Informace o aktualizacích a novinkách systému Profesis

NOVĚ ZAŘAZENÉ POMŮCKY

TS 1 Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností, 1. vydání 2018
Anotace Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.
S 3.01 Terminologie BIM, 2018
TP 3.8.1 Minimální standardy BOZP ve výstavbě, 1. vydání 2018
Anotace Pomůcka pro projektanty, stavbyvedoucí, technické dozory stavebníka, stavební dozory, koordinátory BOZP na staveništi a fyzické osoby zajišťující prevenci rizik.
A 3.16 Posuzování stavebních výrobků - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EP) č. 305/2011, 2. vydání 2018
Anotace Právní úprava technických požadavků na stavební výrobky ve vztahu k jejich uvádění na trh na území České republiky vychází ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dvou nařízení vlády vydaných k jeho provedení. Tato nařízení jsou implementací stávajícího evropského právního rámce, kterým je směrnice č. 89/106 EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských zemí týkajících se stavebních výrobků. Směrnice je nahrazena novým předpisem - nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

AKTUALIZOVANÉ POMŮCKY

MP 9.1 Inženýrská činnost, aktualizace 2018
PS 10.5 Facility management a technicko-ekonomická správa majetku, aktualizace 2018
MP 1.6.8 Zařízení elektronických komunikací, aktualizace 2018
MP 1.6.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktualizace 2018
MP 1.6.6 Plynová zařízení, aktualizace 2018
MP 1.6.5 Zdravotně technické instalace, aktualizace 2018
PS 1.1 Stavební software dostupný na internetu, aktualizace 2018
MP 1.6.4 Zařízení pro měření a regulaci, aktualizace 2018
MP 1.6.3 Zařízení vzduchotechniky, aktualizace 2018
MP 1.6.2 Zařízení pro ochlazování staveb, aktualizace 2018
MP 1.6.1 Zařízení pro vytápění, aktualizace 2018
MP 1.6 Obecné zásady činnosti AO, aktualizace 2018
MP 9.4 Inženýrská činnost u technologických staveb, aktualizace 2018
MP 10.3 Ochranná a bezpečnostní pásma, aktualizace 2018
MP 1.5.6 Stavby na poddolovaném území, aktualizace 2018
MP 1.5.1 Plynová zařízení, aktualizace 2018
MP 2.5.1 Vedení provádění technologických staveb, aktualizace 2018
TP 1.21.1 Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě, aktualizace 2018
MP 1.5.3 Elektronická komunikační zařízení, aktualizace 2018
MP 1.5.2 Elekroenergetická zařízení, aktualizace 2018
TP 1.21 Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování., aktualizace 2018
MP 1.5.8 Zařízení horizontální a vertikální dopravy, aktualizace 2018
MP 1.5.4 Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, aktualizace 2018
MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb, aktualizace 2018
MP 2 Provádění staveb, aktualizace 2018
MP 2.6.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 2. vydání 2018
MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby, aktualizace 2018
MP 1.5.7 Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb, aktualizace 2018
MP 1.5.5 Zdvihací zařízení, aktualizace 2018
MP 1.5 Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost, aktualizace 2018
MP 9.2 Technický dozor stavebníka, aktualizace 2018
MP 9.2.2 Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku, aktualizace 2018


REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

je aktuální ke dni 9. 11. 2018, k právním předpisům Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv:

256/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
48/2018 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 9. 11. 2018