České technické normy

Poskytovatelem ČSN online je Česká agentura pro standardizaci (ČAS).

ČAS souhlasí s propojením Profesního informačního systému ČKAIT - PROFESIS se systémem ČSN online. Předplatitelé služby ČSN online pro přístup k plným textům norem ve formátu PDF mohou k těmto textům přistupovat přímo prostřednictvím systému PROFESIS.

Přístup je umožněn ke všem platným a neplatným normám, pokud byly do elektronické podoby převedeny. Zkratka ČSN znamená česká technická norma, nebo její změny a opravy.

Užívání se řídí licenčními a technickými podmínkami pro používání systému ČSN online vydanými agenturou ČAS.

Oficiální informační zdroje k normalizaci

Věstník ÚNMZ vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (více o ÚNMZ zde). Informace zveřejňované ve Věstníku jsou oznámení, informace a sdělení. Oznámení např. o harmonizovaných normách a určených normách vztahujících se k jednotlivým právním předpisům ČR; o českých technických normách; o autorizaci metrologických středisek a subjektů k výkonu úředního měření, o vyhlašování státních etalonů a o pověření k uchovávání státních etalonů, o schválených typech měřidel a certifikovaných referenčních materiálech; o udělení autorizace subjektům pro posuzování shody, o změnách nebo zrušení rozhodnutí o udělení autorizace; o vydání osvědčení o akreditaci nebo o ukončení jejich platnosti; ostatní oznámení.

Magazín ČAS je čtvrtletník vydávaný Českou agenturou pro standardizaci (více o agentuře ČAS zde). Je zaměřený na oblast technické normalizace, resp. standardizace. Bude přinášet aktuální informace z dění v oblasti technické normalizace, informace týkající se tvorby a distribuce technických norem a jejich využívání v praxi, jakož i problematiky přejímání evropských a mezinárodních norem do soustavy českých technických norem. Účelem Magazínu je pomoci široké veřejnosti zorientovat se v problematice standardizace. Odborníci budou informováni o nových trendech v technické normalizaci, aplikaci technických norem v jednotlivých odvětvích, o vztazích technických norem k právním předpisům.