IP 3 - NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ

IP 3

1. vydání 2006

Klíčová slova:

úprava dokumentů, písemnosti, úprava jazyková, počítač

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Definice vybraných pojmů

2

Normalizované formáty papíru

3

Psaní velkých písmen

3.1

Obecné zásady psaní vlastních jmen a názvů

3.2

Jména osob a názvy živých bytostí

3.3

Jména zeměpisná a jména míst

3.4

Názvy institucí a regionů

3.5

Přídavná jména

3.6

Další názvy a jména psaná s velkým počátečním písmenem

3.7

Psaní velkých písmen v závorkách

3.8

Oslovení v dopisech

3.9

Časté chyby v psaní velkých písmen

4

Členicí (interpunkční) znaménka

4.1

Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník

4.2

Tři tečky (výpustek)

4.3

Spojovací čárka (spojovník), pomlčka

4.3.1

Spojovník

4.3.2

Pomlčka

4.4

Závorky a uvozovky

4.4.1

Závorky

4.4.2

Uvozovky

4.4.3

Odsuvník

5

Zkratky

5.1

Zkratky často se opakujících slov

5.2

Názvy měst a obcí

5.3

Rodná (křestní) jména

5.4

Akademické tituly, vědecké a vojenské hodnosti

5.5

Zkratky právního označení firem

5.6

Iniciálové zkratky

5.7

Zkratková slova

5.8

Doporučené odkazy

6

Značky

6.1

Značky fyzikálních veličin

6.2

Značky jednotek

6.3

Úhlový stupeň, minuta a vteřina

6.4

Exponenty, indexy

6.5

Značky měn

6.6

Matematické značky

6.7

Zlomky

6.7.1

Obyčejné zlomky

6.7.2

Desetinné zlomky

6.8

Procento, promile

6.9

Rozměry a tolerance

6.10

Měřítko

6.11

Průměr

6.12

Paragraf

6.13

Značka & (et)

6.14

Značka # (číslo)

6.15

Stejnítka

7

Čísla a číslice

7.1

Arabské číslice

7.2

Římské číslice

7.3

Desetinná čísla, členění čísel

7.4

Peněžní částky

7.5

Sestavy čísel

7.6

Kalendářní data

7.7

Časové údaje

7.8

Telefonní a faxová čísla

7.9

Ostatní čísla

7.10

Spojení čísel se slovy nebo s písmeny

8

Zvýrazňování textu

8.1

Umístění na samostatný řádek

8.2

Změna řezu písma

8.3

Podtržení

8.4

Změna velikosti nebo druhu písma

8.5

Psaní velkými písmeny (verzálkami)

8.6

Proložení písma

8.7

Vložení do uvozovek

8.8

Vložení do rámečku

9

Členění textů a označování jejich částí

9.1

Odstavce

9.2

Výčty

9.3

Označování částí textu

9.3.1

Číselné označování částí textů

9.3.2

Abecedně-číselné označování částí textu

9.4

Úprava nadpisů

10

Textový sloupec

10.1

Papír a formáty papíru

10.2

Okraje textového sloupce a řádkové rozteče

10.3

Velikosti a druhy písma

10.4

Nahrazování znaků, které nejsou obsaženy přímo na klávesnici

10.5

Mezery mezi znaky (shrnutí pravidel o mezerách)

10.6

Poznámky pod čarou

10.7

Číslování tabulek a obrázků

10.8

Číslování stránek

11

Psaní slov přejatých

11.1

Počeštěná podoba psaní některých hlásek nebo skupin hlásek

11.2

Psaní s a z v přejatých slovech

11.3

Označování délky samohlásek

11.4

Další podoby převzatých slov

11.5

Psaní osobních jmen

11.6

Psaní zeměpisných jmen

11.7

Slova pociťovaná v českém jazyce jako cizí

12

Vybrané pravopisné a terminologické problémy

12.1

Přídavná jména utvořená příponou -cí (icí, ící)

