Informace o aktualizacích a novinkách systému Profesis

NOVĚ ZAŘAZENÉ POMŮCKY

PS 10.6 Stavební a technická údržba staveb
Anotace Pomůcka popisuje povinnosti vlastníků budov ve vztahu k stavební části a k zařízením techniky prostředí staveb, standardní postupy a metody monitorování technického stavu budov a jejich systematické údržby a oprav, zejména ve způsobu údržby a péče o budovy. Poskytuje přehled povinných kontrol (podle vyhlášek nebo norem) s časovými limity jejich provádění, doplněný o návrh dalších odborných prohlídek nebo činností, které jsou nutné nebo vhodné. Obsahuje ukázku vzorového plánu údržby a dalších činností spojených s technickou správou staveb (revizí, oprav). Měla by sloužit k plánování a posuzování stavu údržby staveb jak jeho majiteli, tak případnému zájemci o koupi například bytu v domě. Řádné užívání vyžaduje vedení evidence o zásazích do technického (úpravy, opravy, údržba) a ekonomického (využití ploch, pronájem, náklady na energie) stavu stavby.
S 2.02 Slovník česko-německo-anglický. Překladový a výkladový slovník z oboru techniky prostředí
Anotace Slovník obsahuje vybrané pojmy z oboru techniky prostředí. Jeho základem jsou slovníky z oborů vytápění, chlazení a tepelných čerpadel a vzduchotechniky, které vyšly jako přílohy časopisu VVI. Je vydáván s úmyslem přispět ke srozumitelnosti textů, vést ke sjednocení ekvivalentních termínů používaných v překladech německy a anglicky psaných informací. Výkladem pojmů se slovník pokouší sjednotit jejich význam.
MP 3.2 Autorizovaná osoba v pozici zaměstnance
MP 3.1 Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce
Anotace MP 3.1 popisuje specifickou formu činnosti autorizovaných osob, kdy se dostávají do pozice odpovědného zástupce pro podnikatele a obchodní společnosti, vyžadované živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Tato pomůcka popisuje vztah AO k podnikateli či obchodní společnosti, možný rozsah práv a povinností z daného vztahu plynoucí včetně odpovědnosti, kterou na sebe AO převzetím této funkce přejímá. Vychází přitom ze zásad, uvedených v publikaci Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby. Činnosti autorizovaných osob jsou v této metodické pomůcce popsány s uvedením potřebné míry odpovědnosti autorizovaných osob vůči společnosti a zákazníkovi podle právních předpisů, smluvních ujednání, zvyklostí i etického řádu ČKAIT.
A 4.1 Standardy služeb inženýrů a architektů
Anotace Metodická pomůcka (manuál) stanovuje rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, navrhování, projektování a realizace staveb. Projektový proces je rozdělen na logické, postupné fáze služeb architektů a inženýrů vedoucí od přípravy zakázky a prvních studií až ke kolaudaci a užívání stavby. Každá fáze pak zahrnuje popis náplně, výkonu a činnosti s diferenciací na standardní služby a nadstandardní služby projektanta.
A 3.22 Pražské stavební předpisy. Se stanoviskem ČKAIT.

AKTUALIZOVANÉ POMŮCKY

TP 3.1 Rozpočtování staveb, aktualizace 2017
MP 1.2.3 Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze, aktualizace 2017
TP 2.2 Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1, aktualizace 2017
A 3.17 Stavba a nový občanský zákoník, aktualizace 2017
MP 2.6.1 Bezpečnost při provádění prací na staveništi, aktualizace 2017
MP 2.5.1 Vedení provádění technologických staveb, aktualizace 2017
MP 1.5.5 Zdvihací zařízení, aktualizace 2017
TP 1.21.1 Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě, aktualizace 2017
MP 1.5.8 Zařízení horizontální a vertikální dopravy, aktualizace 2017
MP 1.5.7 Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb, aktualizace 2017
MP 1.5.6 Stavby na poddolovaném území, aktualizace 2017
MP 1.5.4 Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, aktualizace 2017
MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby, aktualizace 2017
TP 1.21.2 Ochrana proti pádu - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy, aktualizace 2017
TP 1.21 Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování, aktualizace 2017
MP 1.5.3 Elektronická komunikační zařízení, aktualizace 2017
MP 1.5.2 Elektroenergetická zařízení, aktualizace 2017
MP 1.5.1 Plynová zařízení, aktualizace 2017
MP 1.5 Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost, aktualizace 2017


REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

je aktuální ke dni 20. 4. 2018, k právním předpisům Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv:

66/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
21/2018 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20. 4. 2018