující chybu v textu a způsob její opravy.

Kurziva -- vyznačovací písmo s typickou kresbou mírně šikmou doprava; užívá se pro odlišení části textu (zejména pro citace).

Lámání -- (zlom, zalomení) v typografii stránková úprava textu a obrázků dokumentu.

Mezera -- vzdálenost mezi slovy textu (prázdná mezera), případně mezi znaky písmen (mezery normální, rozšířené nebo zúžené).

Minusky -- (minuskule) malá písmena abecedy.

Monografická publikace -- neperiodická bibliografická popisná jednotka, tj. popisná jednotka skládající se buď z jednoho svazku, nebo z konečného počtu (existujících nebo očekávaných) oddělených svazků.

Nakladatel, nakladatelství -- osoba nebo organizace odpovědná za výrobu a rozšiřování dokumentu.

Název -- slovo nebo slovní spojení obvykle se objevující v dokumentu, kterými je možno na něj odkázat, které lze použít k jeho identifikaci a které ho často (ale ne vždy) odlišuje od jiných dokumentů.

Normalizovaná stránka -- stránka obsahující 30 řádků po 60 úhozech; tj. 1 800 znaků včetně mezer.

Obchodní sdělení -- všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby; za obchodní sdělení se považuje také reklama.

Odrážka -- znak, uvozující jednotlivé položky (řádky) automaticky vytvářeného seznamu v textu.

Odsazení -- prázdné místo na začátku nebo na konci řádku textu. Řádek (odstavec, text) je odsazen o určitou vzdálenost od levého okraje textu směrem doprava nebo od pravého okraje textu směrem doleva.

Odstavec -- část textu, začínající vždy na novém řádku. Nejčastějším způsobem členění textu na odstavce je vložení prázdného řádku mezi odstavce, odsazení nebo předsazení prvního řádku odstavce.

Patentový dokument -- oficiálně publikovaná specifikace definující vynález, používaná k získání nebo uplatnění patentových práv. Patentové dokumenty zahrnují autorské osvědčení, užitné vzory nebo osvědčení k nim, zveřejnění přihlášky atd.

Patitul -- název publikace (někdy zkrácený) umístěný na lícní straně listu, předcházejícího vlastní titulní straně.

Patitulní strana -- lícní strana patitulního listu, tj. listu, který předchází titulní straně.

Parafa -- podpisová značka, zkrácený podpis.

Pevná mezera -- mezera o konstantní šířce, která se vkládá do pevných spojení při práci s textovým editorem.

Podnázev -- slovo nebo slovní spojení, doplňující vlastní název dokumentu, uvedené na titulním listu nebo jeho ekvivalentu.

Předsazení -- první řádek je posunut o zápornou hodnotu, tedy doleva.

Předsádka -- první a poslední dva spojené listy v knize, spojují knižní blok s deskami knihy. Předsádka může být prázdná nebo potištěná.

Příspěvek -- samostatný text tvořící část publikace.

Publikace -- dokument obvykle vydávaný ve větším počtu výtisků, určený pro všeobecné rozšiřování.

Řádková rozteč -- vzdálenost mezi základnami dvou za sebou následujících řádků.

Řádkování 1 -- řádková rozteč 1 - jednoduché řádkování.

Řádkování 1,5 -- řádková rozteč 1,5.

Řez písma -- podle řezu písma se rozlišuje písmo standardní (stojaté, obyčejné), kurziva (písmo s kresbou skloněnou doprava), tučné standardní, tučná kurziva.

Seriálová publikace -- publikace v tištěné nebo rozmnožené formě, vydávaná v částech následujících po sobě, obvykle navazujících číselně nebo chronologicky, se záměrem stálého pokračování nezávisle na periodicitě. Seriálové publikace zahrnují časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků z konferencí a edice monografických prací.

Stylistika -- nauka o slohu; pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (testů), o způsobech zpracování obsahu a využití jazykových prostředků.

Stylizace -- sestavení, formulace jazykového vyjádření, textu; osobitý způsob zpracování slovesného díla podle určitého formálního a obsahového hlediska.

Štítek mikrofiše -- bez zvětšování čitelný zápis umístěný na horním okraji mikrofiše, sloužící k identifikaci jejího obsahu.

Terminologie -- 1. nauka o termínech a jejich místě ve struktuře poznání určitého oboru; 2. soubor termínů z určitého oboru (v tomto významu se také používá český termín názvosloví, resp. odborné názvosloví); 3. tvorba termínů a jejich pořádání ve formě terminologických slovníků nebo databází (= terminografie).

Textový editor -- aplikační programové vybavení počítače umožňující vytváření, ukládání, změny a tisk textových dokumentů.

Textový sloupec -- plocha papíru popsaná nebo potištěná písmem.

Tiráž -- údaje uváděné obvykle na konci publikace nebo např. na rubu titulního listu obsahující informace o jejím vydání nebo vytištění a zpravidla také bibliografické informace.

Typografie -- grafická úprava tiskovin, nauka o písmu, pravidlech jeho správného užití (sazba, výtvarná typografie), nebo také práce s písmem a jeho uspořádání v grafických projevech.

Typografický bod -- jednotka pro stanovení velikosti písma (1 bod = 0,376 cm).

Vakát -- prázdná stránka v knize záměrně nepotištěná, neměla by se vyskytnout na pravé (liché) stránce.

Velikost písma -- udává se v bodech (b.).

Verzálky -- (majuskule) velká písmena abecedy.

Vydání -- úplný soubor výtisků dokumentu vyrobený z jedné sazby, nebo z jednoho exempláře použitého jako matrice.

Vydavatel, vydavatelství -- viz nakladatel, nakladatelství.

Záhlaví a zápatí -- prostor nad a pod textovým sloupcem, kam lze vkládat text, obrázky, čísla stránek apod. Při psaní textového sloupce se na obrazovce tento vložený text zobrazuje potlačeně, šedou barvou.

Zarážka -- místo nastavení tabulátoru na řádku textu.

Zdrojový dokument -- dokument obsahující příspěvky nebo samostatně identifikovatelné složky, které jsou fyzicky nebo bibliograficky propojené.

Znaková rozteč -- vzdálenost středů dvou sousedních napsaných znaků.

2 NORMALIZOVANÉ FORMÁTY PAPÍRU

Standardní systém velikostí papíru definuje ČSN EN ISO 216:2002 (50 0042). Psací papír a některé druhy tiskovin - Čisté formáty - Řady A a B. Norma vysvětluje také princip řad A, B a C. Následující tabulka zobrazuje šířku a výšku všech řad papírů ISO A a B, včetně obálkové řady C. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

Formáty řady A
Formáty řady B
Formáty řady C
4A0
1 682 x 2 378
-
-
-
-
2A0
1 189 x 1 682
-
-
-
-
A0
841 x 1 189
B0
1 000 x 1 414
C0
917 x 1 297
A1
594 x 841
B1
707 x 1 000
C1
648 x 917
A2
420 x 594
B2
500 x 707
C2
458 x 648
A3
297 x 420
B3
353 x 500
C3
324 x 458
A4
210 x 297
B4
250 x 353
C4
229 x 324
A5
148 x 210
B5
176 x 250
C5
162 x 229
A6
105 x 148
B6
125 x 176
C6
114 x 162
A7
74 x 105
B7
88 x 125
C7
81 x 114
A8
52 x 74
B8
62 x 88
C8
57 x 81
A9
37 x 52
B9
44 x 62
C9
40 x 57
A10
26 x 37
B10
31 x 44
C10
28 x 40

Některé velikosti mají v češtině své vlastní názvy, jak uvádí následující tabulka:

A0
čtyřnásobný arch
A3
půlarch
A6
půllist
A1
dvojnásobný arch
A4
čtvrtka (4°)
A7
čtvrtlist
A2
arch
A5
osmerka (8°), list
A8
osmina listu

Povolené odchylky jsou ±1,5 mm pro rozměry do 150 mm, ±2 mm pro rozměry od 150 mm do 600 mm a ±3 mm pro rozměry nad 600 mm. Některé národní adaptace ISO 216 specifikují menší toleranci. Kromě doplňkových řad B a C existuje ještě doplňková řada D, která se příliš nepoužívá:

Formáty řady D
D0
771 x 1 090
D3
272 x 385
D6
96 x 136
D1
545 x 771
D4
192 x 272
D7
68 x 96
D2
385 x 545
D5
136 x 192
D8
48 x 68

Příklady použití

Standard ISO pokrývá široký rozsah formátů, ale ne všechny se v praxi užívají. Nejdůležitějším formátem je A4, který je denně užíván v kancelářích. Základní užití nejpopulárnějších formátů je shrnuto v následující tabulce:

A0, A1
technické kresby, plakáty
A2, A3
kresby, diagramy, velké tabulky
A4
dopisy, časopisy, formuláře, katalogy, výstupy z laserových tiskáren a kopírek
A5
zápisníky, sešity
A6
pohlednice
B5, A5, B6, A6
knihy
C4, C5, C6
obálky pro papíry A4: nepřeložené (C4), jednou přeložené (C5), dvakrát přeložené (C6)
B4, A3
noviny, podporováno i většinou kopírek

Občas je třeba pro samolepky, vstupenky a další účely nutné použít papír s jiným rozměrem. Ten by měl být odvozen dělením standardních řad na 3, 4 nebo 8 shodných dílů, rovnoběžně s kratší stranou, tak aby poměr mezi kratší a delší stranou byl větší než odmocnina dvou. Následuje několik příkladů:

1/3 A4
99 x 210
1/8 A4
37 x 210
1/3 A5
70 x 148
1/4 A4
74 x 210
1/4 A3
105 x 297

Všechny popsané formáty jsou uvedeny po oříznutí, jsou to rozměry určené k distribuci uživateli nebo čtenářům. Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RA a SRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Archy či listy budou na čistý A formát oříznuty po zpracování vazby. ISO RA0 formát má plochu 1,05 m2 a ISO SRA0 1,15 m2. I tyto formáty dodržují poměr druhé odmocniny, ale rozměry základního formátu byly zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující:

RA Series Formats
SRA Series Formats
RA0
860 x 1 220
SRA0
900 x 1 280
RA1
610 x 860
SRA1
640 x 900
RA2
430 x 610
SRA2
450 x 640
RA3
305 x 430
SRA3
320 x 450
RA4
215 x 305
SRA4
225 x 320

3 PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN

Psaní velkých písmen se řídí Pravidly českého pravopisu. V této příručce chceme připomenout některé zásady psaní velkých písmen v českém jazyce a upozornit na nejčastější chyby v dokumentech. Velká písmena se píšou:

 • na úplném začátku psaného textu;
 • po tečce, otazníku a vykřičníku, označují-li konec předchozí věty;
 • po dvojtečce, která uvozuje přímou řeč nebo výčet a jednotlivé položky výčtu končí tečkou.

Kromě toho se velká písmena používají v dále uvedených případech a souvislostech.

Při psaní na počítači lze automaticky nastavit v menu "Nástroje" - "Automatické opravy" psaní velkého písmene na začátku věty (automaticky se opraví malé písmeno na velké, pokud mu předchází tečka), psaní velkého písmene na začátku textu v buňce tabulky.

3.1 OBECNÉ ZÁSADY PSANÍ VLASTNÍCH JMEN A NÁZVŮ

Velké písmeno se píše na začátku vlastních jmen jednoslovných.

Jana, Vyšehrad, Austrálie

Výjimku tvoří slova cizího původu, v nichž respektujeme původní způsob psaní.

d´Artagnan, McCarthy, O´Connor

V názvu utvořeném z několika jmen obecných se píše velké začáteční písmeno jen u prvního slova.

Národní divadlo, Výzkumný ústav pozemních staveb, Liga mistrů, Český rozhlas - relace Dobré jitro

Pokud je součástí tohoto slovního spojení další vlastní jméno, píše se také s velkým písmenem.

Kralický Sněžník, Vysoké Tatry, Žďár nad Sázavou, Rokytnice v Orlických horách, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

V zeměpisných názvech obsahujících jméno druhové (moře, ostrov, poloostrov, hory, kraj, ulice, třída, náměstí, most) se pokládá za vlastní název rozlišující přívlastek shodný nebo neshodný, který se proto píše s počátečním velkým písmenem, ať stojí na kterémkoli místě.

Jaderské moře i moře Jaderské, Pyrenejský poloostrov, ale i poloostrov Pyrenejský

V několikaslovných názvech obcí a jejich částí (jména místní) se píší velkým počátečním písmenem všechna slova, s výjimkou předložek.

Frýdek-Místek, Pec pod Sněžkou, Hora Svatého Šebestiána, Veselí nad Lužnicí, Malá Strana, Zahradní Město, Slezské Předměstí

3.2 JMÉNA OSOB A NÁZVY ŽIVÝCH BYTOSTÍ

Velké počáteční písmeno se kromě křestního jména a příjmení osob píše u jmen uměleckých a historických.

Karel Havlíček Borovský, Eliška Přemyslovna

dále u nejrůznějších přízvisek a přezdívek.

Jan Ámos Komenský byl Učitelem národů, Johanka z Arku se nazývá Panna orleánská (nikoli panna Orleánská); básník, prozaik a esejista Ivan Martin Jirous, laureát Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2006, je známý pod přezdívkou Magor.

S velkým písmenem píšeme i přezdívky osob, jejichž totožnost nám není známa.

Mistr vyšebrodský, Mistr litoměřického oltáře, Mistr sázavský

K vlastním jménům psaným s velkým písmenem se řadí i označení národnosti, kmenové či rodinné příslušnosti.

Češi, Lužičtí Srbové, Pražané, Brňané, Přemyslovci, Lucemburkové, Slavníkovci

Malá písmena se používají pro označení příslušnosti k antropologické skupině, k církvi či k jinému kolektivu.

katolík, protestant, ruchovec, lumírovec, sparťan, slávista, baníkovec, běloch, černoch

S velkým počátečním písmenem se píší také jména zvířecí.

Rek (pes), Šemík (kůň)

Velké písmeno se píše u postav pohádkových, náboženských, mytologických či alegorických.

Červená karkulka, pták Ohnivák, kačer Donald, Matka příroda, socha Svobody - ale vodník, rusalka; název opery je ovšem Rusalka.

S velkým písmenem se píšou i slova jako Bůh nebo Pán ve významu náboženském.

Stvořitel, Mesiáš, Duch svatý, Panna Maria, Matka boží, Buddha, Alláh, Prorok (Mohamed), Písmo svaté, modlitba Otčenáš

Pokud je řeč například o bozích na Olympu a toto označení se nevztahuje na konkrétní bytost, ale na skupinu, píše se slovo "bůh" s malým písmenem. Stejně postupujeme i v případě, kdy se výraz "bůh" používá ve významu přeneseném (hrál jako bůh).

3.3 JMÉNA ZEMĚPISNÁ A JMÉNA MÍSTNÍ

K zeměpisným jménům patří jména dílů světa, jejich částí, zemí, krajů, ostrovů, hor, nížin, moří, jezer, řek aj.

Balkán, Středomoří, Dálný východ, Polabí, Český ráj, Černá Hora (země), ale Černá hora (v Krkonoších), Kanárské ostrovy, Lysá hora, Orlická přehrada, Dukelský průsmyk, Divoká Orlice, Slapské jezero, Boubínský prales

Velké písmeno se píše také v názvech astronomických.

Země, Měsíc, Slunce, Jupiter, Velký vůz, Mléčná dráha, Andromeda

Slova jako "Měsíc", "Slunce" či "Země" píšeme s velkým písmenem jen tehdy, mluvíme-li o nich jako o astronomických termínech. Ve spojeních typu "měsíc zářil na obloze", "stát oběma nohama na zemi" nebo "slunce pálí" píšeme počáteční písmeno malé.

Ve jménech místních, tj. v názvech měst a obcí a jejich částí, ve jménech domů a významných staveb, polních a lesních tratí, se píše velké písmeno ve všech slovech, vyjma předložek.

Staré Město, Spišská Nová Ves, Uherský Brod, Frýdek-Místek, Čtyři Dvory, Václavské náměstí, náměstí Svobody, Riegrovy sady, Seminářská zahrada, Pražský hrad (Hrad, na Hradě), Svatovítský chrám, Týnský chrám, Prašná brána, Špilberk, Sídliště Míru, Ho Či Minovo Město

Často vlastnímu jménu předchází obecný výraz, který není přímo součástí oficiálního označení. V takovém případě píšeme obecný název s malým písmenem.

ulice Dukelských hrdinů, sídliště Letňany, třída T. G. Masaryka, hotel Imperiál, letohrádek Hvězda

Určit, zda obecný výraz je nebo není součástí oficiálního označení, je někdy obtížné. V takovém případě je třeba vycházet z místní tradice a zavedeného úzu. Začíná-li bližší určení předložkou, píše se s velkým písmenem nejen samotná předložka, ale i slovo následující.

dům U Dvou slunců, ulice Za Papírnou, restaurace U Nováků

Pokud použití dané předložky automaticky vyplývá ze stavby věty, píše se s malým počátečním písmenem. V tomto případě použijeme v podstatě zkrácené označení, k němuž můžeme dosadit i jinou předložku.

najedli jsme se u Sedmi křížů, zajeli jsme si k Sedmi křížům

3.4 NÁZVY INSTITUCÍ A REGIONŮ

S velkým písmenem se píšou názvy významných mezinárodních institucí, organizací a jejich orgánů, názvy států.

Organizace spojených národů nebo Spojené národy - zkratka OSN, Rada bezpečnosti, Evropská unie, Československá republika nebo Republika československá, bývalé Československo, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Společenství nezávislých států

Podobně názvy orgánů států, oblastí a měst.

Parlament České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky;

názvy politických stran a společenských organizací.

Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Odborový svaz pracovníků ve stavebnictví, Český svaz ochránců přírody, Česká obec sokolská (Sokol), Pěvecké sdružení moravských učitelů.

S velkým písmenem se píšou oficiální názvy vědeckých, vzdělávacích, kulturních a tělovýchovných institucí.

Akademie věd České republiky, Karlova univerzita i Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Janáčkova akademie múzických umění, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.

U názvů institucí je třeba rozlišovat, zda se jedná či nejedná o oficiální název. Píše se například:

Ministerstvo financí ČR, ale české ministerstvo financí.

Podobná úprava platí i v případě správních oblastí. Je tedy:

Středočeský kraj, kraj Vysočina, okres Praha-východ, ale západní Čechy, severní Morava, jižní Itálie.

Komplikovaná situace nastává ve složených názvech institucí, v nichž se vyskytuje několik vlastních jmen.

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

3.5 PŘÍDAVNÁ JMÉNA

S velkým písmenem se píšou také přídavná jména přivlastňovací odvozená od vlastních jmen osobních s příponami -ův, -ova, -ovo, -in, -ina, -ino.

Petrova, Aniččin, Američanovo, Nerudovo dílo, Libušin zpěv, příběh Viktorčin

V ostatních přídavných jménech odvozených od vlastních jmen příponou -ský, -ovský se píše počáteční písmeno malé, pokud se ovšem nejedná o oficiální název.

sokolský slet, čapkovský humor, švejkovský přístup; pijeme plzeňské pivo, moravské či francouzské víno, reprezentují nás čeští sportovci; čteme sice Hrabalovy romány, ale setkáváme se v nich s hrabalovskými hrdiny a hrabalovskými paradoxy

3.6 DALŠÍ NÁZVY A JMÉNA PSANÁ S VELKÝM POČÁTEČNÍM PÍSMEM

K dalším jménům, psaným velkým počátečním písmem, patří:

 • názvy publikací (knih, učebnic, časopisů, novin), článků, rozhlasových a televizních relací, divadelních, hudebních, výtvarných a filmových děl.

Zapadlí vlastenci, Bylo nás pět, Bible kralická i Kralická bible, Smetanova Prodaná nevěsta, Má vlast, hymna Kde domov můj, Mánesův orloj, Mladá fronta Dnes, Naše řeč, Hospodářské noviny, S mikrofonem za hokejem, Listina základních práv a svobod, Rukopis královédvorský;

 • jména nebo značky výrobků, plodů a rostlin.

automobil Škoda Octavia - ale koupil si octavii, hodinky Prim, hodinky Omega, zubní pasta Colgate, minerální voda Vincentka, jablko Rubín;

 • označení významných dějinných událostí, oficiální názvy politických a kulturních akcí.

Velká francouzská revoluce, Pražské povstání, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Den lidských práv, Měsíc hudby, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Sedmnácté zimní olympijské hry v Lilehammeru, Mistrovství světa v kopané v Německu; ale druhá světová válka, husitské války, zimní olympijské hry, mistrovství světa v kopané;

 • významné památné dny a svátky.

První máj, Nový rok (ve významu 1. leden), Den díkůvzdání, Den vítězství, Den matek, Štědrý den, Hod boží vánoční nebo Boží hod vánoční, Velikonoční pondělí nebo Pondělí velikonoční, Květná neděle, Provodní neděle (první neděle po Velikonocích, kdy se konaly průvody), Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Dušičky, Hromnice, Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky; ale letnice, advent, masopust, vánoční svátky, velikonoční svátky, pesach, purim, chanuka, jom kipur)

psaní velkého písmena v názvech Vánoce, Velikonoce a Svatodušní svátky bylo nově kodifikováno v Pravidlech českého pravopisu 1993;

 • názvy vyznamenání, řádů a ocenění.

Řád bílého lva, Řád T. G. Masaryka, Nobelova cena za fyziku, Zlatá přilba, Pohár ČMFS.

3.7 PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V ZÁVORKÁCH

U textu vloženého do závorek se musí nejdříve rozhodnout, zda tento text je, či není součástí věty. Pokud do věty patří, bude začínat malým písmenem a tečka bude následovat až za závorkou.

Zboží dodáváme ve třech barvách (černé, bílé a modré).

Naše služby jsou značně variabilní (např. obleky upravíme na míru).

Pokud je text v závorce samostatnou výpovědí, tj. tvoří samostatnou větu, bude se psát první písmeno s velkým písmenem. V tom případě ale musí mít obě věty (jak věta v závorkách, tak věta předcházející) svou vlastní tečku.

Naše konkurence nás obvinila z nekalých obchodních praktik. (Rád bych jen dodal, že toto nařčení je samozřejmě naprosto nesmyslné.)

3.8 OSLOVENÍ V DOPISECH

V osobní korespondenci se přivlastňovací zájmena mohou, ale také nemusí, psát s velkým písmenem. Obecně platí, že zájmena s velkým písmenem (Ty, Tvůj, Vy, Váš) se používají jako výraz úcty. Velké písmeno lze použít vždy, ať oslovujeme jednotlivou osobu nebo kolektiv.

Rád bych Vaší společnosti nabídl …

Velké písmeno se píše také v některých tradičních titulech, např.

Vaše Magnificence (oslovení rektora vysoké školy), Spectabilis (oslovení děkana fakulty)

Zejména oslovování církevních hodnostářů je pevně vázáno tradicí a etiketou.

Hlava katolické církve je oslovována titulem Vaše Svatosti nebo Svatý Otče (v adrese se pak píše Jeho Svatost papež Benedikt XVI.). Ke kardinálovi se obracíme prostřednictvím titulu Eminence (Vaše Eminence), v adrese Jeho Eminence, popř. Jeho Eminence nejdůstojnější pán (křestní jméno) kardinál (příjmení). Arcibiskupovi a biskupovi patří oslovení Excelence (Vaše Excelence nebo Vaše Excelence pane arcibiskupe), v adrese Jeho Excelence pan arcibiskup. Preláti a kanovníci se oslovují Vaše Milosti, popř. ještě dalším titulem, např. Vaše Milosti nejdůstojnější pane preláte (děkane, probošte), ostatní hodnostáři pak např. Vážený pane faráři, kaplane, děkane. Biskupové evangelické církve se oslovují Vážený pane biskupe (v adrese Vážený pan biskup ...), obdobně i další hodnostáři (Vážený pane faráři, Vážená paní farářko apod.).

3.9 ČASTÉ CHYBY V PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN

S malým písmenem (pokud se nejedná o první slovo ve větě) se vždy píše obchodní zákoník (nikoliv Obchodní zákoník), občanský zákoník, stavební zákon (nikoliv Stavební zákon). Podobně studie proveditelnosti (ne Studie proveditelnosti), studie příležitosti (ne Studie příležitosti).

Čeština se obohatila o mnoho výrazů souvisejících s naším členstvím v Evropské unii (nebo s členstvím v Unii). S malým písmenem se píše evropské právo, komunitární právo, evropské směrnice. Název konkrétní směrnice píšeme s velkým písmenem na začátku.

Pro stavebnictví je důležitá Směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Je označována zkratkou CPD - Construction Products Directive, tj. směrnice o stavebních výrobcích.

Názvy orgánů EU se píší s velkým písmenem v první slově názvu.

Evropská komise, Komise, Rada, Evropské hospodářské společenství (do přijetí Maastrichtské smlouvy v r. 1992, pak Evropské společenství), Společenství, Evropský výbor pro normalizaci (CEN - Comité Européen de normalisation), Skupina národních korespondentů pro Eurokódy (ENC - Eurocodes National Corespondent Group)

4 ČLENICÍ (INTERPUNKČNÍ) ZNAMÉNKA

4.1 TEČKA, ČÁRKA, DVOJTEČKA, STŘEDNÍK, VYKŘIČNÍK, OTAZNÍK

Všechna interpunkční znaménka (kromě pomlčky a výpustku) se připojují k předcházejícímu slovu, zkratce, značce nebo číslu bez mezery. Za každé interpunkční znaménko se vkládá mezera. Výjimky jsou uvedeny dále.

Provádíme obklady koupelen. Chcete si vybrat obkládačky? Obraťte se na nás!

Následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, patří mezera za poslední z nich.

IC ČKAIT, spol. s r. o., Praha.

Tečka za zkratkou na konci věty platí také jako tečka za větou.

Na požádání Vám zašleme katalog a ceník našich výrobků: cementů, malt, nátěrových barev apod.

4.2 TŘI TEČKY (VÝPUSTEK)

Tři tečky označují vynechaný text nebo pokračování výčtu, proto se mezi předcházejícím výrazem a výpustkem dělá mezera. Tři tečky nemají členicí funkci, takže pokud je třeba, uvádí se za nimi ještě interpunkční znaménko (kromě tečky za větou).

Prodáváme mobilní telefony Nokia, Siemens, Sony Ericsson …

4.3 SPOJOVACÍ ČÁRKA (SPOJOVNÍK), POMLČKA

4.3.1 Spojovník

Spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer. Končí-li předcházející řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na začátku následujícího řádku. K napsání spojovníku se používá krátká vodorovná čárka. Ve funkci rozdělovacího znaménka se spojovník připojuje také bez mezery; neopakuje se na začátku následujícího řádku.

Spojovník se používá

v příjmeních složených ze dvou samostatných jmen téhož slovního druhu:

Joliot-Curie, Rimskij-Korsakov, Otýlie Sklenářová-Malá;

v místních jménech a názvech správních oblastí:

Frýdek-Místek, Rájec-Jestřebí; Alma-Atta; Praha-východ, Ostrava-město, Brno-venkov;

ve spojeních, jejichž složky jsou ve vztahu souřadném:

propan-butan, kuchař-číšník (vykonává povolání kuchaře a číšníka), malíř-lakýrník.

Je-li však ve významově nedílném spojení druhý člen členem určujícím, spojovací čárka se zpravidla nepíše, např.:

chemik analytik (odborník se specializací analytická chemie), matematik statistik, javor klen, hřib satan;

mezi částmi některých slov přejatých:

ping-pong, džiu-džitsu, moucha tse-tse;

ve složených přídavných jménech tehdy, jestliže obě složky přídavného jména jsou ve vztahu souřadném a první složka je zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově:

zemědělsko-potravinářský, společensko-politický, hygienicko-epidemiologický, literárně-hudební, obsahově-významový, analogově-číslicový;

u složených přídavných jmen, jejichž části jsou ve vztahu vzájemnosti:

česko-francouzský, labsko-oderský, analyticko-syntetický.

Spojovník se však nepíše u složených přídavných jmen, která vznikla z ustáleného spojení přídavného jména a jména podstatného.

vysokoškolský (vysoká škola), nízkofrekvenční (nízká frekvence), latinskoamerický (Latinská Amerika), občanskoprávní (občanské právo), zahraničněpolitický (zahraniční politika);

u složených přídavných jmen, jejichž obě složky jsou ve vztahu slučovacím a první složka není zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově:

hluchoněmý, sladkokyselý, červenomodrý;

u složených přídavných jmen, jejichž první člen je tvořen podstatným jménem:

palivoenergetický, osinkocementový, struskovápenný.

U některých přídavných jmen slouží rozdílný způsob psaní k významovému rozlišení.

žlutozelený (žlutý odstín zelené barvy), žluto-zelený (žlutý a zelený)

Od složených přídavných jmen je třeba odlišovat spojení příslovce s přídavným jménem.

průmyslově vyspělý, objemově závislý, časově ohraničený, odborně zaměřený

Spojovníkem se připojuje přípojka -li

víš-li, říkám-li, mohl-li bys, ne-li

Tam, kde "li" je součástí složené spojky, píše se bez spojovací čárky.

ačli, čili, neboli, pakli, pakliže, zdali, jestliže (hovorově jestli)

4.3.2 Pomlčka

Pomlčka se značí dlouhou vodorovnou čárkou oddělenou od výrazů z obou stran mezerami. Je-li do pomlček vložen výraz nebo věta, nepíše se počáteční pomlčka na konec předcházejícího řádku a koncová pomlčka na začátek řádku následujícího. Interpunkční znaménka, např. tečka, čárka, dvojtečka, se připojují za druhou pomlčku bez mezery.

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu meziměsíčně o 0,4 % nižší. Meziročně vzrostla ve stálých cenách - jak publikoval Český statistický úřad - o 6,4 %. Orientační hodnota povolených staveb - tj. staveb, na které bylo ve sledovaném období vydáno stavební povolení - činila 36,4 mld. Kč a meziročně poklesla o 1,3 %.

Pomlčkou se také nahrazují výrazy "až", "až do" nebo "proti (versus)".

Příští Mezinárodní stavební veletrh v Brně se bude konat ve dnech 25. - 29. dubna 2007. Zápas Sparta - Slávie.

4.4 ZÁVORKY A UVOZOVKY

Závorky a uvozovky se připojují bez mezer k začátku a konci výrazu vkládaného do závorek nebo do uvozovek. Je-li závorkami nebo uvozovkami vymezena část věty, přimykají se závorky nebo uvozovky jen k této části. Je-li v závorce nebo v uvozovkách celá věta, koncová závorka nebo koncové uvozovky se umístí za interpunkční znaménko, které ukončuje větu.

4.4.1 Závorky

Přednostně se používají závorky kulaté (okrouhlé). Pokud nejsou - např. na psacím stroji - k dispozici kulaté závorky, nahrazují se lomítkem.

Přijmeme do obchodního oddělení referenta pro zajišťování akvizice (vyhledávání zakázek). Požadujeme středoškolské vzdělání /znalost němčiny výhodou/.

Při publikování obecně závazných právních předpisů ve Sbírce zákonů se do kulatých závorek vkládají čísla odstavců, na které se člení jednotlivé paragrafy. Při odkazu na příslušné ustanovení právního předpisu se číslo odstavce neuvádí se závorkami.

zákon č. 183/2006 Sb., § 2 odst. 5 písm. c).

Pokud ovšem přímo citujeme příslušné ustanovení, číslo odstavce uvádíme v závorkách.

Definice nejdůležitějších základních pojmů uvádí nový stavební zákon v části první - Úvodní ustanovení:

"§ 2 Základní pojmy

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) změnou v území změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb a jejich změn,

b) stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem,

…"

V odborných pracích, které jsou opatřeny číslovaným seznamem pramenů (použité literatury), kde se odkazy na prameny označují číslem pramenu podle seznamu, číslo se umístí do hranatých závorek. Odkazy na vyobrazení nebo tabulky se vkládají do kulatých závorek.

Podle ČSN EN 1991-1-1 [2] se dopravní a parkovací plochy v pozemních stavbách člení do dvou kategorií podle toho, jak jsou pro vozidla přístupná (tab. 10).

V hranatých závorkách uvádějí jazykové učebnice a příručky výslovnost slov.

building [bilding]

Hranaté a jiné závorky se používají také v matematických výrazech.

{ [ (a + b) · c] : q}

Do hranatých závorek se dávají také značky jednotek za veličinou.

V [m3], f [Hz], m [kg]

Lomítko (rovná závorka) se někdy používá jako náhrada za kulaté závorky (např. pokud je třeba použít v textu v kulatých závorkách další závorky). Plní také samostatnou funkci jako dělicí znaménko mezi údaji. Při udávání počtu měrných jednotek za jednotku času, ve spisových značkách, číslech faktur aj. Před ani za lomítko nepatří mezera.

60 km/h, čj. Pa/3456/03, faktura č. 2059/02

4.4.2 Uvozovky

Uvozovkami se uvozuje přímá řeč, doslovné citáty jiného dokumentu, názvy nebo slova s pejorativním či ironickým významem. Je však zbytečné dávat do uvozovek např. názvy, které jsou vyznačeny velkým počátečním písmenem. Rovné uvozovky se umísťují vždy nahoře (přední i zadní), používají se při psaní na psacím stroji. Oblé uvozovky se používají v textových editorech na počítači, umísťují se dole před vkládaným textem (přední uvozovky) a nahoře za vkládaným textem (zadní uvozovky). Přímou řeč můžeme odlišit kurzivou.

Na základě těchto experimentů J. Smeaton formuloval závěry, které daly základ pozdější výrobě hydraulických pojiv. V nich mimo jiné uvádí: "To mě přivedlo na myšlenku, že obsah hlinitých příměsí ve vápenci je nejjistějším měřítkem pro vhodnost užití vápna ve vodním stavitelství …"

4.4.3 Odsuvník

Odsuvníkem se nahrazují vynechaná písmena. Při práci na počítači lze použít menu "Vložit", nabídku "Symbol"; nebo kód ASCII; viz kap. 10.4.

Spad’ z lešení, Kings’ College

5 ZKRATKY

Formu zkratek pro častá slova nebo častá slovní spojení stanoví Pravidla českého pravopisu.

5.1 ZKRATKY ČASTO SE OPAKUJÍCÍCH SLOV

Zkratky jednoho slova tvořené začátkem slova. Vypisuje se první písmeno, počáteční skupina písmen nebo první slabika slova. Za zkratkou se píše tečka. Pokud končí zkratkou věta, píše se jen jedna tečka. Často používané zkratky tvořené začátkem slova.

č., čís.
číslo
pod.
podobně
st.
starší
br.
bratr
popř.
popřípadě
str.
stránka
jun.
junior
pozn.
poznámka
útv.
útvar
ml.
mladší
příp.
případně
v.
viz
mil.
milion
resp.
respektive
vyhl.
vyhláška
odb.
odbor
roč.
ročník
zák.
zákon
odd.
oddělení
s.
sestra
zkr.
zkratka
odst.
odstavec
sen.
senior
zn.
značka
p.
pán, pánové
sl.
slečna
zvl.
zvláště

Pozor! Slovo "viz" není zkratka, nýbrž rozkazovací tvar slovesa "vidět"; nepíše se tedy za ním tečka.

Zkratky jednoho slova krácené začátkem a koncem slova. Tečka za zkratkou se zpravidla nedělá.

bří
bratří
ca, cca
circa, přibližně
ks
kus
bto
brutto
fa, fy
firma, faktura
paní

Zkratky jednoho slova tvořené charakteristickými souhláskami

dg.
diagnóza
Rp.
recept
rtg.
rentgen
kpt.
kapitán
rkp.
rukopis
mld.
miliarda
rtn.
rotný

Zkratky dvou nebo více slov krácené začátkovými zkratkami. Uvnitř zkratek se dělá za tečkou mezera. Zkratky se nesmí rozdělit do dvou řádků, proto se za první tečku vkládá pevná mezera.

m. m.
minulý měsíc
P. S.
post scriptum
t. m.
tohoto měsíce
m. r.
minulý rok
t. č.
toho času
t. r.
tohoto roku
P. F.
pour féliciter, pro štěstí
v. r.
vlastní rukou
př. n. l.
před naším letopočtem
v. z.
v zastoupení

V cizích jazycích je praxe různá. V němčině se mezera za tečkou uvnitř zkratek dělá (z. H. - zu Händen), v angličtině nikoliv (a.m. - ante meridiem).

Spojování začátkových zkratek. Začátky dvou nebo i více slov se spojují a tvoří jednu zkratku (někdy je možný dvojí způsob psaní).

aj.
a jiné
č j ., č. j.
číslo jednací
tj.
to je
amj.
a mnohé jiné
čp., č. p.
číslo popisné
tzn.
to znamená
apod.
a podobně
např.
na příklad
tzv.
tak zvaný

5.2 NÁZVY MĚST A OBCÍ

Zkracují se dlouhé složené názvy (n. = nad, p. = pod).

Jablonec n. Jiz., Kostelec n. Orl., Staré Město p. Smrkem, Nová Ves n. Luž., Světlá n. Sáz.

5.3 RODNÁ (KŘESTNÍ) JMÉNA

Krátí se buď prvním písmenem nebo počáteční skupinou písmen, která končí souhláskou.

Ant.
Antonín
M.
Marie, Marta, Milena
Vl.
Vladimír
Jar.
Jaroslav, Jaromír
P.
Pavel, Pavla, Petr
Zb.
Zbyšek
K.
Karel, Karla
Sv.
Svatopluk
Zd.
Zdeněk

5.4 AKADEMICKÉ TITULY, VĚDECKÉ A VOJENSKÉ HODNOSTI

Zkratky akademických titulů a vědeckých hodností jsou ustálené, forma je závazná a je stejná i pro přechýlené tituly žen. Tituly uvedené před jménem se neoddělují čárkou; tituly za jménem se čárkou oddělují.

Bc.
bakalář
před jménem
BcA.
bakalář umění
před jménem
Ing.
inženýr
před jménem
Ing. arch.
inženýr architekt
před jménem
MUDr.
doktor medicíny
před jménem
MVDr.
doktor veterinární medicíny
před jménem
MgA.
magistr umění
před jménem
Mgr.
magistr
před jménem
JUDr.
doktor práv
před jménem
PhDr.
doktor filozofie
před jménem
RNDr.
doktor přírodních věd
před jménem
RTDr.
doktor technických věd
před jménem
PharmDr.
doktor farmacie
před jménem
ThLic.
licenciát teologie
před jménem
ThDr.
doktor teologie
před jménem
Ph.D.
doktor
za jménem
Th.D.
doktor teologie
za jménem
prof.
profesor
před jménem
doc.
docent
před jménem
CSc.
kandidát věd
za jménem
DrSc.
doktor věd
za jménem
dr. h. c.
čestný doktorát
za jménem
PaedDr.
doktor pedagogiky
před jménem
Dr.
doktor
před jménem
PhMr.
magistr farmacie
před jménem
DiS.
diplomovaný specialista
za jménem

Závaznou podobu mají ve shodě s platným zněním vysokoškolského zákona oficiální zkratky současných a v minulosti udílených vědecko-pedagogických hodností nebo akademických titulů: MUDr., MVDr., PhDr., PaedDr., JUDr., PhMr., RNDr., Ing., Bc., Mgr.; dále CSc. a DrSc. Jiným způsobem se zkracují tituly jako Ing. arch., akad. arch., ak. mal., ak. soch. aj. Zkratky vědecko-pedagogické hodnosti profesor a docent se píšou s počátečním písmenem malým (prof., doc.).

Má-li oficiální podoba zkratky na začátku velké písmeno, pak podoba s malým písmenem platí za neoficiální. Použijeme ji tehdy, nespecifikujeme-li druh doktorátu (dr. A. Vomáčková). Můžeme ji použít také ve sděleních pracovního rázu, kdy uvádíme pouhé příjmení a jeden z titulů (obraťte se na ing. Nováka; po dobu nepřítomnosti zastupuje doc. Bílou mgr. Zelená).

Zkratky titulů kandidát věd a doktor věd (CSc. a DrSc.), které se uvádějí za příjmením, oddělujeme čárkami stejně, jako bychom oddělili plná vyjádření (zúčastnil se také docent Nový, kandidát věd, a připomněl …; zúčastnil se také doc. Nový, CSc., a připomněl ...). Nověji se místo titulu CSc. uděluje doktorský titul, jehož zkratku slýcháme v podobě [pí ejč dý], popř. [pé há dé]. Kdybychom ho měli napsat tak, jak to odpovídá české tradici psaní zkratek titulů, napsali bychom PhD. (pro teologii ThD.); ale v zákoně o vysokých školách je uvedena podoba Ph.D. (Th.D.).

Pro pořadí akademických titulů platí, že se nejprve píše vědecko-pedagogická hodnost a potom akademický titul (doc. Ing. Petr Smola). Pokud někdo vystudoval dvě vysoké školy a získal na nich dva tituly, může je psát v libovolném pořadí (Mgr. Ing. Petr Smola). V situaci, kdy absolvent dvou vysokých škol získal dva shodné tituly - např. titul inženýr - a chce je používat oba, spojí tituly buď českou spojkou "a", nebo jejím latinským ekvivalentem "et" (Ing. et Ing. Petr Smola).

Diplomovaný specialista

V roce 1994 přiznalo MŠMT absolventům vyššího odborného studia právo používat za svým příjmením označení podle druhu završeného studia: diplomovaný specialista, diplomovaný technik, diplomovaný ekonom, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný ergoterapeut, diplomovaný správní specialista, diplomovaný informační specialista, diplomovaný sociální pedagog. (V roce 1996 přibyl diplomovaný sociální pracovník.) Kromě titulu diplomovaný specialista se tato označení neměla zkracovat. V roce 1998 stanovilo MŠMT sjednocení těchto označení a na diplomech se má uvádět diplomovaný specialista v oboru ... Pokud jde o zkratku uváděnou se jménem, pak platí, že zkrácená podoba označení absolventů vyšší odborné školy pro všechny obory je DiS. a uvádí se vždy za jménem absolventa. Pokud jde o kladení čárky, postupujeme jako u akademických titulů (Jan Novák, DiS., podal přihlášku do výběrového řízení ...).

Vojenské hodnosti

voj.
vojín
pprap.
podpraporčík
mjr.
major
svob.
svobodník
prap.
praporčík
pplk.
podplukovník
des.
desátník
nprap.
nadpraporčík
plk.
plukovník
čet.
četař
ppor.
podporučík
genmjr.
generálmajor
rtn.
rotný
por.
poručík
genpor.
generálporučík
rtm.
rotmistr
npor.
nadporučík
genplk.
generálplukovník
nrtm.
nadrotmistr
kpt.
kapitán
arm. gen.
armádní generál

5.5 ZKRATKY PRÁVNÍHO OZNAČENÍ FIREM

a. s., akc. spol.
akciová společnost
k. s., kom. spol.
komanditní společnost
s. r. o., spol. s r. o.
společnost s ručením omezeným
v. o. s., veř. obch. spol.
veřejná obchodní společnost

Jestliže jsou zkratky právního označení umístěny za názvem společnosti, oddělují se čárkou, jsou-li umístěny před názvem společnosti, čárkou se neoddělují.

Metrostav, a. s., Praha; Pozemstav, s. r. o., Brno; Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Teplice

Nejdůležitější normou je v těchto případech forma, ve které je firma zapsána v obchodním rejstříku, tj. její obchodní jméno ve smyslu obchodního zákoníku.

5.6 INICIÁLOVÉ ZKRATKY

Skládají se z velkých počátečních písmen krácených slov, výjimečně se vkládají písmena malá (např. pro odlišení jinak dvou shodných značek).

OčZ - občanský zákoník, ObZ - obchodní zákoník

Za zkratkami utvořenými z velkých počátečních písmen (iniciálovými) se tečka nepíše.

ČR, ČKAIT, ČVUT, AV ČR, MF ČR, NG, ČSAD, UNICEF, OSN

5.7 ZKRATKOVÁ SLOVA

Zkratková slova jsou zkratky, které mají charakter slov; lze je skloňovat, případně od nich odvozovat další slova.

Čedok - Česká dopravní kancelář; Amfora - Amatérské fotbalové rarity; kolchoz - kolektivnoje chozjajstvo; (zemědělské družstvo); Teplotechna; Metrostav; Skanska

5.8 DOPORUČENÉ ODKAZY

Slovník zkratek (hlavně historických pojmů), sestavený především na základě díla Emila V. Kopeckého, nazvaný Zmatek zkratek, lze nalézt na internetové adrese časopisu Dějiny a současnost ( http://dejiny.nln.cz/Slov/zmazkr.html ). Na www.zkratky.cz lze nalézt průběžně doplňovanou databázi zkratek, včetně jejich vysvětlení.

6 ZNAČKY

Značky jsou závazné grafické symboly, označující zpravidla vědecké a technické pojmy. Formu a užívání značek určuje norma ČSN ISO 31-0 (01 1300) až ČSN ISO 31-20 Veličiny a jednotky. Značky jednotek se píšou písmem standardním (stojatým), značky fyzikálních veličin kurzivou (písmem skloněným) bez ohledu na písmo použité v ostatním textu. Pro psaní značek, které neobsahuje klávesnice počítače, se používá menu "Vložit", nabídka "Symbol" nebo tabulka ASCII viz kap. 10.4. Při psaní značek platí tato pravidla:

 • za značkami se nepíšou tečky;
 • číselná hodnota a příslušná značka musí být napsány na stejném řádku (mezi číslo a značku se vkládá pevná mezera); pokud nelze technicky vyřešit umístění čísla i značky na jednom řádku, musí se značka připadající na začátek druhého řádku vypsat slovy (1 000 korun českých, 20 kilogramů aj.);
 • tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery (kWh);
 • většinou se používají písmena latinské abecedy (cm, kg), někdy mohou být různě upravena ($ - americký dolar, £ - britská libra šterlinků), používají se také písmena řecké abecedy (Ω - ohm, μ - mikron);
 • nepísmenné značky (ideogramy) se tvoří symboly (§ - paragraf, % - procento, # - číslo); mezi nepísmenné značky patří také arabské číslice;
 • písmenné značky se píší malými písmeny (m, cm, l); je-li značka odvozena od vlastního jména, píše se s počátečním písmenem velkým (Pa, Hz, V, W); pokud se ale názvy těchto jednotek vypisují slovy, píšou se s malým počátečním písmenem (pascal, hertz, volt, watt).

6.1 ZNAČKY FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

Značí se obvykle písmeny latinské nebo řecké abecedy, někdy s indexy nebo jinými rozlišovacími znaménky. Značky veličin se píšou kurzivou bez ohledu na druh písma užitého v ostatním textu.

υ (rychlost), E (energie), λ (vlnová délka), …

Vybrané fyzikální veličiny a jejich jednotky

Veličina
Jednotka
Název
Značka
Název
Značka
Rozměr
délka
l
metr
m
obsah (plochy)
S
čtvereční metr
m2
objem
V
krychlový metr
m3
úhel (rovinný)
α
radián
rad
prostorový úhel
ω
steradián
sr
čas
t
sekunda
s
perioda
T
sekunda
s
kmitočet
f,ν
hertz
Hz
s-1
rychlost
v
metr za sekundu
m/s
m.s-1
zrychleni
a
metr za sekundu na druhou
m/s2
m.s-2
úhlová dráha
ϕ
radián
rad
úhlové zrychleni
ε
radián za sekundu na druhou
rad/s2
s-2
hmotnost
m
kilogram
kg
hustota
ρ
kilogram na krychlový metr
kg/m3
kg.m-3
hybnost
p
kilogram metr za sekundu
kg.m/s
m.kg.s-1
síla
F
newton
N
m.kg.s-2
tíha
G
newton
N
m.kg.s-2
tíhové zrychlení
g
metr za sekundu na druhou
m/s2
m.s-2
moment setrvačnosti
J
kilogram metr na druhou
kg.m2
moment síly
M
newtonmetr
N.m
m2.kg.s-2
tlak
p
pascal
Pa
m-1.kg.s-2
modul pružnosti v tahu
E
newton na čtvereční metr
N/m2
m-1.kg.s-2
součinitel smykového tření
μ, f
-
-
rameno valivého tření
ξ
metr
m
viskozita
ν
newton sekunda na čtvereční metr
N.s/m2
m-1.kg.s-1
povrchové napětí
σ
newton na metr
N/m
kg.s-2
hmotnostní tlak
Qm
kilogram za sekundu
kg/s
kg.s-1
objemový tok
Qv
krychlový metr za sekundu
m3/s
m3.s-1
práce
W
joule
J
m-2.kg.s-2
energie
E
joule
J
m-2.kg.s-2
výkon
P
watt
W
m-2.kg.s-3
účinnost
η
procenta
%
rychlost šíření zvuku
c
metr za sekundu
m/s
m.s-1
vlnová délka
λ
metr
m
akustická intenzita
I
watt na čtvereční metr
W/m2
kg.s-3
hladina akustického tlaku
L
decibel
dB
hladina hlasitosti
Λ
fon
Ph
hlasitost
N
son
son
absolutní teplota
T
kelvin
K
teplota
θ
Celsiův stupeň
oC
teplotní rozdíl
Δθ, Δτ
kelvin, stupeň
K, C
teplotní součinitel délkové roztažnosti
α
jedna na kelvin
1/K
K-1
teplotní součinitel objemové roztažnosti
β
jedna na kelvin
1/K
K-1
teplo
Q
joule
J
m2.kg.s-2
tepelný tok
Φ
watt
W
m2.kg.s-3
hustota tepelného toku
ϕ
watt na čtvereční metr
W/m2
kg.s-3
součinitel tepelné vodivosti
λ
watt na metr a kelvin
W/m.K
m.kg.s-3.K-1
tepelná kapacita
C
joule na kelvin
J/K
m2.kg.s-2.K-1
měrné teplo
c
joule na kilogram a kelvin
J/kg.K
m2.s-2.K-1
látkové množství
n
mol
mol
molární hmotnost
Mm
kilogram na mol
kg/mol
kg.mol-1
molární objem
vm
krychlový metr na mol
m3/mol
m3.mol-1
plynová konstanta
R
joule na mol a kelvin
J/mol.K
m2.kg.s-2.K-1.mol-1
měrná plynová konstanta
r
joule na kilogram a kelvin
J/kg.K
m2.s-2.K-1
měrné skupenské teplo
l
joule na kilogram
J/kg
m2.s-2
elektrický náboj
Q
coulomb
C
A.s
elektrický proud
I
ampér
A
proudová konstanta
J
ampér na čtvereční metr
A/m2
A.m-2
intenzita elektrického pole
E
volt na metr
V/m
m.kg.s-3.A-1
elektrický potenciál
U, ϕ
volt
V
m2.kg.s-3.A-1
elektrická indukce
D
coulomb na čtvereční metr
C/m2
m-2.s.A
elektrická kapacita
C
farad
F
m-2.kg-1.s4.A2
permitivita
ε
farad na metr
F/m
m-3.kg-1.s4.A2
elektricky odpor
R
ohm
Ω
m2.kg.s-3.A-2
elektrická vodivost
G
siemens
S
m-2.kg-1.s3.A2
magnetická indukce
B
tesla
T
kg.s-2.A-1
magnet. indukční tok
Φ
weber
Wb
m2.kg.s-2.A-1
intenzita magnet. pole
H
ampér na metr
A/m
A.m-1
indukčnost
L
henry
H
m2.kg.s-2.A-2
permeabilita
η
henry na metr
H/m
m.kg.s-2.A-2
zářivý tok
Φe
watt
W
m2.kg.s-3
světelný tok
Φ
lumen
lm
cd
svítivost
I
kandela
cd
jas
L
nit
nt
m-2.cd
osvětlení
E
lux
lx
m-2.cd
osvit
lxs
luxsekunda
s
m-2.s.cd
rychlost světla ve vakuu
c
metr za sekundu
m/s
m.s-1
rychlost světla v látkovém prostředí
cn
metr za sekundu
m/s
m.s-1
index lomu
υ
-
-
ohnisková vzdálenost
f
metr
m
optická mohutnost
ϕ
dioptrie
D
m-1
protonové číslo
Z
-
-

6.2 ZNAČKY JEDNOTEK

Značky jednotek se píšou standardním (stojatým) písmem bez ohledu na druh písma použitý v ostatním textu a nemění se v množném čísle. V roce 1960 byla přijata Mezinárodní soustava jednotek (Système International d´Unités - SI) [system internasjonal dynité]. Závazné používání Mezinárodní soustavy jednotek je v ČR stanoveno vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, která je prováděcím předpisem k zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Značky jednotek se píšou bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují mezerou. Značka a příslušná číselná hodnota musí být napsány na témže řádku (mezi číslo a značku se vkládá pevná mezera), nebo se musí značka jednotky vypsat slovem. K číselné hodnotě se vždy připojuje značka.

10 cm; 6 V; 8,78 kg; 0,25 l; 10 mm až 12 mm (nikoliv 10 až 12 mm)

Tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery.

+10 °C; -19 °F; 300 kW; 100 kWh; 15 mA; 500 kPa

Exponenty a indexy se připojují bez mezery.

60 m2, 90 m3, CO2.

Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery.

6V baterie = 6voltová = šestivoltová baterie

100km rychlost = 100kilometrová = stokilometrová rychlost

V textu se značky jednotek, pokud nejsou použity s číslem, vypisují.

Bude třeba několik metrů látky. Vyteklo mnoho litrů vody. Bylo rozhodnuto podle uvedeného paragrafu.

Základní jednotky soustavy SI

Veličina
Název jednotky
Značka jednotky
délka
metr
m
hmotnost
kilogram
kg
čas
sekunda
s
elektrický proud
ampér
A
termodynamická teplota
kelvin
K
svítivost
kandela
cd
látkové množství
mol
mol

Doplňkové jednotky soustavy SI

Veličina
Název jednotky
Značka jednotky
rovinný úhel
radián
rad
prostorový úhel
steradián
sr

Odvozené jednotky soustavy SI

Název veličiny
Rozměr jednotky
Název jednotky
Značka jednotky
kmitočet
s-1
hertz
Hz
síla
m.kg.s-2
newton
N
tlak, mechanické napětí
m-1.kg.s-2
pascal
Pa
energie, práce, teplo
m2.kg.s-2
joule
J
výkon
m2.kg.s-3
watt
W
elektrický náboj
s.A
coulomb
C
elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí
2 -3 -1m .kg.s .A
volt
V
elektrická kapacita
m-2kg-1.s4.A2
farad
F
elektrický odpor
m2.kg.s-3.A-2
ohm
Ω
elektrická vodivost
m-2.kg-1.s3.A2
siemens
S
magnetický indukční tok
m2.kg.s-2.A-1
weber
Wb
magnetická indukce
kg.s-2.A-1
tesla
T
indukčnost, vzájemná indukčnost
m2.kg.s-2.A-2
henry
H
světelný tok
cd
lumen
lm
osvětlení
m-2.cd.sr
lux
lx
aktivita
s-1
becquerel
Bq
dávka
m2.s-2
gray
Gy
ekvivalentní dávka
m2.s-2
sievert
Sv

Vedlejší jednotky soustavy SI

Veličina
Název
Značka jednotky
Vztah k hlavní jednotce
čas
minuta
min
60 s
hodina
h
3 600 s
den
d
86 400 s
rovinný úhel
(úhlový) stupeň
°
(π/180) rad
(úhlová) minuta
'
(π/10 800) rad
vteřina
"
(π/648 000) rad
grad, gon
g, gon
(π/200) rad
délka
astronomická jednotka
AU
1,495 98.1011 m
parsek
pc
3,085 7.1016 m
světelný rok
ly
9,460 5.1015 m
plošný obsah
hektar
ha
104 m2
objem
litr
l, L
10-3 m3
hmotnost
tuna
t
103 kg
atomová hmotnostní jednotka
u
1,660 57.10-27 kg
délková hmotnost
tex
tex
10-6 kg.m-1
optická mohutnost
dioptrie
D
1 m-1
energie
elektronvolt
eV
1,602 19.10-19 J
zdánlivý výkon
voltampér
VA
jalový výkon
var
var

Násobné a dílčí jednotky

Násobné a dílčí jednotky jsou jednotky získané jako násobek nebo díl základní nebo odvozené jednotky. Jejich název je vytvořen přidáním předpony před základní nebo odvozenou jednotku, případně před její značku. Výjimkou je jednotka hmotnosti g (gram), která je dílem základní jednotky kg (kilogram) 1 g = 0,001 kg.

Předpona
Značka předpony
Poměr k základní jednotce
exa-
E
1018
péta-
P
1015
tera-
T
1012
giga-
G
109
mega-
M
106
kilo-
k
103
hekto-
h
102
deka-
da
101
deci-
d
10-1
centi-
c
10-2
mili-
m
10-3
mikro-
η
10-6
nano-
n
10-9
piko-
p
10-12
femto-
f
10-15
atto-
a
10-18

Převodní tabulky jednotek lze nalézt na Internetu (např. http://www.converter.cz/prevody/index.htm , nebo http://www.jednotky.cz/ ). Rejstřík mimosoustavových jednotek s tabulkou převodů na jednotky SI obsahuje doporučený standard technický (DOS T) 4.01, vydalo Informační centrum ČKAIT 2001. Pro statistická zjišťování je závazný Číselník vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin, 1. vydání ČSÚ Praha 2002.

6.3 ÚHLOVÝ STUPEŇ, MINUTA, VTEŘINA

Mezi číslem a následující značkou pro úhlový stupeň, minutu nebo vteřinu se nevynechává mezera. Stupeň se píše na počítači pomocí malého "o" převedeného na horní index, nebo s využitím menu "Vložit - Symbol" nebo pomocí kódu ASCII viz kap. 10.4. Úhlové minuty se vyznačují diakritickou čárkou a úhlové vteřiny uvozovkami. Tyto značky se používají při zápisu přesných údajů směru, zeměpisných souřadnic apod., nikoli při zápisu časových údajů (viz kap. 7.7).

úhel 45°; spád 30°; 60°25´30"; 15°10´05".

6.4 EXPONENTY, INDEXY

Exponenty a indexy se připojují k předcházejícímu znaku bez mezery. Píší se pomocí menu "Formát - Písmo (styl: horní nebo dolní index)". K psaní exponentů a indexů se nedoporučuje používat menu "Formát - Písmo - Proložení znaků - Umístění (zvýšené, snížené)". Zvýšené nebo snížené písmo mění rozteč řádku! Vyjadřuje-li index značku fyzikální veličiny, píše se kurzivou, ostatní indexy standardním písmem.

Qv; Qs; (a + b)2; 10-5; 300 m3; 12 m2; H2SO4; CaCO3; HNO3

6.5 ZNAČKY MĚN

V sestavách se značky měn píšou před peněžní částkou. V textech je lze uvádět za ní i před ní.

Kč 220,00; Ft 120,10; Din 250,00; Kč 100,-; Nabízíme slevu 500 Kč.

V bankovní praxi se měnové jednotky vyjadřují třípísmennými kódy.

CZK 24,20; ATS 500,00; CHF 105,15; NLG 115,20

Číselník kódů měn lze nalézt např. na internetových stránkách České národní banky ( www.cnb.cz ).

6.6 MATEMATICKÉ ZNAČKY

Značky pro sčítání, odečítání, násobení a dělení

Mezi číslem a matematickou značkou je vždy mezera. Násobení číslic se značí malým x nebo tečkou. Ve významu mínus se používá pomlčka (nikoliv spojovník).

10 + 20 = 30
45 - 15 = 30
a . b = c
5 x 16 = 80
60 : 12 = 5
a - b = x

Pokud značky plus a mínus vyjadřují hodnotu čísla, předsazují se bez mezery. Pro výraz mínus se používá spojovník (nikoliv pomlčka).

+5 °C; -10 °C

V textu se matematické značky vypisují slovně.

Celkové množství mínus 5 kusů vadných. Uvedená cena plus 645 Kč DPH.

6.7 ZLOMKY

6.7.1 Obyčejné zlomky

Pro vyjádření zlomku lze použít lomítko nebo vodorovnou čáru. Před šikmou zlomkovou čárou (lomítkem) ani za ní se nepíšou mezery. Ve smíšeném čísle se zlomek od celého čísla odděluje mezerou. V textovém editoru lze použít hotové znaky pro nejčastější čísla pomocí "Vložit - Symbol".

1/2; 3/5; 10 3/4 kg; 7 1/2 m; 11/12 ha; 3 1/2procentní úrok

Vodorovná zlomková čára začíná pod prvním a končí pod posledním znakem zlomku. Vyznačuje se spojovníkem nebo podtrhávací čarou.

 
 200 x 6
----------- = 48;
   25
 
 400 x 3
----------- = 200
     6

Při psaní zlomků a složitějších matematických výrazů se využívají speciální funkce počítače, nebo programy.

6.7.2 Desetinné zlomky

Desetinné zlomky se od jednotek oddělují desetinnou čárkou (nikoliv tečkou). Před ní ani za ní se nedělá mezera. Desetinné zlomky psané za sebou se oddělují středníkem.

23,238; 0,001; 237,2

6.8 PROCENTO, PROMILE

Procento se píše značkou %, která je na základní klávesnici počítače; odděluje se od čísla mezerou. Pokud je značka procenta připojena k číslu bez mezery, znamená přídavné jméno. Promile se vyjadřuje desetinným číslem nebo značkou ‰; značku lze nalézt prostřednictvím menu "Vložit - Symbol", nebo se použije příslušný číselný kód z tabulky ASCII viz kap. 10.4.

úrok 6 %; sleva 15 %; 10% = desetiprocentní;

0,005 alkoholu; 5 ‰ alkoholu

6.9 ROZMĚRY A TOLERANCE

Rozměry a tolerance se zapisují jednoznačným způsobem.

60 mm x 20 mm x 50 mm (nikoliv 60 x 20 x 50 mm)

Značka pro mezní úchylku se z obou stran odděluje mezerami. K jejímu napsání na počítači se využívá nabídka "Vložit - Symbol" nebo kód značky v tabulce ASCII, viz kap. 10.4.

20 °C ± 2 °C nebo (20 ± 2) °C (nikoliv 20 ± 2 °C);

20 mm ± 2 mm nebo (20 ± 2) mm (nikoliv 20 ± 2 mm)

6.10 MĚŘÍTKO

Měřítko se vyznačuje dvojtečkou a z obou stran se od čísel odděluje mezerami.

Nákres pozemku byl zhotoven v měřítku 1 : 100

6.11 PRŮMĚR

Značka pro průměr Ø se vkládá pomocí menu "Vložit - Symbol". Na psacím stroji se píše kombinací velkého O a lomítka. Po obou stranách značky se vkládá mezera.

Potrubí Ø 1/2" (palce, coulu)

6.12 PARAGRAF

Paragraf se píše značkou §, která je na základní klávesnici počítače; odděluje se mezerou po obou stranách. Pro množné číslo se používá vždy jen jedna značka. V hypertextových odkazech se, z důvodu vložených odkazů a vyhledávání, píše značka paragrafu a číslo paragrafu bez mezery.

§ 58; § 121, 122 a 123; podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1991 Sb.

Při citaci zákonů se jednotlivé údaje píší bez vložených interpunkčních čárek.

Podle § 233 odst. 2 písm. a).

6.13 ZNAČKA & (ET)

Tato značka nahrazuje spojku "a" v názvech firem. Pro její psaní se využívá menu "Vložit - Symbol" nebo kód ASCII; viz kap. 10.4. Pokud není značka k dispozici (např. na psacím stroji), nahrazuje se spojkou "a", v názvech zahraničních firem se překládá do cizího jazyka.

Mann & Müller, Thomas Brown & Co.

Mann und Müller, Thomas Brown and Co.

6.14 ZNAČKA # (ČÍSLO)

Dvojitý kříž nahrazuje v textu slovo "číslo" a používá se jen ve spojení s následujícím číslem.

kondenzátory # 45, chladiče # 125, výparníky # 236

6.15 STEJNÍTKA

V sestavách lze opakované výrazy na dalších řádcích nahrazovat stejnítky, která se vyznačují uvozovkami. Umísťují se pod první písmeno opakovaného slova. Opakovaná slova stejnítky nahradit nelze. Pod podtržením je nutno výraz, který byl nahrazován stejnítky, vypsat.

Objednáváme u Vás katalog výrobků
betonářské výztuže
1 ks
"
drobného betonářského zboží
3 "

Kč 750,20

" 150,80

Kč 901,00

7 ČÍSLA A ČÍSLICE

7.1 ARABSKÉ ČÍSLICE

K vyjádření číselných hodnot se zpravidla používají arabské číslice. Píšou se standardním písmem (ČSN ISO 31-0:2001 Veličiny a jednotky). Za řadovými číslovkami se píše tečka. Jestliže stojí číslice za jménem, čte se jako základní číslovka a tečka se za ní nepíše.

ve 3. kapitole (ve třetí kapitole), po 5. stupni (po pátém stupni), na 20. straně (na dvacáté straně); Praha 2, díl II, strana 100 (Praha dvě, díl dvě, strana sto);

Ale: Přemysl Otakar II., Karel IV., Rudolf II.

7.2 ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

K jejich psaní se používají velká písmena latinské abecedy. V současné době se používají zřídka; označují se jimi např. díly obsáhlých publikací, kapitoly delších dokumentů nebo pořadí panovníků stejného jména. V sestavách se římské číslice řadí od levé svislice.

I = 1
VI = 6
L = 50
CD = 400
II = 2
VII = 7
XL = 40
DCC = 700
III = 3
VIII = 8
C = 100
M = 1000
IV = 4
IX = 9
XC = 90
CM = 900
V = 5
X = 10
D = 500
MMVII = 2007

V přehledech se připojený text píše od nové svislice, nastavené podle nejdelšího čísla.

Teplotní pásy na zemském povrchu

I.
Rovníkový
II.
Vnější tropický
III.
Subtropický
IV.
Mírný
V.
Subpolární
VI.
Polární

7.3 DESETINNÁ ČÍSLA, ČLENĚNÍ ČÍSEL

V souladu s mezinárodními normami ISO a českou technickou normou (podobně normou německou a rakouskou) se celá a desetinná čísla oddělují desetinou čárkou (nikoliv tečkou). V anglicky psaných dokumentech se často používá desetinná tečka umístěná na základní lince. Před desetinnou čárkou ani za ní se nevkládá mezera. Následuje-li za sebou více desetinných čísel, oddělují se středníky.

150,6; 20,5; 0,126

Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech jednou mezerou. Čtyřmístná čísla se rovněž člení mezerou (kromě letopočtů). Aby se čísla při automatickém lámání řádků na počítači nerozdělila, vkládají se do nich pevné mezery.

17 867,8 m; 1 250 000 obyvatel; 3 000 km; 0,564 8 g zlata

7.4 PENĚŽNÍ ČÁSTKY

Z bezpečnostních důvodů se v peněžních částkách skupiny tří čísel mohou oddělovat tečkou.

úvěr 2.350.00; Kč, ceny aut do 900.000 Kč.

Zaokrouhlená čísla nebo přibližné částky se uvádějí bez desetinných míst.

příjem nad 15.000 Kč; cena cca 4.700 Kč.

7.5 SESTAVY ČÍSEL

V sestavách se píšou čísla pod sebe podle řádu. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky atd.; vychází se od desetinné čárky. Za desetinnou čárkou se uvádí stejný počet míst. Nejsou-li udány desetinné hodnoty, píšou se nuly. Sloupce se pod posledním řádkem podtrhávají čarou. Podtržení začíná pod/nad prvním místem sloupce a končí pod posledním místem. Početní značky +, - před čísly se podtrhávají spolu s čísly. Součty se podtrhávají dvojitou čarou, nebo se vyznačují tučným písmem.

256,10 kg
9.536,70
700,00 kg
3.792,00
354,50 kg
5.744,70
1 310,60 kg
19.073,40

7.6 KALENDÁŘNÍ DATA

Při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích apod. se podle ČSN ISO 8601:2005

Datové prvky a formáty výměny - Výměna informací - Zobrazení data a času, píše datum sestupně; jednotlivé údaje se spojují spojovníkem, měsíc a den se vyznačuje čísly, dvoumístně. V takových případech lze datum psát též vzestupně, den a měsíc dvoumístně, čísla oddělit tečkou bez mezer. Letopočty po roce 2000 se doporučuje psát čtyřmístně, aby nedošlo k záměně.

1998-05-11
98-05-11
(11-05-98)
2003-05-01
01.06.2003

V osobních dopisech, na peněžních dokladech, v právních dokumentech apod. se měsíc vypisuje slovem, celé datum se píše vzestupně.

Náchod 1. září 2002
Znojmo 16. prosince 2003

V souvislém textu se datum píše vzestupně, měsíc se vyjadřuje slovem nebo číslem, den a měsíc se vyjadřuje jednomístně.

Zásilku jsme odeslali 8. června 2002. Vaši zprávu jsme obdrželi 1. 6. 2002.

7.7 ČASOVÉ ÚDAJE

Časové údaje se píšou sestupně, dvoumístně a oddělují se dvojtečkami. Hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami h, min, s, za kterými se nepíše tečka, nebo zkratkami hod., h., min., s. V textu se časové údaje píšou jednomístně.

09:45; 03:25; 10:30:15. Porada byla zahájena v 8 hodin. Dostavte se v 7:15.

Desetiny a setiny sekundy se oddělují desetinnou čárkou.

1,28 s; výkon 15:58,11; rekord se zlepšil o 0,42 s.

7.8 TELEFONNÍ A FAXOVÁ ČÍSLA

Telefonní a faxová čísla se člení po trojicích.

227 090 111

7.9 OSTATNÍ ČÍSLA

Rodná čísla, čísla občanských a řidičských průkazů, evidenční čísla cestovních dokladů, čísla bankovních účtů, SPZ motorových vozidel, čísla norem, identifikační a daňová čísla organizací (IČO, DIČ), poštovní směrovací atd. se člení v souladu s příslušnými předpisy.

7.10 SPOJENÍ ČÍSEL SE SLOVY NEBO S PÍSMENY

Ve složeném slově napsaném číslicí a slovem se nedělá mezera.

12násobek, 6násobný, 14denní, 3krát; 12patrový;

Chybně: 14ti denní, 6tinásobný, 12ti-patrový

Základní číslovky se spojují bez mezery s písmeny, která znamenají jejich bližší označení.

odd. IIb; Máchova 15a; formát A3

Za číslicemi, které čteme jako číslovky řadové, děláme tečku a mezeru.

třída III. C (třetí cé), třída IV. A (čtvrtá á)

8 ZVÝRAZŇOVÁNÍ TEXTU

Důležité části textu lze zvýraznit:

 • umístěním na samostatný řádek;
 • změnou řezu písma;
 • podtržením;
 • změnou velikosti písma;
 • změnou druhu (fontu) písma;
 • psaním verzálkami;
 • vložením do uvozovek;
 • proložením;
 • vložením do rámečku.

Různé způsoby zvýraznění je možno kombinovat. Členící znaménka připojená před nebo za zvýrazněný text se do zvýraznění zahrnují. Nedoporučuje se zvýrazňovat příliš mnoho textu; text se pak stává nepřehledným a zvýraznění ztrácí smysl.

8.1 UMÍSTĚNÍ NA SAMOSTATNÝ ŘÁDEK

Zvýrazněný text je možné umístit na samostatný řádek od levé svislice nebo na horizontální střed řádku. Od předcházejícího a následujícího řádku se oddělí prázdným řádkem. Jestliže na zvýrazněném řádku končí věta, je třeba za ní udělat tečku.

Přednáška Ing. Václava Sekaniny se koná

ve čtvrtek 25. září od 8:30 do 12:00 hodin

v budově ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2.

8.2 ZMĚNA ŘEZU PÍSMA

Na počítači lze zvolit tučné písmo, kurzivu nebo tučnou kurzivu. Nejčastěji se pro zvýraznění používá tučné písmo, např. u nadpisů.

8.3 PODTRŽENÍ

Podtrhává se podtrhávací čarou s využitím automatické funkce textového editoru. Lze také nastavit intenzitu podtrhávací linky, nebo zvolit dvojité podtržení. Víceslovný text se podtrhává souvisle, tj. včetně mezer. Podtrhávají se také interpunkční znaménka připojená před textem nebo za ním; podtržení však nesmí přesahovat (nesmí být podtržena předcházející ani následující mezera). Podtržení textu se doporučuje vyhradit pro internetové adresy, v hypertextovém prostředí se podtržením vyznačují odkazy a nelze proto používat podtržení pro zvýrazňovaný text.

Dodavatel se zavazuje, že bude odběrateli zasílat diskety v termínech: leden, duben, červenec; www.ckait.cz

8.4 ZMĚNA VELIKOSTI NEBO DRUHU PÍSMA

V textových editorech lze využít širokou škálu velikosti a druhů (fontů) písma, která se nastavuje pomocí bodové stupnice. V jednom dokumentu by však neměly být uplatněny více než tři druhy. Nejběžnějšími fonty je patkové písmo Times, nebo bezpatkové písmo Arial.

STAPRO, spol. s r. o., U nákladového nádraží 2, 460 02 Liberec 2,

si Vás dovoluje pozvat na

prezentaci moderní techniky INTEL

8.5 PSANÍ VELKÝMI PÍSMENY (VERZÁLKAMI)

Pro psaní velkých písmen (verzálek, kapitálek) se na počítači využívá různých funkcí: klávesy CapsLock, menu "Formát - Písmo", menu "Formát - Velká písmena", menu "Vložit - Symbol", kódů ASCII, viz kap. 10.4.

Např. velké kroužkované u (Ů) získáme napsáním malého ů, které označíme blokem (táhneme myší přes písmeno, které začerníme) a potvrdíme v menu "Formát - Velká písmena" výběr "velká". Nebo při zapnuté klávese CapsLock a napíšeme malé ů, které se automaticky změní na velké Ů (pouze u MS Office 2000 a výše).

8.6 PROLOŽENÍ PÍSMA

Používá se automatická funkce "Písmo - Proložení znaků". Prokládá se i písmeno "ch", mezery mezi slovy a připojená interpunkční znaménka. Neprokládají se čísla a iniciálové zkratky. Na počítači se nedoporučuje používat způsob proložení obvyklý na psacím stroji, tj. vkládání mezer mezi písmena.

Bazénové technologie a doplňky : filtrační stanice, topení, bazénové plachty.

8.7 VLOŽENÍ DO UVOZOVEK

Do uvozovek lze vkládat část textu, na kterou chceme upozornit. Zbytečné je dávat do uvozovek výrazy, které jsou již jinak graficky zvýrazněny.

8.8 VLOŽENÍ DO RÁMEČKU

Rámeček lze vytvořit s využitím menu "Formát - Ohraničení a stínování"; znak ohraničení je umístěn zpravidla také na horní liště obrazovky v panelech nástrojů. Nebo je možné převést vybraný text na tabulku.

EMS - Expresní pošta
zaručuje přednostní přepravu a dodání ve vnitrostátním i mezinárodním styku

9 ČLENĚNÍ TEXTŮ A OZNAČOVÁNÍ JEJICH ČÁSTÍ

Delší texty získávají na přehlednosti členěním na odstavce, uváděním výčtů a rozdělením na oddíly a pododdíly.

9.1 ODSTAVCE

První řádek odstavce začíná od levé svislice (bloková úprava levého kraje), nebo se první řádky odstavců mohou odsazovat od levé svislice; odsazení se provádí s využitím menu "Formát - Odstavec - odsazení speciální - první řádek", kde se odsazení nastavuje v cm (zpravidla 0,5 až 0,7 cm). Úprava odstavců však musí být v celém textu jednotná.

Mezi odstavce se vkládá prázdný řádek, nebo se větší řádková rozteč mezi odstavci nastavuje pomocí menu "Formát - Odstavec - mezery před/za"; odsazení se nastavuje v bodech.

9.2 VÝČTY

Přehlednost textů zvyšují výčty. Upravují se takto:

 • začátek a konec výčtu se od předcházejícího a následujícího textu odděluje prázdným řádkem nebo větší řádkovou roztečí;
 • jednotlivé položky výčtu se umísťují na samostatné řádky od levé svislice, od odsazení apod.;
 • jednotlivé položky výčtu se oddělují větší řádkovou roztečí;
 • jednotlivé položky výčtu se zpravidla označují arabskými nebo římskými číslicemi, písmeny abecedy, nebo značkami, případně jejich kombinacemi (u výčtů s několika úrovněmi).

K sestavení výčtu lze použít menu "Formát - Odrážky a číslování".

Střední průmyslová škola ve Volyni otevírá např. tyto obory:

1. Dřevěné konstrukce a dřevostavby

2. Nábytkářství

3. Stavební truhlářství.

Interpunkci na konci jednotlivých položek výčtu lze řešit různými způsoby, úprava však musí být důsledně dodržena u všech položek.

1. Jednotlivé položky jsou zakončeny čárkou, na konci výčtu je tečka. Druhá a každá další položka začíná malým písmenem.

2. V případě víceslovných položek výčtu, zvláště jsou-li mezi jednotlivými slovy použity čárky, zakončují se jednotlivé položky výčtu středníkem, na konci výčtu je tečka. Druhá a každá další položka začíná malým písmenem.

3. Pokud jsou jednotlivé položky delší, jsou tvořeny celými větami, jsou zakončeny tečkou. Druhá a každá další položka začíná velkým písmenem.

4. Interpunkční znaménka se nemusí na konci položek psát, pokud se jedná o stručný, heslovitý výčet s krátkými texty.

Dodáváme v prvotřídním provedení, za velmi výhodné ceny, v krátkém termínu:

a) manažerské kalendáře

b) kancelářské potřeby

c) kancelářský nábytek.

9.3 OZNAČOVÁNÍ ČÁSTÍ TEXTU

9.3.1 Číselné označování částí textu

Způsob označování částí textů stanoví ČSN ISO 2145:1997 Dokumentace - číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Delší texty se podle obsahu dělí na oddíly a pododdíly. Toto označení zahrnuje všechny druhy části textu, a to hlavní kapitoly, podkapitoly, oddíly, pododdíly a odstavce. Úprava se řídí těmito zásadami:

 • oddíly a pododdíly se označují údaji složenými z arabských číslic, které se člení tečkami; uvnitř údaje se za tečkou nedělá mezera;
 • na každé úrovni začíná číslování jedničkou, k označení případné předmluvy nebo úvodu se na každém stupni používá nula;
 • na konci číselného výrazu se nepíše tečka; čísla se vyslovují jako číslovky základní (např. deset tři jedna);
 • mezi číslo a text se vkládají dvě mezery (doporučuje se vložit pevnou mezeru);
 • slovní text se v přehledu nebo obsahu píše od jednotné levé svislice se zřetelem k nejdelšímu číselnému označení.

Betonové průmyslové podlahy

1
Podloží betonových průmyslových podlah
1.1
Použité normativní dokumenty
1.1.1
Modely podloží zemin
1.1.2
Kritéria sedání podlah
1.1.2.1
Vyztužená zeminová deska
1.1.2.2
Dokumentace realizace stavby.

Uvádění odkazů na čísla oddílů a pododdílů v textu

V odst. 5.1; viz kap. 9.2; 3. odstavec v kap. 1.2.2.1

Odkazy je vhodné zvýraznit např. kurzivou.

9.3.2 Abecedně-číselné označování částí textu

Jednotlivé oddíly a pododdíly lze označit také kombinací písmen a číslic. Při využití velkých a malých písmen, římských a arabských číslic se používá tato posloupnost: velká písmena, římské číslice, arabské číslice, malá písmena. Lze použít pouze arabské číslice, pouze malá písmena apod. Je však třeba dodržet uvedenou posloupnost a řídit se těmito zásadami:

 • za velká písmena, za římské a arabské číslice patří tečka; za malá písmena se připojuje závorka (přednostně okrouhlá); za tečkou a za závorkou se vkládá jedna mezera;
 • při použití malých písmen se nepoužívá písmeno "ch";
 • lze použít též označení aa), ab), ac), …;
 • číslice se čtou jako číslovky řadové (za prvé, za druhé);
 • v obsahu nebo přehledu se text řadí od jednotné levé svislice se zřetelem k nejdelšímu označení.

Přehled bankovních karet vydaných Českou spořitelnou, a. s.

A. Karty pro soukromé použití

I. Debetní karty

1. Bankomatová karta TREND

a) Použití a limity

b) Podmínky vydání

2. Bankovní karta pro mladé JUNIOR

II. Kreditní úvěrové karty

B. Karty pro služební použití

I. Debetní karty

II. Charge (úvěrové karty).

9.4 ÚPRAVA NADPISŮ

Nadpisy větších částí textu se od předcházejícího textu oddělují dvěma prázdnými řádky, od následujícího textu jedním prázdným řádkem, nebo se větší řádková rozteč před a za nadpisem nastavuje pomocí menu "Formát - Odstavec - mezery před/za"; odsazení se nastavuje v bodech. Mezera nad nadpisem musí být větší, než mezera pod nadpisem.

Nadpis lze zvýraznit různým způsobem, např. verzálkami, podtržením, tučným tiskem, velikostí písma nebo kombinací různých možností. Nadpisy na stejné úrovni se zvýrazňují stejně. Podtrhává se text, nikoliv číselné nebo abecední označení. Přednostně se doporučuje zvýrazňovat nadpisy tučným písmem a odlišnou velikostí písma. Nadpisy začínají vždy velkým písmenem. Nedělá se za nimi tečka.

Číselné nebo abecedně označené nadpisy začínají od stejné svislice jako text oddílů. Další řádky víceřádkových nadpisů začínají od nové svislice (pod prvním písmenem nadpisu). Neoznačené nadpisy lze umístit na střed textového sloupce.

1

Podloží betonových průmyslových podlah

1.1

Podloží podlah

1.2

Přehled používaných normativních doporučení

Územní řízení z pohledu bezpečnosti práce

Dílčí nadpisy

Číselně ani abecedně neoznačené dílčí nadpisy se mohou psát na samostatný řádek; nebo se mohou umístit na začátek odstavce, zvýraznit a ukončit tečkou. Text pak následuje bezprostředně za nadpisem.

Dokumenty při uzavírání a plnění obchodních smluv

Poptávka. Poptáváme u vás ...

Nabídka. Nabízíme …

10 TEXTOVÝ SLOUPEC

10.1 PAPÍR A FORMÁTY PAPÍRU

Pro obchodní a úřední dokumenty se používají listy papíru formátu A4 (210 mm x 297 mm). Hromadné zprávy (zápisy, protokoly, návrhy k vyjádření apod.) se rozesílají bez průvodního dopisu, tj. jen s adresou a odvolacími údaji na papíru formátu 1/3 A4.

Pokud to umožňuje kvalita papíru, lze dokumenty tisknout oboustranně. Pokračování dopisu se však zpravidla tiskne na další list.

Normalizované formáty papíru viz kap. 2.

10.2 OKRAJE TEXTOVÉHO SLOUPCE A ŘÁDKOVÉ ROZTEČE

Levý a pravý okraj všech dokumentů je zásadně vždy stejně široký, zpravidla 25 mm; nesmí být užší než 20 mm. Na předtištěných dopisních papírech se okraj textového sloupce řídí předtiskem.

Za základní se považuje řádkování jednoduché. Jedna řádková rozteč má šířku 1/6 palce = 4,23 mm. Pro dokumenty s většími nároky na přehlednost lze zvolit řádkování 1,5 nebo řádkování dvojité. Řádková rozteč se na počítači upravuje automaticky podle zvolené velikosti písma.

10.3 VELIKOSTI A DRUHY PÍSMA

Dopisy a jiné obchodní a úřední dokumenty se nemají psát písmem menším než 10 bodů. Norma doporučuje používat standardní písmo; kurzivou lze odlišovat pouze krátké úseky textů. V odborných dokumentech se kurziva používá pouze na odkazy v textu (odkazy na jiné části dokumentu, na vyobrazení a tabulky umístěné v kulatých závorkách; odkazy na literaturu a jiné informační prameny se píšou standardním písmem a vkládají se do hranatých závorek), pro označení tabulek a obrázků, značky jednotek a v bibliografických citacích viz kap. 13.

Zásady platí pro sítě kotvené v podporách s vetknutím dokonalým nebo poddajným (obr. 4.10).

Obr. 4.10 Kotvení sítí ve vetknutí.

10.4 NAHRAZOVÁNÍ ZNAKŮ, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY PŘÍMO NA KLÁVESNICI

Počítač poskytuje možnost napsat všechna písmena latinské a řecké abecedy, nejrůznější diakritická znaménka a nepísmenné značky. Pokud požadovaný znak není k dispozici přímo na klávesnici, lze jej vložit pomocí menu "Vložit - Symbol", nebo použít kód ASCII (kódování znaků ve výpočetní technice - American Standard Code for Information Interchange).

Používání kódů ASCII: Zmáčknout a držet klávesu "Alt", napsat číslo kódu na numerické klávesnici.

ASCII tabulka

Kódy 0-31 jsou řídící kódy s často specifickou interpretací. Význam kódů 128 255 závisí na použitém typu písma.

Upozornění: Tato tabulka obsahuje znaky, které mohou způsobit chybnou interpretaci v některých prohlížečích nebo tiskárnách.

kód
význam znaku
kód
význam znaku
9
tabulátor
13
návrat vozíku - Carriage Return (CR)
10
posuv o řádek - Line Feed (LF)
27
Escape
12
posuv o stránku - Form Feed (FF)
32
mezera

kód
znak
kód
znak
kód
znak
kód
znak
kód
znak
kód
znak
kód
znak
kód
znak
32
60
<
88
X
116
t
144
172
¬
200
Č
228
ä
33
!
61
=
89
Y
117
u
145
173
201
É
229
ĺ
34
"
62
>
90
Z
118
v
146
174
®
202
Ę
230
ć
35
63
?
91
119
w
147
"
175
Ż
203
Ë
231
ç
36
$
64
@
92
\
120
x
148
176
°
204
Ě
232
č
37
%
65
A
93
]
121
y
149
177
±
205
Í
233
é
38
&
66
B
94
^
122
z
150
-
178
˛
206
Î
234
ę
39
'
67
C
95
_
123
{
151
179
ł
207
Ď
235
ë
40
(
68
D
96
`
124
|
152
180
´
208
Đ
236
ě
41
)
69
E
97
a
125
}
153
181
µ
209
Ń
237
í
42
*
70
F
98
b
126
~
154
š
182
210
Ň
238
î
43
+
71
G
99
c
127
155
183
·
211
Ó
239
ď
44
,
72
H
100
d
128
156
ś
184
¸
212
Ô
240
đ
45
-
73
I
101
e
129
157
ť
185
ą
213
Ő
241
ń
46
.
74
J
102
f
130
158
ž
186
ş
214
Ö
242
ň
47
/
75
K
103
g
131
159
ź
187
»
215
×
243
ó
48
0
76
L
104
h
132
"
160
188
Ľ
216
Ř
244
ô
49
1
77
M
105
i
133
161
ˇ
189
˝
217
Ů
245
ő
50
2
78
N
106
j
134
162
˘
190
ľ
218
Ú
246
ö
51
3
79
O
107
k
135
163
Ł
191
ż
219
Ű
247
÷
52
4
80
P
108
l
136
164
¤
192
Ŕ
220
Ü
248
ř
53
5
81
Q
109
m
137
165
Ą
193
Á
221
Ý
249
ů
54
6
82
R
110
n
138
Š
166
¦
194
Â
222
Ţ
250
ú
55
7
83
S
111
o
139
167
§
195
Ă
223
ß
251
ű
56
8
84
T
112
p
140
Ś
168
¨
196
Ä
224
ŕ
252
ü
57
9
85
U
113
q
141
Ť
169
©
197
Ĺ
225
á
253
ý
58
:
86
V
114
r
142
Ž
170
Ş
198
Ć
226
â
254
ţ
59
;
87
W
115
s
143
Ź
171
«
199
Ç
227
ă
255
˙

10.5 MEZERY MEZI ZNAKY (SHRNUTÍ PRAVIDEL O MEZERÁCH)

Za vypsaným slovem, zkratkou, značkou, číslem nebo členicím znaménkem následuje mezera.

Mezera se však nedělá:

 • za tečkou:
 • při označování části textu (1.1.3.1),
 • v peněžních částkách (Kč 110.000),
 • v e-mailových a webových adresách ( info@ckait.cz; http://www.ice-ckait.cz );
 • před a za desetinnou čárkou (210,5 mm);
 • za dvojtečkou při psaní časových údajů (10:30), ve webových adresách (viz výše);
 • před/za spojovníkem (2002-06-09; česko-polský);
 • před/za lomítkem (100 km/h, účet č. 255689564/0400, čj. Ná/56/02);
 • následuje-li více členících znamének za sebou (hráli Smetanovu "Mou vlast");
 • za znaménky +, -, vyznačují-li hodnotu čísla (+5 °C);
 • při psaní samostatných výše položených značek (úhel 45°; disketa 3,5"; 6 m3);
 • při psaní indexů (H2O; m2);
 • následuje-li více interpunkčních znamének za sebou (Unistav, s. r. o., Nová Ves);
 • při vyplňování rubrik, je-li nedostatek místa.

10.6 POZNÁMKY POD ČAROU

Poznámky pod čarou se uvádějí dole na stránce, kde se v textu nachází odkaz na poznámku, od textu jsou odděleny čarou v délce cca do 1/3 textového sloupce. Poznámka se označí odpovídajícím číslem nebo znakem a lomítkem, píše se zpravidla menším písmem jako horní index. Na neúplných stránkách je poznámka pod čarou také až na patě stránky. V delších dokumentech se poznámky pod čarou číslují v celém textu průběžně arabskými číslicemi plus lomítkem, psanými jako horní index. Při maximálně třech poznámkách lze použít též písmene x nebo hvězdičky. Při psaní na počítači lze tvořit poznámky pod čarou automaticky, s využitím menu "Vložit - Odkaz - Poznámka pod čarou".

10.7 ČÍSLOVÁNÍ TABULEK A OBRÁZKŮ

Ve vícestránkových dokumentech se tabulky a obrázky číslují průběžně v celém dokumentu nebo v jednotlivých kapitolách (samostatnou číselnou řadou tabulky a samostatnou číselnou řadou obrázky). Číselné označení se může umístit nad/pod tabulku či obrázek, vlevo, na střed nebo vpravo. Označení a čísla se píší kurzivou, včetně odkazů na ně v textu dokumentu.

Tab. 3.1 Vlastnosti betonářských drátů z oceli BSt 500 pro svařované sítě - DIN 488

Požadavky na vlastnosti betonářské oceli BSt 500 M jsou uvedeny v tab. 3.1.

Obr. 5.6 Kreslení prostorové úpravy sítí ve výtahu výztuže

Pokud je síť přídavně prostorově tvarovaná (ohýbaná), kreslí se v půdorysu rovinný tvar sítě (s případnou úpravou rozměrů) a v řezu výsledný prostorový tvar sítě (obr. 5.6).

Doporučujeme umísťovat číslo a název tabulky nad tabulkou; číslo a název obrázku pod obrázkem.

10.8 ČÍSLOVÁNÍ STRÁNEK

Stránky se - kromě první stránky nebo úvodních stránek - průběžně číslují arabskými číslicemi. Čísla stránek mohou být umístěna v záhlaví nebo v zápatí stránky, na horizontálním středu, na vnějších nebo na vnitřních okrajích textového sloupce.

11 PSANÍ SLOV PŘEJATÝCH

Jako slova přejatá se označují slova cizího původu, přejatá do češtiny z jiných jazyků. O způsobu jejich psaní rozhoduje především míra jejich zdomácnění a rozšíření v češtině. Slova zdomácnělá a běžné odborné výrazy se většinou píší podle zásad českého pravopisu. Slova úzce odborná a slova jen řídce se vyskytující si zpravidla zachovávají původní pravopis. Vhodnou pomůckou pro ověření správného způsobu psaní přejatých slov jsou slovníky cizích slov, např.: Nový akademický slovník cizích slov A - Ž, vydala Academia Praha 2005.

Ve shodě s pravidly českého pravopisu je možné některá přejatá slova psát dvojím způsobem, přičemž je jeden způsob označován jako základní (stylově neutrální); některá slova je možné psát dvojím způsobem bez stylového rozlišení. Zvolenou variantu psaní přejatých slov je třeba zachovat a neměnit v celém textu. (Píšeme-li "analýza", nepoužijeme na jiném místě textu "isolace" atd.) Pokud je v jednom slově spojeno více možností psaní, musí se slohový příznak shodovat. Píše se teze nebo these (nikoliv theze), báze nebo base (nikoliv báse), vízum nebo visum (nikoliv vísum).

11.1 POČEŠTĚNÁ PODOBA PSANÍ NĚKTERÝCH HLÁSEK NEBO SKUPIN HLÁSEK

Ve slovech zdomácnělých se počeštěná podoba psaní rovná původní výslovnosti.

Psaná podoba v původním jazyce
Výslovnost
Počeštěná podoba psaní
Příklad
ae, oe
e, é
e, é
aféra, sféra, hematologie, pedagogika, ekologie, ekonomie, rentgen
ae, oe
ae, oe
-
kánoe, aerobik
c
k
k
abstraktum, kakao
ck
k
k
hokej
qu
kv
kv
kvinta
qu
qv
gv
lingvista, sangvinik
w
v
v
tramvaj
e/y
j
j
bojkot, konvoj, bonsaj, trolejbus, loajální, rajon
rh
r
r
rododendron, reostat, reologie
th (řeckého původu)
t
t
aritmetika, metoda, mýtus, teorie, téma, teze, syntéza, taurin, termální, termodynamika, tyrosin, endotermní, exotermní (reakce), mytologie, metoda, entalpie, entropie, teologie
th v chemických názvech
t
-
ethan, methyl, methanol, thiamin, thymol, ether, polyethery, anthracen, triol, anthranilová kyselina, anthracen
dd
d
d
pudink (ale i puding)
ll
l
l
alegorie, pulovr, ilegální, anulovat
mm
m
m
dilema
nn
n
n
inovace, tenis
ss
s
s
adresa, expres, stres
rr
t
r
iracionální, ireverzibilní, irelevantní
rr v chemických názvech
r
-
pyrrol, pyrrolidon

11.2 PSANÍ S A Z V PŘEJATÝCH SLOVECH

Ve slovech zdomácnělých, kde se hláska s vyslovuje jako z, jsou v češtině správné

psané podoby se z i se s; podoby se z se považují za základní (stylově neutrální)

adheze - adhese, analýza - analysa, azyl - asyl, bazilika - basilika, dimenze - dimense, disperze - disperse, difuze - difuse, epizoda - episoda, exkurze - exkurse, expanze - expanse, exploze - explose, expozice - exposice, fyzika - fysika, geneze - genese, gymnázium - gymnasium, intenzita - intensita, invaze - invase, izobara - isobara, izolace - isolace, izomer - isomer, charakterizace - charakterisace, karbonizace - karbonisace, katalýza - katalysa, muzeum - museum, organizace - organisace, pauza - pausa, plazma - plasma, polarizace - polarisace, prezentace - presentace, prezident - president, recenze - recense, revize - revise, rezoluce - resoluce, riziko - risiko, senzor - sensor, stabilizace - stabilisace, televize - televise, trezor - tresor, univerzita - universita, úzus - usus

Podobně lze psát z i s ve slovech zdomácnělých po předponě kon (z latiny, v češtině se počáteční kon jako předpona nepociťuje)

konzerva - konserva, konzervativní - konservativní, konzervatoř - konservatoř, konzultace konsultace, konzum - konsum, konzul - konsul

Ale ve shodě se spisovnou výslovností se píše jen s ve slovech

konsekvence, konsenzus, konsignace, konsolidace, konspirace.

Také ve slovech ne zcela spisovných a nespisovných se píše z

bazírovat, fantazírovat, prezent

Ve slovech zakončených v 1. pádě na skupinu vyslovovanou [-ns, -rs, -is], v ostatních pádech a ve slovech odvozených vyslovovanou [-nz-, -rz-, -iz-], lze v češtině psát s i z, a to bez stylového rozlišení

diskurz - diskurs, dispenz - dispens, exkurz - exkurs, impulz - impuls, impulzní - impulsní, konkurz - konkurs, kurz - kurs, kurzovné - kursovné, kurzovní - kursovní, pulz - puls, pulzace - pulsace, pulzační - pulsační, pulzní - pulsní, pulzovat - pulsovat, reverz - revers

Ve slovech s příponou vyslovovanou jako [-izmus] a ve slovech zakončených na [-zmus] a [-zma], se píše s i z. Za základní se považují podoby se s

impresionismus - impresionizmus, mechanismus - mechanizmus, organismus - organizmus, racionalismus - racionalizmus, realismus - realizmus, charisma - charizma

Ve slovech, kde se jako spisovná připouští dvojí výslovnost [s] i [z], lze rovněž psát s i z; za stylově neutrální se považují podoby se s

diskuse - diskuze, disertace - dizertace, renesance - renezance, resort - rezort, režisér - režizér

S i z lze psát v některých dalších slovech

buzola - busola, dezén - desén, režisér - režisér

Při psaní slov s původními předponami desa dea ve slovech od nich odvozených se psaní s a z řídí spisovnou výslovností

dezaktivace, deziluze, dezinfekce, dezorganizace, dezorientace, desublimace, designovat, paradesantní

Pouze s se píše ve slovech s původní latinskou předponou dis-

disproporce, disharmonie, disfunkce, disident, disimilace, disociovat

Pouze s se píše ve slovech pravopisně nepočeštěných

laser, cirrhosis

Pouze s se píše v chemických názvech

isobutan, isochinolin, isopropanol

11.3 OZNAČOVÁNÍ DÉLKY SAMOHLÁSEK

Psaní se samohláskou dlouhou i krátkou se připouští ve slovech:

Slova se zakončením na
Příklad
-en
acetylen - acetylén, bazen - bazén, suteren - suterén
-in
benzin - benzín, glycerin - glycerín, penicilin - penicilín
-iv
archiv - archív, masiv - masív
-iva
defenziva - defenzíva - defensiva, ofenziva - ofenzíva - ofensiva
-ivum
pasivum - pasívum, reflexivum - reflexívum
-ivní
archivní - archívní, masivní - masívní, pasivní - pasívní
-emie
blasfémie - blasfémie, leukémie - leukémie
-erie
bakterie - baktérie, bižuterie - bižutérie, drogerie - drogérie, galerie - galérie
-on
balkon - balkón, balon - balón, bonbon - bonbón, citron - citrón, milion - milión, salon - salón, stadion - stadión, špion - špión, vagon - vagón
-onek
balonek - balónek, citronek - citrónek, salonek - salónek
-ona
fazona - fazóna, sezona - sezóna
-onka
fazonka - fazónka
-ped
ortoped - ortopéd

Dlouhé i krátké samohlásky se mohou psát:

 • v názvech chemických prvků (v odborných textech se upřednostňuje podoba s krátkou samohláskou)

chlor - chlór, jod - jód, brom - bróm;

 • v jejich odvozeninách zakončených na -ový

chlorový - chlórový, jodový - jódový, bromový - brómový.

Dlouhé samohlásky se píší tam, kde se ve spisovné výslovnosti vysloví dlouhá samohláska bez většího kolísání:

 • v základech slov

akvárium, anténa, árie, islám, konkrétní, kostým, malárie, móda, série, schéma, téma, tón;

 • v zakončení slov
Slova se zakončením na
Příklad
filé, resumé
-ém
parfém, emblém, problém
-én
bazén, dezén, drén, refrén, terén
-ér
interiér, restauratér, remorkér, startér
! jiné je ovšem
spoiler, bojler, boxer
-éza
ortéza, syntéza, protéza, polonéza
-iáda
olympiáda, triáda
-ián
vegetarián
-iéra
voliéra, bonboniéra
-ín
etamín, vatelín, delfín, albín, hermelín, rubín
-ína
disciplína, vazelína, vitrína, medicína, angína, doktrína
-má
apartmá
-oár
pisoár, rezervoár, repertoár
-óza
viróza, neuróza
-ózní
nervózní
-ózový
celulózový
-ýn
manekýn, dyftýn
-ýza
analýza

U přídavných jmen odvozených od slov, v jejichž základu je samohláska dlouhá, se někdy tato samohláska krátí, někdy se ponechává dlouhá;

 • v přídavných jménech s příponami -ový a -ský

materiálový, diktátorský, instalatérský;

 • v přídavných jménech s příponami -ní a -ný

materiální, módní.

 • U přídavných jmen odvozených jinými příponami se dlouhá samohláska základu většinou krátí

systematický, schematický

Dlouhé samohlásky se píší ve slovech ne zcela spisovných a ve slovech nespisovných

fantazírovat, kvartýr, lágr, mundúr, pozitúra

Krátké samohlásky se píší

Slova se zakončením na
Příklad
-en
chemické, biologické a lékařské názvosloví
acetylen, benzen, karoten, toluen
-gen
fosgen, kolagen, analgen
-in
amin, anilin, glycerin, penicilin, vitamin
-ida
bronchitida, laryngitida
-emie
epidemie, leukemie, glykemie
-erie
baterie, galerie, materie, drogerie
-on, -onový, -onkachemické, biologické a lékařské názvosloví
aceton
-orium
oratorium, krematorium
-ura, -urní, -urový
armatura, brožura, faktura, inventura, korektura, kultura, literatura, strukturainventurní, kulturní, strukturní, armaturový, fakturový
-urka
miniaturka, brožurka
-una
laguna, tribuna

11.4 DALŠÍ PODOBY PŘEVZATÝCH SLOV

Podle české výslovnosti se píšou zejména slova převzatá z angličtiny a francouzštiny

atašé, biftek, bujon, dispečer, donchuán, džem, gauč, gól, gurmán, kečup, klaun, kovboj, lynčovat, ofsajd, refýž, rezervoár, smeč, šofér, víkend, žánr aj.

Podle původního pravopisu se zpravidla zachovává psaní

písmene i

historie, chirurg, gigant, kino, distribuce, titul, kritika, cirkus, opium, ministr, figura

S i se píší slabiky di, ti, ni i v případě, že se vyslovují dy, ty, ny

diktát, politika, komunikace, recidiva, lokomotiva;

písmene y

hydrant, gymnázium, dynastie, pseudonym, cyklus, labyrint, pyramida, mystika, fyzika, symbol, analýza.

V některých zdomácnělých slovech se píše po h, ch, k, r, d, t, n písmeno y bez zřetele na původ slova

rytíř, trylek, krokodýl, terpentýn, trenýrky;

písmene x bez zřetele k tomu, jak se vyslovuje [ks, gz]

existence, index, luxus, praxe, syntax, taxi, textil;

skupin souhlásek znělých a neznělých, bez zřetele k tomu, zda ve výslovnosti dochází k znělostní podobě.

Slova s předponou
Příklad
Slova s předponou
Příklad
ab-
abstinence, abrupce
ek-
ekzém
ad-
adsorpce
sub-
subtilní, subskripce

11.5 PSANÍ OSOBNÍCH JMEN

Pocházejí-li jména z jazyka, který užívá latinské abecedy, píší se původním pravopisem

Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Franz Kafka, Bill Clinton, Robin Hood

Jména významných historických osobností, panovníků, světců, papežů aj. se píší obvykle v počeštělé podobě

Kryštof Kolumbus, Kateřina Veliká, Jindřich VIII., Alžběta Anglická, Mikuláš Koperník, Karel Veliký, Ludvík XIV., Tomáš Alva Edison, Jan Pavel II., Alexandr Veliký, Tomáš Akvinský

Jména pocházející z jazyků, které neužívají latinky, se přepisují podle zavedených transliteračních nebo transkripčních pravidel. Užívají-li tyto jazyky zcela jiného písma (čínština), přepisují se jména tak, že se písmeny české abecedy přibližně vystihuje jejich výslovnost

Alexandr Sergejevič Puškin, Mahátmá Gándhí, Nikolaj Vasiljevič Gogol, Alexej Nikolajevič Tolstoj, Buddha, Solon, Mao Ce-tung

V psaní jmen osob mytologických a jiných se buď zachovává zvuková podoba původní

Aischylos, Pythagoras, Athos;

nebo se píší podle zvyklostí latiny

Ascanius, Gordium, Hispania;

nebo mají vžitou počeštěnou podobu

Spartakus, Medúza, Klaudius, Horácius.

11.6 PSANÍ ZEMĚPISNÝCH JMEN

Pocházejí-li zeměpisná jména z jazyka, který užívá latinské abecedy, píší se většinou původním způsobem

Addis Abeba, Bordeaux, Canberra, Glasgow, Le Havre, Los Angeles, Monte Carlo, New Mexico, New York;

a to i v případě, že jsou počeštělá

Seina, Loira.

Jestliže zeměpisná jména pocházejí z jazyků, které užívají jiného písma než latinky, přepisují se podle zavedených transliteračních nebo transkripčních pravidel, resp. podle výslovnosti

Tokio, Peking, Soul, Dillí, Írán, Charkov

Zeměpisná jména, která jsou v češtině vžitá, se píší v počeštěné podobě (s důsledným označováním délky). Může se jednat o jména měst a osad

Alžír, Bělehrad, Curych, Kyjev, Varšava, Záhřeb;

jména řek, moří a horstev

Nil, Visla, Volha; Himálaj, Pyreneje;

jména dílů světa, jejich částí, zemí, krajin

Amerika, Afrika, Itálie; Španělsko, Švýcarsko.

11.7 SLOVA POCIŤOVANÁ V ČESKÉM JAZYCE JAKO SLOVO CIZÍ

U slov pociťovaných v českém jazyce více jako slova cizí než jako přejatá, zůstává při psaní zachován původní pravopis, včetně zdvojené souhlásky.

Slova cizí
Poznámka
abbé
katolický duchovní, zpravidla bez kněžského úřadu
ajatolláh
titul pro vyššího vykladače koránu u šíitských muslimů
allegro
v hudbě rychle, živě
appeasement
usmiřování protivníka ústupky (politika appeasementu)
baseball
pálkovací hra původem z USA
bestseller
připouští se i bestseler, kniha, případně jiný výrobek, který jde dobře na odbyt
bill
v anglosaském prostředí právní listina, návrh zákona
billboard
velkoplošná plakátovací (reklamní) tabule, velkoplošná reklama
blizzard
také blizard, vánice při silném větru v týlu cyklony
boss
šéf, předák, vůdce, zpravidla politického či zájmového uskupení
bravissimo
výborně, znamenitě, skvěle
buddhismus, Buddha, buddhistický, buddhista
také buddhizmus; učení založení staroindickým myslitelem Buddhou, překonávající utrpení dosažením nirvány
bulletin
druh časopisu, informační tiskovina určená zpravidla pro omezený okruh zájemců, oficiální věstník spolku, organizace
by-pass
1. v technice zařízení umožňující obtok plynů, kapalin mimo hlavní směr proudění,
2. v medicíně přemostění zúženého místa na tepně cévním štěpem
caffé latte
do vysoké štíhlé sklenice (90 ml) patří malé espreso (30 ml) a dvě třetiny teplého mléka s trochou pěny
cappuccino
espresso s našlehaným mlékem a mléčnou pěnou; nejdříve se šlehá mléko, na ně se nalije káva, nebo se naopak nalévá mléko do espresa; mléčná pěna tvoří vrstvu 1 až 2 cm; teplota mléka je max. 70 °C
capriccioso
v hudbě rozmarně
concerto grosso
koncert pro komorní soubor a orchestr; pův. barokní typ instrumentálního koncertu, střídající skupinu sólových nástrojů s orchestrem
corrigenda et addenda
v typografii: co je třeba opravit a doplnit, seznam oprav a doplňků
cross
smí se i kros, ale píše se jen cross-over
espresso
sedm gramů kávy na porci 20 až 30 ml, to je mezinárodní standard pro espresso
frappé
ledová káva; vychlazené espresso se šejkruje nebo šlehá s ledem, cukrem a mlékem, až se vytvoří pěna; vylepšuje se zmrzlinou, šlehačkou a posype skořicí či kakaem
generalissimus
nejvyšší hodnost vrchního velitele všech ozbrojených sil s výjimečnou pravomocí, udělovaná v některých státech zvláště za války
guerilla
také gerila; drobná válka malých pohyblivých oddílů nepravidelných jednotek domácího obyvatelstva proti okupační moci
ghetto
ve středověku uzavřená, oddělená městská čtvrť obývaná židy, za 2. světové války města nebo městské čtvrti, určené pro internované židy
graffiti
obrazce, nápisy apod. vytvářené sprejovými barvami na veřejných plochách, původně s uměleckým záměrem, později většinou jako projev vandalství
grizzly
rasa hnědého medvěda, žije v severní Americe
happening
forma uměleckého projevu vzniklá v 60. letech min. stol. v USA, používající netradičních prvků divadla, výtvarného umění a hudby, se záměrem šokovat diváky, vtáhnout je do akce
happy end
šťastný konec, závěr
hattrick
dosažení tří vítězství, vstřelení tří gólů týmž hráčem v jednom zápase
hippie
účastník hnutí mládeže v různých zemích ve druhé polovině 60. let min. století, vyznačujícího se revoltou proti přetechnizované konzumní společnosti, kolektivním tuláckým životem, excentrickým oblékáním a chováním
hobby
také hoby; záliba, koníček
chilli
také čili; palčivé plody papriky křovité původem z Ameriky
intermezzo
knižně vložka, vsuvka, v hudbě veseloherní scénická nebo instrumentální vložka mezi akty vážné opery, mezihra
jazz
také džez; specifický typ hudby severoamerického původu, utvářený splýváním afroamerického folkloru s tradicemi evropské hudby
jogging
speciální průpravné běžecké cvičení
lobby (lobbyista, lobbistický, lobbismus, lobbing)
zájmová skupina vlivných osob; původně v britské Dolní sněmovně vstupní hala, kde poslanci přijímali návštěvy
mobbing
"vyštípávání" z pracoviště
motte
středověký typ malého obranného hradu; jeho základem je uměle nasypaný zemní pahorek
motto
také moto; heslo, citát apod. uvádějící zvláště umělecké dílo a vyjadřující jeho základní myšlenku; původní italské slovo, forma psaní s -ttje odlišuje jednak od auto-moto-velo, jednak od italských hudebních předpisů jako moto perpetuo (ve stálém pohybu), moto sostenuto (v pohybu zdrženlivém); podobu s -ttmají i jiné jazyky
oppidum
také opidum; velké opevněné keltské sídliště, výrobní a obchodní středisko;
římské antické město záměrně budované
play-off
série vylučovacích sportovních zápasů o konečného vítěze
putti
motiv nahého dítěte, vytvořený italskou renesancí
puzzle
hlavolam na principu skládání obrazu z nepravidelných dílků
rabbi
jedna z řidších variant ke slovu rabín
rallye
také rely; motoristická soutěž, jejímž hlavním kritériem je dodržení předepsaného časového limitu
ristretto
druh kávového nápoje: pouhých cca 20 mililitrů emulze ze 6 až 7 gramů kávy;
pěna musí být hustá a krémová, káva nesmí chutnat spálenou hořkostí
scanner
také skener; přístroj pro optické snímání grafické předlohy a její převedení v elektronické podobě do počítače
sex-appeal
pohlavní přitažlivost
sherry
také šery; těžké sladké španělské víno zlatohnědé barvy
spontánní
samovolný, živelný, neuvědomělý
summa summarum
celkové množství, souhrn, úhrn; lidově zkrátka a dobře
summit
v politice schůzka, jednání, konference státníků na nejvyšší úrovni
sunna
také suna; ústní podání výroků a činů Mohameda a jeho čtyř nástupců, vedle koránu základní kodex islámu
sunnité
také sunité; vyznavači ortodoxního islámu, kteří (na rozdíl od šíitů) uznávají vedle koránu i sunu za stejně závaznou
surrealismus
také surrealizmus; avantgardní umělecký směr, vyznačující se odklonem od konvenčních logických schémat a soustřeďující se na spontánní realizaci podvědomých duševních pochodů, fantastických představ, snů apod.
thriller
film s napínavým a vzrušujícím dějem; komerčně úspěšná kniha
trekking
náročnější horská turistika, silniční cykloturistika
tutti
v plném obsazení, všichni hráči, všechny nástroje
tutti-frutti
různé ovoce; pestrá směs, všehochuť
uff
indiánské citoslovce podivu; české uf vyjadřuje úlevu

Při zdomácnění slova (stačí i česká přípona, např. scanování místo angl. scanning) však zdvojené souhlásky opouštíme. Ukazují to např. slova stres, horor.

12 VYBRANÉ PRAVOPISNÉ A TERMINOLOGICKÉ PROBLÉMY

12.1 PŘÍDAVNÁ JMÉNA UTVOŘENÁ PŘÍPONOU -CÍ (-ICÍ, -ÍCÍ) OD SLOVES

Tzv. přídavná jména účelová, která vyjadřují nač něco je, k čemu něco slouží, mají před příponou -cí vždy samohlásku krátkou. Naproti tomu přídavná jména dějová, která vyjadřují právě probíhající děj, mají před příponou -cí samohlásku dlouhou

plnicí pero
pracovník plnící své povinnosti
řadicí systém
knihovník řadící knihy
honicí pes
pes honící zajíce
řídicí panel
řídící pracovník
kropicí vůz
vůz kropící silnici
balicí papír
prodavač balící zboží
měřicí zařízení
přístroj měřící vlhkost vzduchu
čisticí prostředek
mechanik čistící součástku

měřicí přístroj k měření, holicí mýdlo na holení, tavicí sůl k výrobě tavených sýrů, lepicí páska sloužící k lepení, vodicí lišta k usměrnění pohybu, razicí štít, dojicí přístroj, barvicí prostředek určený k barvení, mrazicí zařízení, pečicí trouba, smažicí pánev, hasicí přístroj

Je-li řeč o osobách, používají se podoby na -ící výhradně

řídící učitel, velící důstojník, místodržící

Jsme-li na pochybách, zda užít podoby řídící, nebo řídicí, kropicí, nebo kropící, školicí, nebo školící, je dobré si do daného spojení dosadit jeden člen z dvojic typu: vzdělávací - vzdělávající, dorozumívací - dorozumívající. Je-li vzdělávací středisko, mělo by být i školicí středisko, podobně dorozumívací (a tedy také řídicí) signál, je-li útvar provádějící činnost, pak je i útvar řídící činnost. Jsou případy, kdy je těžké rozhodnout, zda jde o pojetí účelové (řídicí práce), anebo dějové (řídící práce). To bývá především ve spojení s abstraktními jmény (např. proces, systém, hodnota). V takových případech dáváme přednost pojetí účelovému, ale pojetí dějové nepokládáme za chybné.

12.2 PŘÍDAVNÁ JMÉNA S PŘÍPONOU -ÁLNÍ

U přídavných jmen aktuální, individuální, materiální, speciální ... dáváme v současné češtině přednost podobám s příponou -ální. Podoby aktuelní, individuelní ..., které lze slyšet i vidět, hodnotíme jako hyperkorektní, ovlivněné západními jazyky.

12.3 PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

Podmiňovací způsob se vyjadřuje pomocí slůvek byste, abyste, kdybyste. Správné tvary jsou

já bych (to udělal), kdybych (to věděl), abych (měl čisté svědomí);

ty bys, kdybys, abys;

on by, kdyby, aby;

my bychom (to udělali), kdybychom (to věděli), abychom (měli čisté svědomí);

vy byste, kdybyste, abyste;

oni by, kdyby, aby.

Pro druhou osobu platí, že následuje-li zvratné se, si, přechází -s k němu

kdyby ses učil, udělal by sis pěkný výlet

Podoby abysme přišli včas, kdyby jste to udělali, aby jsi to věděl, se kterými se praxi poměrně často setkáváme, jsou chybné.

12.4 ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI

Základní číslovky dva a oba mají zvláštní skloňování, historicky velmi staré. Zachovaly se v něm tvary dvojného čísla (duál). Správné spisovné tvary jsou

1. a 4. pád
dva/oba, dvě/obě;
2. a 6. pád
dvou/obou;
3. a 7. pád
dvěma/oběma.

Tvary dvouch nebo dvoum, které často slýcháme (teplota stoupne k dvoum stupňům Celsia; zaplatíte pokutu až do výše dvouch tisíc korun), jsou nesprávné. Ve spisovných projevech psaných ani mluvených by se neměly objevit. Neměl by se však objevit ani hyperkorektní tvar dvěmi. Píšeme tedy

teplota stoupne k dvěma stupňům Celsia,

zaplatíte pokutu až do výše dvou tisíc korun,

souhlasíme s těmito dvěma rozumnými návrhy,

s oběma těmito rozumnými návrhy souhlasíme.

U číslovek tři, čtyři jsou v 2. pádě možné dvojí koncovky: tří i třech, čtyř i čtyřech; ale tvary na -ch hodnotí kodifikační příručky většinou jako hovorové, tedy patřící sice do spisovné normy, ale vhodné spíše ve spisovných projevech mluvených. Pravidla českého pravopisu uvádějí tvary na -ch na druhém místě. Tvary těchto číslovek na -ma v 7. pádě jsou náležité jen u podstatných jmen, které mají v 7. pádě rovněž -ma

mezi čtyřma očima (stejně tak mezi týmaž očima), ale se třemi kamarády, se čtyřmi nápady, s těmito třemi dětmi, s oněmi čtyřmi kamarádkami, s takovými třemi knihami

12.5 DVACÁTÉ A JEDNADVACÁTÉ STOLETÍ

Dvacáté století skončilo o půlnoci z třicátého prvního prosince roku 2000 na prvního ledna roku 2001. Devadesátá léta dvacátého století skončila o rok dříve, 31. prosince 1999. Rok 2000 byl posledním rokem desátého desetiletí dvacátého století a zároveň posledním rokem dvacátého století. Dvacáté první století začalo dnem 1. ledna roku 2001. Pro léta 2001 - 2009 nabízíme název první léta 21. století, ale toto označení není zcela ustáleno. Léta 2010 - 2019 budou nepochybně léta desátá. Dvacátá léta jsou ta, která v příslušném století začínají na místě desítek dvojkou, takže dvacátá léta jednadvacátého století budou léta 2020 - 2029, třicátá léta jednadvacátého století budou léta 2030 - 2039 atd.; devadesátá léta jednadvacátého století budou léta 2090 - 2099.

Naproti tomu označení první desetiletí dvacátého prvního století se vztahuje k rokům 2001 - 2010, druhé desetiletí k rokům 2011 - 2020 atd. Desátým desetiletím dvacátého prvního století budou roky 2091 - 2100. Rok 2100 bude posledním rokem prvního století třetího tisíciletí.

12.6 EXPERTIZA

Expertiza znamená znalecký posudek, znalecké osvědčení. Píše se s krátkým -i-, nesprávný tvar je tedy expertýza.

12.7 EVROPSKÁ MĚNOVÁ JEDNOTKA

Stejně jako jiné názvy měnových jednotek (koruna, dolar, marka) se píše název evropské měnové jednotky euro s malým písmenem a skloňuje se podle vzoru rodu středního "město"

2. p. j. č. eura, 3. p. euru atd.; v množném čísle dvě eura; platby se uskuteční v eurech.

Značka evropské měny je EUR

stavba si vyžádala 3 mil. EUR, celková náklady dosáhly 2 237 tis. EUR.

12.8 IMAGE

U tohoto dnes velmi módního slova stále převažuje původní (anglický) způsob psaní. Psaní podle výslovnosti imidž/imič může působit jako ironické, zesměšňující. Slovo image se používá v rodě ženském (nová image) nebo mužském (nový image). Lze je skloňovat (image, imagi, imagem/imagí), v psaných textech však častěji zůstává nesklonné.

Výraz imagemaker [imidžmejkr] označuje člověka, který se stará o úspěšný vzhled a jednání významné osobnosti.

12.9 INTERNET

Podle Pravidel českého pravopisu (Fortuna, Praha 1999) se píše internet s malým i ve významu propojené počítačové sítě; Internet s velkým I jako vlastní jméno (Celosvětová informační a komunikační síť). Malé písmeno tedy patří do trojice pojmů - intranet - extranet - internet. Také ve významu komunikačního média se stále častěji píše malé písmeno

informace najdete na internetu; první seznámení s internetem; nabízíme připojení k internetu

Pokud jde o velké písmeno, mělo by vyznačovat vlastní název jedinečného produktu. Po určitou dobu patrně bude ještě kolísat psaní internet - Internet. Psaní s velkým písmenem, nejde-li o výše uvedené termíny - intranet - extranet - internet, se nepokládá za chybné. Ale i názvy jedinečných produktů se stávají časem obecnými názvy

z výrobku firmy Karel Macháček máme už dávno karmu s malým písmenem, ze značky vysavačů Lux synonymum vysavače lux - a podobně se z Internetu stává internet.