12.2

Přídavná jména s příponou -ální

12.3

Podmiňovací způsob

12.4

Číslovky dva, oba, tři, čtyři

12.5

Dvacáté a jednadvacáté století

12.6

Expertiza

12.7

Evropská měnová jednotka

12.8

Image

12.9

Internet

12.10

Je pravda

12.11

Ustavit a ustanovit

12.12

Zůstat a zúčastnit se

12.13

Platnost a účinnost právního předpisu

12.14

Vlastní jména ve třetím pádě

12.15

Výjimka

12.16

Přídavná jména s příponou -ní

12.17

Nesprávné používání některých termínů

13

Bibliografické citace

13.1

Citační analýza a stanovení impakt faktoru

13.2

Zdroje údajů bibliografické citace

13.3

Odkazy

13.3.1

Vztah mezi citacemi a odkazy v textu

13.3.2

Odkazy metodou číselných citací

13.3.3

Odkazy metodou průběžných poznámek

13.3.4

Odkazy metodou uvádění prvního prvku a data

13.4

Struktura bibliografických citací

13.5

Obecná pravidla

13.5.1

Zkratky

13.5.2

Psaní velkých písmen

13.5.3

Interpunkce

13.5.4

Dodatky a opravy

13.6

Specifikace jednotlivých prvků bibliografické citace

13.6.1

Primární odpovědnost

13.6.2

Název

13.6.3

Podřízená odpovědnost

13.6.4

Vydání

13.6.5

Údaje o vydávání (seriálová publikace)

13.6.6

Nakladatelské údaje

13.6.7

Rozsah

13.6.8

Edice

13.6.9

Ostatní informace

13.6.10

Standardní číslo

13.6.11

Dílčí část

13.6.12

Prvky citace patentových dokumentů

13.7

Citace právních předpisů a technických norem

13.7.1

Úplná a zkrácená citace právního předpisu

13.7.2

Citace novelizovaného právního předpisu

13.7.3

Citace ustanovení právního předpisu

13.7.4

Citace technických norem

13.8

Soupis bibliografických citací

14

Korektury textů a dokumentů

15

Adresy

15.1

Rozměry adres adresátů

15.2

Umístění adres na obálkách

15.3

Adresy na dopisnicích a pohlednicích

15.4

Adresy na dopisech

15.5

Obsah adres odesílatele

15.6

Adresa adresáta

15.6.1

Označení adresáta

15.6.2

Místní údaje

15.7

Úprava adres

15.8

Přepravní údaje

16

Obchodní a úřední dopisy

16.1

Záhlaví (hlavička) dopisu

16.2

Adresa adresáta

16.3

Odvolací údaje

16.3.1

Sloupcové odvolací údaje

16.3.2

Řádkové odvolací údaje

16.3.3

Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů

16.4

Datum

16.5

Věc

16.6

Oslovení

16.7

Text dopisu

16.8

Pozdrav

16.9

Razítko

16.10

Podpis

16.11

Parafování

16.12

Přílohy

16.13

Rozdělovník

16.14

Doplňující údaje

16.15

Vícestránkové dopisy

16.16

Utajované dokumenty

16.17

Osobní dopisy vedoucích pracovníků

16.18

Dopisy do zahraničí

16.18.1

Adresy zásilek do zahraničí

16.18.2

Úprava dopisů do zahraničí

17

Dopisy fyzických osob právnickým osobám

18

Faxové zprávy

19

E-mailová obchodní sdělení

19.1

Elektronická pošta

19.2

Úprava e-mailového obchodního sdělení

19.3

Harmonizace a regulace elektronického obchodu a elektronického obchodního styku v rámci společného vnitřního trhu Evropské unie

19.3.1

Úprava v evropském a národním právu

19.3.2

Obchodní sdělení

19.3.3

Šíření obchodních sdělení

19.3.4

Šíření obchodních sdělení v oblastech regulovaných činností

19.3.5

Novela občanského zákoníku

19.3.6

Sankce

20

Závěr

20.1

Revize ČSN 01 6910

20.2

Normalizovaná úprava dokumentů v zahraničí

20.3

Seznam platných technických norem věcně souvisejících s touto příručkou

20.4

Několik rad autorům dokumentů

21

Přílohy

21.1

Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vlevo

21.2

Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vpravo

21.3

Vzor obchodního dopisu s předtištěnými řádkovými odvolacími údaji

21.4

Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v zápatí

21.5

Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v záhlaví

21.6

Vzor osobního dopisu vedoucího pracovníka

21.7

Vzor dopisu fyzické osoby právnické osobě

21.8

Korekturní značky

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit