Informace o aktualizacích a novinkách systému Profesis

NOVĚ ZAŘAZENÉ POMŮCKY

MP 1.8.3 Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy, 1. vydání 2019
TP 1.18.2 Navrhování konstrukcí na zatížení větrem - Příklad 2 - technologický most, 1. vydání 2019
TP 1.18.1 Navrhování konstrukcí na zatížení větrem - Příklad 1 - reklamní pylon, 1. vydání 2019
České technické normy Sponzorovaný přístup k vybraným ČSN
Služba agentury ČAS, která umožňuje přístup zdarma k vybraným normám na základě jednoduché registrace.
R 2-1 BIM příručka pro investory
Provozovatelem portálu je CzBIM. Úvod do problematiky BIM z investorského pohledu a odpovědi na nejčastější otázky k tématu.
Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky Portál Koncepce BIM
Provozovatelem portálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura ČAS.
Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky Portál Recyklujme stavby!
Provozovatelem portálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura ČAS. Součástí je „Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví“.
České technické normy Věstník ÚNMZ
Provozovatelem portálu je ÚNMZ.
 
A 3.11.2 Typologie občanských staveb, 2019
Přehled typologických požadavků na občanské stavby, vycházející z právních předpisů a technických norem.
A 3.11.1 Technické požadavky na stavby a normové hodnoty, 2019
Přehled vybraných právních předpisů s charakterem technických požadavků na stavby, vztažených k zákonu č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, spolu s právními předpisy vztaženými k výrobkům vycházejícími ze zákona č. 22/1997 Sb.
TS 1 Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností, 1. vydání 2018
Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.
S 3.01 Terminologie BIM
Provozovatelem portálu je agentura ČAS. Obsahuje terminologická hesla ze tří typů zdrojů: z vydaných ČSN; z předběžných překladů mezinárodních normativních dokumentů; z překladů jiných cizojazyčných zdrojů.

AKTUALIZOVANÉ POMŮCKY

TP 1.27 Pozemkové úpravy, aktualizace 2019
PS 1.1 Stavební software dostupný na internetu, aktualizace 2019
TP 3.6 Zařízení staveniště, aktualizace 2019
TP 3.5 Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě, aktualizace 2019
A 3.19 Dokumentace staveb, aktualizace 2019
A 3.20 Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech, aktualizace 2019
MP 1.8.2 Projektová činnost. Městské inženýrství. Územní plánování v městském inženýrství, aktualizace 2019
TP 1.20.1 Srážkové vody a urbanizace krajiny, aktualizace 2019
TP 3.7 Lešení, aktualizace 2019
MP 5 Nakupování, aktualizace 2018
Smlouvy z oblasti poddodavatelských kontraktů na stavbě - smlouvy o dílo, smlouvy kupní, …. Jde o smlouvy ve fázi zhotovování příslušné dokumentace stavby, při realizaci stavby a kupní smlouvy, vyplývající ze souvisejících činností (včetně vzorů smluv).
MP 0 P 7.2 Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech - Výklad pojmů, 2. vydání 2019
A 4.1 Standardy služeb inženýrů a architektů, aktualizace 2018
MP 1.6.10 Metodika odborných posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktualizace 2019
TP 1.5 Bezbariérové užívání pro městské inženýry, aktualizace 2019
TP 1.4 Bezbariérové užívání staveb - základní principy přístupnosti, aktualizace 2019


REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

je aktuální ke dni 12. 9. 2019, k právním předpisům Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv:

235/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
44/2019 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Evropské unie o statusu vojenského a civilního personálu vyslaného k institucím Evropské unie, o statusu velitelství a ozbrojených sil, které mohou být poskytnuty Evropské unii v souvislosti s přípravou a plněním úkolů uvedených v článku 17 (2) Smlouvy o Evropské unii, včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního personálu členských států poskytnutého Evropské unii k působení v této souvislosti

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 12. 9. 2019.