České technické normy

Poskytovatelem ČSN online je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ÚNMZ souhlasí s propojením profesního informačního systému ČKAIT - PROFESIS se systémem ČSN online. Předplatitelé služby ČSN online pro přístup k plným textům norem ve formátu PDF mohou k těmto textům přistupovat přímo prostřednictvím systému PROFESIS.

Přístup je umožněn ke všem platným ČSN a také k neplatným normám, pokud byly do elektronické podoby převedeny. Zkratka ČSN znamená česká technická norma, nebo její změny a opravy.

Užívání se řídí licenčními a technickými podmínkami pro používání systému ČSN online vydanými ÚNMZ.