12.10 JE PRAVDA

Ve spojení je pravda, že ..., bychom měli podstatné jméno pravda užít v prvním pádě, neboť jde o vyjádření stálé, trvalé vlastnosti. Použití sedmého pádu totiž pravdu relativizuje

Od předevčírem je podle nich pravdou, že ...

12.11 USTAVIT A USTANOVIT

Chceme-li utvořit, založit nějakou organizaci, instituci či firmu, měli bychom použít sloveso ustavit. Sloveso ustanovit znamená jmenovat

ustanovit nového ředitele - jmenovat ho, uvést ho do funkce, popř. zřídit nové ředitelské místo.

12.12 ZŮSTAT A ZÚČASTNIT SE

Dlouhé u s kroužkem (ů) se píše uprostřed a na konci slova

půda, domů, zůstat, zdůraznit

Dlouhé u s čárkou (ú) se používá na začátku slova

údržba, úskalí, účast, úrok, úzký, úroda, úplně, úmysl

Ve slovech s předponou, jejichž základ začíná písmenem "ú", se zachovává psaní "ú" (tj. nemění se na kroužkové "ů")

neúspěch, neúroda, neúčast, zúčastnit se, zúročit, zúžit, zúrodnit, zúplna, zúmyslně

12.13 PLATNOST A ÚČINNOST PRÁVNÍHO PŘEDPISU

Právní předpis je platný, jestliže byl vydán příslušným orgánem v mezích jeho pravomocí podle stanoveného postupu a řádně vyhlášen. Vyhlášení právních předpisů se provádí jejich uveřejněním v oficiální Sbírce zákonů. Publikování je podmínkou platnosti. Právní předpis se tak stává součástí právního řádu.

Účinnost právního předpisu je dána datem, od kterého je nutno podle právního předpisu postupovat a dodržovat jej. Platnost a účinnost téhož právního předpisu může být rozdílná. Informaci najdeme vždy v závěrečných paragrafech právního předpisu.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 198 Účinnost: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení § 143, 144, 145, 147 a 151, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2006, a s výjimkou ustanovení § 102 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012."

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 161: "Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení." Zákon č. 137/2006 Sb., byl publikován ve Sbírce zákonů, částka 47, která byla rozeslána 19. dubna 2006, takže nabyl účinnosti dnem 1. 8. 2006.

Období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným, a dnem, kdy nabývá účinnosti, se nazývá legisvakance.

12.14 VLASTNÍ JMÉNA VE TŘETÍM PÁDĚ

Pokud stojí ve třetím pádě křestní jméno nebo příjmení samostatně, má tvar s připonou -ovi

pozdrav vyřídíme Tomášovi nebo Františkovi.

U příjmení je přípona -ovi závazná; pokud ovšem příjmení nemá adjektivní nebo zájmenné koncovky

Veselému, Hořejšímu, Pavarottimu

Ale u křestního jména v kombinaci s příjmením volíme podobu kratší

Františku Novákovi, Tomáši Veselému (nebo Tomášovi Veselému, protože k opakování nedochází).

Jen u jmen na -a nelze jinak než Vášovi Příhodovi.

12.15 VÝJIMKA

U některých podstatných jmen tvořených od sloves pomocí předpony vy- dochází k dloužení této předpony (vy-/vý-) a naopak ke krácení kořenové samohlásky (jím - jim). Vedle slova výjimka sem patří např. výhybka od vyhýbat, výšivka od vyšívat.

12.16 PŘÍDAVNÁ JMÉNA S PŘÍPONOU -NÍ (ŽIVELNÍ, SRDEČNÍ, ZÁBAVNÍ, ŠKODNÍ)

Hovoříme-li o katastrofách, pohromách způsobených přírodními živly, zvolme přídavné jméno živelní

živelní pohroma, živelní katastrofa

Přídavné jméno živelný se užívá ve významu neovladatelný, nezkrotný, prudký, nebo neorganizovaný, spontánní

živelná síla ohně, živelný vývoj, živelná stávka

Podobný rozdíl je mezi srdečním infarktem a srdečným pozdravem: srdečný se týká srdce vzdáleněji, v přeneseném významu. Podobně zábavný znamená poskytující zábavu:

Zábavný společník je společník veselý, který umí pobavit společnost;

zábavní park či podnik je takový, který slouží zábavě. Zábavě slouží též oblíbená zábavní pyrotechnika.

S přídavným jménem škodní, které je odvozeno od podstatného jména škoda, se setkáváme jako s odborným termínem v pojišťovnictví, hlavně ve spojeních

škodní událost, škodní komise, škodní náhrada, škodní průběh

Ale: škodná (zvěř) a zastaralý obrat být škodný = utrpět škodu.

12.17 NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH TERMÍNŮ

!Legislativa! je nespisovná zkratka pro "legislativní proces", tj. proces navrhování, projednávání a přijímání zákonů. Je-li zákon schválen a publikován ve Sbírce zákonů, je legislativní proces ukončen; přijatý zákon se stává součástí právního pořádku České republiky, právního řádu, platných právních předpisů, právní normou. Spojení "platná legislativa", "legislativní předpisy" aj. je chybné; správně "platné právní předpisy", "platný právní řád", "právní předpisy".

!Projekce! znamená promítání, !projekční! = promítací (např. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, vydala Academia Praha 2005). Správně projektování (navrhování staveb), projektové práce.

!Projekt! je, v souladu s ČSN ISO 10006 "jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji". K žádosti o vydání stavebního povolení se nepřikládá projekt, ale projektová dokumentace.

!Stavební objekt! je prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby, která plní vymezenou účelovou funkci. Nepoužívá se tedy ve významu stavba, stavební dílo, budova.

!Právo Evropské unie! je chybné slovní spojení. Česká republika je sice členem Evropské unie, ale podmínkou tohoto členství bylo mj. sbližování právního řádu České republiky s právem Evropských společenství, což byl mezinárodní závazek vyplývající pro ČR z Evropské asociační dohody, zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jeho členskými státy na straně druhé. Proto správně "právo Evropských společenství", v jeho rámci jsou jednotlivé předpisy označovány zkratkou EHS (do roku 1992) nebo ES.

13 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

Při psaní odborných pojednání, publikací, příspěvků do odborných časopisů či konferenčních sborníků je etickou povinností autora uvést odkazy na informační zdroje, ze kterých vycházel a které použil. Na konci textu dokumentu se uvádí soupis informačních zdrojů formou bibliografických citací, označený např. jako samostatná kapitola s názvem Literatura, Použitá literatura, Prameny, Seznam citovaných pramenů a literatury aj. U rozsáhlejšího dokumentu, např. rukopisu knihy, se připouští možnost zařadit soupis také na konec jednotlivých dílů či kapitol. Odkazy na informační zdroje se zařazují do textu dokumentu.

Způsob uvádění bibliografických citací stanoví ČSN ISO 690 (01 0197) Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Norma specifikuje základní prvky (požadované údaje) bibliografických citací publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. v těchto publikacích a patentových dokumentů. Stanoví a předepisuje pořadí prvků citace, ustavuje pravidla transkripce a formální úpravy informací získaných z pramenné publikace. Pod seriálové publikace zahrnuje norma časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků z konferencí a edice monografických publikací.

Definice vybraných pojmů používaných v ČSN ISO 690 jsou zahrnuty do kap. 1.

13.1 CITAČNÍ ANALÝZA A STANOVENÍ IMPAKT FAKTORU

Přesné a úplné uvádění citací (které je více obvyklé např. v medicíně než ve stavebních oborech) je důležité pro stanovení impakt faktoru (faktoru vlivu, anglicky impact factor). Impakt faktor je index označující míru významnosti informačního zdroje, určovanou podle jeho ohlasu. Při jeho stanovení se používá citační analýza, která je založena na údajích z bibliografických citací obsažených v dokumentech a analyzuje citační síť tvořenou citovanými a citujícími zdroji. Klasický impakt faktor se týká výhradně časopisů. Je vypočítáván z údajů, které jsou obsaženy v citačních databázích ISI (Institute for Scientific Information se sídlem ve Philadelphii). Sleduje se vždy počet citací v průběhu dvou let od zveřejnění článku. Aby nebyly znevýhodněny časopisy, které uveřejňují menší počet článků, stanoví impakt faktor průměrný počet citací na jeden článek uveřejněný v časopise. Pro výpočet impakt faktoru se používá jednoduchý kalkulační vzorec:

C = A/B

kde
C je impakt faktor;
A je počet citací článků uveřejněných v daném časopise v průběhu dvou za sebou jdoucích let, tak jak byl zjištěn v roce následujícím;
B je počet článků, jež byly ve sledovaných dvou letech v časopise publikovány.

Impakt faktor pro jednotlivé roky a tituly časopisů a další odvozené údaje lze nalézt v databázi ISI Journal Citation Reports - JCR (producent: Thomson Scientific, USA), jež zahrnuje cca 8 000 titulů časopisů z oblasti vědy a techniky. Přístup k databázi (online nebo na CD ROM) je zpoplatněn. Impakt faktor je mj. využíván jako ukazatel produktivity vědecké práce; publikování ve zdroji s vyšším impakt faktorem je více hodnoceno např. při získávání vědeckých grantů, akreditaci kateder vysokých škol atd.

13.2 ZDROJE ÚDAJŮ BIBLIORAFICKÉ CITACE

Základním zdrojem údajů, z nichž je složena bibliografická citace, je citovaná popisná jednotka. Primárním pramenem údajů pro bibliografickou citaci je titulní list popisné jednotky nebo jeho ekvivalent (štítek na zvukové nahrávce aj.).

13.3 ODKAZY

13.3.1 Vztah mezi citacemi a odkazy v textu

Odkaz je stručná forma citace vložená do textu dokumentu nebo připojená jako poznámka pod čarou (dole na stránce pod textovým sloupcem), na konci kapitoly nebo na konci celého textu. Odkaz slouží k identifikaci publikace či jiného informačního zdroje, z něhož byla vybrána část textu, parafrázovány myšlenky, názory či závěry, převzaty výpočtové postupy aj.

Není-li na konci textu dokumentu připojen samostatný soupis informačních zdrojů formou bibliografických citací nebo neobsahuje-li tento soupis citace všech v textu odkazovaných položek, je nezbytné, aby první odkaz na každou nezařazenou položku obsahoval požadované základní prvky bibliografické citace; viz kap. 13.413.6.

Užívá-li se odkaz spolu se soupisem bibliografických citací, musí odkaz obsahovat údaje dostatečné pro jednoznačnou identifikaci bibliografické citace v připojeném soupisu informačních zdrojů.

13.3.2 Odkazy metodou číselných citací

Pokud je na konci textu připojen soupis informačních zdrojů formou bibliografických citací, postačí odkaz formou odvolání na tento soupis. Nejvíce používanou formou je očíslování zdrojových položek v soupisu číselnou řadou a vložení jednotlivých čísel této řady do hranatých závorek; odkaz v textu se pak uvádí formou příslušného čísla v hranatých závorkách.

Text:

Zpracování historie našeho cementu je na tom podstatně lépe. Výroba cementu byla pro 19. století záležitostí chemické technologie, ale ani jedna z přehledných prací o dějinách naší chemie se o cementu nezmiňuje [12]. A tak mimo vzpomínkovou drobnost A. Svobody [13] a několika nekrologů zůstává především rozsáhlá činnost Rudolfa Bárty. Tento náš přední cementářský odborník popsal v desítkách drobných i větších prací a historických úvodů dějiny cementu obecně a našeho zvláště [14]. Zabýval se i vývojem příslušného technického školství [15].

Norma ČSN ISO 690 připouští uváděných číselných citací jako horní index nebo používání kulatých závorek; z důvodu odlišení od jiného používání horních indexů a kulatých závorek v odborném technickém dokumentu doporučujeme používat pro odkazy v textu dokumentu závorky hranaté.

13.3.3 Odkazy metodou průběžných poznámek (podle ČSN ISO 690)

Číslice následující za odkazy v textu, zapsané jako horní index nebo v závorkách, se vztahují k číselně řazeným poznámkám, uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu. Pro každý výrok nebo související skupinu výroků v textu se užívá jedno číslo poznámky; odpovídající poznámka může odkazovat na více než jeden dokument.

První odkaz na danou položku (nejlépe první takový odkaz v každé kapitole) má obsahovat prvky (údaje), které zajistí identifikaci vztahu odkazu a příslušného záznamu v soupisu bibliografických citací. První odkaz by měl obsahovat nejméně jméno/a autora/ů a plný název informačního zdroje (podle zásad bibliografické citace), čísla stránek.

Druhý a každý následující odkaz lze zkrátit tak, že se uvede pouze příjmení autora/ů, stručná forma názvu a odpovídající číslo/a stran, nebo zkrácená forma zavedená v prvním odkazu nebo v tabulce zkratek.

Text:

Moderní závlahy doznaly největšího rozšíření o druhé světové válce (např. Lipsko, Wroclav, Kyjev), podrobnosti uvádějí Holý a kol.7/ Kolem středověkých měst byly budovány umělé vodní nádrže, které plnily funkci biologických nádrží (BN) tím, že čistily splaškové vody vypouštěné z měst; podrobnosti uvádějí Šálek-Mika-Tresová8/.

Odkazy:

7. HOLÝ, M. a kol., Závlahové stavby, p. 86

8. ŠÁLEK, J., MIKA, Z. a TRESOVÁ, A., Rybníky a účelové nádrže, p. 126.

Odkazy se uvádějí jako poznámka pod čarou nebo na konci kapitoly. Na závěr celého textu dokumentu je uveden soupis informačních zdrojů formou úplných normalizovaných bibliografických citací.

13.3.4 Odkazy metodou uvádění prvního prvku a data (podle ČSN ISO 690)

První prvek (jméno autora nebo název dokumentu) a rok vydání odkazovaného dokumentu jsou uvedeny v textu. Vyskytuje-li se první prvek přirozeně v textu, následuje rok v závorkách; pokud se nevyskytuje, vkládá se do závorek jak první prvek, tak rok. Podle potřeby se uvede v závorce také číslo stránky. Mají-li dva nebo více dokumentů stejný první prvek a rok, rozlišují se malými písmeny (a, b, c …), která následují v závorkách za rokem.

Text:

Umělá infiltrace, vzhledem k limitním hydropedologickým a hydrogeologickým podmínkám, které se u nás vyskytují, nebude převládajícím způsobem nakládání s dešťovými vodami. Řadu dalších podrobností týkajících se využívání dešťových vod uvádějí ATV (2002), Geiger a kol. (1995), Hütte (2000), Šálek (1987, 1996, 2001, 2002, 2004, 2005) aj.

Text:

Průměrný obsah nutrientů v čistírenských kalech z komunálních čistíren odpadních vod (ATV 2002) je uveden v tab. 13.

U položek (popisovaných jednotek) s více než dvěma autory lze odkaz zkracovat tak, že se uvede pouze příjmení prvního autora, za ním následuje "et al"; pokud ovšem takové zkrácení nezpůsobí nejednoznačnost v identifikaci odkazu a příslušné položky bibliografických citací. V češtině je možno používat zkratku "a kol.", "aj.". Obsahuje-li soupis bibliografických citací více než jednu popisnou jednotku od téhož autora/ů, vydanou v témže roce, lze k roku vydání jak v odkazu, tak v soupisu bibliografických citací připojit písmeno a, b, c, …, aby se zajistila přesná identifikace mezi odkazem a citací.

13.4 STRUKTURA BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ

Bibliografická citace má obsahovat předepsané údaje, označované jako základní prvky bibliografických citací. Dále může obsahovat nepovinné údaje, tzv. volitelné prvky. Jednotlivým základním a volitelným prvkům jsou v ČSN ISO 690 přiřazeny názvy. Norma rozlišuje šest základních struktur bibliografických citací, a to citace:

a) monografických publikací;

b) seriálových publikací;

c) částí monografických publikací;

d) příspěvků do monografických publikací;

e) článků aj. v seriálových publikacích;

f) patentových dokumentů.

Mezinárodní norma ISO 690 byla převzata do soustavy českých technických norem překladem, proto obsahuje v normativní části příklady bibliografických citací v angličtině. Uváděné příklady bibliografických citací v češtině jsou převzaty z Národní přílohy NA (informativní) ČSN ISO 690. Volitelné prvky jsou vyznačeny (ve sloupci Prvek) ostrými závorkami.

a) Monografická publikace

Prvek
Údaj
Primární odpovědnost
LOMINADZE, DG.
Název
Cyclotron waves in plasma.
<Podřízená odpovědnost>
Translated by AN, Dellis; edited by SM. Hamburger
Vydání
1st ed.
Nakladatelské údaje
<(místo, nakladatel)>
Oxford: Pergamon Press,
rok
1981.
<Rozsah>
206 p.
<Edice>
International series in natural philosophy.
<Poznámky>
Translation of: Ciklotronnye volny v plazme.
Standardní číslo
ISBN 0-08-021680-3

Bibliografická citace

LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma. Translated by AN. Dellis; edited by SM. Hamburger. 1st ed. Oxford: Pergamon Press. 1981. 206 p. International series in natural philosophy. Translation of: Ciklotronnye volny v plazme. ISBN 0-08-021680-3.

Monografická publikace vydaná v češtině

Prvek
Údaj
Primární odpovědnost
DÄNIKEN, E. von.
Název
Prorok minulosti.
<Podřízená odpovědnost>
Přel. R. Řežábek.
Vydání
1. vyd.
Nakladatelské údaje
<(místo, nakladatel)>
Praha: Naše vojsko,
rok
1994.
<Rozsah>
220 s.
<Edice>
Fakta a svědectví, Sv. 119.
<Poznámky>
Přel. z: Prophet der Vergangenheit.
Standardní číslo
ISBN 80-206-0434-0

Bibliografická citace:

DÄNIKEN, E. von. Prorok minulosti. Přel. R. Řežábek. 1 vyd. Praha: Naše vojsko, 1994, 220 s. Fakta a svědectví, Sv. 119. Přel. z: Propher der Vergangenheit. ISBN 80-206-0434-0.

b) Seriálové publikace

Prvek
Údaj
Název
Communications equipment manufactures.
Odpovědnost
Manufacturing and Primary Industries Division, Statistics Canada.
Vydání
Preliminary edition.
Údaje o vydání (data a/nebo čísla)
1970-.
Nakladatelské údaje
<(místo, nakladatel)>
Ottawa: Statistics Canada,
Rok
1971-.
<Edice>
Annual census of manufacturers.
<Poznámky>
Text in English and French.
Standardní číslo
ISSN 0700-0758

Bibliografická citace

Communications equipment manufactures. Manufacturing and Primary Industrie Division, Statistics Canada. Preliminary Edition, 1970-. Ottawa: Statistics Canada, 1971-. Annual census of manufacturers. Text in English and French. ISSN 0700-0758.

Seriálová publikace vydaná v češtině

Prvek
Údaj
Název
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí.
Odpovědnost
Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Vydání
1991-.
Údaje o vydání (data nebo čísla)
Nakladatelské údaje
Praha: PRESS-KO a Retrans,
<(místo, nakladatel)>
Rok
<Edice>
<Poznámky>
Standardní číslo
ISSN 0862-9005

Bibliografická citace:

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky.

1991-. Praha: PRESS-KO a Retrans. ISSN 0862-9005.

c) Části nebo příspěvky z monografických publikací

Prvek
Údaj
Primární odpovědnost
PARKER, TJ. and HASWELL, WD.
Název zdrojového dokumentu
A text-book of zoology.
Vydání
5th ed.
Číslo části
Vol. 1.
<Podřízená odpovědnost>
revised by WD. Lang.
Nakladatelské údaje
<(místo, nakladatelství)>
London: Macmillan,
rok
1930
Lokace ve zdrojovém dokumentu
Section 12, Phylum Mollusca, p. 663-782

Bibliografická citace:

PARKER, TJ. and HASWELL, WD. A text-book of zoology: 5th ed., vol. 1, revised by WD. Lang. London: Macmillan 1930, Section 12, Phylum Mollusca, p. 663-782.

Části nebo příspěvky z monografických publikací vydávaných v češtině

Prvek
Údaj
Primární odpovědnost
BRUNTON, P.
Název zdrojového dokumentu
Perspektivy.
Vydání
1. vyd.
Číslo části
Sv. 2.
<Podřízená odpovědnost>
Přel. R. Formánková aj.
Nakladatelské údaje
Praha: Unitaria,
<(místo, nakladatelství)>
rok
1992
Lokace ve zdrojovém dokumentu
Kapitola 19. Vláda relativity, s. 19-32

Bibliografická citace:

BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Přel. R. Formánková aj. Praha: Unitaria 1992. Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19-32.

d) Příspěvky do monografických publikací

Prvek
Údaj
Primární odpovědnost
WRINGLEY, EA.
Název
Parish registers and the historian.
zdrojový dokument:
Primární odpovědnost
STEEL, DJ.
Název
National index of parish registers.
Vydání
Nakladatelské údaje
<(místo, nakladatelství)>
London: Society of Genealogists,
rok
1968
Lokace ve zdrojovém dokumentu
vol. 1, p. 155-167.

Bibliografická citace:

WRINGLEY, EA. Parish registers and the historian. In STEEL, DJ. National index of parish registers. London: Society of Genealogists, 1968, vol. 1, p. 155-167.

Příspěvky do monografických publikací vydávaných v češtině

Prvek
Údaj
Primární odpovědnost
FOUČKOVÁ, M.
Název
Reinkarnace a hlubinná terapie.
zdrojový dokument:
Primární odpovědnost
WHITTON, J. L. a FISHER, J.
Název
Život mezi životy.
Vydání
1. vyd.
Nakladatelské údaje
<(místo, nakladatelství)>
Brno: Bollingenská věž,
rok
1992
Lokace ve zdrojovém dokumentu
s. 9-14.

Bibliografická citace:

FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISCHER, J. Život mezi životy. Brno: Bollingenská věž, 1992, s. 9-14.

e) Články atd. v seriálových publikacích

Prvek
Údaj
Primární odpovědnost
WEAVER, W.
Název
The collectors: command performances.
<Podřízená odpovědnost>
Photography by Robert Emmett Bright.
Název zdrojového dokumentu
Architectural Digest.
Vydání
Lokace ve zdrojovém dokumentu
Rok, číslo svazku,
December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126-133.
lokace části

Bibliografická citace:

WEAVER, W. The collectors: command performances. Photography by Robert Emmett Bright.

Architectural Digest. December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126-133.

Články atd. v seriálových publikacích vydaných v češtině

Prvek
Údaj
Primární odpovědnost
ŠÍŠA, Z.
Název
Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO
<Podřízená odpovědnost>
Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša
Název zdrojového dokumentu
Zvířata a my.
Vydání
Lokace ve zdrojovém dokumentu:
Rok, číslo svazku:
duben 1995, č. 4.
lokace části
s. 25-29.

Bibliografická citace:

ŠÍŠA, Z. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša. Zvířata a my; duben 1995, č. 4, s. 25-29.

f) Patentové dokumenty

Prvek
Údaj
<Primární odpovědnost> (přihlašovatel)
Carl Zeiss Jena, VEB
<Název vynálezu>
Anordnung zur lichtelektrischen Erfassung der Mitte eines Lichtfeldes.
<Podřízená odpovědnost>
Erfinder: W. FEIST, C. WAHNERT, E. FEISTAUER.
<Poznámky>
Int. Cl.3: G02 B 27/14.
Identifikátor dokumentu:
Země nebo vydávající úřad
Schweiz
Druh patentového dokumentu
Patentschrift
Číslo
608 626.
Datum vydání citovaného dokumentu
1979-01-15.

Bibliografická citace:

CARL ZEISS JENA, VEB. Anordnung zur lichtelektrischen Erfassung der Mitte eines Lichtfeldes. Erfinder: W. FEIST, C. WAHNERT, E. FEISTAUER. Int. Cl.3: G02 B 27/14, Schweiz Patentschrift, 608 626. 1979-01-15.

Patentové dokumenty v češtině

Prvek
Údaj
<Primární odpovědnost> (přihlašovatel)
Nová huť, a. s., Ostrava
Název vynálezu
Trysková sestava přestupníkového kolena.
<Podřízená odpovědnost>
Původce vynálezu: Jiří KOSE.
Poznámky
Int. Cl.6 C 10 B 27/06
Identifikace dokumentu:
Země nebo vydávající úřad
Česká republika
Druh patentového dokumentu
Patentový spis
Číslo
279967.
Datum vydání citovaného dokumentu

Bibliografická citace:

NOVÁ HUŤ, a. s., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu: Jiří KOSE. Int. Cl.6 C 10 B 27/06. Česká republika. Patentový spis 279967.

13.5 OBECNÁ PRAVIDLA

Údaje zařazené do bibliografické citace se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu. Pravopisné detaily, jako je psaní velkých písmen, interpunkce atd., se však nutně v přepisu nereprodukují.

13.5.1 Zkratky

Křestní jména, která tvoří část jména autora, redaktora, nakladatele atd. lze omezit na iniciály za předpokladu, že to neznejistí identitu dané osoby.

Názvy států, provincií, zemí atd. připojení k místním názvům v prvku místo vydání nebo k názvům korporativních orgánů jako upřesnění lze zkracovat v souladu s přijatou praxí. Názvy států, provincií a zemí se zkracují podle ČSN ISO 3166 (97 1002) Kódy pro názvy zemí.

13.5.2 Psaní velkých písmen

Psaní velkých písmen musí být v souladu s pravopisnou praxí přijatou pro daný jazyk nebo písmo uváděných informací.

13.5.3 Interpunkce

Pro všechny citace uváděné v jedné publikaci se užívá jednotný systém interpunkce. Každý prvek citace musí být zřetelně oddělen od následujících prvků prostřednictvím oddělující interpunkce.

13.5.4 Dodatky a opravy

Doplňkové údaje lze v citaci uvést, jestliže je třeba opravit zřejmé chyby v prameni, přeložit informace, poskytnout podrobnější informace o osobách nebo korporativních orgánech, odlišit podobné místní názvy připojením upřesňujících termínů. Všechny doplňkové údaje (s výjimkou těch, které jsou uvedeny v poznámkách) se zapisují za modifikovaný prvek do hranatých závorek.

Kožíšek R[ichard]

EPPMA (Expanded Polystyrene Product Manufacturers´ Association)

1969 [spr. 1996]

13.6 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

13.6.1 Primární odpovědnost

Primárně odpovědný je v případě literárních děl běžně autor. U jiných typů děl to mohou být výtvarníci, skladatelé aj. U patentových dokumentů se za odpovědnou osobu považuje přihlašovatel nebo majitel patentu. Korporativní orgány mohou být považovány za primárně odpovědné, jestliže dílo odráží kolektivní uvažování nebo činnost orgánů (např. zprávy komisí, konferenční materiály atd.), nebo má dílo ve své podstatě administrativní charakter (plánovací příručky, adresáře, katalogy atd.). Jména editorů (redaktorů) popisných jednotek lze považovat za prvek primární odpovědnosti, jestliže je editor (redaktor) jmenovitě uveden na významném místě v prameni. V takovém případě se za jméno připojuje v kulatých závorkách zkratka "ed." (editor) nebo "red." (redaktor).

U všech seriálových publikací je prvním prvkem "Název", jméno spojené se seriálovou publikací se začleňuje jako druhý prvek za názvem.

Formální úprava jmen

Jména uvedená v prvku "Primární odpovědnost" jsou zapsána ve formě, v jaké jsou uvedena v popisované jednotce, je-li to nutné v invertované podobě tak, aby část jména uvedená jako první byla tou částí jména, pod níž je normálně jméno řazeno v knihovním katalogu, bibliografii, adresáři atd. Křestní jména nebo jiné sekundární prvky se mají uvádět až po příjmení. Příjmení se píše verzálkami. V zahraničí se neuvádějí u jmen autorů tituly. Pokud jsou v české popisované jednotce tituly uvedeny, zařazují se v bibliografické citaci za příjmením a křestním jménem.

PROCHÁZKA, Jaroslav, prof., Ing., DrSc.

MEYER-UHLENRIED, Karl-Heinrich

AÏTCIN, Pierre-Claude

Dvě a více jmen

Je-li v popisované jednotce více jmen, uvádí se jako první typograficky nejvýraznější jméno. Jsou-li jména stejně výrazná, uvádí se jako první to, které je jako první otištěno. Nesdílejí-li základní odpovědnost za dílo více než tři osoby nebo korporativní orgány, mají se uvádět všechna (dvě nebo tři) jména.

ADLER, JH., SCHLESINGER, ER., and WESTERBORG, E. van

HRUBOŇOVÁ, Z., KOUĎA, J., a MATOUŠEK, A.

Jsou-li v popisované jednotce více než tři jména, uvádí se pouze první jméno nebo první dvě či tři. Další lze vynechat. Vynechává-li se jedno nebo více jmen, připojuje se za poslední uváděné jméno zkratka "et al." (et alii) nebo její ekvivalent. V češtině lze používat zkratku "aj." (a jiní), "a kol." (a kolektiv).

HARKINS, William A., et al.

ŠÁLA, J., a kol.

Korporativní orgány

Jméno korporativního orgánu se zapisuje ve formě, v jaké je uvedeno v popisované jednotce. Jestliže jméno odpovědného orgánu implikuje podřízenost vyššímu orgánu, uvádí se i jeho jméno spolu se všemi zprostředkujícími úrovněmi, nezbytnými pro identifikaci odpovědné organizace. U ministerstev se může uvádět název země.

Katedra mechaniky FAV ZČU Plzeň

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR UNESCO

Imperial Chemical Industrie. Paint Division

Česká republika. Ministerstvo pro místní rozvoj

Název města, kde se nachází korporativní orgán, pravomoc, s nimiž pracuje a instituce, s nimiž je spojen atd., se připojují v kulatých závorkách jako upřesňující (doplňující) termín za jménem korporativního orgánu, jestliže by identita korporativního orgánu byla jinak nejednoznačná nebo nejasná.

Národní knihovna České republiky (Praha)

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (Praha)

Národní technické muzeum (Brno)

Národní technické muzeum (Praha)

Neznámá primární odpovědnost

Nejsou-li osoba nebo orgán primárně zodpovědné za dílo uvedeny v popisné jednotce a nelze je spolehlivě určit z jiných zdrojů, tento prvek se vynechává a prvním prvkem citace je název. Neznámý autor se nenahrazuje termínem "Anonym".

13.6.2 Název

Formální úprava

Název se zapisuje kurzivou ve formě, v jaké je uveden v popisné jednotce, při dodržení všech nezbytných pravidel pro transliteraci, zkracování, psaní velkých písmen atd.

Fungi pathogenic to man (název monografické publikace)

Estudios Franciscanos (název seriálové publikace)

J. Am. Ceram. Soc. (název seriálové publikace)

Překlad názvu

Překlad názvu v hranatých závorkách lze připojit za název uvedený v popisné jednotce.

Zarys dziejów bibliografii w Polsce [Nástin dějin bibliografie v Polsku].

Více než jeden název

Je-li v prameni uveden více než jeden název, nebo se název uvádí ve více než jednom jazyku, musí být zapsán nejvýraznější název nebo jazyková forma. Jsou-li názvy uvedeny stejně výrazně, zapisuje se název uvedený na prvním místě.

Podnázev

Podnázev nebo jiné údaje vztahující se k názvu lze uvádět, pokud se pokládají za užitečné z hlediska upřesnění nebo identifikace.

WordPerfect: příručka pro uživatele

Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon: Úplné znění podle stavu k 14. 6. 2006

Zkracování

Dlouhý název nebo podnázev lze zkrátit, pokud to nezpůsobí ztrátu podstatných údajů. Nemá se vynechávat začátek názvu. Všechny vynechané údaje musí být označeny výpustkou v podobě tří teček "…".

Klíčový název

V citacích seriálových publikací může klíčový název, vyskytuje-li se jako takový v popisné jednotce, nahrazovat název.

13.6.3 Podřízená odpovědnost (nepovinný prvek)

Osoby nebo korporativní orgány s podřízenou odpovědností (editoři, redaktoři, překladatelé, ilustrátoři, původci vynálezu, kteří postoupili své zájmy na patentu, sponzoři atd.) se nezahrnují v prvku "Primární odpovědnost". Jejich jména a funkce lze zapsat do prvku "Podřízená odpovědnost". Jména se zapisují v pořadí, v jakém jsou uvedena v prameni.

13.6.4 Vydání

Jde-li o jiné než první vydání, zapisuje se číslo nebo jiné označení pořadí vydání pomocí výrazů použitých v prameni.

Nové rozšířené vydání

Canadian edition

Zkratky a numerické výrazy

Výrazy označující číselné pořadí ("druhé", "třetí", atd.) se zapisují arabskými číslicemi. Označení prvního vydání lze zapsat, pokud je uvedeno v prameni. Výrazy označující vydání a číselné pořadí se zkracují v souladu s ISO 832, resp. ČSN 01 0169

Zkratky slov ve jmenném záznamu dokumentu.

3rd ed.

New enl. ed.

2., durchges. Aufl.

5e éd. rev. par l´auteur.

3. vyd.

Nové rozšíř. vyd.

5. autoriz. přeprac. vyd.

13.6.5 Údaje o vydávání (seriálové publikace) Formální úprava

U seriálových publikací musejí být údaje o vydávání co nejúplnější.

Fall 1982, vol. 12, no.1

1985-04-16

March 1, 1949

July/August, 1985

1995, roč. 38, č. 5

podzim 1982, roč. 12, č. 1

březen 1, 1949

červenec/srpen 1985

Označení pouze prvního svazku

Jestliže se citace vztahuje na celou seriálovou publikaci, která nebyla dosud uzavřena, zapisuje se chronologické označení nebo číslování pouze prvního svazku (sešitu, čísla), po něm následuje pomlčka a mezera.

Jan./March 1974, vol. 1, no. 1-

leden - březen 1974, roč. 1, č. 1-

Označení celého nebo částečného průběhu vydávání

V citaci popisující úplný nebo částečný průběh vydávání seriálové publikace se zapisuje chronologické označení nebo číslování prvního a posledního svazku (sešitu).

1956-1963, vol. 1-8

Jan. 1976-April 1981, vol. 12, no. 1-vol. 16, no. 4

1956-1963, roč. 1-8

leden 1976-duben 1981, roč. 12, č. 1-roč. 16, č. 4

13.6.6 Nakladatelské údaje

Podrobnosti o místě vydání a nakladateli jsou nepovinné. Datum vydání je povinné.

Formální úprava

Podrobné údaje o vydání popisné jednotky se zapisují v pořadí: místo, nakladatel a rok.

London: George Allen & Unwin, 1981.

New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979.

Havlíčkův Brod: Fragment, 1993.

Praha: Pragma, 1990.

Místo vydání (nepovinné)

Název města, ve kterém byla popisná jednotka vydána, se zapisuje v jazyce originálu v prvním pádu v pravopisu pramene. Název státu, provincie, země atd. se doporučuje doplnit, obvykle v okrouhlých závorkách (kde je to možné, ve zkrácené formě) tam, kde je to nutné pro odlišení města od jiných téhož názvu, nebo pro identifikaci města, které není obecně známé.

Cambridge (Mass.)

Menasha (Wis.)

Newport (Gwent)

Více než jedno místo vydání

Uvádí-li se v popisné jednotce více než jedno místo vydání, zapisuje se typograficky zvýrazněné místo. Jsou-li místa vydání uvedena stejně výrazně, zapisuje se místo uvedené jako první. Názvy ostatních míst mohou být rovněž zapsány, a to v pořadí uvedeném v popisné jednotce.

London; New York; Toronto

Bratislava; Praha; Varšava

Neznámé místo vydání

Není-li v popisné jednotce uvedeno žádné místo vydání, lze místo něho uvést např. "místo vydání neznámé" nebo ekvivalentní zkratku. V češtině se používá zkratka "b. m." (bez místa).

Nakladatel (nepovinné)

Jméno nakladatele (název nakladatelství) lze uvést ve zkrácené nebo zkratkové formě, pokud to nezpůsobí nejednoznačnost. Křestní jméno nebo iniciály se mají uvádět pouze pro vyloučení nejednoznačnosti. Výrazy jako "a spol.", "synové", "Inc." atd. se vynechávají. Výraz "press" se nevynechává.

Knopf

Wiley (ne John Wiley & Sons)

John Brown

Scarecrow Press

Academia

Encyklopedický dům

Více než jeden nakladatel

Uvádí-li se v popisné jednotce více než jedno jméno nakladatele (název nakladatelství), zapisuje se typograficky nejvýraznější jméno (název). Jsou-li jména (názvy) uvedena stejně výrazně, zapisuje se jméno (název), které je první v pořadí. Jména ostatních nakladatelů (názvy ostatních nakladatelství) mohou být rovněž zapsána vždy spolu s příslušným místním názvem.

London: T. Nelson; Edinburgh: EC. Jack

Praha: Atlantik; Bratislava: Alfa

Neznámý nakladatel

Pokud není v popisné jednotce uveden žádný nakladatel, lze místo něj uvést text např. "nakladatel neznámý" nebo ekvivalentní zkratku. V češtině lze použít zkratku "b. n." (bez nakladatele; bez nakladatelství).

Datum vydání

Obecně se rok vydání zapisuje tak, jak je uveden v prameni, transkribovaný do arabských číslic. Úplné datum se uvádí u patentových dokumentů buď tak, jak se nachází v prameni, nebo v souladu s ČSN EN 28601 (97 8601) Datové prvky a formáty výměny. Výměna informací - prezentace data a času.

Vydání přesahující jeden rok

Jestliže vydávání vícesvazkového díla přesahuje jeden rok, zapisují se shrnující data. Není-li vydávání dosud ukončeno, zapisuje se první datum s pomlčkou a mezerou.

1973-1975

1978-.

Rok vydání neznámý

Není-li možné určit datum vydání z popisné jednotky, doporučuje se na jeho místě zapsat datum udělení autorských práv, datum tisku nebo odhadnuté datum.

1953 printing

ca. 1957

vytištěno 1953

cca 1957

13.6.7 Rozsah (nepovinné)

Tištěné monografické publikace

U tištěných monografických publikací se rozsah zapisuje buď pomocí počtu stran, listů, sloupců atd., nebo (u vícesvazkových monografických publikací) počtem svazků.

ix, 206 p.

3 vol.

IX, 206 s.

3 sv.

Netištěné popisné jednotky

U netištěných popisných jednotek se rozsah zapisuje pomocí počtu fyzických částí, je-li to vhodné pomocí přesnějšího stanovení rozsahu každé fyzické části.

2 mikrofiše (240 snímků)

3 gramofonové desky

13.6.8 Edice (nepovinné)

Je-li v monografické nebo seriálové publikaci uvedeno rovněž jméno většího celku, jehož je publikace (někdy číslovanou) částí, lze jméno tohoto celku, tj. edice, a pořadí zapsat tak, jak je uvedeno na dokumentu.

Contribution de l´Institut botanique de l´Université de Montreal, no 61

Current topics in neurology

Edice soupisů Strahovské knihovny, sv. 8

13.6.9 Ostatní informace (nepovinné)

Doplňkové informace dále popsaných typů se uvádějí v poznámce:

a) Informace identifikující pramen, z něhož lze získat popisnou jednotku, k níž lze jinak obtížně získat přístup.

Dostupné v NTIS: AD683428

b) Informace identifikující originál, z něhož byl pořízen reprint, reprodukce nebo faksimile.

Reprint originálu vydaného Boston: Estes and Lauriat, 1902

c) Informace týkající se omezení dostupnosti nebo užívání popisné jednotky.

Pouze pro potřeby vlády

d) Informace týkající se vydavatelského statusu jednotky.

Ohlášené

Přihláška vynálezu č. 26031-71 zařazena 19. dubna 1971. Úplná specifikace vydána 24. dubna 1974.

e) Klasifikační schéma a kódy.

Dewey: 001.64´25

Int. Cl.3: C22 B 3/00

f) Ostatní informace, o nichž se předpokládá, že jsou dostatečně významné, aby byly zaznamenány.

Omezený náklad. 100 výtisků

13.6.10 Standardní číslo

Standardní číslo (ISBN, ISSN, atd.) přidělené popisné jednotce se zapisuje ve formě předepsané příslušnou normou (ISO 2108, ISO 3297, ČSN 01 0189 Mezinárodní standardní číslování knih /ISBN/ a ČSN 01 0187 Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací /ISSN/ atd.). Není povinné u částí, příspěvků atd. v monografických publikacích, u článků atd. v seriálových publikacích.

ISBN 0-15-183242-0

ISBN 80-206-0434-0

13.6.11 Dílčí část (kapitola, článek atd.)

Části monografických publikací (kapitola, svazek, dodatek atd.) nebo seriálových publikací

V citaci odděleně identifikující část monografické publikace, která není samostatným příspěvkem, následuje za příslušnými údaji o díle jako celku číslování, název a další údaje pro popisovanou část.

ROSCOE, John. The Baganda. 2nd ed. London: Frank Cass, 1976. chap. 8, Government, p. 232-270. BARTOŠÍKOVÁ, M. a KOPÁČ, L. Obchodní zákoník. Praha: Prospektum 1991, část 2. Obchodní společnosti a družstva, hlava 1. Obchodní společnosti, díl 5. Akciová společnost, s. 94-119.

Příspěvky v monografických nebo seriálových publikacích

Za údaji o primární odpovědnosti, názvu atd., které se vztahují k příspěvku, následuje normální citace zdrojového dokumentu jako celku jasně odlišená typograficky, interpunkcí a slovem jako "In". Lokace příspěvku ve zdrojovém dokumentu se upřesňuje příslušným stránkováním atd. na konci citace.

PRICE, Derek de Solla. A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. In GRIFFITH, Belver C. Key papers in information science. New York: Knowledge Industry Publications, 1980, p. 177-191.

DVOŘÁK, Pavel. Na okraj Humanae vitae. In Odvěké tabu a dnešní člověk. Praha: Avicenum - Zdravotnické nakladatelství, 1971, s. 175-192.

FROST, Pavel a BARTOŠOVÁ, Hana. Konference o evropské technické normalizaci v telekomunikacích. Magazín ČSN, 1992, roč. 2, č. 11, s. 155-156.

13.6.12 Prvky citace patentových dokumentů

Citace patentového dokumentu může začínat jménem přihlašovatele patentu (kód 71), chybí-li jméno vlastníka patentových práv (kód 73), po němž následuje název vynálezu. Osoby nebo korporativní orgány vykonávající další funkce lze začlenit do formulace podřízené odpovědnosti.

Citace obsahuje identifikátor dokumentu tvořený

a) názvem země nebo mezinárodní organizace, není-li jasně identifikován v druhu patentového dokumentu, v takovém případě může být vynechán;

b) druhem patentového dokumentu (kód 12);

c) číslem dokumentu, které má být tvořeno dvoupísmenným kódem ISO pro země (ČSN ISO 3166 - 97 1002) nebo kódem mezinárodní organizace (WIPO Standard ST.3), číslem dokumentu (kód 11) a dvoupísmenným kódem druhu dokumentu (WIPO Standard ST 16), přinejmenším však je použito číslo dokumentu (kód 11);

d) datem vydání (kódy 41 - 47) v souladu s ČSN EN 28601 (97 8601) Datové prvky a formáty výměny. Výměna informací - prezentace a data a času.

Société minière et métallurgique de Peňarroya. Procédée pour la dissolution sélective du plomb. Beutier, D. (inventur). Int. Cl3: C22B 3/00, C22B 19/02. Date de dépôt 1983-08-24. Demande de brevet européen. EP00102299A1. 1984-03-07.

13.7 CITACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM

Citace právního předpisu se řídí Legislativními pravidly vlády, která jsou k dispozici na internetových stránkách vlády ČR (http://www.vlada.cz).

13.7.1 Úplná a zkrácená citace právního předpisu

Úplná citace právního předpisu obsahuje označení druhu právního předpisu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, rok vydání, zkratku "Sb." a uvedení názvu právního předpisu. Při úplné citaci se pro označení druhu právního předpisu používají slova "zákon", "nařízení vlády" (u nařízení vydaných do 31. 12. 1968 "vládní nařízení"), nebo "vyhláška" a tato slova se nezkracují. Za název právního předpisu, na který navazuje další text, se vkládá čárka.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Úplná citace právního předpisu se používá v úvodní větě novely zákona, v úvodní větě prováděcího právního předpisu a při první citaci v textu právního předpisu (jde-li o citaci jiného právního předpisu, než který je citován v úvodní větě).

Zkrácená citace právního předpisu obsahuje označení druhu právního předpisu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, rok vydání a zkratku "Sb." Název právního předpisu se při jeho zkrácené citaci neuvádí.

zák. č. 183/2006 Sb.

Zkrácená citace se použije při druhé a další citaci právního předpisu v textu právního předpisu, v poznámce pod čarou nebo v jeho přílohách.

Slovní citace právního předpisu obsahuje název nebo zkrácený název právního předpisu (zkrácený název je uveden za plným názvem právního předpisu v závorce, používá se u dlouhých názvů).

stavební zákon, koncesní zákon

Slovní citaci právního předpisu lze použít jen tehdy, byla-li předtím použita jeho úplná citace. Slovní citaci zákoníků a jiných obecně známých právních předpisů lze použít i bez jejich předchozí úplné citace.

občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní zákon, zákoník práce, celní sazebník

13.7.2 Citace novelizovaného právního předpisu

Při citování právního předpisu, který byl změněn pozdějším právním předpisem (novelizován), popřípadě nálezem Ústavního soudu, je tuto skutečnost nutno vyjádřit.

zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb.

Při citování právního předpisu, který byl novelizován několikrát a nepoužije-li se pro něj slovní citace, lze odkázat na jeho novely obratem "ve znění pozdějších předpisů". Přitom však alespoň na jednom místě v dokumentu mají být uvedeny všechny změny citovaného právního předpisu. Netýká se to poznámek pod čarou, v nichž lze použít obrat "ve znění pozdějších předpisů". i při první citaci. Nejsou přípustné odlišné formulace (zákon … v platném znění; ve znění pozdějších novel aj.).

Cituje-li se právní předpis, který byl novelizován a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů v úplném znění, připojí se za citaci tohoto předpisu odkaz na úplné znění, uvedené v závorkách.

zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (úplné znění vyhlášeno pod č. 130/2006 Sb.).

13.7.3 Citace ustanovení právního předpisu

V citaci příslušného ustanovení právního předpisu se používá pro paragraf značka "§", cituje-li se odstavec spolu s paragrafem, použije se zkratka odst., pro písmeno zkratka písm.

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 2 odst. 3 písm. a), bod 2.

V ostatní případech se slovo odstavec a slovo písmeno plně vypisuje.

odstavec 3 písmeno a) bod 2.

Značku paragrafu je nutno opakovat při citaci několika paragrafů s jedním nebo více odstavci.

podle § 4 odst. 2 a § 7 až 11.

Označení "§§" pro citaci více paragrafů nelze použít!

Mezi číslo paragrafu a následující citaci odstavce písmene apod. se nevkládají čárky. Čárka se vkládá mezi více čísel odstavců nebo písmen.

podle § 5 odst. 4, 6 a 7 písm. b), c) až e).

Jestliže je třeba výjimečně odkázat na jednotlivé věty právního předpisu, použije se vždy číselné a slovní označení.

podle § 4 věty třetí.

13.7.4 Citace technických norem

Při citování technických norem uvádíme označení normy ve shodě s její titulní stranou, název normy, případně podnázev, nakladatelské údaje a údaje o rozsahu.

Prvek
Údaj
Označení normy
Třídicí znak
(ČSN 73 0001)
Název
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
Nakladatelské údaje <(místo, nakladatel)>
Praha: Český normalizační institut
rok
2003
<Rozsah>
36 s.
Označení normy
Třídicí znak
(ČSN 73 0300)
Název
Solární energie - Slovník
Nakladatelské údaje <(místo, nakladatel)>
Praha: Český normalizační institut
rok
2001
<Rozsah>
44 s.

Bibliografická citace

ČSN 73 0001-1:2003 (ČSN 73 0001). Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí. Praha: Český normalizační institut. 36 s.

ČSN EN ISO 9488 (ČSN 73 0300). Solární energie - Slovník. Praha: Český normalizační institut, 2001. 44 s.

Rok lze uvádět v označení normy za dvojtečkou nebo v nakladatelských údajích. Třídicí znak odpovídá u národních norem (ČSN) označení normy; u evropských a mezinárodních norem (EN, ISO) je odlišný.

13.8 SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ

Soupis bibliografických citací se zařazuje obvykle na závěr textu dokumentu, v případě rozsáhlého textu na závěr jednotlivých kapitol. Jednotlivým položkám soupisu (jednotlivým bibliografickým citacím) se přiřazuje pořadové číslo v průběžné číselné řadě od čísla 1.

Uspořádání

Soupis bibliografických citací je uspořádán buď abecedně podle prvního prvku, nebo v numerické posloupnosti, korespondující s pořadím odkazů v textu. Může být rovněž uspořádán systematicky (např. právní předpisy - technické normy - doporučené standardy - monografické publikace - seriálové publikace).

Příklad soupisu bibliografických citací uspořádaných podle pořadí odkazů v textu:

[1] ČSN 73 0035:1986. Zatížení stavebních konstrukcí. Praha: Český normalizační institut.

[2] ČSN 73 1201:1986. Navrhování betonových konstrukcí. Praha: Český normalizační institut.

[3] ČSN 73 1201:1998. Navrhování betonových konstrukcí - Změna a. Praha: Český normalizační institut.

[4] ČSN 73 1201:1994. Navrhování betonových konstrukcí - Změna Z2. Praha: Český normalizační institut.

[5] ČSN 73 1204:1986. Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech. Praha: Český normalizační institut.

[6] PROCHÁZKA, J., TICHÝ, M.: Komentář k ČSN 73 1201. Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1989.

[7] PROCHÁZKA, J., TRTÍK, K., VODIČKA, J.: Betonové konstrukce. Příklady. Skriptum. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1994. 1. část. Technologie betonu, dimenzování podle mezních stavů únosnosti.

[8] PROCHÁZKA, J., NEBESKÝ, J., PETR, M., ZEMAN, K.: Betonové konstrukce. Příklady. Skriptum. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1993. 2. část. Dimenzování podle mezních stavů použitelnosti. Zděné konstrukce.

[9] PROCHÁZKA, J., KRÁTKÝ, J., FILIPOVÁ, J., HANZLOVÁ, H.: Betonové konstrukce. Příklady navrhování podle Eurocodu 2. Praha: Procon, 1998.

[10] KRÁTKÝ, J., TRTÍK, K., VODIČKA, J.: Drátkobetonové konstrukce. Praha: IC ČKAIT, 1999, ISBN 80-86364-00-3.

[11] LEONHARDT, F., MÖNNIG, E.: Vorlesungen über Massivbau. Berlin: Springer Verlag, 1974. Dritter Teil Grundlagen zum Bewehren im Stahlbetonbau.

[12] EIBL, J.: Concrete Structures Euro/Design Handbook 1994-1996. Berlin: Ernst & Sohn, 1994.

[13] Beispiele zur Bemessung von Betontragwerken nach EC 2. Wiesbaden und Berlin: Deutscher Beton-Verein E. V. Bauverlag GmbH, 1994.

[14] BEEBY, A. W., NARAYANAN, R. S.: Designers Handbook to Eurocode 2. London: Thomas Telford, 1995.

[15] Worked Exemples for the Design of Concrete Buildings. London: British Cement Association, 1994.

Dvě nebo více položek se stejným prvním prvkem

Obsahuje-li abecedně uspořádaný soupis citací dvě nebo více položek se stejným prvním prvkem a položky jsou zapsány za sebou, ve druhé a následujících citacích, lze nahradit první prvek pomlčkou.

GRAHAM, Sheila. College of one. New York: Viking, 1967.

- The real F. Scott Fitgerald thirty-five years later. New York: Grosset & Dunlap, 1976.

Všechny položky se stejným prvním heslovým prvkem

Jsou-li všechny položky bibliografického soupisu nebo jeho oddělené části zapsány pod stejným prvkem, lze první prvek zcela vynechat, pokud název soupisu jasně vyjadřuje tento společný prvek.

Bibliografie Karla Čapka

Apokryfy. Praha: Ad. Synek, 1932

Cesta devíti hodin. Praha a Bratislava: F. Borový, 1937.

Cesta devíti hodin. Praha: F. Topič, 1937.

Kam se dějí knížky. Brno: A. Fosek, 1928.

Kniha apokryfů. Praha: F. Borový, 1945.

Umístění prvku "Primární odpovědnost"

Je-li soupis citací uspořádán tak, že prvek "primární odpovědnost" není nutný pro abecední řazení, tj. v systematicky uspořádaných soupisech, lze zapsat tento prvek až po názvu.

14 KOREKTURY TEXTŮ DOKUMENTŮ

Korektura je kontrolní čtení spojené s vyznačením chyb, nepřesností nebo nesrovnalostí s rukopisem a technických nedostatků, zjištěných v rukopise nebo na korekturním otisku z fotosazby. Opravy se vyznačují do textu korekturními znaménky podle ČSN 88 0410:2004 Korekturní znaménka pro sazbu - Pravidla používání.

Pro vyznačování chyb v otiscích obrazových předloh se používají znaménka z normy ČSN 88 0411:2004 Korekturní znaménka pro reprodukci.

V praxi zpravidla rozlišujeme:

 • korektury redakční (věcné, terminologické, stylistické, grafické);
 • korektury jazykové (pravopisné, syntaktické aj.);
 • korektury autorské.

Pro první redakční korekturu a jazykovou korekturu se doporučuje naformátovat text rukopisu na počítači na velikost písma 12 bodů (Times New Roman) nebo 11 bodů (Arial), řádkování 1,5. Je třeba ponechat na obou stranách textu dostatečně široký okraj pro vyznačení oprav. Druhá redakční korektura a autorská korektura se provádí na tiskové předloze, tj. většinou na textu s menší velikostí písma a užším řádkováním. Oprav je však již mnohem méně.

Autorské korektury, prováděné autorem dokumentu v tiskové předloze před zahájením tisku knihy nebo časopisu, mají oporu v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou (tj. licenční smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli licenci k rozmnožování a rozšiřování díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, výtvarného aj.) ukládají v §56 povinnost vydavateli umožnit autorovi díla provedení autorské korektury: "(3) Nestanoví-li smlouva jinak, autor je oprávněn před vydáním díla v přiměřené lhůtě poskytnuté nabyvatelem provést drobné tvůrčí změny díla, pokud nevyvolají na straně nabyvatele potřebu vynaložení nepřiměřených nákladů nebo nezmění-li se jimi povaha díla (autorská korektura). (4) Neumožní-li nabyvatel autorovi provedení autorské korektury, může autor od smlouvy odstoupit, došlo-li by v důsledku toho k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu." Jak vyplývá z uvedené citace, neměla by ovšem autorská korektura představovat rozsáhlé změny a úpravy textu publikace.

Korektury se vyznačují čitelně a srozumitelně dvěma shodnými znaménky, z nichž jedno znaménko překrývá chybné místo v textu a druhé stejné s provedenou opravou se opakuje zpravidla na pravém okraji otisku souběžně s účařím řádky, v níž byla chyba nalezena. Korektury se vyznačují s výrazným barevným odlišením, zpravidla červeně. Technické poznámky určené pro autora, redakci nebo sazbu musí být zřetelně odlišeny od korekturních znamének (např. vložením do "bublinového" rámečku, vložením do ostrých, špičatých závorek). Korigující pracovník podepíše nebo parafuje korigovaný text, vyznačí datum a u novinového textu i přesný čas.

Při provádění korektur se setkáváme s některými výrazy (převzatými z latiny) a značkami. Např.:

 • cor. (correxit) = opravil (jako poznámka o provedené korektuře);
 • imprimatur = k tisku (souhlas autora nebo vydavatele na obtahu korektury, že tisková předloha může být předána k tisku;
 • correctis corrigendis imprimatur = po opravě toho, co mělo být opraveno, k tisku (po provedení korektur lze tisknout).

Přehled v praxi používaných korekturních znamének obsahuje příloha 21.8 této příručky.

15 ADRESY

ČSN 01 6910:2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem se v kap. 12 Adresy odvolává na ČSN ISO 11180:1996, podle které se řídí rozměry, umístění, obsah a úprava adres adresátů. Norma 11180:1996 (třídicí znak 97 9721) Poštovní adresování byla zrušena k 1. 11. 2004. Požadavky na umístění a úpravu adres obsahuje platná ČSN 01 6910:2002 (ustanovení obsažená v kap. 12 této ČSN byla převzata z již zrušené ČSN ISO 11180). Další relevantní české technické normy, upravující rozměry obálek, adresních okének, potisk adresní strany a umístění adresy na obálkách, jsou uvedeny v kap. 16.3.

Požadavky na vybavení poštovních zásilek a způsob psaní adres jsou uváděny také v publikaci České pošty, s. p., Poštovní směrovací čísla dodávacích pošt.

15.1 ROZMĚRY ADRES ADRESÁTŮ

Adresové pole je prostor vyhrazený pro umístění poštovní adresy. Jeho výška je stanovena na 38,1 mm a vejde se do něho devět řádkových roztečí při jednoduchém řádkování. Adresové pole je vymezeno čtyřmi orientačními body.

V dokumentech zasílaných v okénkových obálkách musí nejvýše položený řádek a dva nejníže položené řádky zůstat prázdné, aby se zajistilo, že při posunu dokumentu se v okénku neobjeví žádný nepatřičný záznam.

Adresové pásmo je prostor uvnitř adresového pole, určující maximální plochu, do které lze vepsat adresu adresáta. Nesmí obsahovat více než šest řádků při jednoduchém řádkování. Jeho výška je jeden palec (25,4 mm). Šířka adresového pásma je stanovena na 76,2 mm. Na jednom řádku nemá být více než 30 znaků a mezer o základní znakové rozteči 2,54 mm. Adresové pásmo je vymezeno třemi orientačními růžky. Velikost písma nemá být menší než 10 bodů. Orientační body a orientační růžky zajišťují správné umístění adresy a zamezují napsání nenáležitých údajů do adresového pole. Při psaní na počítači se tyto značky označují jako skrytý text, takže jsou viditelné na obrazovce, ale netisknou se.

Adresový blok je adresa se standardními údaji psaná od levé svislice, obsahující maximálně šest řádků v jednoduchém řádkování (řádkování 1); na jednom řádku může být maximálně 30 znaků, včetně mezer.

15.2 UMÍSTĚNÍ ADRES NA OBÁLKÁCH

Rozměry obálek, adresních okének, potisk adresní strany a umístění adres na obálkách se řídí normou ČSN 50 6406:2001 Obálky a velké tašky. Obálky musí být zhotoveny z papíru stejnoměrně zpracovaného v barvě bílé nebo velmi světlé. Obálku je třeba vždy zalepit, nestačí ji uzavřít zasunutím klopy dovnitř.

Adresa odesílatele se píše do levého horního rohu adresní strany obálky. Její spodní okraj smí být nejdále 40 mm od horního kraje obálky a pravý okraj nejméně 74 mm od pravého kraje obálky.

Adresa adresáta musí být na obálce nejméně 40 mm od horního kraje obálky. U okénkových obálek prochází tato oblast přes celou obálku odleva doprava. U obálek bez okénka musí být adresa adresáta v pravé části. Adresa má vymezený prostor v pravé polovině oblasti pro adresu adresáta, u okénkových obálek se připouští umístění i v levé polovině. V okénku smí být viditelná pouze adresa adresáta.

Dopisní obálky třetinové DL (110 mm x 220 mm), obálky kancelářské C6 (114 mm x 162 mm) a obálky pro automatické plnění C6/C5 (114 mm x 229 mm) jsou opatřeny orientačními značkami, nebo je zde umístěno adresní okénko, anebo sem lze nalepovat adresní štítky.

Na obálkách C5 a C4, které nemají vyznačenou adresovou oblast, se umísťuje adresa do pravé dolní čtvrtiny rovnoběžně s delší stranou adresní strany. Na obálkách C4 lze adresní okénko umístit též rovnoběžně s kratší stranou obálky v pravé horní části. Adresa odesílatele se uvádí v protilehlé levé horní čtvrtině obálky.

Adresy se také vpisují do adresních linek a do rámečků pro PSČ na obálkách, dopisních a pohlednicích, určených převážně pro ruční vyplňování. Jestliže se adresa do takového předtisku píše na psacím stroji, nevpisuje se PSČ do rámečků, ale umístí se od levé svislice před název adresní pošty.

Adresní štítky se nalepují na místo vyhrazené pro adresu adresáta. Musí být nalepeny vždy na zásilkách, jejichž obal má tmavou barvu, nebo je vzorovaný. Minimální velikost adresního štítku je 25 mm x 70 mm.

Rozměry obálek a adresního okénka a oblastí pro napsání adresy:

Název
Šířka (v mm)
Délka (v mm)
Poznámka (údaje v mm)
Obálky C6
114 (min. 90, max. 120)
162 (min. 140)
Obálky DL
110 (min. 90, max. 120)
220 (max. 235)
Adresní okénko na obálkách DL
min. 35, max. 43
min. 70, max. 105
vzdálenost od horní hrany obálky 40
vzdálenost od dolní hrany obálky 27
vzdálenost od levého kraje obálky 15
vzdálenost od pravého kraje obálky 15
Pole pro adresu odesílatele na obálce C6, DL
40
vzdálenost od pravého kraje obálky minimálně 74
Pole pro adresu adresáta na obálce C6, DL
38,1
přes celou obálku odleva doprava
vzdálenost od levého kraje obálky 20
vzdálenost od pravého kraje obálky 10,3
Obálky C5/C6
114
229
Obálky C4 (listové)
229 - 250
320 - 357
Obálky C5 (půlkové)
162
229
Adresní okénko na obálkách C4 a C5
max. 60

Upozornění na požadované zvláštní služby, např. "Doporučeně", "Spěšně", "Letecky", se píše pod adresu odesílatele viz kap. 15.8.

15.3 ADRESY NA DOPISNICÍCH A POHLEDNICÍCH

Dopisnice a pohlednice jsou kartonové lístky, určené pro krátká sdělení. Normalizovaný rozměr dopisnic a pohlednic je 105 mm šířka a 148 mm délka. Dopisnice mohou být:

 • poštovní (nesprávně korespondenční lístky) s vytištěnou poštovní známkou;
 • obchodní (odpovědní nebo propagační);
 • s blahopřejným nebo soustrastným textem.

Pohlednice mají na neadresní straně fotografii nebo kresbu, adresní strana je rozdělena na prostor pro napsání adresy a prostor pro krátké sdělení.

Poštovní dopisnice mohou mít potisk adresní strany upravený buď pro adresy psané rukou, nebo pro adresy psané strojem. Pohlednice mají potisk pouze pro ručně psané adresy.

15.4 ADRESY NA DOPISECH

Adresa odesílatele se uvádí v horní části dopisního papíru, zpravidla v záhlaví. Pole pro adresu adresáta může být vpravo nebo vlevo. Jestliže se dopis vkládá do okénkové obálky, umísťuje se adresa vpravo. Na předtištěných dopisních papírech se pole pro adresu vymezuje orientačními body. Adresové pásmo se vyznačuje orientačními růžky. Orientační značky se při psaní na počítači označují jako skrytý text.

Dopisní papíry s předtiskem

Při umístění adresy vlevo je adresové pole vzdáleno 20 mm ±1 mm od levého okraje papíru. Adresové pásmo začíná o 2,54 mm dále vpravo od začátku adresového pole. Při umístění adresy vpravo začíná adresové pásmo 119 mm ±1 mm od levého okraje papíru. Nad adresovým polem musí zůstat volný prostor nejméně 10 mm, kam se nesmějí uvádět žádné údaje. Pod adresovým polem musí zůstat prázdné nejméně 13 mm.

Dopisní papíry bez předtisku

Nevkládají-li se dopisy do okénkových obálek, píše se adresa příjemce vlevo od stejné svislice jako text a umístění záleží také na délce dopisu. Pokud se vkládají do okénkových obálek, nesmí být v okénku viditelný žádný jiný údaj; je tedy třeba vypočítat, na kterém řádku se má začít psát. Při psaní na počítači lze jako skrytý text vyznačit bod, kde se začíná psát adresa.

15.5 OBSAH ADRES ODESÍLATELE

Je v zájmu odesílatele, aby adresa byla úplná. Má obsahovat jméno odesílatele (obchodní jméno organizace, včetně právního označení tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku, jméno a příjmení fyzické osoby), název ulice, číslo domu a název dodávací pošty včetně PSČ, případně číslo poštovní přihrádky.

15.6 ADRESA ADRESÁTA

Adresa má obsahovat jednoznačné označení adresáta dopisu, jakož i přesné a úplné místní údaje. Přesné uvedení údajů je projevem pozornosti k adresátovi. Neúplné údaje mohou zavinit opožděné doručení zásilky.

15.6.1 Označení adresáta

Adresy právnických osob obsahují:

 • název firmy, podniku, úřadu či organizace nebo oficiálně užívanou zkratku;
 • název a právní formu subjektu podle zápisu v obchodním rejstříku;
 • slovo "firma", pokud by označení právnické osoby mohlo být považováno za označení fyzické osoby;
 • obor podnikání, je-li to účelné;
 • podle potřeby označení organizační složky (divize, závodu, oddělení) nebo jméno pracovníka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR odbor stavebnictví a investičního rozvoje Ing. Pavel Kříž

Ústav státu a práva AV ČR

vědecká rada

JUDr. Marie Novotná

Firma

Pavel Soukup

Klempířství

METAL PROGRES, a. s.

Divize Morava

technický náměstek

Adresy fyzických osob obsahují:

 • oslovení (pan, paní, slečna);
 • zkratku vědecké hodnosti, akademického titulu, vojenské nebo policejní hodnosti;
 • jméno a příjmení adresáta (vždy na prvním místě jméno, na druhém příjmení);
 • funkce, je-li to vhodné;
 • případně zpřesňující údaj (u p. J. Nováka).

Slečna Jarmila Nová

osobní oddělení

Vážený pan

PhDr. Michal Stoklásek, CSc.

ředitel Obchodní akademie

Vážení manželé

Záborských

Pan

Ing. Jaroslav Vávra

ekonomický náměstek

15.6.2 Místní údaje

Místo dodání nebo způsob dodání se určuje těmito údaji:

 • název veřejného prostranství (ulice, třída, náměstí, nábřeží, sady apod.); zkratka "ul". se v adrese nepíše; uvádí se orientační číslo, pokud není, píše se pouze číslo popisné;
 • číslo bloku, vchodu, podlaží, bytu;
 • název sídliště, lokality, nebo jiné zpřesňující údaje (na předposlední řádek);
 • jestliže adresát disponuje poštovní přihrádkou, píše se do adresy adresáta pouze údaj "poštovní přihrádka" doplněný číslem; připouští se uvádět zkratku P.O. BOX;
 • zásilku "poste restante" lze adresovat pouze fyzickým osobám (zásilka bude
 • uložena na poštovním úřadě a adresát si ji osobně vyzvedne); v adrese musí být datum narození nebo rodné číslo adresáta;
 • na zásilkách vojenským útvarům se uvádí označení útvaru;
 • název obce, která nemá vlastní dodávací poštu, se píše na předposlední řádek.

Poštovní směrovací číslo a název dodávací pošty se píší podle těchto pravidel:

 • poslední řádek adresy musí obsahovat PSČ a název dodávací pošty (je nutno použít přesné znění uvedené v publikaci Poštovní směrovací čísla dodávacích pošt). V místech s větším počtem dodávacích pošt je vhodné připojit název městské čtvrti nebo přidružené obce;
 • PSČ se píše vždy od levé svislice (nikdy se nepředsazuje), mezi PSČ a názvem adresní pošty se dělají dvě mezery;
 • předtištěné rámečky pro PSČ pod názvem adresní pošty jsou určeny pro ruční vyplňování;
 • slovo "pošta" ani zkratka "p." se nepíše;
 • název okresu se neuvádí.

V Lesíčku 11

150 00 PRAHA 5

Vestec 112

552 05 HOŘIČKY

Pod Lesem 15

430 01 Chomutov 1-Stráž

B. Němcové 25

544 51 Doubravice

u Dvora Králové n. Labem

15.7 ÚPRAVA ADRES

Pro úpravu adres platí tyto zásady:

 • první slovo v adrese začíná velkým písmenem;
 • všechny údaje se uvádějí v 1. pádě;
 • na konec řádků se nevkládají žádná interpunkční znaménka (kromě tečky za zkratkou); jsou-li na jednom řádku dva nebo více údajů, oddělí se čárkou;
 • všechny řádky se začínají psát od jednotné levé svislice;
 • používá se jednoduché řádkování; celá adresa se řádkuje rovnoměrně (mezi řádky se nikde nevynechává řádek);
 • adresy na obálkách nebo v dopisech, které budou vloženy do okénkové obálky, se píšou standardním, nezdobným písmem; výška písma musí být nejméně 2,5 mm;
 • název adresní pošty se doporučuje psát velkými písmeny, neproloženě;
 • v adrese se nic nezvýrazňuje podtržením, tučným písmem, ani proložením; název firmy lze napsat velkými písmeny, neproloženě;
 • adresa musí být psána latinkou, čitelně a bez přepisování;
 • musí být použita dostatečně kontrastní černá barva, nepřípustná je barva červená nebo luminiscenční; adresa nesmí být napsána obyčejnou tužkou, průklepem ani průpisem.

Je-li v adrese na prvním místě uvedeno jméno právnické osoby a na druhém místě fyzická osoba, za adresáta se považuje právnická osoba. Je-li na prvním místě uvedeno jméno a příjmení fyzické osoby a na druhém místě právnická osoba, za adresáta se považuje fyzická osoba. Jestliže je v adrese místo jména a příjmení určité fyzické osoby uvedena pouze její funkce v právnické osobě, za adresáta se považuje právnická osoba.

Pravopisné poznámky:

a) v názvech měst, obcí, čtvrtí a sídlišť se píší všechna slova s velkým počátečním písmenem kromě předložek (Staré Město pod Smrkem, Černý Most, Mariánské Lázně);

b) zkratky označení veřejných prostranství mají malé počáteční písmeno (tř. Svornosti, nám. Krále Jiřího);

c) oficiální názvy jedinečných institucí mají na začátku velké písmeno, jejich složky, pokud jsou významné, rovněž velké písmeno, méně důležité složky začínají písmenem malým (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Úsek telekomunikací, organizační odd., obchodní referát).

15.8 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE

Uvádění přepravních údajů (specifikace požadované služby) se řídí těmito zásadami:

 • poznámka typu "Doporučeně", "Spěšně", "Letecky" se píše s velkým počátečním písmenem, ostatní písmena jsou malá;
 • nezvýrazňuje se proložením, podtržením ani tučným tiskem;
 • nedělá se za ní žádné interpunkční znaménko;
 • na obálku se umísťuje vlevo pod adresu odesílatele;
 • v dopisech se nadepisuje nad adresové pole od stejné svislice jako adresa, nejméně 10 mm nad jeho horní hranicí.

Příklady adres

Česká pojišťovna

Závod mezinárodních pojištění

právní odbor

JUDr. Jan Michalec

Purkyňova 2

110 00 PRAHA 1

Vážená paní

Mgr. Jiřina Kalvachová

Základní škola

sady Bratří Čapků 10

542 32 ÚPICE

ČKD ENERGETIKA, a. s.

Úsek telekomunikací

obchod. ref. pí Novotná

Českomoravská 21

190 00 PRAHA 9-VYSOČANY

Vážená paní Kamila Slezáková

Městský úřad

Stavební odbor

nám. Míru 5

669 02 ZNOJMO 2

Pan

Martin Jeřábek

261022/066 poste restante

783 36 KŘELOV-BŘUCHOTÍN

MTS AUTOSLUŽBA, s. r. o.

autoklempířství

p. Dočkal

nám. Bratří Čapků 21

533 41 Lázně Bohdaneč

16 OBCHODNÍ A ÚŘEDNÍ DOPISY

Druh a kvalitu dopisních papírů pro obchodní a úřední korespondenci, formu, umístění a přesné rozměry předtištěných údajů a značek stanoví norma ČSN 88 6101:1998

Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci. Úprava obchodních a úředních dopisů se řídí normou ČSN 01 6910:2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem.

16.1 ZÁHLAVÍ (HLAVIČKA) DOPISU

V záhlaví dopisu se uvádí přesný název odesílající organizace, její právní forma, případně firemní logo, její úplná adresa, včetně PSČ a číslo poštovní přihrádky, pokud ji podnik v poštovním styku používá. Může zde být uveden také údaj o registraci podnikatelského subjektu; častěji je však vytištěn v doplňujících údajích v zápatí stránky. Úpravu záhlaví dopisu normy nestanoví. Je třeba pamatovat na prostor pro otisk prezenčního razítka příjemce (adresáta) dopisu v pravém horním rohu.

16.2 ADRESA ADRESÁTA

Pro úpravu a umístění adresy adresáta v obchodních a úředních dopisech platí požadavky podle kap. 15.6.

16.3 ODVOLACÍ ÚDAJE

Obchodní a úřední dopisy se opatřují obvyklými rubrikami pro odvolací údaje: Vaše značka, Ze dne, Naše značka, Vyřizuje, Telefon, Linka, Mobil, Fax, E-mail, Webová adresa, Datum. Firma, podnik nebo úřad mohou vybrat a na dopisní papíry předtisknout ty údaje, které jsou pro vyřizování jejich korespondence účelné. Pořadí musí zůstat zachováno. Ve značkách (číslo jednací) se používají lomítka; před lomítkem ani za ním není mezera.

16.3.1 Sloupcové odvolací údaje

Odvolací údaje lze tisknout do sloupce vlevo nebo vpravo od adresového pole od jednotné svislice; nesmí zasahovat do adresového pole. Člení se do skupin prázdným řádkem.

V první skupině je pořadí údajů pevné. Ve druhé skupině se pořadí údajů o spojení na pracovníka, který dopis vyřizuje, upraví podle aktuálního vybavení pracoviště. Třetí skupinu tvoří datum.

VÁŠ DOPIS ZN.:
IO/115
ZE DNE:
2006-09-08
NAŠE ZN.:
Za/213/02
VYŘIZUJE:
Ing. Zachystal
TEL.:
223 221 256
MOBIL:
605 235 689
E-MAIL:
zachystal@mpo.cz
DATUM:
2006-09-15

16.3.2 Řádkové odvolací údaje

Odvolací údaje se mohou tisknout také do řádku pod adresové pole. Odvolací údaj se začíná psát pod prvním písmenem předtisku; nesmí přesáhnout pod další předtisk. Je-li údaj delší, je nutné jej napsat do dvou, příp. tří řádků.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE/LINKA
ČESKÝ KRUMLOV
Lk/Zn/85/2006-09-08
Ja/115/06
Ing. Janoušková
2006-09-15
337 521 258

16.3.3 Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů

Na dopisních papírech bez předtištěných odvolacích údajů se v prvním řádku pod záhlavím zpravidla uvádí pouze spisová značka (číslo jednací), podle potřeby také další údaje (kdo dopis vyřizuje a spojení).

Za/681/06
nebo
Kl/115/06/Kloudová/222

16.4 DATUM

V odvolacích údajích se den a měsíc vyjadřuje dvoumístně arabskými číslicemi, sestupně. Mezi jednotlivé údaje se klade spojovník. Připouští se psát datum také vzestupně, den a měsíc dvoumístně, údaje oddělovat tečkami bez mezer. Letopočty po roce 2000 se doporučuje psát čtyřmístně.

2006-11-23
2006-03-01
01.03.2006

Vyjadřuje-li se v souvislém textu měsíc číslicí, píše se datum vzestupně, den a měsíc jednomístně.

Zaslali jsme Vám upomínku 5. 8. 2006.

Je-li měsíc vypsán slovem, píše se datum vždy vzestupně.

Praha 3. února 2006
V Táboře 15. června 2006

16.5 VĚC

Pod posledním odvolacím údajem se po vynechání dvou řádků napíše heslovité vyjádření obsahu dopisu (věc). Začíná velkým písmenem a neukončuje se tečkou. Zvýrazní se podtržením nebo tučným tiskem.

Objednávka norem

Urgence opravy elektrického zámku

Nabídka týdenního kurzu výpočetní techniky - základní obsluha osobních počítačů pro začátečníky

Po revizi normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910) je vynechán předtisk slova "Věc" na dopisních papírech pro obchodní a úřední korespondenci z důvodu, že v praxi se píšou také dopisy osobnějšího charakteru (nejedná se o tzv. osobní dopis, tj. dopis společenského obsahu psaný vedoucím pracovníkem) a předtisk slova Věc by rušil.

16.6 OSLOVENÍ

Každé sdělení má začínat oslovením a končit pozdravem.

Mezi "Věcí" a oslovením se vynechávají dva řádky. Oslovení začíná vždy od levé svislice a končí čárkou, vlastní text pak začíná malým písmenem. Mezi oslovením a textem se vynechává jeden řádek.

Úřad, podnik, firma se oslovuje např. takto:

Vážení, Vážené paní a pánové, Vážené paní, Vážení pánové, Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní přátelé, Vážení zákazníci, Vážení partneři, Vážení obchodní partneři, Vážení klienti, …

Při oslovování fyzických osob se používá vždy 5. pád:

Vážený pane ministře, poslanče, předsedo, řediteli, inženýre, …

Vážený pane Dvořáku, Vančato, Zachystale, Krbče, Högře, …

Vážený a milý pane redaktore, Milý pane Matějů …

Ženy oslovujeme přechýleným tvarem jejich titulu:

Vážená paní profesorko, docentko, doktorko, ředitelko, ministryně, poslankyně, předsedkyně, náměstkyně, …

16.7 TEXT DOPISU

V obchodní a úřední korespondenci se používá jednoduché řádkování. Pro osobní dopisy lze zvolit řádkování 1,5. Text dopisu se člení do odstavců podle věcného významu. Mezi odstavci se vynechává jeden řádek. V běžné obchodní a úřední korespondenci začínají odstavce přednostně od levé svislice (bloková úprava). Výjimkou jsou osobní dopisy a dokumenty zvláštního charakteru.

Pravý okraj může být nezarovnaný (tzv. na praporek) nebo může mít blokovou úpravu (nastaví se automatické zarovnávání pravého okraje). Při úpravě na praporek nemají být rozdíly v délce řádků větší než 5 znaků. Na počítači se používá nastavení automatického dělení slov. Do spojení, která nemají být od sebe oddělena (mají být umístěna na jednom řádku), se vkládají pevné mezery.

v Náchodě, 5. května, Ing. Kolář, J. Svoboda, 1 300 000, 10 mm apod.

Nastavení levého a pravého okraje

 • na nepředtištěných dopisních papírech formátu A4 je levý i pravý okraj široký 25 mm, pravý okraj v průměru nebo zarovnaně;
 • na předtištěných dopisních papírech se okraje řídí předtiskem a jsou nejméně 20 mm od kraje papíru;
 • údaje, na které chce odesilatel upozornit, se mohou napsat na zvláštní řádek a zvýraznit. Jestliže je v dopise několik zvýrazněných řádků, píšou se od téže svislice. Podle obsahu se řadí do sestavy.

Na základě Vašeho telefonického dotazu z 21. září t. r. Vám nabízíme asynchronní motor M280, 75 kW, 1 480 otáček/min, patkový (IM B3):

cena
Kč 85.000
dodací termín
cca 2 týdny
platební podmínky
platba předem

Poznámka:

Šířka okrajů 20 mm je jednotná pro všechny tiskopisy vydávané se schválením Technického a zkušebního ústavu telekomunikací a pošt (TESTCOM).

16.8 POZDRAV

Pozdrav se považuje za další odstavec. Od posledního řádku textu se odděluje jedním prázdným řádkem a začíná od stejné svislice jako předcházející odstavce. Závěrečný pozdrav může být samostatný, nebo součástí poslední věty či souvětí. Nikdy se neumísťuje doprostřed pod textový sloupec.

S pozdravem

Těšíme se na Vaši zprávu a jsme s pozdravem

Děkujeme za laskavé vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem

16.9 RAZÍTKO

Podlouhlé razítko firmy se otiskuje nad vlastnoruční podpis tak, aby podpis nepřekrývalo. Kulaté razítko se otiskuje doprostřed pod textový sloupec.

Používání firemních razítek není předepsáno a není povinné. Omezuje se zpravidla na objednávky, faktury, smlouvy apod.

Povinné užívání služebního razítka a úředního razítka s malým státním znakem se řídí příslušnými právními předpisy. K otištění razítka nesmí být použita černá barva. Vzhled a provedení úředního razítka s malým státním znakem stanoví zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů, §6: "(1) Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen úřední razítko). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný. (2) Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak."

Používání autorizačního razítka člena ČKAIT se řídí Pravidly pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika (přijato rozhodnutím představenstva ČKAIT č. 9901-11). Dokument, na který byl připojen otisk autorizačního razítka člena ČKAIT, se stává veřejnou listinou.

Za nedovolenou výrobu a držení úředního razítka stanoví zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů sankce v §176a: "Kdo neoprávněně vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává státní pečeť nebo razítko orgánu veřejné správy s vyobrazením státního znaku nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí listin, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem."

16.10 PODPIS

Pro úpravu a umístění podpisů platí tyto zásady:

 • Při použití blokové úpravy se podpis píše zpravidla od levé svislice, může být umístěn také vpravo. Pokud se nové odstavce odrážejí, je vždy vpravo.
 • Pod podpis odpovědného pracovníka se vypíše jeho titul, jméno (nezkráceně), příjmení (neproloženě) a jeho funkce. Vždy se uvádí nejdříve jméno a pak příjmení. Nad údaji musí zůstat dostatečné volné místo pro vlastnoruční podpis. Při umístění vlevo se píše jméno a funkce zarovnaně od levé svislice; při umístění vpravo se pod jméno a příjmení píše funkce na střed.
 • Podpis má být vždy stejný a ne příliš zjednodušený. Vlastnoruční podpis je hlavní zárukou pravosti dopisu. Pokud se důležitý dopis posílá faxem, má se ještě dodatečně poslat poštou originál.
 • Jsou-li na dokumentu dva podpisy, podepisuje se pracovník funkčně vyšší vlevo, pracovník funkčně nižší vpravo. Jestliže je na dokumentu více podpisů, umísťují se po dvojicích pod sebou, eventuálně lichý podpis samostatně doprostřed pod poslední dvojici. Jestliže jsou pracovníci funkčně na stejné úrovni, následují podpisy za sebou v abecedním pořadí. Podepisují-li dokument dvě organizace, vpravo je podpis pracovníka organizace, která dopis vyhotovila.

Příklad podpisů umístěných vlevo:

(vlastnoruční podpis).

RNDr. Tomáš Musil, DrSc.

ředitel ÚJV

Příklad podpisů umístěných vpravo:

 
(vlastnoruční podpis)
 
Dr. Radoslav Kubánek
 
náměstek pro výzkum
 • Jestliže pověřený pracovník podepisuje dopis v zastoupení, napíše se strojem jméno a příjmení pracovníka odpovědného za napsání dopisu, nad ně se vlastnoručně podepíše pracovník pověřený jeho zastupováním a před podpis připojí zkratku "v z." (v zastoupení).

v z. Zuzana Rychetská (vlastnoruční podpis)

Ing. Robert Kovařík

vedoucí odbytu

 • Na rozmnožených dokumentech (zápisech, pozvánkách apod.) se podpis odpovědného pracovníka vytiskne nebo napíše strojem s poznámkou "v. r." (vlastní rukou); mezi příjmením a zkratkou "v. r." není čárka.

Ing. Robert Kovařík v. r.

16.11 PARAFOVÁNÍ

Pokud dopis koncipoval někdo jiný než ten, kdo jej podepíše, parafuje autor dopisu neodesílané kopie. Dopisy se předkládají k parafování také např. podnikovému právníkovi, překladateli apod. Parafují se jen neodesílané kopie na levém dolním okraji. Parafa = podpisová značka, zkrácený podpis.

16.12 PŘÍLOHY

Informace o přílohách, které se k dopisu přikládají, se uvádějí od levé svislice, za posledním řádkem textu dopisu a vynechanými dvěma až čtyřmi prázdnými řádky.

Přílohy se mohou:

 • uvést počtem (jestliže jsou vyjmenovány v textu), lze je zvýraznit podtržením nebo tučným písmem;
 • vyjmenovat (při malém počtu) a zvýraznit každou přílohu zvlášť;
 • vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy (zejména při větším počtu příloh); za tímto nadpisem není dvojtečka; výčet příloh se píše pod nadpis od levé svislice, jednotlivé body výčtu začínají velkým písmenem, na konci řádků není žádná interpunkce.

Záleží na pisateli dopisu, jaké zvýraznění zvolí, ale je vhodné v jednom dopise zvýraznit věc, přílohy a rozdělovník stejným způsobem (podtržením nebo tučným tiskem).

Příloha

2 přílohy

Katalog

Ceník

Přílohy

Výpis z evidence nemovitostí

Snímek z pozemkové mapy

Vyjádření vlastníka sousední nemovitosti

16.13 ROZDĚLOVNÍK

Upozornění, že kopie dopisu byla zaslána na vědomí ještě někomu jinému než adresátovi, se poznamenává od levé svislice pod podpisem nebo pod přílohami po vynechání dvou prázdných řádků. Nadpis Na vědomí, Kopie nebo Rozdělovník lze zvýraznit, nepíše se za ním dvojtečka. Výčet adresátů se umísťuje pod nadpis od levé svislice, na konci řádků nejsou žádná interpunkční znaménka. Při nedostatku místa lze rozdělovník umístit v pravé dolní čtvrtině.

Kopie

Ing. Vachta

Mgr. Zlámalová

16.14 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Doplňující údaje obsahují informace, vztahující se k celé instituci: bankovní spojení, identifikační číslo organizace (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), údaj o sídle instituce, o registraci podnikatelského subjektu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci, číslo telefonní ústředny, číslo ústředního faxu, e-mailová adresa, webová adresa, návštěvní dny a hodiny. Doplňující údaje se zpravidla umísťují v zápatí stránky, 20 mm od levého kraje stránky (stejně jako záhlaví a odvolací údaje). Vpravo zůstává volný okraj rovněž 20 mm. Píšou se drobným písmem.

Poznámka:

Novela obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) z 1. 1. 2001 stanoví v §13a, že každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaje o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

16.15 VÍCESTRÁNKOVÉ DOPISY

Závěrečné náležitosti dopisu nesmí být umístěny samostatně na následující stránce. Při psaní delšího dopisu je třeba vždy pamatovat na dostatek místa pro závěr dopisu (vlastnoruční podpis nesmí být překryt razítkem, musí zbýt prostor pro přílohy a rozdělovník). Na předtištěných formulářích pro dopisní papíry se proto vlevo předtiskuje značka pro zakončení, která upozorňuje na blížící se konec stránky.

Pokud je zřejmé, že se dopis se všemi náležitostmi na jednu stránku nevejde, je třeba jej rozvrhnout na dvě strany (případně více). Lze psát na rubovou stranu, zpravidla se použije další list. Pro pokračování na další stránce platí některá pravidla:

 • stránka nesmí končit nadpisem;
 • text nesmí končit rozděleným slovem;
 • začíná-li na patě stránky nový odstavec, musí obsahovat alespoň dvě řádky;
 • na poslední stránce se píše alespoň ještě jeden celý řádek textu kromě pozdravu.

Pokračovací listy mohou mít v záhlaví předtištěný název a sídlo odesílající organizace. Pod zestručněnou hlavičkou se uvádí spisová značka, datum a číslo stránky. V praxi se však následující stránky často pouze číslují.

MERKUR, spol. s r. o., NÁCHOD
ZN/156/99
99-04-13
STR. 2

16.16 UTAJOVANÉ DOKUMENTY

Dopisy obsahující utajované informace se označují příslušným stupněm utajení.

Stupně utajení se vyznačují razítkem nebo velkými písmeny.

Podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (§2) se rozumí utajovanou informací v jakékoliv podobě zaznamenaná informace na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací. Podle §4 uvedeného zákona se utajovaná informace klasifikuje stupněm utajení:

a) přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky;

b) tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou újmu zájmům České republiky;

c) důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit prostou újmu zájmům České republiky;

d) vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné pro zájmy České republiky.

Způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci v listinné a nelistinné podobě (utajovaném dokumentu), způsob vyhotovení a náležitosti utajovaného dokumentu stanoví prováděcí předpis k uvedenému zákonu, kterým je vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. Na utajovaném dokumentu se stupeň utajení vyznačí psaným slovem nebo otiskem razítka:

a) "PŘÍSNĚ TAJNÉ", zkratka "PT";

b) "TAJNÉ", zkratka "T";

c) "DŮVĚRNÉ", zkratka "D", nebo;

d) "VYHRAZENÉ", zkratka "V".

Stupeň utajení se na utajovaném dokumentu v listinné podobě vyznačí v horní a dolní části uprostřed na každé straně utajovaného dokumentu. Jedná-li se o utajovaný dokument poskytnutý cizí mocí, vyznačí se stupeň utajení, včetně zkratky pouze na první straně utajovaného dokumentu; umístění zkratky u stupně utajení se řídí příslušnou mezinárodní smlouvou. Není-li možné stupeň utajení vyznačit výše uvedeným způsobem, vyznačí se jiným vhodným způsobem. Není-li možné vyznačit stupeň utajení přímo na utajovaný dokument v nelistinné podobě, vyznačí se na popisném štítku nebo jiným vhodným způsobem. Stupeň utajení se vyznačí také na obálce nebo obalu, ve kterých jsou vloženy utajované dokumenty, pokud vyhláška č. 529/2005 Sb., nestanoví jinak. Omezení platnosti stupně utajení se vyznačí tak, že se na přední stranu prvního listu utajovaného dokumentu v listinné podobě pod horní vyznačení stupně utajení a v případě utajovaného dokumentu v nelistinné podobě pod vyznačení stupně utajení uvedou slova "UTAJOVAT DO" a doba, po kterou bude utajovaný dokument utajován.

Poznámka:

Platná ČSN 01 6910:2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem řeší označování utajovaných písemností poněkud odlišně. Závazná je úprava provedená výše citovanými právními předpisy.

16.17 OSOBNÍ DOPISY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

Pro sdělení společenského obsahu nebo sdělení zvláštního charakteru používají vedoucí pracovníci formu tzv. osobního dopisu, která je charakteristická zejména tím, že adresa adresáta se píše až na konec dopisu. Tato úprava se používá jen při výjimečných příležitostech, např. při jmenování do funkce, pro blahopřání, kondolence, pozvání, poděkování za pozvání, doporučující dopisy apod. Nehodí se pro vyřizování úředních nebo obchodních záležitostí ani pro dopisy do zahraničí.

