Informace o aktualizacích a novinkách systému Profesis

NOVĚ ZAŘAZENÉ POMŮCKY

R6 EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou
Anotace Účelem pomůcky je poskytnout doporučení pro charakteristické vlastnosti čerstvého betonu a pro metodu jeho uložení pomocí licí roury ve vrtaných pilotách a podzemních stěnách, umožňující zhotovení vysoce kvalitních prvků. Jsou zde navrženy změny metod používaných pro specifikaci betonové směsi, a metod používaných pro zkoušení směsi. Principy mohou být také použity pro jiné formy hlubinných základů (např. pro pilotování průběžným šnekem).
A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě
Anotace Pomůcka se zaměřuje na smluvní agendu a související úkony v oblasti přípravy a provádění staveb. Popisuje postupy při uzavírání smluvních vztahů se zaměřením zejména na působení autorizovaných osob v tomto procesu. Je však využitelná i pro subjekty, které v investiční výstavbě nevykonávají činnosti upravené autorizačním zákonem. Obsahuje vzory smluv.
R0-2 Cenové databáze dopravních staveb
Anotace Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a rezortními investorskými organizacemi ŘSD ČR a SŽDC systematicky vytváří ceníky - cenové databáze pro oceňování staveb dopravní infrastruktury ve všech stupních jejich přípravy. Cenové databáze jsou pravidelně aktualizovány. Ministerstvem dopravy je stanoveno jejich závazné použití pro oceňování staveb v průběhu přípravy pro státní investorské organizace (ŘSD ČR, SŽDC). Aktuální struktura cenových databází je patrná z obsahu.
R0-3 Metodiky dopravních staveb
Anotace Pro standardizaci smluvních podmínek staveb dopravní infrastruktury připravil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a rezortními investorskými organizacemi (ŘSD ČR, SŽDC, ŘVC ČR) metodiky, které řeší zadání veřejné zakázky formou design-build; možnosti vyčíslení výše nároků na dodatečné platby při zpoždění nebo přerušení doby výstavby z důvodu odpovědnostního závazku objednatele; správu změn díla (variací)u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (červené knihy). Tyto metodiky jsou doplněny o směrnici Ministerstva dopravy, která upravuje postup při zpracování, předkládání a schvalování záměrů projektů Ministerstva zemědělství a státních podniků Povodí předkládaných Ministerstvu dopravy a financovaných SFDI.
R0-4 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, poskytování příspěvků
Anotace Státní fond dopravní infrastruktury (dále „SFDI“) financuje akce a činnosti odpovídajících účelu SFDI a zařazené v rozpočtu SFDI pro daný rozpočtový rok a dále poskytuje příspěvky podle účelu SFDI v souladu se schváleným rozpočtem SFDI pro daný rozpočtový rok - jedná se o příspěvky zaměřené zejména na budování cyklostezek, bezpečných přechodů, realizaci bezbariérových úprav chodníků, nové technologie a nově také křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou, zařízení pro ochranu civilního letectví a výstavbu či modernizaci multimodálních překladišť. Na webu SFDI jsou ke stažení pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI a dále pravidla pro poskytování jednotlivých příspěvků.
TP 1.9.8 Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP), 1. vydání 2017
Anotace Pomůcka obsahuje protokolární soupis sloužící k prověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP). Samostatné přílohy slouží jako pomůcka k sestavení Revizního protokolu. Uvádí podrobná doporučení pro rozsah geotechnického průzkumu podle ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí-část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy, přílohy B3, s dalšími doporučeními a komentáři autorů podle osvědčených tuzemských zkušeností. Poskytují také návod k zatřiďování do geotechnických kategorií.
TP 1.8.9 Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS), 1. vydání 2016
Anotace Pomůcka "Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)" je určena pro navrhování ETICS z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW), s omítkou, případně s omítkou a nátěrem, přičemž jeho spojení se zateplovanou konstrukcí je zajištěno pomocí lepicí hmoty nebo lepicí hmoty a hmoždinek. Obsahuje souvisící základní pojmy, přehled hlavních souvisících norem a předpisů, informace k souvisícím dokumentacím, přehled základního rozdělení ETICS a hlavní legislativní podmínky pro uvádění ETICS na trh. V oblasti samotného navrhování vychází ze základních požadavků na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
TP 1.30.7 Panelové soustavy Olomouckého kraje, 1. vydání 2016
Anotace Pomůcka je určena pro projektanty řešící rekonstrukce, opravy domů a bytů v panelových domech konstrukčního systému G57 Ol, T 06 B Ol a P1.11 Ol v Olomouckém kraji. Ve všech krajích byly samostatné materiálové varianty obvodových plášťů, ale i vývoj úprav vnitřních nosných konstrukcí stropů a stěn šel mnohdy v krajích odlišně a probíhalo mnoho racionalizací.
A 3.1.2 Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování, 1. vydání 2016
Anotace Cílem pomůcky je seznámit projektanty, inženýry a architekty, členy obecní samosprávy a stavební podnikatele s aktuálním legislativním stavem procesu územního plánování. Text je zaměřen na praktické uplatňování stavebního zákona, prohloubení celkového přehledu o nástrojích územního plánování, vysvětleny jsou vzájemné vazby a smysl jednotlivých nástrojů. Důraz je kladen na využití nástrojů územního plánování pro přípravu a umísťování staveb. Dozvíte se aktuální stav právní úpravy územního plánování. Text odpovídá na vybrané nejčastější dotazy z praxe.
S 2.01 Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí, 1. vydání 2016

AKTUALIZOVANÉ POMŮCKY

MP 0 Základ systému podpory profese, aktualizace 2016
MP 2.6.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 2. vydání 2016
MP 1.2.3 Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze, aktualizace 2016
A 3.1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. podle stavu k 15.4.2016
A 1.8 Soutěžní řád ČKAIT, aktualizace 2016
A 3.6 Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon, aktualizace 2016
MP 9.1 Inženýrská činnost, aktualizace 2016
MP 9.4 Inženýrská činnost u technologických staveb, aktualizace 2016
TP 1.4 Bezbariérové užívání staveb - základní principy přístupnosti, 3. vydání 2016
TP 1.5 Odstraňování barier v městském inženýrství, 3. vydání 2016
A 2.1 Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, aktualizace 2016
MP 1.5.3 Projektová činnost. Technologická zařízení staveb. Elektronická komunikační zařízení, aktualizace 2016
TP 1.21.1 Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně proti pádu, aktualizace 2016
TP 1.21.2 Ochrana proti pádu - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy, aktualizace 2016
MP 1 Projektová činnost, aktualizace 2016
MP 1.1.2 Projektová činnost. Pozemní stavby. Zásady organizace výstavby, aktualizace 2016
MP 1.5 Technologická zařízení staveb. Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost, aktualizace 2016
SI, SIZ Signální informace. Výtah z odborných článků z časopisů českých a slovenských. Výtah z odborných článků ze zahraničních časopisů. Aktualizace.


REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

je aktuální ke dni 26. 6. 2017, k právním předpisům Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv:

182/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části §17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
39/2017 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26. 6. 2017