Informace o aktualizacích a novinkách systému Profesis

NOVĚ ZAŘAZENÉ POMŮCKY

TP 3.8.1 Minimální standardy BOZP ve výstavbě, 1. vydání 2018
Anotace Pomůcka pro projektanty, stavbyvedoucí, technické dozory stavebníka, stavební dozory, koordinátory BOZP na staveništi a fyzické osoby zajišťující prevenci rizik.
A 3.16 Posuzování stavebních výrobků - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EP) č. 305/2011, 2. vydání 2018
Anotace Právní úprava technických požadavků na stavební výrobky ve vztahu k jejich uvádění na trh na území České republiky vychází ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dvou nařízení vlády vydaných k jeho provedení. Tato nařízení jsou implementací stávajícího evropského právního rámce, kterým je směrnice č. 89/106 EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských zemí týkajících se stavebních výrobků. Směrnice je nahrazena novým předpisem - nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
PS 10.6 Stavební a technická údržba staveb
Anotace Povinnosti vlastníků budov ve vztahu k stavební části a k zařízením techniky prostředí staveb, standardní postupy a metody monitorování technického stavu budov a jejich systematické údržby a oprav, zejména ve způsobu údržby a péče o budovy. Přehled povinných kontrol (podle vyhlášek nebo norem) s časovými limity jejich provádění, doplněný o návrh dalších odborných prohlídek nebo činností, které jsou nutné nebo vhodné. Ukázka vzorového plánu údržby a dalších činností spojených s technickou správou staveb (revizí, oprav).
A 4.1 Standardy služeb inženýrů a architektů
Anotace Metodická pomůcka (manuál) stanovuje rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, navrhování, projektování a realizace staveb. Projektový proces je rozdělen na logické, postupné fáze služeb architektů a inženýrů vedoucí od přípravy zakázky a prvních studií až ke kolaudaci a užívání stavby. Každá fáze pak zahrnuje popis náplně, výkonu a činnosti s diferenciací na standardní služby a nadstandardní služby projektanta.
MP 3.2 Autorizovaná osoba v pozici zaměstnance
MP 3.1 Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce

AKTUALIZOVANÉ POMŮCKY

TP 1.21 Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování., aktualizace 2018
MP 1.5.8 Zařízení horizontální a vertikální dopravy, aktualizace 2018
MP 1.5.4 Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, aktualizace 2018
MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb, aktualizace 2018
MP 2 Provádění staveb, aktualizace 2018
MP 2.6.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 2. vydání 2018
MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby, aktualizace 2018
MP 1.5.7 Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb, aktualizace 2018
MP 1.5.5 Zdvihací zařízení, aktualizace 2018
MP 1.5 Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost, aktualizace 2018
MP 9.2 Technický dozor stavebníka, aktualizace 2018
MP 9.2.2 Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku, aktualizace 2018
TP 3.1 Rozpočtování staveb, aktualizace 2017
MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby, aktualizace 2017


REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

je aktuální ke dni 16. 7. 2018, k právním předpisům Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv:

142/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
34/2018 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu pozměňujícího Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 16. 7. 2018