Program pro stanovení předpokládané hodnoty
projektových činností architekta/inženýra
pro pozemní/krajinářské stavby


 

Program stanovuje potřebnou hodinovou dotaci nezbytnou pro projektové činnosti architektů a inženýrů dle typu, kategorie obtížnosti a předběžné ceny pozemní a krajinářské stavby. Je vhodný jak pro veřejné zakázky tak pro privátní investice.


Hodnoty hodinové dotace odpovídají nutné časové náročnosti pro vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby či objektu v souladu s příslušnými právními předpisy (například stavební zákon, související závazné předpisy, technické normy atd.)

Název stavby:

Odhad předběžné ceny pozemní/krajinářské stavby

mil. Kč

Poznámka: Program  stanovuje hodinovou dotaci pro stavby nebo objekty, jejichž započitatelné náklady se pohybují v rozmezí od 1 mil. Kč do 1 mld. Kč. Pro stavby nebo objekty s předběžnou cenou pod 1 mil. Kč a nad 1 mld. Kč se stanovuje hodinová dotace individuálně s přihlédnutím ke krajním hodnotám daných tímto programem.


Zařazení stavby do kategorie náročnosti dle typu stavby či objektu

Zvolte kategorii náročnosti (v rozmezí 1-5):

  • Kategorie I. - provizorní a dočasné stavby
    Pozemní stavby - objekty a zařízení pro dočasné použití provizorního charakteru bez sociálního a hygienického zařízení, oddechové haly a herny, kryté promenády a shromažďovací haly, přístavky, spojovací chodby, jednoduché tribuny, přístřešky, jednoduché zemědělské, průmyslové a skladové haly bez jeřábových drah.
    Krajinářské stavby – okolí průmyslových, zemědělských staveb, rekultivace těžebních, skládkových a jinak devastovaných ploch, cyklistické a turistické trasy včetně vybavení, krajinářské úpravy.


Poznámka: Ostatní pozemní stavby a objekty se zařazují do jednotlivých kategorií porovnáním s výše uvedeným výčtem charakteristických staveb.


Generální projektant, Hlavní architekt, Hlavní inženýr projektu

Výkony architekta/inženýra (technika), pověřeného koordinací při zpracování projektu a v průběhu realizace stavby (generální projektant) navyšují hodinovou dotaci o 10 %
Generální projektant

Rekonstrukce

Při rekonstrukcích, přístavbě, vytváření nového prostoru ve stávajícím objektu a při modernizaci se zvyšuje základní sazba o 20 - 33 %
Rekonstrukce - navýšení o

Variantní řešení návrhů stavby ve 2. výkonové fázi

Zhotovení více variant návrhů ve smyslu 2. výkonové fáze je účtováno opakovaně v plné výši nebo nejméně 50 % z části, která na tuto fázi připadá.

Počet návrhů navíc:  započítaných procenty (50%-100%):  %


Průměrná hodinová sazba projektové kanceláře

Kč/hod
Zobrazit podklad pro tvorbu průměrné hodinové sazby projektové kanceláře.


Výkonové fáze při projektové činnosti pozemní/krajinářské stavby

VF Název výkonu architekta/inženýra %* Počet hodin na VF Cena za VF
VF1 Příprava projektu 1%
VF2 Projekt pro návrh stavby /studie stavby
VF3 Projekt pro umístění stavby (územní řízení)
dokumentace schvalovací
VF4 Projekt pro povolení stavby (stavební řízení)
dokumentace schvalovací
VF5 Projekt pro provádění stavby
VF6 Projekt pro zadání stavby zhotoviteli 7%
VF7 Spolupráce při výběru dodavatele 1%
VF8 Autorský dozor a spolupráce při provádění stavby
realizace stavby
11%
VF9 Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
realizace stavby
2%
* z celkové hodinové dotace - ceny


Poznámky:

  • pokud nebyla objednána některá z fází VF 1 až VF 5, zvyšuje se hodinová dotace pro každou fázi, která jako první následuje po neobjednané fázi. Hodinová dotace u ostatních výkonových fází se nemění. Podrobný popis standardu jednotlivých výkonových fází se objeví po kliknutí na zkratku VF 1 až VF 9.
  • základní výkony jsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
  • zvláštní výkony a zúčtovatelné náklady nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
  • součástí tohoto výpočtu hodinové dotace není inženýrská činnost
  • rozsah projektové dokumentace staveb uvedených ve výkonových fázích VF3, VF4 a VF5 se řídí platnou prováděcí vyhláškou stavebního zákona.CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE
nutných projektových činností architekta / inženýra


hodin


Celková cena za projektové činnosti architekta/inženýra