Úprava osobních dopisů se řídí těmito zásadami:

 • používá se velmi kvalitní dopisní papír; název instituce a funkce pisatele dopisu jsou předtištěny v levém horním rohu; jeho titul, jméno a příjmení se tiskne nebo píše strojem souměrně nad nebo pod předtisk;
 • místo a datum odeslání se píše v řádkovém tvaru, vzestupně, měsíc se vypisuje slovem, celé datum se přisunuje k pravému okraji; je-li to nutné, uvede se pod datem spisová značka odesílatele;
 • používá se řádkování 1,5, mezi oslovení a text, mezi odstavce a mezi poslední řádek textu a pozdrav se vkládá volný řádek;
 • nové odstavce se zpravidla odsazují od levé svislice (o 0,5 až 0,7 cm);
 • pod textem dopisu se odesílatel vlastnoručně podepíše; pod jeho podpis se jméno, příjmení a funkce strojem již nepíše;
 • adresa adresáta se uvádí v dolní třetině stránky pod textem dopisu od levé svislice; u vícestránkových osobních dopisů se adresa uvádí na posledním listu vlevo dole.

Pravopisná poznámka:

V datu se za místem odeslání nepíše čárka.

16.18 DOPISY DO ZAHRANIČÍ

16.18.1 Adresy zásilek do zahraničí

Úprava adres na zásilkách do ciziny se řídí těmito zásadami, je však třeba respektovat některé zvláštnosti:

 • adresa se píše jazykem známým v zemi určení; názvy měst se uvádějí v původní podobě, nikoli počeštěně, např. Wien (ne Vídeň), Paris (ne Paříž), London (ne Londýn), Bucuresti (ne Bukurešť), Roma (ne Řím) aj.;
 • některé odchylky se řídí zvyklostmi v zemi určení, např. ve Francii a v Anglii umístění čísla domu před názvem ulice, v adresách do Ruska obrácené pořadí údajů (stát, město, ulice, název adresáta), v adresách do Velké Británie se zpravidla nepoužívá interpunkce;
 • mezi PSČ a názvem dodávací pošty se v zahraničí většinou vynechává jedna mezera; název dodávací pošty se píše vždy velkými písmeny;
 • před PSČ lze spojovníkem připojit značku státu používanou u motorových vozidel, v posledním řádku se však přesto uvádí název země určení v mezinárodně známém jazyce, psaný velkými písmeny;
 • jestliže se adresa píše písmem jiným než latinským (např. azbukou), uvede se země určení jednak azbukou a jednak latinkou.

Messrs J Barker & Sons Ltd

74 Thomas Street

LIVERPOOL

L6 5BJ

GREAT BRITAIN

ARGO GmbH

z. H. Herren Heinrich Karr

Postfach 2253

A - 6029 INNSBRUCK

ÖSTERREICH

Satex S. p. A

Via di Pietra Papa 21

00146 ROMA

ITALIE

H. WEIDMANN AG

Bereich Transformerboard

Neue Jonastr. 60

CH - 8640 RAPPERSWILL

SCHWEIZ

M. François Guillaume

Laboratoire de Spectroscopie

351, cours de la Libération

F - 33405 TALENCE CEDEX

FRANCE

Tholstrup Cheese A/S

P. O. Box 3145

DK - 1311 ESBJERG

DENMARK

Herren

Dipl. - Ing. Hans Eichler

Bärenburger Weg 17

01062 DRESDEN

BRD

16.18.2 Úprava dopisů do zahraničí

Norma doporučuje úpravu na hlavičkové dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů, nebo na dopisní papíry s předtištěnými odvolacími údaji přeloženými do příslušného jazyka. Forma osobního dopisu se nepoužívá. V datu se doporučuje vypisovat měsíc vždy slovně vzhledem k odlišnému způsobu psaní dat v různých zemích.

 • V anglicky psaných dopisech se zpravidla uvádí pouze spisová značka v prvním řádku pod hlavičkou (bez předtisku odvolacího údaje).
 • V německých a francouzských dopisech lze této úpravy použít rovněž, nebo na dopisní papíry předtisknout odvolací údaje v příslušném jazyce.
 • V dopisech do zahraničí se neoslovuje titulem "inženýr". V anglicky mluvících zemích se tento titul nepoužívá vůbec, v adresách ani v oslovení. V německých dopisech se v adrese píše titul "Dipl.-Ing.", ale v dopise se nositel tohoto titulu osloví příjmením. Titul "doktor" se v anglických i německých dopisech používá ve spojení se jménem.
 • Pod podpisem se píše strojem jméno a příjmení, nikoliv titul. Také vlastnoruční podpis je bez titulu. Ženy připojují před nebo za strojem napsané jméno a příjmení pod podpisem zkratku Ms (Mrs., Miss), aby bylo zřejmé, že jde o ženu.
Adresa
Oslovení v dopise
Herrn Dipl.-Ing. Ernst Klein
Sehr geehrter Herr Klein,
Lieber Herr Klein,
Adresa
Oslovení v dopise
Herrn Dr. Wolfgang Matz
Sehr geehrter Herr Dr. Matz,
Lieber Herr Dr. Matz,
Mr Roger Green
Dear Mr Green
Dr John Murdock
Dear Mr Murdock

Pravopisné poznámky:

V anglických dopisech může být interpunkce otevřená (tj. v adrese, datu, věci, oslovení, pozdravu a přílohách se žádná dělicí znaménka nepíšou), nebo interpunkce plná, kdy se dělicí znaménka píšou, ale je to méně obvyklé.

V anglických dopisech se v adrese, datu, věci a oslovení píšou s velkým počátečním písmenem všechna slova kromě předložek (jako v nadpisech kapitol). Text začíná vždy velkým písmenem (i když předchází čárka za oslovením).

17 DOPISY FYZICKÝCH OSOB PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Korespondenci s úřady a institucemi nebo s obchodními společnostmi vedou také občané. Píší dopisy úřadu, např. žádost o stavební povolení, o slevu na daních, nebo dopisy zaměstnavateli, např. žádost o pracovní místo, o rozvázání pracovního poměru, dále dopisy obchodního charakteru, např. objednávky, reklamace, urgence apod. Dopisy fyzických osob právnickým osobám se píšou na bílý papír formátu A4. Úprava je obdobná jako v dopisech vyhotovených úřady nebo podnikatelskými subjekty:

 • v levém horním rohu začíná dopis úplnou adresou odesílatele, včetně PSČ; nelze spoléhat na zpáteční adresu uvedenou na obálce, protože příjemce dopisu může obálku založit a nemá ji po ruce při psaní odpovědi; úprava adresy odesílatele není normou stanovena, ale adresátovi usnadní práci při odpovědi, když je zpáteční adresa napsána tak, že ji lze prostě opsat;
 • po vynechání tří až čtyř prázdných řádků se od levé svislice uvede adresa adresáta (včetně PSČ);
 • po vynechání jednoho až dvou prázdných řádků se přisune k pravému okraji datum v řádkovém tvaru, datum se píše vzestupně, měsíc se vypisuje slovem;
 • po vynechání jednoho prázdného řádku se napíše od levé svislice heslovitý obsah dopisu (věc) a zvýrazní se; slovo "věc" se nepíše;
 • po vynechání dvou prázdných řádků se od levé svislice napíše oslovení;
 • pro úpravu textového sloupce a uvedení příloh platí stejná ustanovení jako při úpravě obchodních a úředních dopisů;
 • podpis je vždy vlastnoruční; píše se napřed rodné (křestní) jméno a pak příjmení; pod vlastnoruční podpis se už jméno, příjmení a adresa strojem nepíše.

Pravopisná poznámka:

V datu se za místem odeslání nedělá čárka.

18 FAXOVÉ ZPRÁVY

Úprava faxových zpráv není normou stanovena. V praxi se rubriky řadí do jednoho nebo do dvou sloupců. Uspořádání do dvou sloupců má výhodu v tom, že ponechává na stránce více místa pro vlastní sdělení.

Instituce, které posílají faxové zprávy také do zahraničí, předtiskují názvy rubrik dvojjazyčně nebo přeložené do cizího jazyka.

Pro úpravu oslovení, textového sloupce, pozdravu, podpisu, příloh a rozdělovníku platí stejná pravidla jako pro úpravu obchodních a úředních dopisů, která je stanovena normou.

19 E-MAILOVÁ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

19.1 ELEKTRONICKÁ POŠTA

Elektronická pošta, zkráceně e-mail (nebo email), je způsob odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím elektronických komunikačních systémů. Termín e-mail platí jak pro internetový e-mailový systém založený na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), tak i pro intranetové systémy, které dovolují uživatelům uvnitř jedné společnosti nebo organizace posílat si vzájemně zprávy (tyto systémy často používají nestandardní protokoly, mívají ovšem bránu, která jim dovoluje posílat a přijímat e-maily z internetu). K širokému rozšíření e-mailu přispěl zejména internet. Při posílání pošty přes internet je zaručen spolehlivý přenos zprávy i v případě dočasného výpadku cílového serveru. Do e-mailu je možné přikládat k textu zprávy i obrázky a jiné soubory. Populární jsou i diskuzní skupiny zvané mailinglisty, ve kterých probíhá hromadná výměna e-mailů mezi všemi účastníky. Velkým problémem se naopak stává nevyžádaná obtěžující pošta, zvaná spam. Každý uživatel e-mailu musí mít svoji e-mailovou adresu, která identifikuje jeho elektronickou poštovní schránku. Ta je fyzicky umístěna na nějakém internetovém serveru; populární jsou zejména servery, které nabízejí e-mailovou schránku zdarma a s webovým rozhraním (např. Centrum.cz, GMail, Seznam.cz).

19.2 ÚPRAVA E-MAILOVÉHO OBCHODNÍHO SDĚLENÍ

E-mailová adresa odesílatele a adresáta, datum a čas odeslání, věc (předmět) jsou součástí formuláře elektronické pošty a vyplňují se automaticky.

Sdělení začíná oslovením, úprava textového sloupce je stejná jako ve všech obchodních a úředních dopisech. Při úpravě je nutné mít na zřeteli technické vybavení adresáta. Nepoužívá se dělení slov, protože zalomení textu se řídí softwarem v počítači příjemce a je přizpůsobeno velikosti písma.

Zakončení e-mailu se zpravidla vypíše automaticky jako celek. Obsahuje jméno a příjmení odesilatele, název a adresu odesílající instituce a údaje o spojení (telefon, fax, webovou adresu).

Pro elektronickou výměnu dat je důležitá jednak průkaznost identity partnera, jednak zabezpečení informací před zásahy, neboť e-maily jsou otevřenou korespondencí. Důležitá data mají být chráněna kódováním (digitálním podpisem). Přiložené dokumenty (např. smlouvy) mohou dovolovat operace ve třech kategoriích:

 • libovolné úpravy v souboru bez zvýraznění provedených korektur;
 • provedené úpravy jsou v souboru vyznačeny;
 • soubor je určen pouze ke čtení, úpravy nelze provádět.

19.3 HARMONIZACE A REGULACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU A ELEKTRONICKÉHO OBCHODNÍHO STYKU V RÁMCI SPOLEČNÉHO VNITŘNÍHO TRHU EVROPSKÉ UNIE

V souvislosti s e-mailovými obchodními sděleními je třeba upozornit na některé zákonem uložené povinnosti odesilatelům těchto sdělení.

19.3.1 Úprava v evropském a národním právu

Přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("Směrnice o elektronickém obchodu") byl v evropském komunitárním právu vytvořen základní rámec pro harmonizaci a regulaci elektronického obchodu a elektronického obchodního styku. Evropské směrnice jsou závazné pro vlády členských států, které mají za povinnost transponovat jejich obsah do vnitrostátního práva ve stanoveném termínu. Česká republika tak učinila přijetím zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Zákon zavádí do českého právního řádu některé instituty související s rozvojem informační společnosti a elektronického obchodu, stanoví odpovědnost, práva a povinnosti poskytovatelů služeb informační společnosti a osob šířících obchodní sdělení. Specifické povinnosti ukládá evropská směrnice a citovaný zákon osobám vykonávajícím regulovaná povolání. K regulovaným profesím patří také výkon činnosti autorizovaných architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě.

19.3.2 Obchodní sdělení

Podle zákona č. 480/2004 Sb., se rozumí obchodním sdělením "všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost, nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů). Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle".

Definice byla převzata ze Směrnice 2000/31/ES.

19.3.3 Šíření obchodních sdělení

Zákon zakazuje šíření nevyžádaných obchodních sdělení elektronickými prostředky. Obchodní sdělení lze šířit pouze za předpokladu, že adresát dá předem prokazatelný souhlas k takovému využití své elektronické adresy a má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet druhé strany odmítnout souhlas k zasílání obchodních sdělení. Zaslání elektronické pošty obsahující obchodní sdělení je zakázáno, pokud:

 • zpráva není zřetelně označena jako obchodní sdělení;
 • je skryta nebo utajena totožnost odesilatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje;
 • zpráva je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

Nevyžádaná obchodní sdělení nelze bez souhlasu zasílat ani na e-mailové adresy, které nejsou přiřazeny konkrétní fyzické osobě a představují např. obecný kontakt na právnickou osobu.

19.3.4 Šíření obchodních sdělení v oblastech regulovaných činností

Podle zákona č. 480/2004 Sb., mohou osoby vykonávající regulované činnosti šířit za použití elektronických prostředků obchodní sdělení, jejichž předmětem je regulovaná činnost, v souladu s obecnými požadavky zákona (viz předchozí odstavec) a v souladu s příslušnými pravidly vydávanými profesními sdruženími, které upravují nezávislost, důstojnost a čest povolání a poctivý přístup k zákazníkům. Tato obchodní sdělení musí obsahovat:

 • název profesní samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je osoba šířící obchodní sdělení a vykonávající regulovanou činnost zapsána;
 • odkaz na profesní pravidla uplatňovaná v členském státě EU, v němž je odesilatel (osoba vykonávající regulovanou činnost) usazen;
 • způsob trvalého veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem, jejímž členem je odesilatel (osoba vykonávající regulovanou činnost).

Zákon tak v souladu s požadavky Směrnice 2000/31/ES sezávaznil vnitřní předpisy profesních komor zřízených zákonem, týkající se etických a profesních zásad výkonu regulovaných činností. V případě České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se jedná o Etický a profesní řád ČKAIT.

19.3.5 Novela občanského zákoníku

Podle současně provedené novely občanského zákoníku (v části týkající se spotřebitelských smluv) musí při použití elektronických prostředků návrh smlouvy obsahovat mj. informace o kodexech chování, které jsou pro dodavatele závazné, nebo které dobrovolně dodržuje, o jejich přístupnosti prostřednictvím elektronických prostředků. Toto ustanovení nemusí být dodrženo při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

19.3.6 Sankce

Porušení ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., je správním deliktem. Právnické osobě, která neplní všeobecná ustanovení tohoto zákona, týkající se šíření obchodních sdělení, může být uložena pokuta do výše 10 mil. Kč. Právnické osobě, která vykonává regulovanou činnost a neplní speciální ustanovení pro šíření obchodních sdělení, může být uložena pokuta do výše 1 mil. Kč.

20 ZÁVĚR

20.1 REVIZE ČSN 01 6910

Revize ČSN 01 6910:2002 publikovaná v listopadu 2002 akceptovala vydání nebo novelizaci některých právních předpisů, vývoj a pokrok v oblasti zpracování elektronických dokumentů na počítači i vývoj českého jazyka. Cílem revize normy bylo stanovit pokyny pro standardní uspořádání dokumentů, ale současně ponechat jednotlivým subjektům možnost výběru mezi nabízenými variantami, a to takové úpravy, jež je pro ně účelná a kterou považují za reprezentativní. Jiné nároky na formalizované a reprezentativní vedení korespondence mají ústřední úřady, městské úřady, obchodní společnosti se zahraničním partnerem, malé soukromé firmy atd.

20.2 NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ V ZAHRANIČÍ

Evropská norma pro úpravu dokumentů neexistuje. Německá spolková republika a Rakousko mají podobně jako my technickou normu pro úpravu písemností. Ve většině států se úprava korespondence neřídí normou, ale zvyklostmi a ukázkami v učebnicích.

V zahraničí se obecně používá bloková úprava levého okraje. Zpravidla se od levé svislice píše i adresa a podpis, jako např. v anglicky mluvících zemích, v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Španělsku, Holandsku, Finsku a jinde, ale např. ve Francii a Švýcarsku se při použití blokové úpravy adresa, datum nebo podpis umísťují též vpravo.

Obdobné mezinárodní normy:

DIN 5008:2001 Schreibund Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung

ÖNORM A 1080:1999 Richtlinien für Maschinenschreiben und Textgestaltung

20.3 SEZNAM PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM

věcně souvisejících s příručkou Normalizovaná úprava dokumentů:

Označení normy
Třídicí znak
Název
01 0184
Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů
01 0197
Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
ČSN ISO 31-0:2001
01 1300
Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
ČSN ISO 31-1:2001 až ČSN ISO 31-20:2001
01 1300 až 01 1320
Veličiny a jednotky. Část 1 až 20
01 1301
Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek
01 6910
Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem
Označení normy
Třídicí znak
Název
50 0041
Papír - Hrubé formáty - Označování hlavní a doplňkové řady, tolerance, vyjadřování směru výroby
50 0042
Psací papír a některé druhy tiskovin - Čisté formáty Řady A a B
ČSN 50 6405:2003
50 6405
Poštovní obálky. Terminologie
50 6406
Obálky a velké tašky
50 6411
Obálky pro obálkovací stroje
50 6414
Poštovní obálky. Označování a rozměry
50 6415
Poštovní obálky, dopisnice a podobné výrobky. Oblast znehodnocení známky
88 0410
Korekturní znaménka pro sazbu - Pravidla používání
88 0411
Korekturní znaménka pro reprodukci
88 4674
Dopisnice a pohlednice
88 6101
Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci
97 9738
Datové prvky a formáty výměny - Výměna informací - Zobrazení data a času

20.4 NĚKOLIK RAD AUTORŮM DOKUMENTŮ

Pamatujte, že vytvořený dokument je obrazem autora a jeho firmy. Dávejte přednost krátkým větám před dlouhými souvětími, v nichž čtenář ztrácí přehled a uniká mu význam textu. Dobrý obchodní dopis je stručný, nejsou v něm gramatické chyby ani opravy. Pokud si nejste jisti správností a gramatickou bezchybností textu, požádejte o kontrolu někoho, kdo text opraví. V každé firmě by měl být pracovník, který si je jistý v české případně cizojazyčné gramatice, nebo by firma k tomu měla mít externí spolupracovníky. Rovněž by ve firmě neměly chybět základní výkladové slovníky (slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov, technický slovník). Vyhýbejte se v textu frázím typu "podle mého názoru", "co se mě týče": adresát a čtenář dokumentu předpokládá, že text obsahuje Vaše a nikoliv cizí názory.

Jedná-li se o rukopis (článku, knihy, příspěvku do sborníku) určený k publikování, lze očekávat, že vydavatel zajistí terminologickou, stylistickou a jazykovou korekturu. Konečnou podobu vašeho textu by vám měl předložit před vydáním k autorské korektuře; ostatně mu to ukládá autorský zákon.

21 PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 21.1 Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vlevo

INFORMAČNÍ CENTRUM

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Sokolská 15, 120 00 Praha 2

VÁŠ DOPIS ZN.:
Si/045/06
Způsob odeslání (např. Doporučeně)
ZE DNE:
2006-03-23
NAŠE ZN.:
Svt/146/06
DAPARTS, s. r. o.
k rukám ing. Krále
VYŘIZUJE:
Svitáková
Luční 963
TEL./FAX:
227 090 219
530 03 PARDUBICE
MOBIL:
774 224 368
E-MAIL:
vsvitakova@ckait.cz
DATUM:
2006-05-03

Příspěvek do časopisu

Vážený pane,

s výrobky Vaší firmy jsme se setkali na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně. Zaujaly nás zdicí GT bloky s patentovanou tepelnou vložkou, které na trhu nejsou příliš známy a o nichž by měla být odborná veřejnost více informována. Nabízíme Vám možnost zpracování odborného příspěvku nebo inzerce do našeho časopisu Tepelná ochrana budov. Ukázku jednoho čísla časopis přikládáme.

U odborného příspěvku očekáváme uvedení všech důležitých technických vlastností, informace o technologii zdění, referenční stavby, schémata a fotografie. Text bude předložen k odbornému posouzení specialistovi v oblasti tepelné techniky.

Redakce časopisu Tepelná ochrana budov sídlí na adrese Informačního centra ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Věra Svitáková

odborná redaktorka

Příloha: Časopis Tepelná ochrana budov č. 1/2006

Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
ČSOB Praha 2
IČO 25930028
info@ckait.cz
Sokolská 15
161782314/0300
Reg.: MěS Praha
120 00 Praha 2
Obch. r. C/80421

PŘÍLOHA 21.2 Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vpravo

LOGO
ZLATÝ DŮM
DAPARTS, s. r. o., Luční 963, 530 03 Pardubice
Způsob odeslání (např. Doporučeně)
VÁŠ DOPIS ZN.:
Svt/146/06
ZE DNE:
2006-05-03
NAŠE ZN.:
Kr/062/06
Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
redakce Tepelné ochrany budov
VYŘIZUJE:
Král
Sokolská 15
TEL./FAX:
466 613 638
120 00 PRAHA 2
MOBIL:
608 518 576
E-MAIL:j.
kral@zlaty-dum.cz
DATUM:
2006-06-08

Prezentace zdicích GT bloků

Vážená paní redaktorko,

děkuji za Vaši nabídku a v příloze si Vám dovoluji zaslat rukopis odborného článku mého kolegy, Ing. Jaroslava Slavíčka, jehož obsah by měl odpovídat Vám uvedeným podmínkám. Součástí článku budou rovněž přiložené fotografie referenčních staveb, grafy a obrázky. Rádi bychom znali stanovisko redakce, zda článek uveřejníte. Případné další údaje doplníme obratem.

Současně bychom objednali do čísla časopisu Tepelné ochrany budov, kde bude článek zařazen, barevnou jednostránkovou inzerci GT bloků. Sdělte laskavě požadavky na formát a grafické provedení inzerátu.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Josef Král

marketingové oddělení

Příloha: rukopis článku Obvodové zdivo s GT bloky a doprovodné ilustrace

DAPARTS, s. r. o.
KB Pardubice
IČO 25930028
daparts@centrum.cz
Luční 963
348523785/0280
Reg.: KS Pardubice
530 03 Pardubice
Obch. r. B/62956

PŘÍLOHA 21.3 Obchodní dopis s předtištěnými řádkovými odvolacími údaji

LOGO
Lumen Praha, s. r. o., Klánova 512/34, 147 00 Praha
Způsob odeslání (např. doporučeně)
BYTOSTAV Poruba, a. s.
k rukám obchodního ředitele
Dělnická 382

708 00 Ostrava


 

 


 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE/LINKA
PRAHA
Lej/Sl/136/06
Slepičková
2006-11-13

Nová vinotéka "U Dvou draků" v Praze 2

Vážený pane řediteli,

společnost Lumen Praha, s. r. o., si Vás dovoluje tímto dopisem informovat o otevření nové vinotéky "U Dvou draků" na adrese Praha 2, Nové Město, Kateřinská ul. 10. Základní informace naleznete v přiloženém letáku, podrobnější můžete získat na uvedených kontaktech nebo při osobní návštěvě v naší firmě. Podnikající fyzické a právnické osoby upozorňujem e na možnost označení vína obchodní firmou nebo ochrannou známkou.

Podle platné právní úpravy takto označená vína nejsou považována za dar, ale za reklamní a propagační předmět, a tedy při darování je možno náklady na jejich pořízení zahrnout mezi daňově uznatelné výdaje z hlediska daně z příjmů; není povinnost z tohoto bezplatného poskytnutí předmětu odvádět DPH na výstupu, přičemž nárok na uplatnění odpočtu DPH při pořízení trvá. Výše uvedené se vztahuje na tzv. tichá vína (všechna klasická révová vína s výjimkou šumivých), jejichž hodnota nepřesáhne 500 Kč bez DPH za l láhev. Značení vín logem Vám můžeme zajistit.

K osobní návštěvě Vás zvou

(vlastnoruční podpis)
(vlastnoruční podpis)
Petr Lejsek
Zbyněk Buďárek
jednatel
jednatel

Příloha: leták

Lumen Praha, s. r. o.
ČSOB Praha 1
IČO 26482746
lumenpraha@atlas.cz
Klánova 512/34
175175670/0300
DIČ CZ26482746
eg.: MěS Praha
147 00 Praha 4
Obch. r. C/85092

PŘÍLOHA 21.4 Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v zápatí

Způsob odeslání (např. Doporučeně)

LOGO

Informační centrum ČKAIT, s. r. o. k rukám jednatele

Sokolská 15

120 00 PRAHA 2

Praha 19. prosince 2006

Změna právní subjektivity

Vážený pane/vážená paní,

dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že v rámci rozšiřování produktového portfolia a v rámci nadcházející expanze společnosti do dalších zemí střední a východní Evropy byla dokončena transformace právní subjektivity společnosti Credoma ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Naše kontaktní údaje, fakturační údaje včetně identifikačního čísla a DIČ zůstávají beze změny.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
(vlastnoruční podpis)
Pavel Ševčík
Miroslav Šebesta
předseda představenstva
generální ředitel

Credoma, a. s.,

Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, Česká republika. Tel. 420 226 225 111, fax 420 226 225 112

e-mail: info@credoma.cz, DIČ: CZ27196062, bankovní spojení: KB Praha, účet č. 35-4067160227/0100*

LOGO
 
PŘÍLOHA 21.5 Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v záhlaví
 

Ing. Jana Urbanová - EXPO TOUR Zlín

IČ: 46225854

DIČ: CZ6258180324

Tel.: 274 001 197

Fax: 274 001 198

Mobil: 602 530 266

E-mail: expotour@expotour.cz

www.expotour.cz

EXPO TOUR, cestovní kancelář, tř. Tomáše Bati 3672, 760 01 Zlín

Způsob odeslání (např. Doporučeně)

DUAL - stavební firma, s. r. o.

k rukám Ing. Malého

Lidická 51

602 00 BRNO

Zlín 9. září 2006

Nabídka zájezdů na odborné stavební a technické veletrhy v zahraničí

Vážený pane,

na Váš dotaz potvrzuji, že naše cestovní kancelář EXPO TOUR, Zlín organizuje mj. zájezdy na mezinárodní stavební veletrhy do různých zemí celého světa. V příloze Vám zasíláme "Stavební kurýr", obsahující cesty na stavební veletrhy v zimním období 2006/2007. Pokud Vás program některé cesty zaujme, kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme podrobné informace.

V případě cest podnikových kolektivů poskytujeme slevy. Program cesty lze po dohodě upravit, např. zařadit prohlídku Vámi vybraných zajímavých staveb.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Ing. Jara Urbanová

ředitelka

PŘÍLOHA 21.6 Vzor osobního dopisu vedoucího pracovníka

Ing. Martin Veselý

ředitel Průmyslových staveb

OSTRAVA

Ostrava 26. dubna 2006

Vážený pane doktore,

v těchto dnech oslavíte v plné svěžesti významné životní jubileum. Připojuji se rád k těm, kteří Vám při této příležitosti budou blahopřát.

Celý svůj život jste věnoval stavebnímu právu, jeho tvorbě a výkladu. Řadu let jste členem České společnosti pro stavební právo. Jste autorem mnoha odborných statí a publikací. Vychováváte další následovníky, jimž předáváte své zkušenosti a kteří si Vás velice váží.

Dovolte mi, abych Vám při této příležitosti poděkoval za Vaši činnost, která významně přispěla ke kontinuitě stavebního práva v Československé a později v České republice.

Přeji Vám do dalších let především zdraví, osobní spokojenost a další úspěchy ve Vaší činnosti.

S přátelskými pozdravy

(vlastnoruční podpis)

Vážený pan

JUDr. Jiří Janata

ulice 1. listopadu 23

140 00 Praha 4

PŘÍLOHA 21.7 Vzor dopisu fyzické osoby právnické osobě

Stavební společnost SIPA, s. r. o.

k rukám personálního ředitele

Skvrňanská 2688/52

301 00 PLZEŇ-Jižní Předměstí

Praha 9. června 2006

Zájem o místo stavbyvedoucího

Vážený pane,

dovoluji si touto cestou požádat o místo stavbyvedoucího, inzerované Vaší společností na internetovém pracovním portálu www.prace.cz .

Profesně se orientuji na pozemní stavitelství, zejména stavby nových rodinných a bytových domů a stavební úpravy budov v centrech historických měst. Jsem absolventem Stavební fakulty ČVUT Praha, obor pozemní stavby; v tomto oboru mám také autorizaci pro výkon vybraných činností ve výstavbě. Jak uvádím v přiloženém životopisu, během své profesní kariéry jsem získal zkušenosti z práce v projektové firmě, ve stavebních firmách pak z přípravy a provádění staveb. V posledních letech jsem pracoval na pozici stavbyvedoucího v Pozemních stavbách Praha.

Protože z rodinných důvodů měním trvalé bydliště a stěhuji se z Prahy do Plzně, rád bych získal zaměstnání v některé stavební firmě v Plzni.

Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici a v případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavením na pracovní pohovor

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Slabý

Seifertova 18

120 00 Praha 2

Příloha: strukturovaný životopis

PŘÍLOHA 21.8 Korekturní znaménka

Znaménka pro výměnu, vsunutí a vypuštění znaků

Korekturní znaménka pro změny v sazbě

Znaménka pro zaražení odstavce, nový řádek, změnu písma

Znaménka pro opravu technických chyb v sazbě a zrušení nesprávné korektury

NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ

Marie Báčová, Helena Hájková, Renata Karasová

Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo

Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Sokolská 15, Praha 2, jako 158. publikaci ČKAIT.

1. vydání

Odpovědný redaktor. Zdeňka Raduševičová

Grafická úprava a sazba: Radim Báča

Tisk a knihařské zpracování: NOVÁ TISKÁRNA PELHŘIMOV, s. r. o., Krasíkovická 1787, PELHŘIMOV

Stran: 140

Praha, 2006

ISBN 80-86769-42-9

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2