Informace o aktualizacích a novinkách systému Profesis

NOVĚ ZAŘAZENÉ POMŮCKY

MP 9.2 Technický dozor stavebníka, vydáno 2020
MP 1.2.1 Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace, 1. vydání 2020
A 3.4 Přehled právních předpisů ve stavebnictví, 1. vydání 2020
A 4.1.1 Kalkulačka - pracnosti výkonů, novinka 2020
A 3.1.3 Judikatura ke stavebnímu zákonu, stav k 02/2020
TS 02 Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp, 1. vydání 2020
R8-1 Ochrana měkkých cílů, 1. vydání 2020
R3-1 Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost, 1. vydání 2019
MP 1.8.3 Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy, 1. vydání 2019
TP 1.18.2 Navrhování konstrukcí na zatížení větrem - Příklad 2 - technologický most, 1. vydání 2019
TP 1.18.1 Navrhování konstrukcí na zatížení větrem - Příklad 1 - reklamní pylon, 1. vydání 2019
České technické normy Sponzorovaný přístup k vybraným ČSN
Služba agentury ČAS, která umožňuje přístup zdarma k vybraným normám na základě jednoduché registrace.
R 2-1 BIM příručka pro investory
Provozovatelem portálu je CzBIM. Úvod do problematiky BIM z investorského pohledu a odpovědi na nejčastější otázky k tématu.
Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky Portál Koncepce BIM
Provozovatelem portálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura ČAS.
Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky Portál Recyklujme stavby!
Provozovatelem portálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura ČAS. Součástí je „Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví“.
České technické normy Věstník ÚNMZ
Provozovatelem portálu je ÚNMZ.
 
A 3.11.2 Typologie občanských staveb, 2019
Přehled typologických požadavků na občanské stavby, vycházející z právních předpisů a technických norem.
A 3.11.1 Technické požadavky na stavby a normové hodnoty, 2019
Přehled vybraných právních předpisů s charakterem technických požadavků na stavby, vztažených k zákonu č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, spolu s právními předpisy vztaženými k výrobkům vycházejícími ze zákona č. 22/1997 Sb.
TS 01 Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností, 1. vydání 2018
Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.
S 3.01 Terminologie BIM
Provozovatelem portálu je agentura ČAS. Obsahuje terminologická hesla ze tří typů zdrojů: z vydaných ČSN; z předběžných překladů mezinárodních normativních dokumentů; z překladů jiných cizojazyčných zdrojů.

AKTUALIZOVANÉ POMŮCKY

MP 1.5.1 Plynová zařízení, aktualizace 2020
MP 1.5 Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost, aktualizace 2020
PS 10.6 Stavební a technická údržba staveb, aktualizace 2020
MP 1.5.7 Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb, aktualizace 2020
MP 1.5.6 Stavby na poddolovaném území, aktualizace 2020
A 3.22 Pražské stavební předpisy, aktualizace 2020
TP 3.8.1 Minimální standardy BOZP ve výstavbě, aktualizace 2020
A 3.19 Dokumentace staveb, aktualizace 2020
MP 1.5.8 Zařízení horizontální a vertikální dopravy, aktualizace 2020
MP 1.5.5 Zdvihací zařízení, aktualizace 2020
MP 2.6.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 2. vydání 2020
MP 2.6.1 Bezpečnost při provádění prací na staveništi, aktualizace 2020
MP 2.5.1 Vedení provádění technologických staveb, aktualizace 2020
MP 1.5.4 Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, aktualizace 2020
MP 1.6.10 Metodika odborných posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktualizace 2020
MP 1.6.8 Zařízení elektronických komunikací, aktualizace 2020
MP 1.6.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktualizace 2020
MP 1.6.6 Plynová zařízení, aktualizace 2020
MP 1.6.5 Zdravotně technické instalace, aktualizace 2020
MP 1.6.4 Zařízení pro měření a regulaci, aktualizace 2020
MP 1.6.3 Zařízení vzduchotechniky, aktualizace 2020
MP 1.6.2 Zařízení pro ochlazování staveb, aktualizace 2020
MP 1.6.1 Zařízení pro vytápění, aktualizace 2020
MP 1.6 Obecné zásady čínnosti AO, aktualizace 2020
MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby, aktualizace 2020
MP 1 Projektová činnost, aktualizace 2020
MP 9.4 Inženýrská činnost u technologických staveb, aktualizace 2019
MP 9.1 Inženýrská činnost, aktualizace 2019
TP 1.20 Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech, aktualizace 2020
PS 10.5 Facility management a technicko-ekonomická správa majetku, aktualizace 2020
TP 1.21 Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování, aktualizace 2020
A 3.3 Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy, aktualizace 2020
PS 1.1 Stavební software dostupný na internetu, aktualizace 2020
A 4.1 Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů, aktualizace 2020
MP 1.1.4 Stavebně technický průzkum výskytu azbestu, aktualizace 2020
TP 1.8.3 Stavební akustika, aktualizace 2019
TP 1.7 Požární bezpečnost jednoduchých staveb, aktualizace 2019
TP 1.6 Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb, aktualizace 2019
TP 1.27 Pozemkové úpravy, aktualizace 2019
PS 1.1 Stavební software dostupný na internetu, aktualizace 2019
TP 3.6 Zařízení staveniště, aktualizace 2019
TP 3.5 Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě, aktualizace 2019
A 3.19 Dokumentace staveb, aktualizace 2019
A 3.20 Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech, aktualizace 2019
MP 1.8.2 Projektová činnost. Městské inženýrství. Územní plánování v městském inženýrství, aktualizace 2019
TP 1.20.1 Srážkové vody a urbanizace krajiny, aktualizace 2019
TP 3.7 Lešení, aktualizace 2019
MP 5 Nakupování, aktualizace 2018
Smlouvy z oblasti poddodavatelských kontraktů na stavbě - smlouvy o dílo, smlouvy kupní, …. Jde o smlouvy ve fázi zhotovování příslušné dokumentace stavby, při realizaci stavby a kupní smlouvy, vyplývající ze souvisejících činností (včetně vzorů smluv).
MP 0 P 7.2 Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech - Výklad pojmů, 2. vydání 2019
A 4.1 Standardy služeb inženýrů a architektů, aktualizace 2018
MP 1.6.10 Metodika odborných posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktualizace 2019
TP 1.5 Bezbariérové užívání pro městské inženýry, aktualizace 2019
TP 1.4 Bezbariérové užívání staveb - základní principy přístupnosti, aktualizace 2019


REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

je aktuální ke dni 21. 10. 2020, k právním předpisům Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv:

426/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1080)
45/2020 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava ve sdělení Ministerstva zahraničí č. 39/2017 Sb. m. s.

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 22. 10. 2020.