MP 2.6.1 - BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA STAVENIŠTI - 1. ČÁST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA STAVENIŠTI

MP 2.6.1

aktualizace 2017

Anotace:

Pomůcka MP 2.6.1 je určena zejména autorizovaným osobám, které odpovídají za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností ve výstavbě a mají podle právních předpisů bezpečnost práce ve stavebnictví zabezpečovat, řídit či kontrolovat. Má poskytnout základní orientaci a vědomosti z právní, technické a odborné problematiky ochrany života a zdraví pracovníků tak, aby mohli kvalifikovaně plnit úkoly a zabezpečovat provádění stavebních prací. Je nutné rozlišovat autorizované osoby pro projektovou činnost a autorizované osoby pro odborné vedení provádění stavby. Rovněž je nezbytné rozlišovat oprávnění podle odbornosti v návaznosti na projektované stavební práce a prováděné stavební práce.

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob při zajišťování BOZP

1.0

Základní pojmy a použité zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti

1.2

Obecný postup činnosti autorizovaných osob v BOZP

2

Postupy při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2.1

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2.2

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

2.3

Výkon inspekce práce

2.4

Pracovní úrazy a jejich hlášení, drobná poranění, náhrady škody

2.5

Pracovní prostředí, hygiena práce

2.6

Zdravotní způsobilost

2.7

Pracovní rizika možného ohrožení zdraví a života zaměstnanců

2.8

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

2.9

Práce s výpočetní technikou

2.10

Bezpečnostní požadavky při obsluze a provozu vyhrazených technických zařízení

2.11

Užívání nářadí a jiných pracovních pomůcek

2.12

Bezpečnostní požadavky při výkonu prací s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a jiné související práce

2.13

Skladování materiálu, manipulace s břemeny

2.14

Zakázané práce ženám, těhotným a kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu

2.15

Zacházení s nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami

2.16

Provoz a užívání vozidel, parkování a garážování

2.17

Bezpečnostní značky a signály

2.18

Zajištění staveniště

3

Postupy při zajišťování požární ochrany

3.1

Organizace požární ochrany

3.2

Požární ochrana a prevence na pracovišti

4

Informační zdroje

4.1

Nejčastěji porušované předpisy v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a pracovních podmínek

4.2

Zákonné povinnosti vztahující se ke školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4.3

Přestupky a správní delikty právnických osob ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

5

Technická řešení

5.1

Zásady první pomoci

5.2

Obsah lékárničky

5.3

Bezpečnostní značky a signály – vyobrazení

6

Přílohy

6.1A

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

6.1B

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty)

6.2

Seznam právních předpisů významných pro BOZP a PO

7

Formuláře

PROFESIS – Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit